Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 229 від 29.12.2004

Страница 5

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19

<< Главная страница

   У рядку 060 "Медикаменти і перев'язувальні засоби" наводиться
сума вартості матеріалів, які в бухгалтерському обліку бюджетної
установи  обліковуються  за  субрахунком  233 "Медикаменти і
перев'язувальні засоби".
   У рядку 070 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"
наводиться сума вартості матеріалів, які в бухгалтерському обліку
бюджетної установи обліковуються за субрахунком 234 "Господарські
матеріали і канцелярське приладдя".
   У рядку 080 "з них будівельні матеріали для поточного і
капітального  ремонту"  з  усієї вартості матеріалів, які в
бухгалтерському  обліку  бюджетної  установи обліковуються за
субрахунком 234 "Господарські матеріали і канцелярське приладдя"
виділяються будівельні матеріали для поточного і капітального
ремонту.
   У рядку 090 "Паливо, горючі і мастильні матеріали" наводиться
сума вартості матеріалів, які в бухгалтерському обліку бюджетної
установи обліковуються за субрахунком 235 "Паливо, горючі і
мастильні матеріали".
   У рядку 100 "Тара" наводиться сума вартості матеріалів, які в
бухгалтерському  обліку  бюджетної  установи обліковуються за
субрахунком 236 "Тара".
   У рядку 110 "Матеріали в дорозі" наводиться сума вартості
матеріалів,  які в бухгалтерському обліку бюджетної установи
обліковуються за субрахунком 237 "Матеріали в дорозі".
   У  рядку  120 "Запасні частини до машин і обладнання"
наводиться сума вартості матеріалів, які в бухгалтерському обліку
бюджетної установи обліковуються за субрахунком 238 "Запасні
частини до машин і обладнання".
   У  рядку 130 "Інші матеріали" наводиться сума вартості
матеріалів,  які в бухгалтерському обліку бюджетної установи
обліковуються за субрахунком 239 "Інші матеріали".
   У  рядку 140 "Разом матеріалів і продуктів харчування"
проставляється сума вартості матеріалів та продуктів харчування,
які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються на
субрахунках 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239.
   У рядку 150 "Надходження - разом" наводиться сума вартості
матеріалів та продуктів харчування, які надійшли до бюджетної
установи протягом звітного року.
   У рядку 160 "у тому числі за рахунок коштів загального фонду
бюджету"  наводиться  сума  вартості матеріалів та продуктів
харчування, які придбані за рахунок коштів загального фонду
бюджету.
   У рядку 170 "у тому числі за рахунок коштів спеціального
фонду бюджету" наводиться сума вартості матеріалів та продуктів
харчування, які придбані за рахунок коштів спеціального фонду
бюджету.
   У рядку 180 "з них гранти, дарунки" із загальної суми
матеріалів та продуктів харчування наводиться вартість матеріалів
та  продуктів харчування, отриманих безоплатно як гранти та
дарунки.
   У рядку 190 "у тому числі за рахунок безоплатних надходжень в
межах головного розпорядника бюджетних коштів" наводиться сума
вартості матеріалів та продуктів харчування, одержаних безоплатно
від установ вищого рівня або підвідомчих установ.
   У рядку 200 "з них централізоване постачання" наводиться сума
вартості матеріалів та продуктів харчування, одержаних від установ
вищого рівня або підвідомчих установ, придбаних за операціями з
централізованого постачання.
   У рядку 210 "у тому числі за рахунок проведених переоцінок"
наводиться сума коштів, яка відображена в бухгалтерському обліку
бюджетної установи в результаті проведених переоцінок матеріалів
та продуктів харчування, що проводилися протягом звітного року.
   У рядку 220 "у тому числі за рахунок інших надходжень
(лишки)"  наводиться  сума  вартості матеріалів та продуктів
харчування, яка відображена в бухгалтерському обліку бюджетної
установи за рахунок інших надходжень (наприклад, у результаті
виявлення надлишку матеріалів та продуктів харчування під час
проведення інвентаризації).
   У рядку 230 "Вибуття - разом" наводиться сума вартості
матеріалів та продуктів харчування, використаних та списаних з
бухгалтерського обліку бюджетною установою протягом звітного року.
   У рядку 240 "у тому числі витрачено на потреби установи"
наводиться сума вартості матеріалів та продуктів харчування,
витрачених на потреби установи та списаних з бухгалтерського
обліку бюджетною установою протягом звітного року.
   У рядку 250 "у тому числі списано недостач, виявлених в
результаті  інвентаризації"  наводиться  вартість  списаних з
бухгалтерського обліку матеріалів та продуктів харчування як
недостача.
   У рядку 260 "з них за рахунок установи" наводиться сума
вартості списаних з бухгалтерського обліку матеріалів та продуктів
харчування як недостача, віднесена на рахунок установи.
   У рядку 270 "з них за рахунок винних осіб" наводиться сума
вартості списаних з бухгалтерського обліку матеріалів та продуктів
харчування як недостача, віднесена на рахунок винних осіб.
   У  рядку  280  "безоплатно  передано в межах головного
розпорядника бюджетних коштів" наводиться сума вартості матеріалів
та продуктів харчування, які передані безоплатно установі вищого
рівня або підвідомчим установам.
   У рядку 290 "з них централізоване постачання" наводиться сума
вартості  матеріалів  та  продуктів харчування, які передані
безоплатно  установі вищого рівня або підвідомчим установам,
придбаних за операціями з централізованого постачання.
   У рядку 300 "списано непридатні" наводиться сума вартості
матеріалів та продуктів харчування, які списані з бухгалтерського
обліку як непридатні.
   У рядку 310 "реалізація зайвих та непотрібних матеріалів і
продуктів харчування" наводиться сума вартості матеріалів та
продуктів харчування, які списані з бухгалтерського обліку у
зв'язку з реалізацією зайвих та непотрібних.
   У рядку 320 "інші вибуття" наводиться сума вартості списаних
з бухгалтерського обліку матеріалів та продуктів харчування як
інші вибуття.
 
   3.14. "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (форма
N 7д, N 7м) (додаток 10) складається установами, що отримують
кошти державного або місцевих бюджетів  на  підставі  даних
бухгалтерського обліку про фактичну дебіторську та кредиторську
заборгованість, яка виникла в установі при виконанні кошторису за
звітний  та  минулі роки. Звіт складається в розрізі кодів
економічної та програмної класифікації видатків державного бюджету
або тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів і містить
інформацію про заборгованість бюджетних установ як за видатками,
так і за нарахованими доходами.
   Звітність за  формою N 7д, N 7м складається окремо про
заборгованість  за  коштами,  отриманими  із  загального  та
спеціального фондів.
   Зведені  звіти  складаються  за всіма кодами програмної
класифікації видатків державного бюджету та за всіма кодами
тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів за загальним та
спеціальним фондами бюджетів.
   Заповнення окремих граф звітів форм N 7д, N 7м здійснюється
за таким порядком.
   У  рядку  010  "Доходи"  відображається  загальна  сума
дебіторської та загальна сума кредиторської заборгованості на
звітну дату, що виникла при наданні послуг. Наприклад:
   дебіторська заборгованість - нарахований і неотриманий дохід
за надані послуги;
   кредиторська заборгованість - надходження оплати за надану
послугу в більшій сумі, ніж була нарахована.
   Заборгованість  за  доходами  відображається у звітності
загальною  сумою  і  не  поділяється  за кодами економічної
класифікації видатків.
   Рядок 010 заповнюється лише у звітах за спеціальним фондом
(за коштами, отриманими як плата за послуги, які надаються
бюджетними  установами  відповідно  до  чинного законодавства
України).
   У  рядку 020 "Видатки - усього на утримання установи"
відображається  сума  узагальненої заборгованості установи за
звітний рік, що виникла при виконанні видаткової частини кошторису
або плану використання бюджетних коштів.
   Рядки з 030 "Поточні видатки" до 580 "Нерозподілені видатки"
включно розшифровують рядок 020 і відображають заборгованість за
видатками в розрізі кодів економічної класифікації видатків.
   Рядок 590 "Разом" складається із суми рядків 010 "Доходи" та
020 "Видатки - усього на утримання установи".
   У графі 4 "Дебіторська заборгованість - на початок року"
наводиться сума дебіторської заборгованості установи станом на
01.01.2004, що відповідає даним графи "Дебіторська заборгованість
на звітну дату" форм N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних
установ" ( z0048-04 ) річного фінансового звіту за 2003 рік.
   У графі 5 "Дебіторська заборгованість - на звітну дату"
відображається  сума дебіторської заборгованості установи, що
виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і
перебуває на бухгалтерському обліку станом на дату складання
звіту.
   У графі 6 "Дебіторська заборгованість - списана" наводиться
сума дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої
минув і яка була списана протягом звітного року за порядком,
визначеним наказом Головного управління Державного казначейства
України від 30.10.98 N 90 ( z0728-98 ) "Про  затвердження
Інструкції  з інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей,  грошових  коштів  і
документів, розрахунків та інших статей балансу", зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 16.11.98 за N 728/3168.
   У графі 7 "Кредиторська заборгованість на початок року -
усього" наводиться сума кредиторської заборгованості станом на
01.01.2004, що відповідає даним графи "Кредиторська заборгованість
на звітну дату - усього" форми N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість
бюджетних  установ" ( z0048-04 ) річного фінансового звіту за
2003 рік.
   У графі 8 "Кредиторська заборгованість на початок року, з
неї: бюджетна" із загальної суми відображається сума кредиторської
заборгованості установи, що виникла через недоотримані асигнування
у 2001-2003 бюджетних роках і залишилась несплаченою станом на
01.01.2004. Дані цієї графи відповідають даним графи "Кредиторська
заборгованість на звітну дату, з неї: бюджетна" форм N 7д, N 7м
"Звіт про заборгованість бюджетних установ" ( z0048-04 ) річного
фінансового звіту за 2003 рік.
   У графі 9 "Кредиторська заборгованість на початок року, з
неї:  небюджетна"  із  загальної  суми  відображається  сума
кредиторської заборгованості установи, що виникла у зв'язку з
узяттям  розпорядниками  бюджетних  коштів  зобов'язань понад
кошторисні призначення. Дані цієї графи відповідають даним графи
"Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: небюджетна"
форм N 7д, N 7м "Звіт про заборгованість бюджетних установ"
( z0048-04 ) річного фінансового звіту за 2003 рік.
   У графі 10 "Кредиторська заборгованість на початок року, з
неї:  інша" із загальної суми наводиться сума кредиторської
заборгованості, що виникла до 01.01.2001 і залишилася несплаченою
станом на 01.01.2004. Дані цієї графи відповідають даним графи
"Кредиторська заборгованість на звітну дату, з неї: інша" форм
N 7д, N 7м  "Звіт  про  заборгованість  бюджетних  установ"
( z0048-04 ) річного фінансового звіту за 2003 рік.
   У графі 11 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
усього"  відображається сума кредиторської заборгованості, що
виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі роки і
перебуває на бухгалтерському обліку на звітну дату.
   У графі 12 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з
неї: бюджетна" із загальної суми наводиться сума кредиторської
заборгованості, яка утворилася через недоотримання асигнувань у
2001-2004 роках.
   У графі 13 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з
неї: небюджетна" із загальної суми наводиться сума кредиторської
заборгованості, яка утворилася у зв'язку з узяттям розпорядниками
бюджетних коштів зобов'язань понад кошторисні призначення або ж з
перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ), законом України про Державний бюджет України на
відповідний рік та рішенням про місцевий бюджет.
   У графі 14 "Кредиторська заборгованість на звітну дату, з
неї:  інша" із загальної суми наводиться сума кредиторської
заборгованості, що виникла до 01.01.2001 і залишилася несплаченою
станом на звітну дату.
   У графі 15 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
списана" наводиться сума кредиторської заборгованості, яка була
списана в установленому порядку протягом звітного року (як така,
за якою минув строк позовної давності тощо).
   У графі 16 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
прострочена"  із  загальної суми кредиторської заборгованості
установи, що виникла при виконанні кошторису за звітний та минулі
роки  і перебуває на бухгалтерському обліку станом на дату
складання звіту, уточнюється сума заборгованості, термін оплати
якої прострочено. Тобто це заборгованість, що виникає після
закінчення терміну обов'язкового платежу згідно з укладеними
договорами, або якщо дата платежу не визначена, то через 30 днів
після виписування рахунку на оплату.
   У графі 17 "Кредиторська заборгованість на звітну дату -
термін оплати якої не настав" із загальної суми кредиторської
заборгованості установи, що виникла при виконанні кошторису за
звітний та минулі роки і перебуває на бухгалтерському обліку
станом на дату складання звіту, уточнюється сума заборгованості,
термін оплати якої не настав. Якщо асигнування у бюджетному
періоді  виділені  у  повному обсязі, то суми кредиторської
заборгованості у цій графі не повинно бути.
 
   3.15. До форми N 7д, N 7м не включається заборгованість за
сумами недостач і крадіжок коштів та матеріальних цінностей,
збитків за псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок
винних осіб, та заборгованість за іншими сумами, що підлягають
утриманню в установленому порядку.
 
   3.16. Операції, що здійснювались бюджетними установами, але
відповідно до законодавства не передбачені кошторисом бюджетної
установи  (наприклад,  заборгованість за виплатою допомоги і
компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, за внутрівідомчими розрахунками з централізованого
постачання матеріальних цінностей), у звітах про отримання і
використання асигнувань із загального фонду (форма N 2д, N 2м, про
надходження і використання коштів спеціального фонду (форма N 4д,
N 4м), про заборгованість бюджетних установ (форма N 7д, N 7м) та
про фінансові зобов'язання бюджетних установ (форма N 8д, N 8м) не
відображаються.
 
   3.17. "Звіт про заборгованість бюджетних установ за окремими
програмами" (форма N 7д.1, N 7м.1) (додаток 11) складається за
сумами заборгованості установи за звітний рік, що виникла при
виконанні кошторису за звітний та минулі роки за окремими кодами
програмної класифікації видатків державного бюджету або окремими
кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів (за
придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові
довготермінові кредити тощо). Ця заборгованість не пов'язана з
видатками установи на її утримання.
   У формі N 7д.1, N 7м.1 у рядку 010 "Доходи" відображаються
загальна  сума  дебіторської  та загальна сума кредиторської
заборгованості на звітну дату, що виникла при наданні послуг.
Наприклад:
   дебіторська заборгованість - нарахований і неотриманий дохід
за надані послуги;
   кредиторська заборгованість - надходження оплати за надану
послугу в більшій сумі, ніж була нарахована.
   У формі N 7д.1, N 7м.1 у рядках з 030 до 180 відображається
сума заборгованості установи за звітний рік, що виникла при
виконанні видаткової частини кошторису  за  окремими  кодами
програмної  класифікації  видатків державного бюджету або за
окремими кодами  тимчасової  класифікації  видатків  місцевих
бюджетів.
   Звітність за формою N 7д.1, N 7м.1 складається окремо про
заборгованість  за  коштами,  отриманими  із  загального  та
спеціального фондів.
 
   3.18. "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ"
(форма N 8д, N 8м) (додаток 12) складається всіма установами, що
отримують кошти загального та спеціального фондів (крім власних
надходжень) державного або місцевих бюджетів. Звіт складається за
кодами програмної класифікації видатків державного бюджету та за
кожним кодом тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів у
розрізі кодів економічної класифікації видатків та/або кодів
класифікації кредитування бюджету.
   Заповнення окремих граф звіту форми N 8д, N 8м здійснюється
за таким порядком.
   У  графі  4  "Зареєстровані  зобов'язання за станом на
31.12.2003" відображаються фінансові зобов'язання минулих років
(рахунки-фактури, акти виконаних робіт тощо), узяті на облік в
органі  Державного  казначейства  України, у межах бюджетних
асигнувань.
   Дані графи 4 наводяться довідково.
   У  графі 5 "Кошторисні призначення з урахуванням змін"
відображається річна сума планового асигнування загального та
спеціального фондів державного або місцевих бюджетів.
   У графі 6 "Отримані асигнування" відображається сума коштів
загального та спеціального фондів державного або місцевих бюджетів
у розрізі кодів економічної класифікації видатків, яка фактично
надійшла на ім'я установи.
   Графи 7, 12, 13, 14 та 15 не заповнюються.
   У графі 8 "Зареєстровані бюджетні фінансові зобов'язання у
поточному  році"  відображаються суми фінансових зобов'язань,
зареєстрованих в органах Державного казначейства України в межах
кошторисних призначень.
   У графі 9 "Проплачені зобов'язання у звітному періоді"
відображаються суми проплачених зобов'язань за звітний рік.
   У графі 10 "Фінансові зобов'язання на кінець звітного періоду
-  усього"  відображаються  суми фінансових зобов'язань, які
зареєстровані  протягом  звітного  року  в органі Державного
казначейства України та залишились непроплаченими на звітну дату.
   У  графі 11 "Фінансові зобов'язання на кінець звітного
періоду, з них: бюджетні поточного року" відображаються суми
бюджетних зобов'язань, які залишились непроплаченими на кінець
звітного року.
   "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" (форма
N 8д, N 8м) складається установами, які обслуговуються в органах
Державного казначейства України.
   Зведені звіти за формами N 8д та N 8м складаються за всіма
кодами програмної класифікації видатків державного бюджету та
тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.
 
   3.19. "Звіт про результати фінансової діяльності" (форма N 9)
(додаток 13) складається бюджетними установами для відображення
результату їх фінансової діяльності за звітний рік. Результат
фінансової діяльності бюджетної установи визначається  шляхом
списання підсумковими оборотами доходів та видатків за 2004 рік.
   У звіті відображаються операції, проведені за доходами,
видатками  бюджетної  установи,  операції, наслідками яких є
збільшення  або  зменшення доходів та/або видатків бюджетної
установи. Так результат переоцінок може впливати як на збільшення
доходів бюджетної установи, так і на збільшення видатків.
   Заповнення окремих граф звітів форми N 9 здійснюється за
таким порядком.
   Загальний фонд
   У рядку 010 "Отримані асигнування" наводяться асигнування із
загального фонду бюджету, що надійшли бюджетній установі протягом
звітного року.
   У рядку 020 "у тому числі з державного бюджету" наводяться
асигнування із державного бюджету, що надійшли бюджетній установі
протягом звітного року.
   У рядку 030 "у тому числі з місцевих бюджетів" наводяться

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19Украина онлайн