Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку м. Києва на 2005 рік

Київська міська рада (Київміськрада)

Рішення № 1051/2461 від 28.12.2004

Страница 10

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39

<< Главная страница

 
   Санітарна очистки міста. Обсяг утворення твердих побутових
відходів (ТПВ), видаленням яких займаються передусім комунальне
підприємство "Київспецтранс" та ще 15 підприємств різних форм
власності, досягнув  2,3-2,4 млн. куб. м. До 80% зазначених
відходів складаються на звалищах, розташованих на  території
Київської області, 20% - утилізується на сміттєспалювальному
заводі.
 
   Попри практично сформовану систему  управління  в  сфері
поводження з відходами, існує низка проблем, які потребують
швидкого вирішення:
   - неналагодженість процесів обліку відходів і моніторингу їх
утворення, збирання та утилізації;
   - недосконалість техніко-технологічної бази сфери поводження
з промисловими й твердими побутовими  відходами,  недостатнє
залучення до вирішення цих проблем науково-технічного потенціалу;
   - фізична і моральна застарілість значної частини рухомого
складу ВАТ "Київспецтранс" (автомобілів-сміттєвозів (середній вік
експлуатації 6,2 роки), автомобілів-сміттєвозів для перевезення
великогабаритних відходів (середній вік експлуатації - 7,6 роки),
асенізаційних автомобілів (середній вік експлуатації - 11,2 роки),
брак контейнерів для сміття;
   - слабке усвідомлення населенням і суб'єктами господарювання
важливості  пріоритетного  та  повноцінного вирішення проблем
відходів, орієнтація останніх на вузькі відомчі та комерційні
інтереси.
 
   Основними заходами,  спрямованими  на  вирішення існуючих
проблем, у 2005 р. будуть:
   - оновлення  автомобілів-сміттєвозів та іншої спеціальної
техніки, придбання контейнерів для відходів;
   - виконання  робіт по рекультивації полігону будівельних
відходів по вул. Червонопрапорній, частковій рекультивації I та
II черги полігону N 5.
 
           3.5. Соціальний розвиток
 
   3.5.1. Демографічна ситуація та міграційна політика
 
   Підвищення демографічної ефективності усіх сфер суспільного
життя м. Києва є одним з головних пріоритетів політики міської
влади. Чисельність  наявного  населення  на  кінець  2004 р.
становитиме 2656,8 тис. осіб, що на 17,8 тис. осіб більше, ніж на
початок  року. Збільшення відбудеться за рахунок перевищення
міграційного приросту населення (+22,7 тис. осіб) над  його
природним скороченням (-4,5 тис. осіб).
 
   Протягом останніх років у місті вдалося уповільнити темпи
природного скорочення населення. Позитивною є тенденція щодо
підвищення рівня народжуваності. Так, в 2003 році кількість
народжених склала 23,2 тис. осіб, у 2004 р. очікується на рівні
23,5 тис. осіб. Разом з тим, рівень смертності залишається досить
високим.
 
   Коефіцієнт демографічного   навантаження   працездатного
населення особами похилого віку в м. Києві зріс.
 
    Основні показники демографічного розвитку м. Києва,
              тис. осіб
 
------------------------------------------------------------------
|       Показник      | 2003 | 2004  |  2005  |
|                 | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Чисельність наявного населення на | 2621,7|  2639,0|  2656,8|
|початок року           |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Природний приріст населення    |  -4,9|   -4,7|   -4,5|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|в тому числі:           |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- чисельність народжених     |  23,2|   23,5|   23,8|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- чисельність померлих      |  28,1|   28,2|   28,3|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Коефіціент дитячої смертності, % |   9,0|   3,9|    8,8|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Міграційний приріст населення   |  22,2|   22,5|   22,7|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|в тому числі:           |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- чисельність прибулих      |  52,1|   52,5|   53,7|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- чисельність вибулих       |  29,9|   30,0|   31,0|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Чисельність наявного населеная на | 2639 |  2656,8|  2675,0|
|кінець року            |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Середньорічна чисельність наявного| 2630,4|  2647,9|  2665,9|
|населення             |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Чисельність постійного населення | 2597,7|  2608,1|  2618,5|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|в тому числі:           |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- молодше працездатного віку   |  372 |  373,0|   374,4|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- працездатного віку       | 1727,1|  1734,4|  1741,3|
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|- старше працездатного віку    |  498,6|  500,7|   502,8|
------------------------------------------------------------------
 
   Основними проблемними питаннями у демографічній  ситуації
міста є: перевищення кількості померлих над кількістю народжених;
зростання коефіцієнта демографічного навантаження на працюючих;
зменшення середньої очікуваної тривалості життя; врегулювання
питань щодо зростання міграційного приросту населення.
 
   Для поліпшення демографічної ситуації в місті в 2005 р.
передбачається  реалізувати  комплекс заходів, спрямованих на
вирішення зазначених проблем.
 
   З метою  стимулювання  народжуваності   проводитиметься
робота щодо:
   - надання державної підтримки і соціальної допомоги сім'ям з
дітьми. Зокрема, надання одноразової матеріальної допомоги у
розмірі 1000 грн. окремим категоріям малозабезпечених сімей при
народженні дитини у м. Києві; надання щомісячної додаткової
допомоги одиноким матерям і малозабезпеченим багатодітним сім'ям
та ін.;
   - покращання   репродуктивного   здоров'я   населення,
передбачається пропаганда здорового способу життя, відновлення
системи масової санітарно-гігієнічної освіти за умови підтримки
засобами масової інформації та координації дій органів місцевої
влади усіх рівнів, громадських об'єднань, релігійних й благодійних
організацій;
   - поліпшення  якості  та  рівня  медичного  забезпечення
материнства і дитинства, реалізовуватимуться заходи, спрямовані на
поліпшення   охорони   здоров'я   матері   та   дитини,
матеріально-технічної бази акушерських та педіатричних заходів;
   - забезпечення правових, економічних, культурних, соціальних
умов для зміцнення сім'ї та стійкості шлюбу. В місті й надалі
проводитиметься виховна робота серед молоді з питань налагодження
ефективної  системи підготовки до шлюбу та сімейного життя;
формування у юнаків і дівчат поваги до членів своєї сім'ї та
родини,  готовності  до  взаємодопомоги;  відчуття  власної
відповідальності за свою родину.
 
   Для забезпечення  зростання  середньої  тривалості  життя
здійснюватимуться заходи щодо:
   - створення та підтримки безпечних умов праці, плануються
заходи  регіональної програми щодо поліпшення стану безпеки,
гігієни праці та виробничого середовища, вивільнення жінок з
виробництва з важкими та шкідливими умовами праці тощо;
   - мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на основі
стабілізації соціопсихологічної ситуації, охорони та очищення
навколишнього природного середовища, поліпшення харчового раціону,
удосконалення діагностики, лікування та генетичного моніторингу
всього населення Києва, передусім дітей;
   - підвищення  рівня  медико-соціального  обслуговування
населення, особливо людей похилого вік, забезпечуватиметься повна
імунізація дітей та підлітків; відновлення практики профілактичних
оглядів населення; розширення лікувально-оздоровчих послуг людям
похилого  віку; створення комплексної педіатричної служби та
системи соціального обслуговування осіб цієї категорії;
   - профілактики  зловживань  наркотиками,  алкоголем  та
захворювання на  СНІД  шляхом  реалізації  комплексу  заходів
"Формування здорового способу життя" в рамках міської Міжгалузевої
комплексної програми  "Здоров'я  киян"  на  2003-2011  роки
( ra_132023-02 ).
 
   З метою  урегулювання  міграційних  переміщень  у  місті
проводитиметься робота у напряму:
   - зменшення у місті кількості небажаних мігрантів та шукачів
притулку через удосконалення та технічне забезпечення системи
обліку і контролю іммігрантів та біженців;
   - вдосконалення процедур прийому, облаштування та адаптації
біженців  і  шукачів  притулку  у  відповідності  з  чинним
законодавством України. Розроблятимуться рекомендації по роботі з
уразливими категоріями біженців і шукачів притулку, їх соціальній
реабілітації та адаптації в українське суспільство;
   - вдосконалення роботи з етнічними громадами міста, зокрема
шляхом надання фінансової допомоги біженцям і членам їх родин. За
рахунок виконання у 2005 р. комплексу заходів, спрямованих на
покращання демографічної ситуації в місті, очікується підвищення
рівня народжуваності до 23,8 тис. осіб, зниження природного
скорочення до 4,5 тис. осіб на рік, збільшення чисельності
населення у працездатному віці до 1741,3 тис. осіб.
 
   3.5.2. Зайнятість населення та ринок праці
 
   Протягом останніх років особлива увага органів міської влади
приділялась розвитку та підвищенню ефективності  використання
трудового потенціалу. У 2004 р. очікувана чисельність економічно
активного населення у місті Києві складе 1409,1 тис. осіб, що на
7,4 тис. більше, порівняно з 2003 роком.
 
     Трудові ресурси та економічно активне населення
            м. Києва, тис. осіб
 
        (Графічне зображення не наводиться)
 
   Чисельність працівників віком від 15 до 70 років, зайнятих в
усіх сферах економічної діяльності, становитиме 1335,0 тис. осіб.
Триває стабілізація  зайнятості в промисловості, транспорті і
зв'язку, будівництві. Зростають обсяги зайнятості в оптовій і
роздрібній торгівлі,  фінансовій  діяльності,  операціях  з
нерухомістю та державному управлінні.
 
   Позитивні процеси, які відбуваються в соціально-економічному
розвитку міста, сприяли поліпшенню ситуації на фіксованому ринку
праці, для якого характерними є тенденції призупинення процесів
вивільнення працівників із підприємств, установ та організацій
міста, скорочення чисельності безробітних, зниження навантаження
на 1 робоче місце.
 
   Обсяги охоплення  громадян, які перебувають на обліку в
Державній службі зайнятості населення, активними заходами сприяння
зайнятості населення  у  2004  році  очікується  довести  до
45,6 тис. осіб (з них 30,5  тис.  -  працевлаштувати).  На
фінансування зазначених заходів із Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття
буде спрямовано 48,6 млн. грн.
 
   Створені у 2004 р. 30 тис. нових робочих місць сприятимуть
поповненню загальноміському банку вакансій і  зниженню  рівня
навантаження на 10 вільних робочіх місць, з 4 осіб у 2003 р. до
3 осіб у 2004 р. Рівень зареєстрованого безробіття на кінець
2004 р. складе 0,43%.
 
     Економічно активне населення, трудові ресурси
        та зайнятість населення, тис. осіб
 
------------------------------------------------------------------
|       Показник      | 2003 | 2004  |  2005  |
|                 | звіт |очікуване| прогноз |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Всього економічно активного    | 1402,0|  1409,1|  1409,1|
|населення             |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Зайнято населення в усіх сферах  | 1334,4|  1335,0|  1335,0|
|економічної діяльності у віці   |    |     |     |
|15-70 років            |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Навантаження на 1 вільне робоче  |   0,4|   0,3|    0,2|
|місце на зареєстрованому ринку  |    |     |     |
|праці на кінець року, осіб    |    |     |     |
|----------------------------------+--------+---------+----------|
|Трудові ресурси, всього      | 1976,9|  1980,4|  1981,0|
------------------------------------------------------------------
 
   До проблемних питань у сфері зайнятості, вирішення яких
планується у 2005 р., можна віднести: професійно-кваліфікаційний
дисбаланс на ринку праці; збереження вимушеної неповної зайнятості
на підприємствах,  організаціях  і  установах;  складність  у
працевлаштуванні неконкурентоспроможних на ринку праці  верств
населення (інвалідів, молоді тощо).
 
   В 2005  р.  Київською  міською  державною адміністрацією
планується реалізація комплексу заходів, спрямованих на вирішення
проблем на ринку праці, а саме:
 
   Підвищення конкурентоспроможності  незайнятих  громадян за
рахунок:
   - здійснення  професійного  навчання  та  перенавчання
безробітних осіб з урахуванням потреб міста. Упродовж  року
передбачається  підготувати  7,0  тис. осіб, на що з Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
буде спрямовано 4,6 млн. грн,;
   - запровадження нових форм роботи з  підприємствами  та
організаціями міста з метою організації зайнятості безробітних.
Зокрема,  буде  проводитись  підготовка  та  перепідготовка
спеціалістів з числа безробітних за замовленням роботодавців з
подальшим працевлаштуванням; передбачається відновлення системи
професійної підготовки кадрів безпосередньо на виробництві;
   - сприяння працевлаштуванню молоді та неконкурентоспроможних
громадян на заброньовані робочі місця, на дотаційні робочі місця
та на вільні робочі місця із загальноміського банку вакансій;
   - розвитку підприємницької ініціативи серед безробітних, у
тому числі через надання одноразової допомоги по безробіттю для
відкриття власної справи, на що передбачено спрямувати з Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття 8,7 млн. грн.
 
   Розширення сфери прикладання праці за допомогою:
   - створення нових робочих місць. Передбачається ввести у дію
27,7 тис. місць, у тому числі за рахунок малого підприємництва -
88,8%. Основна частка нових робочих місць буде введена в дію в
оптовій і роздрібній торгівлі (32,8%), обробній промисловості
(15,2%), будівництві (14,1%) та у сфері операцій з нерухомістю
(11,1%);
   - розширення обсягів громадських робіт, до яких планується
залучити близько 8,3 тис. безробітних.
 
   Фінансування діяльності  з  удосконалення  характеристик
зайнятості складатиметься з коштів  державного  та  міського
бюджетів,  Фонду  загальнообов'язкового державного соціального
страхування на випадок безробіття, вітчизняних і  зарубіжних
інвесторів.
 
   Реалізація заходів із забезпечення продуктивної зайнятості та
підвищення ефективності  функціонування  трудового  потенціалу
м. Києва у 2005 р. дозволить:
   - скоротити частку безробітних, незайнятих понад рік (з 10,0%
у 2004 р. до 9% - в 2005 р.) та частку безробітної молоді;
   - стабілізувати сферу зайнятості робочої сили;
   - оптимізувати структуру зайнятості в напрямку зростання
питомої ваги зайнятих у сфері послуг,
   - збільшити на 16% попит на робочу силу.
 
   3.5.3. Доходи, заробітна плата та соціальний захист населення
 
   3.5.3.1. Грошові доходи населення та заробітна плата
 
   За останні  роки  внаслідок  досягнутої  макроекономічної
стабільності,  підвищення  продуктивності  праці,  збільшення
мінімальних державних гарантій з оплати праці та соціального
забезпечення, зменшення  податкового  навантаження  на  доходи
громадян, індексації заробітної плати сформувалася  позитивна
тенденція неухильного підвищення номінальних та реальних доходів
населення.
 
   Рівень грошових доходів населення в м. Києві є найвищим серед
регіонів України.
 
   У 2004 р., за попередніми розрахунками, номінальні грошові
доходи населення порівняно з 2003 р. зростуть на 16,5% та
становитимуть 25120,0 млн. грн., що у розрахунку на 1 особу
складає 9455 грн.
 
        Динаміка грошових доходів населення
              (млн. грн.)
 
                   2003  2004   2005
                   звіт очікуване прогноз
 
   грошові доходи населення,   21566,8  25120,0  28970,0
   всього
 
   Обсяги, структура,  основні  складові  балансу доходів і
видатків населення свідчать, що основними джерелами формування
доходів киян є заробітна плата, пенсії, соціальні допомоги, доходи
від власності.
 
   Питома вага в структурі балансу доходів населення заробітна
плата займає 50,9%, частка соціальних допомог та інших поточних
трансфертів становить 35,3%, доходів від власності - 5,0%.
 
   У 2004 р. спостерігається зростання заробітної плати по всіх
видах економічної діяльності, її середньомісячний розмір складе
951 грн.
 
   З урахуванням перерахунку пенсій, що почав здійснюватись у
вересні 2004 р. відповідно до постанови Кабінету Міністрів України

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19 Стр. 20 Стр. 21 Стр. 22 Стр. 23 Стр. 24 Стр. 25 Стр. 26 Стр. 27 Стр. 28 Стр. 29 Стр. 30 Стр. 31 Стр. 32 Стр. 33 Стр. 34 Стр. 35 Стр. 36 Стр. 37 Стр. 38 Стр. 39Украина онлайн