Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 229 від 29.12.2004

Страница 4

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19

<< Главная страница

кошторисні призначення з урахуванням унесених змін.
   У зазначеній графі у формі N 4-1д бюджетні установи, які
утримуються за рахунок коштів державного бюджету, суми планових
показників за коштами від орендної плати (крім військового майна і
майна Національної академії наук України) відображають у розмірі
50 відсотків.
   У графах "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець
звітного періоду" форм N 4-1д, N 4-1м та N 4-2д, N 4-2м наводяться
загальні  суми  залишків  грошових  коштів  на  спеціальних
реєстраційних (поточних) рахунках без  розподілу  за  кодами
економічної класифікації видатків. Залишки повинні відповідати
даним виписок зі спеціальних реєстраційних (поточних) рахунків
органів  Державного казначейства України (установ банків) на
відповідні дати.
   У графах "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець
звітного періоду" форми N 4-3д, N 4-3м залишків грошових коштів не
повинно бути.
   У графі "Перераховано залишок" відображається сума коштів
відповідного  джерела  надходжень спеціального фонду минулого
звітного року, що була відповідно до чинного законодавства України
перерахована у звітному році (перерахована до бюджету; повернена
установі, що надала ці кошти, тощо) і не є касовими видатками, а
також не може бути віднесена на зменшення надходжень поточного
року. У формах  N 4-1д,  N 4-1м; N 4-2д, N 4-2м така  сума
відображається без розподілу за кодами економічної класифікації
видатків.
   При перерахуванні залишку коштів установі вищого або нижчого
рівня установи, які перераховують кошти, відображають ці суми зі
знаком плюс, а установи, які їх отримують, - зі знаком мінус.
   У графі "Нараховано доходів" відображається сума доходу,
нарахованого за окремими видами діяльності установи.
   Графа "Нараховано доходів" уведена лише у формі N 4-1д,
N 4-1м.  У цій графі  бюджетні  установи  відображають суми
перерахованих 50 відсотків від отриманої плати за оренду майна як
зменшення доходів.
   У графі "Надійшло коштів" відображається сума надходжень
спеціального  фонду  за відповідним джерелом надходжень, яка
надійшла на спеціальний реєстраційний (поточний) рахунок бюджетної
установи у звітному році, мінус суми коштів, що повернені фізичним
і юридичним особам та/або перераховані підвідомчим установам або
установам вищого рівня, з надходжень поточного року у грошовій та
натуральній формах. Суми, проведені за операціями в іноземній
валюті, відображаються в окремих формах N 4-1д, N 4-1м та N 4-2д,
N 4-2м .
   У зазначеній графі форми N 4-1д бюджетні установи, які
утримуються за  рахунок  коштів  державного  бюджету,  суми
50 відсотків від отриманої плати за оренду майна, що відповідно до
пункту 31 статті 2 Закону України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ) перераховані до доходів державного бюджету,
відображають як зменшення доходів.
   У графі "Касові видатки - усього" відображається сума касових
видатків  спеціального фонду бюджету за відповідним джерелом
надходжень у розрізі кодів економічної класифікації та/або кодів
класифікації кредитування бюджету, тобто видатків, що проведені
шляхом  перерахування  коштів  зі  спеціальних  реєстраційних
(поточних) рахунків, відкритих в органах Державного казначейства
України (установах банків). Видатки зменшуються на суми, що
надійшли  на  спеціальні  реєстраційні  (поточні) рахунки на
відновлення касових видатків.
   У графі "Касові видатки - у т.ч. спрямовано на погашення
заборгованості  загального  фонду"  форми  N 4-1д,  N 4-1м
відображається сума касових видатків спеціального фонду бюджету,
що були направлені на проведення видатків, які повинні проводитися
за рахунок загального фонду.
   У графі "Фактичні видатки - усього" відображаються фактичні
видатки  бюджетної установи за звітний рік у розрізі кодів
економічної  класифікації видатків. Тобто дійсні витрати, що
оформлені та підтверджуються відповідними документами, у тому
числі видатки за несплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою
і невиплаченою заробітною платою, стипендіями тощо.
   При  спрямуванні коштів спеціального фонду на погашення
заборгованості загального фонду розпорядники бюджетних коштів
здійснюють  коригування  обсягів узятих бюджетних зобов'язань
загального  фонду  бюджету  для проведення видатків за цими
зобов'язаннями із спеціального фонду.
   Фактичні  видатки  зменшуються на суми, що надійшли на
спеціальні реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових
видатків, якщо вони були віднесені на фактичні видатки звітного
періоду.
   У графі "Фактичні видатки - у т.ч. проведені за видатками
загального фонду"  форми N 4-1д, N 4-1м  відображається сума
фактичних видатків спеціального фонду, що були направлені на
проведення видатків, які повинні були проводитися за рахунок
загального фонду бюджету.
   На суму коштів, які були перераховані із спеціального фонду
бюджету  в минулому році і повертаються у спеціальний фонд
відповідного бюджету на відповідний спеціальний реєстраційний
рахунок, уносяться зміни до кошторисів. Зміни уносяться у разі
необхідності  збільшення  видатків спеціального фонду бюджету
внаслідок перевищення надходжень до цього фонду з урахуванням
залишків бюджетних коштів на початок поточного бюджетного періоду,
невикористаних у попередньому бюджетному періоді порівняно з
надходженнями, урахованими в бюджеті на відповідний рік.
   Якщо в поточному бюджетному періоді не передбачені бюджетні
асигнування за відповідним джерелом надходжень у спеціальному
фонді бюджету, то кошти, перераховані із спеціального фонду
бюджету в попередньому бюджетному періоді, у разі їх повернення
невикористаними зараховуються розпорядником бюджетних коштів до
загального фонду.
   У графі "Залишок на кінець звітного періоду" наводяться
залишки грошових коштів.
 
   3.9. При перерахуванні коштів спеціального фонду, отриманих у
поточному році, установою нижчого рівня установі вищого рівня або
навпаки ці кошти установа, що перераховує їх, відображає як
зменшення доходів у звіті форми N 4д, N 4м залежно від джерела
утворення коштів спеціального фонду.
   Установою-отримувачем  коштів  вони  відображаються  як
надходження доходів та використання згідно з кошторисом за формою
N 4д, N 4м залежно від джерела утворення коштів спеціального
фонду.
 
   3.10. Кожна бюджетна установа складає та подає у складі
річного фінансового звіту тільки ті форми N 4д, N 4м звітів про
кошти спеціального фонду за відповідними джерелами надходжень, які
має установа.
 
   3.11. "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"
(форма N 4-3д.1, N 4-3м.1) (додаток 7) складається установами, які
отримують кошти міжнародних фінансових організацій для підготовки
та реалізації проектів економічного і  соціального  розвитку
України.
   Заповнення окремих граф звітів форми N 4-3д.1, N 4-3м.1
здійснюється за таким порядком.
   У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума
планового асигнування, затверджена кошторисом.
   Якщо протягом звітного року до кошторису були внесені зміни,
то в графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума
уточненого асигнування.
   У графі 5 "Залишок коштів на початок року - ін.валюта"
записується сума залишку коштів на поточному рахунку на початок
звітного року в іноземній валюті.
   У графі 6 "Залишок коштів на початок року - грн." записується
сума залишку коштів, відображена у графі 5 і перерахована в
національну валюту України.
   У графі 7 "Перераховано залишок - ін.валюта" відображається
сума залишку коштів минулого року в іноземній валюті, що була
перерахована у звітному році (повернена установі, що надала ці
кошти) і не є касовими видатками, а також не може бути віднесена
на зменшення надходжень звітного року.
   У графі 8 "Перераховано залишок - грн." відображається сума
коштів, відображена у графі 7 і перерахована в національну валюту
України.
   У графі 9 "Надійшло коштів за звітний період - ін.валюта"
відображається сума коштів, отримана в іноземній валюті.
   У графі 10 "Надійшло коштів за звітний період - грн."
відображається сума коштів, відображена у графі 9 і перерахована в
національну валюту України.
   У графі 11 "Курсова різниця - грн." наводиться сума курсової
різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць
іноземної валюти в національну при різних валютних курсах.
   У графі 12 "Касові видатки - ін.валюта" відображається сума
касових видатків бюджетної установи, проведених в іноземній валюті
шляхом перерахування коштів з поточного рахунку за всіма видами
операцій.
   У графі 13 "Касові видатки - грн." наводиться сума касових
видатків, проведених в іноземній валюті, відображена у графі 12 і
перерахована в національну валюту України.
   У графі 14 "Фактичні видатки - ін.валюта" наводиться сума
фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що
оформлені та підтверджуються відповідними документами і проведені
в іноземній валюті.
   У графі 15 "Фактичні видатки - грн." відображається сума
фактичних видатків, які відображені у графі 14 і перераховані в
національну валюту України.
   У графі 16 "Залишок коштів на кінець звітного періоду -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
кінець звітного року в іноземній валюті.
   У графі 17 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - грн."
записується сума залишку коштів, відображена у графі 16, що
перерахована в національну валюту України.
   Суми залишків коштів у графі 6 "Залишок коштів на початок
звітного року - грн." та у графі 17 "Залишок коштів на кінець
звітного періоду - грн." відображаються у відповідних графах у
рядку "Рахунки в іноземній валюті" форми N 1 "Баланс".
 
   3.12. "Звіт про рух необоротних активів" (форма N 5) (додаток
8) відображає наявність необоротних активів бюджетної установи на
початок і кінець року, їх рух протягом звітного року.
   Заповнення окремих граф звіту форми N 5 здійснюється за таким
порядком.
   У  рядку 010 наводиться сума вартості наявних основних
засобів.
   У рядку 020 "Будинки та споруди" наводиться сума вартості
основних засобів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи
обліковуються за субрахунком 103 "Будинки та споруди".
   У рядку 030 "з них житлові будинки" із вартості основних
засобів,  які  в  бухгалтерському  обліку бюджетної установи
обліковуються за субрахунком 103 "Будинки та споруди", наводиться
сума вартості житлових будинків.
   У рядку 040 "Машини та обладнання" наводиться сума вартості
основних засобів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи
обліковуються за субрахунком 104 "Машини та обладнання".
   У рядку 050 "Транспортні засоби" наводиться сума вартості
основних засобів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи
обліковуються за субрахунком 105 "Транспортні засоби".
   У рядку 060 "Інструменти, прилади та інвентар" наводиться
сума вартості основних засобів, які в бухгалтерському обліку
бюджетної установи обліковуються за субрахунком 106 "Інструменти,
прилади та інвентар".
   У рядку 070 "Робочі і продуктивні тварини" наводиться сума
вартості основних засобів, які в бухгалтерському обліку бюджетної
установи обліковуються за субрахунком 107 "Робочі і продуктивні
тварини".
   У рядку 080 "Багаторічні насадження" наводиться сума вартості
основних засобів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи
обліковуються за субрахунком 108 "Багаторічні насадження".
   У рядку 090 "Інші основні засоби" наводиться сума вартості
основних засобів, які в бухгалтерському обліку бюджетної установи
обліковуються за субрахунком 109 "Інші основні засоби".
   У рядку 100 "Інші необоротні матеріальні активи" наводиться
сума вартості інших необоротних матеріальних активів.
   У рядку 110 "Бібліотечні фонди" наводиться сума вартості
інших необоротних матеріальних активів, які в бухгалтерському
обліку  бюджетної  установи обліковуються за субрахунком 112
"Бібліотечні фонди".
   У рядку 120 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття"
наводиться сума вартості інших необоротних матеріальних активів,
які в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за
субрахунком 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття".
   У рядку 130 "Нематеріальні активи" наводиться сума вартості
нематеріальних активів.
   У рядку 140 "Авторські та суміжні з ними права" наводиться
сума вартості нематеріальних активів, які в бухгалтерському обліку
бюджетної установи обліковуються за субрахунком 121 "Авторські та
суміжні з ними права".
   У рядку 150 "з них програми для ЕОМ" із усієї вартості
нематеріальних активів, які в бухгалтерському обліку бюджетної
установи обліковуються за субрахунком 121 "Авторські та суміжні з
ними права", наводиться сума вартості програм для ЕОМ.
   У рядку 160 "Інші нематеріальні активи" наводиться сума
вартості нематеріальних активів, які в бухгалтерському обліку
бюджетної  установи  обліковуються  за субрахунком 122 "Інші
нематеріальні активи".
   У  рядку  170  наводяться  суми проведених видатків за
незавершеним капітальним будівництвом.
   У рядку 180 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію
основними засобами" наводяться суми проведених видатків, які в
бухгалтерському  обліку  бюджетної  установи обліковуються за
субрахунком 141 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію
основними засобами".
   У рядку 190 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію
іншими  необоротними  матеріальними активами" наводяться суми
проведених  видатків, які в бухгалтерському обліку бюджетної
установи обліковуються за субрахунком 142 "Капітальні видатки за
невведеними  в експлуатацію іншими необоротними матеріальними
активами".
   У рядку 200 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію
нематеріальними активами" наводяться суми проведених видатків, які
в бухгалтерському обліку бюджетної установи обліковуються за
субрахунком 143 "Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію
нематеріальними активами".
   У рядку 210 "Разом необоротних активів" проставляється сума
вартості  необоротних  активів, які в бухгалтерському обліку
бюджетної установи обліковуються на субрахунках 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 121, 122, 141, 142, 143.
   У рядку 220 "Збільшено активів - разом" наводиться загальна
сума збільшення необоротних активів, які були куплені, безоплатно
отримані  бюджетною  установою протягом звітного року. Також
відображаються  суми  проведених  переоцінок,  модернізації,
реконструкції тощо.
   У рядку 230 "у тому числі за рахунок коштів загального фонду
бюджету"  наводиться  сума вартості необоротних активів, які
придбані за рахунок коштів загального фонду бюджету.
   У рядку 240 "у тому числі за рахунок коштів спеціального
фонду бюджету" наводиться сума вартості необоротних активів, які
придбані за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.
   У рядку 250 "з них гранти, дарунки" наводиться сума вартості
необоротних активів, які отримані за рахунок коштів спеціального
фонду, отриманих як гранти, дарунки від спонсорів та меценатів
відповідно до чинного законодавства України.
   У рядку 260 "у тому числі за рахунок безоплатних надходжень в
межах головного розпорядника бюджетних коштів" наводиться сума
вартості необоротних активів, які отримані безоплатно від установи
вищого рівня або підвідомчих установ.
   У рядку 270 "з них централізоване постачання" наводиться сума
вартості безоплатно переданих необоротних активів, які отримані
безоплатно від установ-закупників за операціями з централізованого
постачання.
   У рядку 280 "у тому числі за рахунок індексації" наводиться
сума збільшення вартості необоротних активів, яка відображена в
бухгалтерському обліку бюджетної установи в результаті проведення
щорічної індексації необоротних активів.
   У  рядку  290  "у тому числі за рахунок модернізації,
реконструкції"  наводиться  сума  коштів,  яка відображена в
бухгалтерському обліку бюджетної установи в результаті проведення
модернізації, реконструкції необоротних активів.
   У рядку 300 "у тому числі за рахунок проведених переоцінок"
наводиться сума коштів, яка відображена в бухгалтерському обліку
бюджетної установи в результаті проведених переоцінок необоротних
активів, які проводилися протягом звітного року.
   У рядку 310 "у тому числі за рахунок інших надходжень
(лишки)"  наводиться  сума вартості необоротних активів, яка
відображена в бухгалтерському обліку бюджетної установи за рахунок
інших надходжень (наприклад, у результаті виявлення надлишку
необоротних активів під час проведення інвентаризації).
   У  рядку  320  "у тому числі за рахунок незавершеного
будівництва" наводиться сума видатків за незавершеним капітальним
будівництвом.
   У рядку 330 "Зменшено активів - разом" наводиться загальна
сума  вартості  необоротних  активів,  яка  була  списана з
бухгалтерського обліку бюджетною установою протягом звітного року.
   У  рядку 340 "списано недостач, виявлених в результаті
інвентаризації" наводиться сума вартості необоротних активів, які
були списані з бухгалтерського обліку як недостача.
   У рядку 350 "з них за рахунок установи" наводиться сума
вартості необоротних активів, що була списана з бухгалтерського
обліку як недостача та віднесена на рахунок установи.
   У рядку 360 "з них за рахунок винних осіб" наводиться сума
вартості необоротних активів, що була списана з бухгалтерського
обліку як недостача та віднесена на рахунок винних осіб.
   У  рядку  370  "безоплатно  передано в межах головного
розпорядника  бюджетних  коштів"  наводиться  сума  вартості
необоротних активів, які передані безоплатно установі вищого рівня
або підвідомчим установам.
   У рядку 380 "з них централізоване постачання" наводиться сума
вартості  необоротних  активів,  які  передані безоплатно за
операціями з централізованого постачання.
   У рядку 390 "списано непридатні, фізично зношені" наводиться
сума  вартості  необоротних  активів,  які  були  списані з
бухгалтерського обліку як непридатні, фізично зношені.
   У рядку 400 "реалізація зайвого та непотрібного майна"
наводиться сума вартості необоротних активів, які були списані з
бухгалтерського обліку у зв'язку з його реалізацією як зайвого та
непотрібного.
   У рядку 410 "інші вибуття" наводиться сума вартості списаних
з бухгалтерського обліку необоротних активів як інші вибуття.
 
   3.13. "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (форма
N 6) (додаток 9) відображає рух матеріалів і продуктів харчування
протягом року та їх залишки на початок і кінець року.
   Заповнення окремих граф звіту форми N 6 здійснюється за таким
порядком.
   У рядку 010 "Матеріали для учбових, наукових та інших цілей"
наводиться сума вартості матеріалів, які в бухгалтерському обліку
бюджетної установи обліковуються за субрахунком 231 "Матеріали для
учбових, наукових та інших цілей".
   Рядки  020,  030,  040  заповнюються  науково-дослідними
установами, які з рядка 010 виділяють вартість матеріалів, а саме:
"у тому числі дорогоцінні метали, скло, реактиви".
   У рядку 050 "Продукти харчування" наводиться сума вартості
матеріалів,  які в бухгалтерському обліку бюджетної установи
обліковуються за субрахунком 232 "Продукти харчування".

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19Украина онлайн