Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 18

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

безпеки  (в тому числі шляхом зменшення обсягів небезпечних
речовин, що зберігаються) та підвищення виробничої дисципліни
персоналу;
   - екологізація підходів до архітектурно-планувального устрою
міста з урахуванням необхідності зменшення площі зон можливого
ураження внаслідок НС природного і техногенного походження;
   - врегулювання  організаційних аспектів функціонування та
модернізація  технологічної  бази  підприємства  з  переробки
радіоактивних відходів;
   - покращення технологічного стану мереж та обслуговуючої
інфраструктури транспортного комплексу;
   - організація регулярних гідрометеорологічних спостережень як
передумова адекватного реагування на повторювані та масштабні НС
природного походження.
 
   У 2005 р. заметаю захисту населення і території міста від
надзвичайних  ситуацій  техногенного  та природного характеру
передбачається:
   - вдосконалити нормативно-правову базу щодо функціонування
системи захисту населення і території міста від надзвичайних
ситуацій. Намічається завершити розробку Стратегії забезпечення
безпеки м. Києва; розробити та розпочати реалізацію заходів
міської програми надійності і безпечної експлуатації споруд,
конструкцій, обладнання та інженерних мереж; удосконалити Київську
міську систему попередження надзвичайних ситуацій;
   - підвищити,  рівень  безпеки  проживання  населення  і
попередження  надзвичайних  ситуацій  шляхом  впровадження
автоматизованої системи контролю радіаційного становища; створення
комплексної  автоматизованої системи моніторингу навколишнього
середовища; забезпечення безпеки виробничих структур, послідовної
їх модернізації на підставі сучасних нешкідливих технологій;
активізації діяльності щодо удосконалення  роботи  наглядових
органів  і реалізації превентивних мір на діючих потенційно
небезпечних об'єктах та під час розробки проектної документації на
нове будівництво. Продовжити уточнення та паспортизацію потенційно
небезпечних  об'єктів,  виконання  комплексу  заходів  щодо
знезаражування територій і виробничих площ підприємств міста (ВАТ
"Радикал", "Захід"), ліквідація зсувних процесів на аварійних
ділянках;
   - удосконалювати систему цивільної оборони. З цією метою буде
проводитись доосонащення комунальної аварійно-рятувальної служби
"Київська служба порятунку", удосконалення автоматизованої системи
оповіщення  керівного  складу  цивільної  оборони та системи
інформування населення у разі загрози і виникнення надзвичайних
ситуацій, розробці та впровадженню програми по утриманню систем
оповіщення; створенню матеріальних резервів для запобігання та
ліквідації  надзвичайних  ситуацій техногенного та природного
характеру; розробленню плану евакуації населення  м.  Києва;
поліпшенню існуючого фонду захисних споруд цивільної оборони тощо.
 
   У результаті  виконання намічених заходів очікується, що
реалізація зазначених заходів сприятиме зниженню рівня ризику
виникнення  надзвичайних  ситуацій  природного і техногенного
характеру, зменшенню соціально-економічних збитків у разі їх
виникнення, підвищенню ефективності системи захисту населення в
умовах надзвичайних ситуацій, надійності і стійкості  систем
життєзабезпечення міста.
 
   3.10.2. Охорона праці
 
   Головним завданням міської влади в сфері охорони праці є
створення належних, безпечних і здорових умов праці, забезпечення
суттєвого зниження рівня виробничого травматизму та професійних
захворювань.
 
   Складний фінансово-економічний стан більшості підприємств,
установ та організацій міста, залишковий принцип фінансування
заходів з охорони  праці,  неналежна  професійна  підготовка
працівників та незадовільна технологічна та виробнича дисципліна
не дозволяють істотно поліпшити умови праці робітників, зменшити
кількість постраждалих на виробництві.
 
   Досить напруженим залишається стан справ у сфері промислової
безпеки, в будівництві та на транспорті.
 
   Відповідно до Регіональної програми поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005 роки в місті
реалізовувався комплекс заходів щодо посилення  контролю  за
створенням і додержанням керівниками підприємств безпечних умов
праці на виробництві; надання методичної, інформаційної, правової
та практичної допомоги підприємствам міста в організації систем
управління охороною праці; навчання та підвищення рівня знань з
питань охорони праці керівників підприємств та відповідальних
посадових осіб. Усе це сприяло зменшенню кількості потерпілих від
травматизму, пов'язаного з виробництвом.
 
   Проблемними питаннями в сфері охорони праці залишаються:
   - недосконалість системи охорони праці або фактична  її
відсутність на багатьох підприємствах, установах та організаціях
міста;
   - недостатній рівень безпеки та гігієни праці, наявність
випадків виробничого травматизму через  зниження  вимоги  до
вирішення  питань  виробничої  безпеки,  формальне  ставлення
роботодавців до забезпечення безпечних умов праці.
 
   У 2005 р. робота у сфері охорони праці буде направлена на:
   - подальше  формування  системи  охорони праці, в місті
передбачається впровадити міську інформаційно-аналітичну систему
"Охорона праці". Продовжиться виконання заходів, передбачених
Регіональною програмою поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого  середовища  на  2001-2005  роки,  в  ході яких
проводитиметься формування служб з охорони праці,  підвищення
професійного рівня спеціалістів у цій сфері; розробка ефективного
механізму стимулювання роботодавців щодо створення безпечних умов
праці; надання підприємствам допомоги у розробленні та здійснення
комплексу організаційних і технічних заходів з  профілактики
виробничого травматизму і профзахворювань та систем управління
охороною праці тощо;
   - посилення  контролю  за  здійсненням  підприємствами,
установами та організаціями міста заходів, спрямованих на зниження
виробничого травматизму та професійних захворювань. Вживатимуться
заходи щодо удосконалення системи управління та нагляду  за
охороною праці; посилення контролю за створенням і додержанням
керівниками безпечних умов праці на  виробництві;  зміцнення
трудової та технологічної дисципліни; проведення обліку та аналізу
виробничого травматизму; обстеження стану робочих місць з метою
максимального зменшення та подальшої ліквідації тих робочих місць,
які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам та необхідному
рівню безпеки праці тощо.
 
   Проводитиметься профілактика      побутового     та
дорожньо-транспортного травматизму стосовно дотримання  правил
дорожнього  руху, контролю за станом транспортних засобів і
дотримання правил користування ними, поліпшення якості шляхового
покриття, спеціального обладнання швидкісних доріг і вулиць.
 
   Результатом реалізації вищезазначених заходів стане зниження
рівня виробничого травматизму та профзахворюванності, зменшення
кількості  працюючих  в  умовах,  які  не  відповідають
санітарно-гігієнічним нормам,   підвищення   відповідальності
роботодавців за стан охорони праці на виробництві, посилення
трудової та технологічної дисципліни.
 
   3.10.3. Громадська безпека
 
   У м. Києві ведеться активна політика міської влади  та
цілеспрямована робота з підвищення громадської безпеки населення,
забезпечення належного правопорядку  в  столиці,  активізації
боротьби з різноманітними негативними процесами у суспільстві,
посилення координації всієї правоохоронної системи щодо протидії
організованій злочинності, криміналізації економіки, наркобізнесу,
тероризму та корупції.
 
   Спільні скоординовані організаційні та  практичні  заходи
владних та правоохоронних органів сприяли підвищенню ефективності
боротьби з організованою злочинністю і корупцією, економічними
злочинами, що дало можливість упередити нанесення значних збитків
економічним інтересам міста. З'явилися позитивні зрушення  в
організації профілактики правопорушень, робота в цьому напрямку
набула системних комплексних форм, збільшилось розкриття раніше
скоєних злочинів.
 
   У 2004  р.  спостерігалось  зменшення  загального  рівня
злочинності,  в  тому  числі  окремих  видів  злочинів
загальнокримінальної спрямованості, зокрема, зменшення кількості
важких тілесних ушкоджень, розбійних нападів і хуліганства. Однак
ситуація по забезпеченню громадської безпеки все ще вимагає більш
конструктивних дій органів виконавчої влади, правоохоронних і
контролюючих  органів  щодо підвищення ефективності роботи з
попередження та розкриття злочинів.
 
   Проблемними питаннями  у  сфері  громадської  безпеки
залишаються: зростання рівня загальнокримінальної злочинності та
злочинності  серед  неповнолітніх;  погіршення  ситуації  з
розповсюдженням і вживанням наркотичних речовин, особливо серед
молоді; активізація нелегальної міграції; погіршення ситуації із
станом безпеки дорожнього руху.
 
   З метою підвищення громадської безпеки, зміцнення законності
і правопорядку, подолання криміналіаації економіки в 2005 р.
передбачається проведення комплексу організаційних і практичних
заходів в наступних напрямах.
 
   Зниження рівня криміналізації та забезпечення громадської
безпеки  населення.  Вживатимуться  заходи  щодо забезпечення
надійного захисту життя і здоров'я громадян, їх майна та інших
конституційних  прав;  усунення причин і умов, що створюють
підґрунтя для злочинної  діяльності;  протидії  терористичній
діяльності; викриття та нейтралізації організованої та рецидивної
злочинності, попередження та максимального розкриття тяжких та
резонансних  злочинів;  запобігання  розповсюдженню  фактів
незаконного обігу зброї; активізації роботи з розшуку безвісно
зниклих людей.
 
   Проводитимуться оперативно-профілактичні та цільові операції
"Зброя", "Вибухівка", "Квартира", "Розшук", "Офіс", спрямовані на
викриття  вчинених злочинів, знешкодження озброєних злочинних
утрупувань, виявлення місць можливого перебування злочинців та
переховування зброї.
 
   Протидія економічній злочинності та корупції. Відповідно до
Загальноміських організаційно-правових заходів щодо  посилення
боротьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003-2006 роки
(затверджені  розпорядженням  Київської  міської  державної
адміністрації від 05.05.2003 р. N 762 ( ra0762017-03 ) робота
міської влади буде зосереджена на попередженні, виявленні та
припиненні зловживань у таких пріоритетних галузях економіки, як
бюджетна  сфера,  приватизація  та  земельні  відносини,
фінансово-кредитна  та  банківська  сфера, зовнішньоекономічна
діяльність та паливно-енергетичний комплекс; недопущенні випадків
зрошування злочинних сил із владними структурами; підвищенні
результативності боротьби з будь-якими проявами корупції  та
хабарництва. В ході реалізації зазначених заходів будуть проведені
цільові операції "Октан", "Металобрухт", "Інтелект", "Хабарник",
"Абітурієнт" та інші.
 
   Запобігання негативним проявам серед неповнолітніх. З метою
забезпечення  стабілізації  криміногенної  ситуації  серед
підліткового середовища, попередження дитячої бездоглядності та
безпритульності, виявлення та  ліквідації  фактів  втягування
неповнолітніх  у  противоправну діяльність, протидії вживанню
алкоголю  та   наркотичних   речовин,   зниження   рівня
дорожньо-транспортного травматизму серед дітей проводитимуться
цільові та профілактичні операції "Генофонд", "Урок",  "Діти
вулиці", "Літо", "Канікули", "Діти і наркотики", "Увага! Діти на
дорозі!".
 
   Здійснюватиметься комплекс   загальноміських   заходів,
спрямованих на розв'язання найгостріших проблем дітей та молоді
міста, зокрема, забезпечення соціальної адаптації неповнолітніх,
які відносяться до груп ризику, шляхом їх тимчасової зайнятості,
працевлаштування, залучення до суспільно корисної праці, набуття
ними необхідної професійної освіти та кваліфікації, створення умов
для повноцінного розвитку дітей-сиріт та дітей з проблемних сімей.
 
   Зниження рівня антисоціальних проявів, пов'язаних із такими
явищами, як бомжі, бездомні діти. Ці процеси набули і продовжують
набувати значних масштабів. З цією метою намічається розробити і
реалізувати комплекс заходів, спрямованих на зменшення масштабів і
усунення цих антисоціальних явищ.
 
   Посилення боротьби  з  пияцтвом  та  наркоманією  шляхом
проведення  цільових  операцій  "Мак", "Допінг", "Атракціон",
"Батискаф", спрямованих  на  виявлення  злочинної  діяльності
наркоділків, викриття осередків високого рівня вживання наркотиків
та психотропних речовин, виявлення каналів надходження та збуту
"важких" наркотиків.
 
   З метою  запобігання  розповсюдження  наркоманії  серед
неповнолітніх та молоді планується відкриття центру соціальної
адаптації молоді кризових категорій "Твоя перемога"; продовжиться
створення  низки  інформаційно-консультативних  пунктів  при
загальноосвітніх учбових закладах та в первинній медичній мережі з
проблем, пов'язаних із  вживанням  алкоголю  та  наркотиків,
впроваджуватимуться в практику новітні вітчизняні та зарубіжні
антиалкогольні та протинаркотичні програми.
 
   Зниження рівня незаконної міграції. Проводитимуться цільові
та  оперативно-профілактичні  операції "Іноземець", "Мігрант",
"Гуртожиток", "Студент", в рамках яких здійснюватимуться заходи
щодо протидії нелегальній міграції, зокрема: контроль за в'їздом і
перебуванням на території міста іноземних громадян, осіб без
громадянства та нелегальних мігрантів; перевірки місць ймовірного
перебування іноземців; видворення за межі держави нелегалів;
протидія використанню м. Києва як транзитної зони для незаконної
міграції.
 
   Поліпшення стану безпеки дорожнього руху. Для попередження
правопорушень   на   транспорті,   зменшення   кількості
дорожньо-транспортних  пригод,  зниження  негативного  впливу
транспортних засобів на екологічний стан у місті буде розроблена
та реалізовуватиметься Київська регіональна програма розвитку
дорожнього  руху  та його безпеки на період до 2007 року,
проводитимуться профілактичні операції "Перехрестя", "Автобус",
"Перевізник", "Чисте повітря" та інші. Виконуватимуться заходи
щодо протидії фактам незаконного заволодіння автотранспортними
засобами  шляхом комплексних відпрацювань міста під умовними
назвами "Нічне місто", "Авторинок", "Кільце", "Засторога".
 
   Реалізація зазначених заходів сприятиме поліпшенню  стану
особистої безпеки громадян, безпеки руху автотранспорту, зниженню
рівня  злочинності,  насамперед  організованої,  корупції  та
криміналізації економіки; зростанню рівня протидії антисоціальним
проявам і злочинності серед неповнолітніх,  наркобізнесу  та
нелегальній міграції.
 
                   Додатки
 
                         Таблиця 1
 
   Основні показники економічного і соціального розвитку
            м. Києва на 2005 р.
 
----------------------------------------------------------------------------
|        Показник      | Одиниця | 2003  |  2004  | 2005 |
|                 |  виміру |звіт  |очікуване |прогноз|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Валова додана вартість      |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Валова додана вартість      | млн. грн. |40620,5 | 46523,6 |52518,2|
|у фактичних цінах, всього     |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|у тому числі на одну особу    |  грн.  |15442,7 | 17500,0 |19600,0|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Валова додана вартість у     |   %   |107,0  |  108,0 | 107,0 |
|порівняних цінах,         |      |    |     |    |
|% до попереднього року      |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага у валовій доданій   |   %   |12,2  |  11,7  | 11,3 |
|вартості промисловості      |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Індекс споживчих цін       |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|в середньому до попереднього року |   %   |105,2  |  108,7 | 109,8 |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|грудень до грудня попереднього  |   %   |108,1  |  110,4 | 107,1 |
|року               |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Розвиток основних галузей     |      |    |     |    |
|економіки             |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг реалізованої промислової  | млн. грн. |12021,6 | 14065,3 |16405,7|
|продукції у діючих цінах, всього |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг реалізованої промислової  |  грн.  |4570,3 | 5294,1 | 6122,7|
|продукції у розрахунку на одну  |      |    |     |    |
|особу               |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Надходження податків і платежів  | млн. грн. |13222,6 | 14747,7 |16314,4|
|до бюджетів усіх рівнів      |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Доходи місцевих бюджетів     | млн. грн. |4646,5 | 3997,6 | 4959,6|
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Обсяг бюджету розвитку місцевих  | млн. грн. |436,0  |  538,0 | 499,0 |
|бюджетів             |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага бюджету розвитку   |   %   | 9,4  |  13,5  | 10,1 |
|місцевих бюджетів у загальному  |      |    |     |    |
|обсязі місцевих бюджетів     |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Видатки місцевих бюджетів,    | млн. грн. |4783,5 | 4893,1 | 4959,6|
|всього              |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Загальна сума кредитів, наданих  | млн. грн. |23536,0 | 30600,0 |39780,0|
|комерційними банками суб'єктам  |      |    |     |    |
|господарювання          |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага довгострокових    |   %   |33,8  |  34,5  | 35,0 |
|кредитів             |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Фінансовий результат від звичайної| млн. грн. |9624,9 | 14300,0 |16400,0|
|діяльності до оподаткування    |      |    |     |    |
|----------------------------------+-----------+--------+----------+-------|
|Питома вага підприємств, які   |   %   |63,7  |  68,5  | 72,7 |
|одержали прибуток у загальній   |      |    |     |    |

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн