Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 229 від 29.12.2004

Страница 6

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19

<< Главная страница

асигнування із місцевих бюджетів, що надійшли бюджетній установі
протягом звітного року.
   У рядку 040 "Дооцінка матеріалів" наводиться сума коштів
проведеної дооцінки матеріалів.
   У  рядку  050  "Списана  кредиторська  заборгованість"
відображається сума коштів списаної кредиторської заборгованості
протягом звітного року.
   У рядку 060 "Інші доходи" наводиться сума коштів, яка
відображається у бухгалтерському обліку як інші доходи загального
фонду.
   У рядку 070 "Проведені видатки" наводяться суми фактичних
видатків звітного року, проведених за рахунок коштів загального
фонду.
   У рядку 080 "з них поточні" із усієї суми наводяться суми
поточних видатків.
   У рядку 090 "з них капітальні" із усієї суми наводяться суми
капітальних видатків.
   У рядку 100 "Списані недостачі матеріалів" наводиться сума
коштів, яка списана бюджетною установою на підставі підтвердних
документів, виявлених при недостачі матеріалів.
   У  рядку  110  "Списана  дебіторська  заборгованість"
відображається сума коштів списаної дебіторської заборгованості
протягом звітного року.
   У рядку 120 "Результат переоцінок" відображається результат
переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів,
курсових різниць від операцій в іноземній валюті, що склався за
звітний рік.
   У рядку 130 "Інші видатки" наводиться сума коштів, яка
відображається у бухгалтерському обліку як інші видатки загального
фонду.
   У рядку 140 "Фінансовий результат за загальним фондом"
проставляється фінансовий результат виконання кошторису установи
за попередні та звітний бюджетні роки у частині загального фонду.
   Спеціальний фонд
   У частині звіту "Спеціальний фонд" інформація наводиться
загальна за всіма складовими спеціального фонду: плата за послуги,
що  надаються  бюджетними  установами,  інші джерела власних
надходжень бюджетних установ, інші надходження спеціального фонду.
   У рядку 150 "Отримані доходи" відображаються сума нарахованих
коштів, які будуть отримані як плата за послуги, кошти, отримані
за іншими джерелами власних надходжень, або кошти, що фактично
надійшли на рахунок установи (інші надходження) спеціального фонду
кошторису за звітний рік.
   У рядку 160 "з них гранти, дарунки" наводиться вартість
матеріальних цінностей, отриманих безоплатно як гранти, дарунки.
   У рядку 170 "Оприбутковані надлишки матеріалів" наводиться
вартість оприбуткованих надлишків матеріалів, виявлених під час
проведення інвентаризації.
   У рядку 180 "Дооцінка матеріалів" наводиться сума коштів
проведеної за звітний рік дооцінки матеріалів.
   У рядку 190 "Списана кредиторська заборгованість" наводиться
сума коштів списаної кредиторської заборгованості.
   У рядку 200 "Інші доходи" наводиться сума коштів, яка
відображається  у  бухгалтерському  обліку  як  інші  доходи
спеціального фонду.
   У  рядку 210 "Проведені видатки" відображаються видатки
звітного року, проведені за рахунок коштів спеціального фонду з
врахуванням коштів, що надійшли на відновлення касових видатків.
   У рядку 220 "з них поточні" із усієї суми наводяться суми
поточних видатків.
   У рядку 230 "з них капітальні" із усієї суми наводяться суми
капітальних видатків.
   У  рядку  240 "Списані недостачі матеріалів" наводиться
вартість списаних при недостачі матеріалів.
   У рядку 250 "Списана дебіторська заборгованість" наводиться
сума коштів списаної дебіторської заборгованості.
   У рядку 260 "Результат переоцінок" відображається результат
переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів,
курсових різниць від операцій в іноземній валюті, що склався за
звітний рік.
   У рядку 270 "Інші видатки" наводиться сума коштів, яка
відображається  у  бухгалтерському  обліку  як  інші видатки
спеціального фонду.
   У рядку 280 "Фінансовий результат за спеціальним фондом"
проставляється фінансовий результат виконання кошторису установи
за попередні та звітний бюджетні роки у частині спеціального
фонду.
   Дані графи 3 "За попередній рік" повинні відповідати даним
графи 4 "За звітний рік" річної форми N 9 "Звіт про результати
фінансової діяльності" ( z0048-04 ) за 2003 рік.
 
   3.20. "Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та
матеріальних  цінностей в бюджетних установах" (форма N 15)
(додаток 14 відображає недостачі та крадіжки грошей і матеріальних
цінностей в розрізі заходів, що були проведені для їх усунення.
   Заповнення окремих граф звіту форми N 15 здійснюється за
таким порядком.
   У рядку 010 "Недостачі та крадіжки грошових коштів та
матеріальних цінностей на початок року" відображаються суми за
недостачами на початок року.
   У рядку 020 "з них віднесено на винних осіб" відображаються
суми недостач, які у бухгалтерському обліку бюджетної установи на
початок року віднесені на винних осіб.
   У рядку 030 "з них справи знаходяться в слідчих органах"
відображаються суми недостач, справи за якими знаходяться в
слідчих органах. Суми за цим рядком повинні відповідати даним
рядка 080 форми N 15 "Звіт про недостачі та крадіжки грошових
коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах за 2003
рік" ( z0048-04 ).
   У рядку 040 "Встановлено недостач та крадіжок грошових коштів
та  матеріальних  цінностей з початку року" наводяться суми
недостач,  які  у  бухгалтерському обліку бюджетної установи
встановлено протягом року.
   У рядку 050 "віднесено на винних осіб" відображаються суми
недостач, які у бухгалтерському обліку бюджетної установи протягом
року віднесено на винних осіб.
   У рядку 060 "списано за рахунок установи в межах природних
втрат" відображаються суми недостач, які у бухгалтерському обліку
бюджетної установи протягом року списано за рахунок установи в
межах природних втрат.
   У рядку 070 "списано за рахунок установи (винні особи не
встановлені)" відображаються суми недостач, які у бухгалтерському
обліку  бюджетної установи протягом року списано за рахунок
установи, коли винні особи не встановлені.
   У рядку 080 "списано за рахунок установи (справи передано в
слідчі  органи)"  відображаються  суми  недостач,  які  у
бухгалтерському обліку бюджетної установи протягом року списано за
рахунок установи, коли справи передано в слідчі органи.
   У  рядку 090 "Стягнуто з винних осіб" наводяться суми
недостач, які у бухгалтерському обліку бюджетної установи протягом
року стягнуто з винних осіб.
   У  рядку  100  "Списано за висновками слідчих органів"
наводяться суми недостач, які були списані бюджетною установою
протягом року за висновками слідчих органів.
   У рядку 110 "Недостачі та крадіжки грошових коштів та
матеріальних цінностей на кінець року" відображаються суми за
недостачами на кінець року.
   У рядку 120 "Залишок заборгованості за винними особами на
кінець року" відображаються суми заборгованості за недостачами,
які непогашені винними особами та обліковуються у бухгалтерському
обліку бюджетної установи на кінець року.
   У рядку 130 "Знаходиться в слідчих органах" наводяться суми
недостач, справи за якими знаходяться в слідчих органах.
   Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону
України "Про визначення розміру збитків, завданих підприємству,
установі,  організації  розкраданням,  знищенням  (псуванням),
недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння
та валютних цінностей" ( 217/95-ВР ), зі змінами та доповненнями,
та постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 року
N 116 ( 116-96-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру
збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних
цінностей".
 
         4. Списання доходів та видатків
         бюджетних установ за 2004 рік
 
   4.1. Визначення фінансового результату виконання кошторису за
2004 рік бюджетні установи здійснюють відповідно до Порядку
здійснення річних остаточних оборотів щодо списання доходів та
видатків бюджетних установ за 2004 рік (додаток 15).
 
      5. Звірка та порівняння окремих показників
         форм річних фінансових звітів
 
   5.1. Правильність  складання  річних  фінансових  звітів
визначається шляхом перевірки та порівняння окремих показників у
відповідних формах річних фінансових звітів (додаток 16).
 
           6. Пояснювальна записка
 
   6.1. Пояснювальна записка повинна містити інформацію про:
   назву установи та її місцезнаходження;
   короткий опис основної діяльності установи;
   назву органу управління, у віданні якого перебуває установа;
   середню чисельність працівників;
   висвітлення форми ведення бухгалтерського обліку;
   роз'яснення  щодо  виявлених  помилок  минулих років та
пов'язаних з ними коригувань;
   основні фактори, що вплинули на невиконання кошторису, дані
про заборгованість за заробітною платою та іншими соціальними
виплатами;
   зміни у фінансовому стані бюджетної установи за звітний рік;
   результати проведення  щорічної інвентаризації активів та
зобов'язань (відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України від 28 лютого 2000 року N 419 ( 419-2000-п ) "Про
затвердження Порядку подання фінансової звітності");
   реструктуризовану  заборгованість  бюджетної  установи та
підстави для неї;
   у разі сплати до бюджету штрафів, накладених на бюджетну
установу контрольними органами, - суму виплати, підставу, винних
осіб;
   анульовані та відновлені протоколи взаємозаліків і відмінені
та відновлені векселі минулих періодів (головними розпорядниками у
зведених фінансових звітах така інформація подається у вигляді
таблиць довільної форми, де вказуються дата і номер протоколу
(векселя), загальна сума, підприємство-учасник, у рахунок якої
заборгованості проведено);
   розбіжності між даними різних форм звітності, а також між
показниками звітності на кінець 2003 року і на початок 2004 року
(якщо такі розбіжності мали місце);
   надходження  коштів  для  виконання  окремих  доручень,
благодійних  внесків,  грантів,  дарунків  та  інвестицій  у
національній та іноземній валюті, підставу та мету їх отримання,
номер розпорядчого документа, назву юридичної особи та строк
погашення (крім зведених фінансових звітів).
 
   6.2. До пояснювальної записки додаються такі довідки та
реєстри:
   6.2.1. Довідка  про  рух  грошових коштів (додаток 17).
Наводяться суми коштів за операціями, проведеними у грошовій та
негрошовій формах;
   6.2.2. Довідка про залишки коштів загального та спеціального
фондів  державного  або  місцевих  бюджетів на реєстраційних
(спеціальних реєстраційних) рахунках за станом  на  1 січня
2005 року (додаток 18). За цією формою довідка надається органами
Державного казначейства України. Установи банків надають такі
довідки за встановленими ними формами;
   6.2.3. Реєстр про залишки коштів загального та спеціального
фондів  державного  (місцевого)  бюджету  на  реєстраційних
(спеціальних реєстраційних) та поточних рахунках установ за станом
на 1 січня 2005 року (додаток 19). Складається установами за
даними довідок органів Державного казначейства України або установ
банків.
   Розшифровка поточних рахунків, що перебувають в установах
банків,  підстави для наявності цих рахунків із зазначенням
залишків на цих рахунках та виду коштів (для бюджетних установ, що
згідно з чинним законодавством України переведені на казначейське
обслуговування кошторисів);
   6.2.4. Реєстр про залишки коштів загального та спеціального
фондів  державного  (місцевого)  бюджету  на  реєстраційних
(спеціальних  реєстраційних) та поточних рахунках підвідомчих
бюджетних установ за станом на 1 січня 2005 року (додаток 20). Цей
реєстр додається до зведених річних фінансових звітів головних
розпорядників бюджетних коштів та бюджетних установ, що мають
підвідомчі установи, і складається за даними довідок органів
Державного казначейства України або установ банків;
   6.2.5. Довідка про дебіторську заборгованість (додаток 21).
Ця довідка складається за загальним та спеціальним фондами. У разі
невиконання  вимог  наказу  Головного  управління  Державного
казначейства  України від 30.10.98 N 90 ( z0728-98 ) "Про
затвердження Інструкції з  інвентаризації  основних  засобів,
нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей  балансу",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України  16.11.98  за
N 728/3168, причини наводяться у пояснювальній записці окремо.
   При наявності дебіторської заборгованості установи на кінець
звітного року вказати підстави проведення попередньої оплати та
виникнення дебіторської заборгованості, терміни її погашення за
договором.
   У складі зведеного фінансового звіту головних розпорядників
бюджетних  коштів довідка подається без розподілу за кодами
економічної класифікації видатків;
   6.2.6. Довідка про депозитні операції установ (додаток 22). У
цій довідці необхідно відобразити депозитні операції, що проводить
бюджетна  установа  (залишки  на  рахунках),  та  вказати
нормативно-правовий  акт, на підставі якого проводяться такі
операції;
   6.2.7. Інформація про виконання статті 84 Закону України "Про
Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ) (додаток 23).
   Сума  коштів спеціального фонду, що була спрямована на
погашення заборгованості із соціальних виплат загального фонду або
на інші потреби.
   Наводиться інформація за коштами, що отримані як плата за
послуги, які надавались бюджетними установами (крім надходжень у
натуральній формі);
   6.2.8.  Довідка  про суми дебіторської та кредиторської
заборгованості установи за операціями, які не відображаються у
формі N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
(додаток 24);
   6.2.9. Інформація про рух коштів на рахунках відділень АКБ
"Україна"  за коштами Державного бюджету України (якщо такі
операції проводилися) (додаток 25 ;
   6.2.10. Довідка про перерахування коштів на виконання програм
(додаток 26). Ця довідка складається і подається відповідальними
виконавцями  програм  (у межах одного розпорядника бюджетних
коштів).
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                   Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку складання річних
                   фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
               БАЛАНС
         станом на ____________200___р.
 
 
                   Форма N 1
 
                             Коди
                            -----------
                       за ДКУД |     |
                            |---------|
                            |     |
                            |---------|
                            |     |
                            |---------|
 Установа_______________________________   за ЄДРПОУ|     |
                            |---------|
 Код відомчої класифікації видатків_______  за СПОДУ |     |
                            -----------
 Періодичність: річна
 Одиниця виміру: грн.
 
------------------------------------------------------------------
|        АКТИВ        | Код | На початок| На кінець|                   |рядка|  року  |  року  |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|         1         | 2 |   3   |  4   |
|-----------------------------------+----------------------------|
|    I. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ    |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Нематеріальні активи        |   |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
| Залишкова вартість        | 110 |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
| Знос               | 111 |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
| Первісна вартість        | 112 |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Основні засоби           |   |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
| Залишкова вартість        | 120 |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
| Знос               | 121 |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
| Первісна вартість        | 122 |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Інші необоротні матеріальні активи |   |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
| Залишкова вартість        | 130 |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
| Знос               | 131 |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
| Первісна вартість        | 132 |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Незавершене капітальне будівництво | 140 |      |     |
|-----------------------------------+----------------------------|
|    II. ОБОРОТНІ АКТИВИ    |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Матеріали і продукти харчування  | 150 |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Малоцінні та швидкозношувані    | 160 |      |     |
|предмети              |   |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Інші запаси            | 170 |      |     |
|-----------------------------------+-----+-----------+----------|
|Дебіторська заборгованість     | 180 |      |     |

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19Украина онлайн