Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 17

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

продукції в Африці являється Єгипет - 2,5%. Лідером  серед
американських країн по експорту українських виробів являється
Сент-Кіттс і Невіс - 2,7%.
 
   У загальному обсязі імпорту товарів найбільшу питому вагу
займали: механічне обладнання, машини та механізми -  31,3%,
продукція  хімічної промисловості - 16,3%, засоби наземного,
повітряного та водного транспорту - 15,0%, полімерні матеріали -
5,7%, готові харчові продукти - 4,8%, недорогоцінні метали та
вироби з них - 4,6% від загального обсягу експорту.
 
   Імпортуються товари переважно з Російської Федерації - 20,0%.
Найбільшими європейськими імпортерами товарів до Києва є Німеччина
- 17,4%, Італія - 4,5%, Франція - 4,1%, Найбільшими імпортерами
Азії є Японія - 3,0% та Китай - 2,8%. Основну частку імпорту з
Американського континенту вносить США - 4,8%.
 
   У порівнянні з минулим роком у 2004 р. відбулося збільшення
імпорту творів мистецтва - у 12,2 разу, приладів і апаратів
оптичних, фотографічних тощо - у 1,6 разу.
 
   Основними проблемами  зовнішньоекономічної діяльності, які
потребують вирішення у 2005 році є:
   - недостатньо    ефективна   реалізація   потенціалу
зовнішньоекономічного співробітництва, насамперед на ринках країн
Африки та Азійського регіону;
   - низька активність київських товаровиробників на зовнішніх
ринках;
   - недостатня  конкурентоспроможність  продукції  київських
товаровиробників на зовнішніх ринках, не виваженість маркетингової
політики експортерів;
   - неефективна робота діючих представництв міста за кордоном у
сфері зовнішньої торгівлі.
 
   Для вирішення  вищезгаданих  проблем  робота  Київської
міськдержадміністрації у 2005 році повинна бути спрямована на:
 
   Реалізацію відповідної             інфраструктури
інформаційно-консалтингової допомоги за рахунок:
   - проведення заходів по розширенню торговельно-економічного
співробітництва з зарубіжними країнами;
   - активізації виставкової діяльності київських підприємств;
   - проведення та участь у форумах, семінарах, конференціях,
нарадах і т.п. в рамках державних, галузевих та місцевих програм
співробітництва з країнами Європейського Союзу та СНД;
   - активізація  роботи з представництвами міста Києва за
кордоном у сфері зовнішньої торгівлі;
   - створення позитивного іміджу м. Києва шляхом представлення
в мережі "Інтернет" економічного потенціалу міста, експортних
можливостей, торговельних та інвестиційних пропозицій столичних
підприємств.
 
   Виходячи із сучасного стану і тенденцій у зовнішній торгівлі
м. Києва, з урахуванням виконання запланованих на 2005 р. завдань,
прогнозується довести зовнішньоторговельний оборот до 10419,8 млн.
дол. США: експорт становитиме 4028,0 млн. дол. США (38,6%), імпорт
- 6391,8 млн. дол. США (61,3%), внаслідок цього сальдо залишиться
від'ємним. При цьому акценти повинні змінюватися в бік нарощування
експорту наукоємної продукції високого технологічного рівня, нових
конкурентоспроможних зразків техніки.
 
    3.10. Природокористування і діяльність з підтримання
      безпеки середовища життєдіяльності людини
 
   3.10.1. Охорона навколишнього  природного  середовища  та
природно-техногенна безпека
 
   Охорона навколишнього природного середовища. Охорона довкілля
та раціональне використання природних ресурсів є невід'ємною
частиною процесу суспільного розвитку міста, здоров'я та добробуту
киян.
 
   Аналіз показників антропогенного навантаження на навколишнє
природне середовище у м. Києві свідчить, що протягом останніх
років намітилася тенденція щодо зростання викидів  шкідливих
речовин в атмосферне повітря в основному за рахунок викидів
теплоелектроцентралей, що пояснюється збільшенням використання
мазуту та вугілля нижчої якості. Одночасно, суттєвий вплив на стан
атмосфери мають викиди забруднюючих речовин у  повітря  від
пересувних джерел. Склалася тенденція збільшення викидів шкідливих
речовин в атмосферу транспортними засобами (з 157,8 тис.т у 2003
р. проти 149,2 тис.т у 2002 р.). Київ займає третє місце в Україні
(після Донецької і Дніпропетровської областей) за викидом від
автотранспорту в атмосферу оксиду вуглецю, вуглеводнів, оксидів
азоту, сажі і діоксиду сірки. Це пов'язано із зростанням кількості
автотранспорту, на якому використовується паливо низької якості,
та експлуатацією технічно-застарілого автомобільного парку.
 
   Основним джерелом забруднення водних ресурсів м. Києва є
забруднені стічні води, що скидаються промисловими підприємствами
у поверхневі водні об'єкти, рівень яких залишається постійно
високим. У 2003 р. кількість забруднених стічних вод, що скидались
у поверхневі водойми, склала 487,7 млн. куб. м, з них без очистки
- 26 млн. куб. м.
 
   Утворення несанкціонованих   сміттєзвалищ,   неефективне
функціонування системи поводження з відходами виробництва та
споживання призводить до засмічення значної міської території,
погіршення стану земельних, водних і рекреаційних ресурсів міста.
 
   З метою  поліпшення  екологічного  стану  довкілля  та
раціонального використання природних ресурсів міста у 2004 р.
вживались заходи щодо підвищення надійності систем водопостачання
та водовідведення, раціоналізації водогосподарського споживання,
реконструкції  каналізаційних  колекторів,  очисних  споруд і
дощоприймачів,  впорядкування  поверхневих  водойм  міста.
Здійснювався  комплекс  робіт з впровадження екологобезпечних
технологій в промисловості,  підвищення  якості  палива  для
підприємств  енергетики та реконструкції енергетичних систем,
покращення екологічного стану автотранспорту та автотранспортних
підприємств,  впровадження  новітніх  технологій переробки та
утилізації відходів, забезпечення стійкості та екологічних функцій
лісопаркової зони.
 
     Динаміка викидів в навколишнє середовище міста
 
------------------------------------------------------------------
|        Показник        | 2003 |  2004 | 2005 |
|                   | звіт |очікуване|прогноз|
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Обсяг забруднених стічних вод, що   | 487,7 |  510,0 | 597,38|
|скидаються у поверхневі водойми, -  |    |     |    |
|всього, млн. куб. м          |    |     |    |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|з них без очистки           | 26,0 |  28,0 | 38,24 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Кількість забруднюючих речовин, що  | 163,7 | 194,83 | 210,42|
|скидаються у поверхневі водойми, тис.т|    |     |    |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|з них без очистки           | 7,4 |  7,5 | 7,5 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Кількість забруднюючих речовин, які  | 189,4 |  191,0 | 193,0 |
|викидаються в атмосферне повітря, -  |    |     |    |
|всього, тис. т            |    |     |    |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|- від стаціонарних джерел забруднення | 31,6 |  33,0 | 35,0 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|- від пересувних джерел забруднення  | 157,8 |  158,0 | 158,0 |
------------------------------------------------------------------
 
   Основні проблемні  питання в сфері охорони навколишнього
природного середовища, які потребують вирішення у 2005 р.:
   - високий  рівень  забруднення водного басейну м. Києва
стічними водами та шкідливими речовинами;
   - значне  забруднення  атмосферного повітря, особливо за
рахунок викидів від пересувних джерел;
   - технологічне забруднення земельних ресурсів міста внаслідок
відсутності ефективних індустріальних технологій переробки та
утилізації промислових, побутових та радіоактивних відходів.
 
   У 2005 р. буде виконуватися комплекс заходів, спрямованих на
вирішення зазначених проблем.
 
   Охорона водних ресурсів;
   - проведення  благоустрою та очистки поверхневих водойм,
створення прибережних  захисних  смуг  водних об'єктів міста.
Передбачається провести очищення та благоустрій Оріховатських
ставків, ставків каскаду озер вздовж пр. Бажана, озер Сонячне,
Вербне і Вирлиця та ін.; проводитимуться роботи по  підйому
затоплених та  підтоплених  суден  та  плавзасобів  акваторії
р. Дніпро; очищення, водопониження і благоустрій р. Нивки.
 
   - поліпшення екологічного, стану прибережно-захисних смуг та
водоохоронних зон передбачається, а саме:
   - закінчити розробку проектів прибережних захисних  смуг
Печерського,  Шевченківського,  Голосіївського, Святошинського,
Солом'янського районів;
   - створити перелік (кадастр) існуючих об'єктів господарювання
в межах встановлених водоохоронних зон та прибережних захисних
смуг, для подальшого винесення об'єктів, господарська діяльність
яких не відповідає вимогам (ст.89 Водного  кодексу  України
( 213/95-ВР ) та ст.61 Земельного кодексу України ( 2768-14 );
   - заборонити будь-яке будівництво на землях водного фонду;
   - при наданні права користування земельними ділянками на
землях водного фонду на умовах оренди, суворо дотримуватись вимог
Земельного ( 2768-14 ) та Водного ( 213/95-ВР ) кодексів України
та інших нормативно-правових  документів  у  галузі  охорони
навколишнього природного середовища;
   - визначити підприємство, організацію або установу в м. Києві
і створити при ній спеціальну службу по догляду та підтриманню у
належному стані водоохоронних зон, прибережних захисних смуг
водних об'єктів;
   - об'єкти господарювання, розташовані в водоохоронних зонах,
прибережних захисних смутах та на островах, в обов'язковому
порядку, повинні бути підключені до міських каналізаційних мереж;
   - прийняти  відповідні міри впливу, передбачені ст. 212
Земельного кодексу України ( 2768-14 ), до громадян та юридичних
осіб, що здійснили самозахоплення земельних ділянок на землях
водного фонду.
 
   - продовження  будівництва нових та реконструкції діючих
каналізаційних колекторів, очисних споруд, дощових каналізацій.
Упродовж 2005 р. планується продовжити будівництво другої нитки
Головного  міського  каналізаційного  колектора  (9,5  км),
каналізаційних колекторів від Мостицького до Головного міського,
Південно-Західного, по пр. Бажана, по вул. Алма-Атинській, по вул.
Російській;   реконструкцію  Ново-Дарницького,  Виборзького,
Сирецького колекторів.
 
   - сприяння впровадженню нових методів і технологій очищення
річних вод, реконструкція діючих очисних споруд. Передбачається
проведення  робіт  по впровадженню нових технологій очищення
гальванічних стоків на ВАТ "Меридіан", УВП-4 УТОС; будівництво та
реконструкція  очисних  споруд  Бортницької  станції аерації,
Банкнотно-монетного двору НБУ, мереж водопроводу та каналізації
ЗАТ "ХК "Бліц-інформ", Хлібокомбінату N 11; встановлення сучасного
очисного обладнання на ЗАТ  "Оболонь",  ДП  "Такі  справи";
впровадження на усіх автотранспортних підприємствах автономних
установок для очищення зливних стоків від нафтопродуктів тощо.
 
        Охорона повітряного басейну міста
 
   З метою зменшення викидів забруднюючих речовин та негативного
впливу автотранспорту на довкілля міста передбачається реалізація
заходів міської програми "Екологія транспорту" ( ra0157023-01 ),
направлених на:
   - широке впровадження  екологічно  чистих  альтернативних
моторних палив та організація систематичного контролю за їх
якістю: поліпшення організації і регулювання руху автотранспортних
потоків у місті. Для вирішення проблеми охорони атмосферного
повітря від забруднення автотранспортом необхідно впровадити:
   - використання на автотранспорті спеціальних моторних мастил,
присадок до них та палива, модифікаторів кінематичних вузлів
автомобілів, впровадження каталітичних перетворювачів палива та
ін., що приведе до зменшення витрат пального, зменшення викидів
забруднюючих речовин та збільшення моторесурсів двигунів;
   - жорсткий контроль за якістю пального, що постачається і
реалізується в місті автозаправними станціями, його відповідністю
державним стандартам, а також заборона реалізації у столиці
етилованого бензину;
   - заміну на автотранспорті палива  нафтового  походження
екологічно  чистим  природним  газом,  передусім  в  системі
комунального транспорту;
   - забезпечення максимально можливого перевезення пасажирів на
електротранспорті (метрополітен, тролейбус, трамвай).
   - впровадження  сучасних  технологій  очистки  викидів в
атмосферне  повітря,   підвищення   ефективності   діючого
пилогазоочисного  обладнанни.  Планується проведення робіт по
впровадженню нових технологій очистки газів на заводі "Енергія",
встановленню та модернізації очисного обладнання на Дарницькій
ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6; інвентаризація мутагенних джерел забруднення
атмосферного  повітря;  розробка  проекту  і  встановлення
(будівництво) автоматизованих стаціонарних постів спостереження за
станом атмосферного повітря на ж/м Харківському і "Троєщина" тощо.
 
     Охорона земельних ресурсів та біорізноманіття:
 
   - удосконалення  функціонування  системи  знешкодження,
утилізації та захоронення промислових та побутових відходів.
Проводитимуться роботи по: впровадженню схеми санітарної очистки
м. Києва; стимулюванню підприємств щодо освоєння ними новітніх
технологій  використання вторинних ресурсів, замкнутих циклів
ресурсоспоживання та переробки відходів; ліквідації наслідків
техногенно-небезпечних ситуацій в місті; знешкодження берилієвого
забруднення та створення пункту тимчасового зберігання берилієвих
відходів  на підприємстві "Захід", проведення  демеркуризації
корпусів та санація території ВАТ  "Радикал"  від  ртутного
забруднення;  збір  і демеркуризація відпрацьованих ламп від
дошкільних закладів, шкіл, лікарень; впровадження системи збору та
утилізації відходів автотранспорту; відпрацьованих акумуляторів,
нафтомасел, масляних фільтрів, утилізація автошин;
   - виконання протизсувних заходів. Проводитимуться протизсувні
роботи по Киянівському провулку; на схилах Набережного шосе від
пішохідного мосту до мосту ім. Патона, на схилах парку Вічної
Слави, на схилах Наддніпрянського шосе та ін.;
 
   У 2005 р. передбачається здійснити комплекс заходів  по
охороні навколишнього середовища:
   - вдосконалення нормативно-правової бази охорони довкілля в
місті;
   - створення комплексної автоматизованої системи моніторингу
довкілля в м. Києві;
   - завершення робіт I черги та розробка II черги Програми
створення системи моніторингу довкілля в м. Києві на 2003-2006
рр.;
   - створення єдиного інформаційно-аналітичного центру (ІАЦ)
моніторингу стану довкілля; ведення баз даних (кадастрів) стану
природних  ресурсів  у  місті,  організація  відповідних
автоматизованих робочих місць;
   - реалізація  міської  Програми  охорони  навколишнього
природного середовища на період до 2006 р.;
   - створення  дослідно-промислової  автоматизованої системи
обліку джерел іонізуючого випромінювання в м. Києві на базі
Українського державного виробничого підприємства "Ізотоп";
   - ведення реєстру місць видалення токсичних відходів та
об'єктів утворення, обробки й утилізації небезпечних відходів;
реалізація чергового етапу заходів з мінімізації аварії  на
сховищах NN 5, 6, 7 пункту захоронення радіоактивних відходів
Київського державного міжобласного спецкомбінату УкрДО "Радон".
 
   У результаті виконання  запланованих  заходів  очікується
підвищення   рівня   збалансованого   та   невиснажливого
природокористування на території м. Києва; поліпшення  стану
водного басейну, земельних ресурсів та зелених насаджень міста;
стабілізація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на
рівні 193 тис.т та скидів забруднюючих речовин у поверхневі
водойми в межах 210 тис.т; збільшення обсягів  використання
вторинних  ресурсів  на  основі  впровадження  ефективних
індустріальних технологій переробки  промислових  та  твердих
побутових відходів; підвищення якості санітарної очистки міста.
 
   Природно-техногення безпека. Політика міської влади у сфері
природної та техногенної безпеки спрямовується на  створення
надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей, досягаення
високих норм і стандартів захисту населення і територій від
надзвичайних  ситуацій  природного  і техногенного характеру,
розв'язання проблем спричинених Чорнобильською катастрофою та
надвисоким техногенним навантаженням.
 
   В умовах  послаблення  державного  нагляду,  недостатньої
ефективності правових та економічних механізмів щодо попередження
і ліквідації надзвичайних ситуацій, щільної міської забудови
збільшується ризик виникнення катастроф техногенного та природного
характеру, основними передумовами яких є:
   - підвищена концентрація потенційно небезпечних виробництв та
високий ступінь зносу їх основних фондів (в середньому по місту
він оцінювався в 2003 р. у 37,7%);
   - низький рівень впровадження інженерно-технічних заходів
щодо зменшення ступеня ризику виникнення аварій на хімічно-,
пожежо-, вибуховонебезпечних об'єктах.
 
   В останній час у місті виникло кілька техногенно-небезпечних
ситуацій: забруднення рідкими радіоактивними відходами (виток
тритію)  певної  частини  промислового  майданчика Київського
державного  міжобласного  спецкомбінату  "Радон",  берилієве
забруднення на підприємстві "Захід", забруднення ртуттю і солями
важких металів ґрунтів та підземних вод ВАТ "Радикал", зсуви в
районах  правобережної  частини  міста;  в  аварійному стані
знаходяться Головний міський та інші каналізаційні колектори. З
метою їх ліквідації проводились відповідні роботи.
 
   Основними проблемами в сфері природно-техногенної безпеки
міста є:
   - відсутність нормативно-правової бази щодо забезпечення у
місті норм і правил техногенної та природної безпеки;
   - недостатнє виконання контрольних функцій за дотриманням
техногенної  безпеки,  особливо  на  потенційно  небезпечних
виробництвах;
   - недостатня розвиненість системи швидкого реагування на
випадок виникнення надзвичайних ситуацій.
 
   До проблем  у  сфері  природно-техногенної  безпеки, які
потребують першочергового вирішення відносяться:
   - скорочення кількості потенційно небезпечних об'єктів, їх
модернізація та переоснащення, підтримання нормативного рівня

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн