Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 16

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

територій  на  суму  133  млн. грн. та  впровадження  6500
високоефективних енергозберігаючих ліхтарів.
 
   Виконання заходів   у   сфері  енергозабезпечення  та
енергозбереження знайде відображення в:
   - забезпеченні  споживачів  міста  теплоенергією  від
централізованих систем теплопостачання до 93%;
   - забезпеченні рівня газифікації житлового фонду понад 98%;
   - стабілізації економічного становища та швидкому оновленні
основних фондів підприємств теплоенергетики, підвищенні надійності
систем тепло- і електропостачання та ефективності використання
паливно-енергетичннх ресурсів, запровадженні економічних стимулів
енергозбереження;
   - реалізації     конкурентоспроможних     вітчизняних
науково-технічних розробок у галузі енергозберігаючих технологій і
обладнання;
   - поліпшенні якості послуг, що надаються  підприємствами
теплоенергетики населенню та іншим споживачам;
   - будівництві, реконструкції та техпереозброєнні об'єктів
комунальної власності, переданих до управління АЕК "Київенерго",
технологічне обладнання яких знаходиться в незадовільному стані;
   - розширенні обсягів довгострокового інвестування;
   - поліпшенні екологічної ситуації.
 
   3.8.3. Промислова політика
 
   Робота промислового сектору економіки міста спрямована на
створення конкурентоспроможного промислового комплексу, здатного в
умовах широкої регіональної та міжрегіональної інтеграції за
рахунок впровадження інноваційної моделі розв'язувати основні
завдання соціально-економічного розвитку міста.
 
   Аналіз роботи промисловості м. Києва свідчить про збереження
та посилення позитивних зрушень, досягнутих за останні шість
років.
 
   У 2004  р.  очікується  подальше  зростання  виробництва
промислової продукції на 17,0% у порівнянні з 2003 р.
 
   Обсяг реалізованої промислової продукції зросте до  14,1
млрд. грн. У структурі реалізованої продукції до 15,5% збільшиться
частка експортованої продукції (у 2003 р. її питома вага становила
12,9%).
 
   Відбувається скорочення рівня бартерних операцій.
 
   Реалізація інноваційної  моделі  розвитку  промислового
комплексу міста шляхом впровадження інновацій у виробництво й
ефективного використання наукового потенціалу обумовить зростання
в 2004 р. частки реалізованої інноваційної продукції в загальному
обсязі реалізованої промислової продукції до 10,6% (в 2003 р. -
9,0%) та  високотехнологічної  продукції,  сертифікованої  за
стандартами ISO, - до 28,9% (2003 р. - 26,8%).
 
    Динаміка обсягів виробництва продукції промисловості
      в м. Києві за видами економічної діяльності,
           в порівняних цінах, %
 
------------------------------------------------------------------
| Галузь (вид економічної діяльності) | 2003 | 2004  |2005  |
|                   | звіт |очікуване|прогноз|
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Вся промисловість           | 114,5 | 117,0 | 108,0 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Добувна промисловість         | 73,5 |  81,6 |    |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Обробна промисловість, в т. ч.    | 114,6 | 117,8 | 112,0 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|харчова промисловість і перероблення | 110,1 | 112,0 | 111,5 |
|с/г продуктів             |    |     |    |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|легка промисловість          | 94,1 | 102,8 | 104,0 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|виробництво деревини та виробів з   | 127,7 | 118,0 | 115,0 |
|деревини               |    |     |    |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|целюлозно-паперова та поліграфічна  | 136,6 | 140,0 | 115,0 |
|промисловість; видавнича справа    |    |     |    |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|хімічна і нафтохімічна промисловість | 116,4 | 108,0 | 108,0 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|виробництво інших неметалевих виробів | 129,3 | 130,8 | 109,7 |
|(будматеріалів, скловиробів)     |    |     |    |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|металургія та оброблення металу    | 114,5 | 117,0 | 107,1 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|машинобудування            | 105,3 | 120,0 | 120,2 |
|--------------------------------------+-------+---------+-------|
|Виробництво і розподілення      | 110,6 | 103,0 | 102,0 |
|електроенергії, газу та води     |    |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Створення сприятливих  умов  для  впровадження наукоємних
конкурентоспроможних технологій, зменшення залежності від імпорту
відбувалось  за  рахунок  фінансової  підтримки  промислових
підприємств з боку міської влади. У 2004 р. на відшкодування
відсотків  за  користування  банківським  кредитом промислові
підприємства отримали з міського бюджету кошти в сумі близько 11,6
млн. грн.
 
   Незважаючи на  високі  темпи  зростання виробництва, які
забезпечені останніми роками, якісні зміни  у  промисловості
відбуваються повільно.
 
   До основних проблем, вирішення яких є необхідною умовою для
забезпечення  ефективно  працюючого  промислового  комплексу,
належать:
   - висока частка збиткових підприємств (33,9%);
   - нестача фінансових ресурсів, зокрема, обігових коштів,
низький рівень інвестування комплексу, високі процентні ставки
кредитних ресурсів;
   - нераціональне використання виробничих потужностей, площ і
територій підприємств;
   - висока ступінь зношеності основних фондів;
   - низький рівень впровадження інновацій у виробництво.
 
   У 2005 р. основними напрямами діяльності міської влади щодо
забезпечення стабільного зростання та вдосконалення структури
промислового    виробництва,   підвищення   якості   й
конкурентоспроможності продукції, будуть:
   - розвиток виробництва продукції наукоємних галузей, здатних
істотно вплинути на розвиток всіх сфер економіки;
   - підтримка  промислових  підприємств,  які  виробляють
високоякісну та конкурентоспроможну на внутрішньому і зовнішньому
ринках продукцію, а також соціально значиму для міста продукцію
(надання лізингу, регіонального замовлення, кредитів та ін.);
   - сприяння оновленню основних фондів, модернізації технології
виробництва, запровадження інновацій;
   - створення умов, сприятливих для залучення інвестицій у
промисловий комплекс міста;
   - реструктуризація  неефективно  працюючих  підприємств з
виділенням тих виробництв, що підлягають перепрофілюванню та
винесення за межі міста тих, що є екологічно небезпечними.
 
   У результаті  проведення запланованих заходів у 2005 р.
прогнозується зростання обсягів виробництва промислової продукції
на 8,0%. Прискореними темпами розвиватиметься високотехнологічне
машинобудування, харчова, целюлозно-паперова  та  поліграфічна
промисловість,  видавнича  справа,  хімічна  і  нафтохімічна
промисловість, що  посилить  конкурентні  позиції  міста  на
вітчизняному та світовому ринках.
 
   Промислове зростання  супроводжуватиметься  збереженням  і
поглибленням існуючої спеціалізації, підвищенням якості продукції.
Зокрема,   очікується   збільшення   обсягів   виробництва
високотехнологічної продукції, сертифікованої за стандартами ISO,
на 12,8% та поставок продукції на експорт - на 10,9%.
 
   3.8.4. Науково-технічна та інноваційна діяльність
 
   Важливою ознакою накопичення позитивних якісних зрушень у
виробничій сфері є поступове посилення інноваційної складової
економічного зростання. Саме тому, міська влада свою діяльність в
науково-технологічній  сфері  спрямовує на подальший розвиток
міського господарства на основі впровадження досягнень науки і
новітніх технологій.
 
   Позитивними факторами розвитку науково-технічної діяльності в
м. Києві є зростання загального обсягу витрат на науково-технічні
роботи (2002-2003 рр.) на 33,6% (з 1,02 до 1,36 млрд. грн.). В
2004 р. очікується зростання цього показника відносно 2003 р. на
5,7% (до 1,44 млрд. грн.)
 
   Подолано негативні  тенденції,  пов'язані  з  скороченням
чисельності працівників наукових організацій (протягом 2003-2004
рр.): їх кількість відносно 2002 р. збільшилася на 0,7% (до 63,6
тис. осіб).
 
   У 2001-2002 рр. фінансування науково-технічних  робіт  з
місцевих бюджетів стабілізувалася на позначці 1,3%, в 2003 р.
відбулося її зменшення до 0,9%. В 2004-2005 рр. очікується
стабілізація частки цього джерела фінансування на позначці 1,4%.
 
   Разом з  тим,  впродовж  2001-2004 рр. частка державних
асигнувань у загальних обсягах фінансування науково-технічних
робіт зменшилася на 6,0% (з 41,4 до 35,4%). Частка коштів
вітчизняних замовників-підприємств і організацій за цей період
зросла на 9,4% (а 24,0 до 33,4%) і нині складає більше третини.
 
   Програмними завданнями  в  2005 р. в межах фінансування
наукових та науково-технічних розробок передбачаються пріоритети
шодо вирішення найважливіших науково-інноваційних проблем, які
пов'язуються з проведенням досліджень з найбільш перспективних
напрямів науки і технологій, розробкою нових видів техніки та
технологій.
 
   З цією метою забезпечення в 2005 р. наукових  розробок
інноваційного спрямування і для подальшого їх впровадження на
промислових підприємствах  міста  передбачається  фінансування
зазначених розробок в наукових закладах системи НАН України в
межах 5-6 млн. грн.
 
   У місті будуть і надалі вдосконалюватися  механізми  та
інноваційна інфраструктура. У 2005 р. на створення ефективної
міської інноваційної інфраструктури, її розвиток та підтримку
передбачається фінансування  в  обсязі  в 1,4 млн. грн. Для
ефективної комерціалізації вітчизняного інноваційного продукту
буде розвитися венчурне фінансування наукових і науково-технічних
розробок, що дозволить збільшити в місті наукоємність усіх сфер
економіки.
 
   Реалізація основних напрямів науково-технічної політики, що
проводитиметься міською владою в м. Києві в 2005 р., спрямована на
забезпечення ефективного функціонування продуктивних сил регіону
на інноваційній основі і вирішення нагальних соціально-економічних
проблем.
 
   Інноваційна діяльність у м. Києві направлена на прискорену
реалізацію  наявного науково-технічного продукту, впровадження
новітніх технологій, нової техніки, патентів, ліцензій, методів
тощо у виробництво та сферу послуг міста.
 
   Інноваційна політика міської влади та сприятливий клімат
всебічної підтримки виробництва інноваційної продукції позначилися
на покращенні рівня інноваційної активності виробничої діяльності
в м. Києві: лише за 2003 р. частка  інноваційно  активних
промислових підприємств зросла на 18,9% і склала 32,2%, внаслідок
чого обсяг інноваційної продукції перевищив 7% від загального по
місту.
 
   Проблемою залишається технологічне і технічне переоснащення,
якого потребує більшість сфер економіки  міста,  обмеженість
фінансових ресурсів у потенційних замовників розробки інноваційних
проектів.
 
   Для забезпечення формування інноваційної моделі  розвитку
міста, починаючи з 2005 р., здійснюватиметься щорічний приріст
фінансування інноваційної діяльності на рівні 5-7%, що дозволить в
довгостроковій перспективі (до 2015 р.) досягти питомої ваги
фінансування інноваційної діяльності  не  менше  50-60%  від
загального обсягу інвестицій, що відповідає загальноєвропейським і
світовим стандартам інноваційного розвитку.
 
   Пріоритетними для технічної модернізації мають стати галузі з
високою  рентабельністю  (целюлозно-паперова  промисловість та
видавнича справа, виробництво неметалевих мінеральних виробів,
виробництво деревини та виробів з деревини, харчова промисловість
та перероблення сільськогосподарської сировини),  які  можуть
самостійно акумулювати необхідні для технічного переозброєння
кошти. Найбільш сприятливими до  інновацій  галузями  будуть
авіаційна, ракетно-космічна, суднобудівна, оборонна, сфера зв'язку
та телекомунікацій.
 
   Нагальною проблемою, як і в попередні роки, в 2005 р.
залишається нездатність більшості підприємств до нагромадження
власних  коштів  та  одержання  довгострокових  кредитів від
комерційних банків для розвитку інноваційної діяльності.
 
   Крім того існує проблема  суттєвого  поліпшення  системи
підтримки венчурного фінансування інноваційної діяльності, що
передбачає  підвищення  ефективності  процесів  стимулювання
венчурного  підприємництва,  соціальну орієнтацію інноваційної
політики, спрямованість на створення  інноваційної  продукції
споживчого характеру, в т.ч. в комунальному господарстві.
 
   З метою  забезпечення  реалізації  політики  у  сфері
науково-технічної та інноваційної діяльності по трансформації
господарського комплексу міста передбачається комплекс заходів:
   - розвиток інноваційної інфраструктури, зокрема, технопарків,
технополісів,  інноваційних  бізнес-інкубаторів, бірж, центрів
консалтингу, інжинірингу, маркетингових, рекламних, аудиторських,
сертифікатвих фірм;
   - впровадження системи пільгового  кредитування  процесів
розробки і реалізації науково-інноваційних досліджень (зокрема,
надання кредитів під освоєння технологій та ноу-хау суб'єктами
господарювання),  забезпечення  зворотності  та  цільового
використання  інноваційних  позик,  опрацювання  механізмів
реінвестування  доходів  від  науково-інноваційних проектів у
подальший розвиток сфери науки;
   - створення умов для функціонування позабюджетних джерел
фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт
та освоєння серійного виробництва нової техніки.
 
   Покращання інноваційного середовища м. Києва в 2005 році
дозволить:
   - зміцнити  його  позиції як потужного наукового центру
європейського і світового значення та загальнонаціонального центру
інформаційних технологій;
   - модернізувати організаційну та функціональну  структуру
науково-інноваційного потенціалу з урахуванням ринкових вимог;
   - підвищити частку інноваційної продукції до 9% на основі
впровадження новітніх технологій виробництва;
   - збільшити кількість  впроваджених  нових  технологічних
процесів на 11,2%, з них маловідходних та ресурсозберігаючих - на
11,5%;
   - розширити виробництво імпортозамінюючої продукції, знизити
залежність від зовнішніх поставок та підвищити збалансованість
економіки.
 
        3.9. Зовнішньоекономічна діяльність
 
   Географічне місцеположення  м.  Києва  створює сприятливі
передумови  для  розвитку  зовнішніх  торговельних  відносин.
Зовнішньоекономічна діяльність є однією з найважливіших сфер
загального економічного потенціалу міста та проявляється через
наявність транскордонних зв'язків з партнерами із 166 країн світу.
 
   Зовнішньоторговельний оборот м. Києва протягом останніх років
характеризується поступовим зростанням.
 
   За очікуваними даними обсяг зовнішньоторговельного обороту
товарів та послуг підприємств та організацій міста Києва у 2004 р.
буде становити 9830,0 млн. дол.США, що на 10% більше ніж у 2003 р.
 
   При цьому експорт товарів та послуг становитиме 3800,0 млн.
дол. США, імпорт - 6030,0 млн. дол. США.
 
       Динаміка зовнішньоторговельного обороту,
              млн.дол.США
 
        (Графічне зображення не наводиться)
 
   У загальній сумі торговельного обороту зберігається тенденція
переваги імпорту, його частка у 2004 р. становитиме 61,3% від
загалу (у 2003 р. імпорт становив - 61,4%), не зважаючи на
вищезазначене зберігається тенденція росту негативного сальдо. Це
зумовлено наближенням кордонів Європейського Союзу до кордонів
України, а також тим, що на європейському ринку товари київських
підприємств  мають низьку конкурентоспроможність та переважна
більшість підприємств не має міжнародної сертифікації ISO. Також
треба зазначити те, що тенденція росту негативного сальдо буде
зберігатись деякий період з причин оновлення технічного обладнання
підприємств для переходу до виробництва конкурентноспроможної
продукції.
 
   Згідно статистичних даних, в товарній структурі експорту
протягом січня-жовтня 2004 р. переважають недорогоцінні метали та
вироби з них - 15,0%. Експорт механічного обладнання збільшився в
порівнянні з минулим роком у 2,3 рази і становить 14,8% в
загальному обсязі експорту; продукція рослинного походження -
11,9%, готові харчові продукти - 8,2% від загального обсягу
експорту, продукти хімічної промисловості - 7,7% від загального
обсягу експорту, жири та олія - 7,7% від загалу, прилади і апарати
оптичні, фотографічні тощо - 7,6%.
 
   Окремо слід зауважити, що у порівнянні з минулим роком у 2004
році спостерігається збільшення експортних поставок приладів і
апаратів оптичних, фотографічних тощо - у 3,7 разів.
 
   Стратегічним партнером  столиці  залишається  Російська
Федерація (18,7% зовнішньоторговельного обороту). Найбільші обсяги
експортних поставок товарів здійснено в Німеччину - (12,5%) і
Литву - (7,2%). Найбільшими експортерами Азіатського регіону
являються Туреччина - (3,9%), Йорданія - (2,6%),  Сирійська
Арабська Республіка - (2,5%). Лідируючим експортером української

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн