Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 229 від 29.12.2004

Страница 3

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19

<< Главная страница

заробітною платою з безготівкового перерахування на особистий
вклад  працівника в установу банку, за утриманням членських
профспілкових  внесків,  суми, утримані із заробітної плати,
стипендій і пенсій за виконавчими листами та іншими документами;
   428 "Розрахунки за депозитними сумами". Наводяться суми
коштів, які за станом на кінець бюджетного періоду надійшли на
ім'я бюджетної установи і з настанням відповідних умов підлягають
поверненню або перерахуванню за призначенням;
   429 "Розрахунки за іншими операціями". Відображаються суми
кредиторської заборгованості за всіма іншими операціями бюджетної
установи, що не ввійшли в рядки 421-428, у тому числі за
розрахунками  з  підзвітними  особами, за сумами депонованої
заробітної  плати.  За цим рядком відображаються також суми
заборгованості   за   коштами,   сплаченими   учасниками
зовнішньоекономічної діяльності у вигляді попередньої оплати,
вилученими (конфіскованими), зданими на зберігання тощо.
   Рядок  430 "Розрахунки за операціями з централізованого
постачання  матеріальних  цінностей".  Відображається  сума
кредиторської заборгованості за звітний період, яка виникла за
операціями  з централізованого постачання виробничих запасів,
матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів у
розрахунках між установами-замовниками та установами-закупниками.
   Рядок 440 "Розрахунки за окремими програмами". Призначений
для відображення суми заборгованості установи за звітний період,
що виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими
програмами,  передбаченими  в Державному бюджеті України (за
придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові
довготермінові кредити тощо). Ця заборгованість не пов'язана з
видатками установи на її утримання.
 
            Розділ III. Доходи
 
   Розділ  III  "Доходи" призначений для відображення всіх
надходжень бюджетної установи, які вона отримує на виконання
кошторису, у річному фінансовому звіті не заповнюється (крім
рядка 464).  Усі доходи підсумковими оборотами в кінці року
списуються на результат виконання кошторису за рік. Записів у
графі 4 "На кінець року" не повинно бути (крім доходів за
витратами майбутніх періодів).
   За рядком 464 "Доходи за витратами майбутніх періодів" у
річному фінансовому звіті за 2004 рік у графі 3 "На початок року"
може відображатися сума доходу спеціального фонду, отриманого
бюджетною установою в минулі роки, що залишилась невитраченою
станом на 01.01.2004, а в графі 4 "На кінець року" - отримана в
поточному та минулих роках, яка буде витрачена в наступних роках.
   Рядок 480 форми N 1 "Баланс" складається із суми рядків
(330+340+350+360+380+390+400+410+420+430+440 та рядка 460 (сума за
рядком 464).
 
     Довідка до рахунку 70 "Доходи загального фонду"
 
   Ця довідка   призначена   для   розшифровки  операцій
бухгалтерського обліку, проведених на субрахунках рахунку 70
"Доходи загального фонду" та субрахунку 681 "Внутрішні розрахунки
за загальним фондом". За 2004 рік у довідці відображаються
операції, наслідками яких є збільшення або зменшення доходів
бюджетної установи за загальним фондом:
   у рядку 490 наводиться сума списаних недостач матеріалів,
прийнятих на рахунок установи;
   у рядку 500 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків
за субрахунком 681;
   у рядку 510 наводиться сума коштів, які передані установам
інших міністерств для виконання програм;
   у рядку 550 записується сума доходів, що списана підсумковими
оборотами на фінансовий результат виконання кошторису за загальним
фондом;
   у рядку 570 наводяться асигнування із загального фонду
бюджету, що отримані бюджетними установами протягом звітного
періоду з відображенням коштів, які отримані з державного або
місцевого  бюджетів.  Якщо  залишки  бюджетних  асигнувань
перераховувались протягом звітного періоду до бюджету, тобто
відносились  на  зменшення  асигнувань  поточного  року,  то
асигнування, що надійшли, відображаються за мінусом перерахованих
до бюджету коштів;
   у рядку 580 наводиться сума надлишків матеріалів, виявлених
під час проведення інвентаризації та оприбуткованих;
   у рядку 590 наводиться сума дооцінки матеріалів;
   у рядку 600 відображається сума коштів, отриманих від інших
міністерств для виконання програм;
   у рядку 610 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків
за субрахунком 681;
   у рядках 520-540 та 620-630 відображаються інші операції, які
відносяться  до  збільшення  або  зменшення  субрахунку  701
"Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші
заходи" (702 "Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи
та  інші заходи" та 681 "Внутрішні розрахунки за загальним
фондом"), які розшифровуються в пояснювальній записці;
   у рядку 650 "Залишок за рахунком на кінець звітного періоду"
залишку не повинно бути.
 
    Довідка до рахунку 71 "Доходи спеціального фонду"
          (у частині інших надходжень)
 
   Ця довідка призначена для відображення коштів, що належать до
інших надходжень спеціального фонду:
   у рядку 660 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків
за субрахунком 682 у частині інших надходжень;
   у рядку 680 записується сума доходів, що списана підсумковими
оборотами на фінансовий результат виконання кошторису за іншими
надходженнями спеціального фонду;
   у рядку 710 наводиться сума коштів, що фактично надійшли за
розподілами як інші надходження спеціального фонду;
   рядок 720 не заповнюється, тому що асигнування, одержані без
розподілів у 2004 році не надаються;
   у рядку 730 відображається сума коштів, отриманих за позиками
міжнародних фінансових організацій;
   у рядку 740 наводиться сума проведених внутрішніх розрахунків
за субрахунком 682;
   у рядку 770 "Залишок за рахунком на кінець звітного періоду"
залишку не повинно бути.
 
        Розшифровка позабалансових рахунків
 
   У розшифровці позабалансових рахунків наводяться суми залишку
на початок року, надходження та вибуття протягом звітного року,
залишку на кінець року: орендованих необоротних активів, активів
на відповідальному зберіганні та інше.
   На  позабалансовому  рахунку  03 "Незавершене капітальне
будівництво" у графі "Залишок на 01.01.2004" наводиться сума, яка
обліковувалась на початок року, а у графі "Залишок на кінець
звітного періоду" залишку коштів не буде.
 
   3.2. "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"
(форма N 2д, N 2м) (додаток 2) складається установами, що
отримують кошти загального фонду державного або місцевих бюджетів
про отримані і використані асигнування згідно з кошторисом та
планом асигнувань. Звіт складається за кожним кодом програмної
класифікації  або  тимчасової  класифікації видатків місцевих
бюджетів у розрізі кодів економічної класифікації видатків. За
програмами, які передбачають надання кредитів, звіт складається у
розрізі кодів класифікації кредитування бюджету. Крім  того,
складається зведений звіт форми N 2д, N 2м за всіма кодами
програмної класифікації видатків державного бюджету або за всіма
кодами тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів.
   Заповнення окремих граф звітів форми N 2д, N 2м здійснюється
за таким порядком.
   У графі 4 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
затверджена  в  кошторисі  річна  сума планового асигнування
загального фонду з урахуванням унесених протягом року змін до
кошторису.
   Графа 5 "План асигнувань на звітний період" у річному
фінансовому звіті не заповнюється.
   Графа 6 "Ліміти асигнувань звітного періоду" не заповнюється.
   У графі 7 "Залишок на початок року" - залишку не повинно
бути. У виняткових випадках відображається залишок коштів на
реєстраційному (поточному) рахунку на початок звітного року в
розрізі кодів економічної класифікації видатків та/або кодів
класифікації кредитування бюджету. При цьому загальна сума в
рядку 010 "Видатки - усього" повинна відповідати залишку за
випискою з реєстраційного (поточного) рахунку на початок року.
   У графі 8 "Надійшло коштів за звітний період" відображається
сума коштів загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації  видатків та/або кодів класифікації кредитування
бюджету, яка фактично надійшла на ім'я установи, мінус суми
коштів, що не були використані у поточному бюджетному періоді та
перераховані до відповідного бюджету.
   У графі 9 "Касові видатки" відображається сума касових
видатків загального фонду бюджету в розрізі кодів економічної
класифікації  видатків та/або кодів класифікації кредитування
бюджету, тобто видатків, що проведені шляхом перерахування коштів
з реєстраційних (поточних) рахунків установи, відкритих в органах
Державного  казначейства України (установах банків) за всіма
операціями.  Видатки  зменшуються  на  суми, що надійшли на
реєстраційні (поточні) рахунки на відновлення касових видатків,
які були проведені в звітному році. Якщо кошти були перераховані
із загального фонду бюджету в минулому році, вони зараховуються до
доходу загального фонду відповідного бюджету.
   У графі 10 "Фактичні видатки" наводиться сума фактичних
видатків, тобто дійсних витрат, що оформлені та підтверджуються
відповідними документами, у тому числі видатків за несплаченими
рахунками  кредиторів,  за нарахованою заробітною платою, за
стипендіями тощо, мінус суми, що надійшли на відновлення видатків,
які проведені у 2004 році.
   Одержувачі бюджетних коштів (підприємства і госпрозрахункові
організації, громадські та інші організації, які одержують кошти з
бюджету як фінансову підтримку або на виконання загальнодержавних
програм) у формі N 2д, N 2м "Звіт про виконання загального фонду
кошторису установи" у графі 10 "Фактичні видатки" проставляють
суму фактичних видатків на звітну дату, але не більшу, ніж
затверджена в кошторисі на звітний рік.
   У графі 11 "Залишок на кінець звітного періоду" - залишку не
повинно бути.
   Головні  розпорядники  коштів,  що  мають  у  своєму
підпорядкуванні одержувачів бюджетних коштів, до зведеного річного
фінансового звіту подають два окремих зведених звіти форми N 2д,
N 2м за всіма кодами програмної класифікації видатків
державного бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації
видатків місцевих бюджетів:
   щодо бюджетних установ;
   щодо одержувачів бюджетних коштів.
 
   3.3. "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з
міжнародної діяльності України" (форма N 2-валюта) (додаток 3)
складається  установами, що отримують кошти загального фонду
державного бюджету в іноземній валюті. Звіт складається за кожним
кодом  програмної  класифікації  в розрізі кодів економічної
класифікації видатків. При цьому операції, здійснені в іноземній
валюті, відображаються в національній валюті України в сумах, які
визначаються шляхом перерахунку іноземної валюти  за  курсом
Національного банку України. Перерахунок здійснюється відповідно
до Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті,
затвердженого  наказом  Державного  казначейства  України від
24.07.2001 N 126 ( z0670-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 06.08.2001 за N 670/5861.
   Кошти  державного  бюджету з міжнародної діяльності, що
отримують бюджетні установи в національній валюті України, у формі
N 2-валюта не відображаються.
   Окремі графи звіту N 2-валюта заповнюються у такому порядку.
   У графі 2 "Затверджено кошторисом на рік" проставляється сума
планового асигнування загального фонду, затверджена кошторисом з
міжнародної діяльності.
   Якщо протягом звітного періоду до кошторису були внесені
зміни, то в графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляється
сума уточненого плану асигнувань.
   Графа 3 "План асигнувань на звітний період" у річному
фінансовому звіті не заповнюється.
   Графа 4 "Ліміти асигнувань звітного періоду" не заповнюється.
   У графі 5 "Залишок коштів на початок звітного року -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
початок звітного року в іноземній валюті.
   У графі 6 "Залишок коштів на початок звітного року - грн."
записується сума коштів, відображена в графі 5, що перерахована в
національну валюту України.
   У графі 7 "Надійшло коштів за звітний період - ін.валюта"
відображається сума коштів загального фонду бюджету, яка фактично
надійшла на ім'я бюджетної установи в іноземній валюті.
   У графі 8 "Надійшло коштів за звітний період - грн."
відображається сума коштів, відображена у графі 7, що перерахована
в національну валюту України.
   У графі 9 "Курсова різниця - грн." наводиться сума курсової
різниці, що утворилася при оцінці однакової кількості одиниць
іноземної валюти в національну при різних валютних курсах. Курсова
різниця може мати як додатнє, так і від'ємне значення.
   У графі 10 "Касові видатки - ін.валюта" відображається сума
касових видатків бюджетної установи із загального фонду бюджету,
проведена  в  іноземній  валюті  як готівкою, так і шляхом
безготівкової оплати рахунків з поточного рахунку за всіма видами
операцій. Видатки зменшуються на суми, що надійшли на реєстраційні
(поточні) рахунки на відновлення касових видатків, які були
проведені в звітному році.
   У графі 11 "Касові видатки - грн." наводиться сума касових
видатків  бюджетної  установи,  відображена  у графі 10, що
перерахована  в національну валюту України, в розрізі кодів
економічної класифікації видатків.
   У графі 12 "Фактичні видатки - ін.валюта" наводиться сума
фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що
оформлені та підтверджуються відповідними документами і проведені
в іноземній валюті.
   У графі 13 "Фактичні видатки - грн." відображається сума
фактичних видатків бюджетної установи, тобто дійсні витрати, що
оформлені та підтверджуються відповідними документами і проведені
в іноземній валюті, яка перерахована в національну валюту України.
   У графі 14 "Залишок коштів на кінець звітного періоду -
ін.валюта" записується сума залишку коштів на поточному рахунку на
кінець звітного періоду в іноземній валюті.
   У графі 15 "Залишок коштів на кінець звітного періоду - грн."
записується сума залишку коштів на поточному рахунку на кінець
звітного періоду в іноземній валюті, що перерахована в національну
валюту України.
 
   3.4. Про надходження і використання коштів спеціального фонду
установи, які отримують кошти державного бюджету або місцевих
бюджетів,  складають у розрізі кодів програмної класифікації
видатків або у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів такі форми звітності:
   "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (N 4-1д,
N 4-1м);
   "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (N 4-2д,
N 4-2м);
   "Звіт  про  надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду" (N 4-3д, N 4-3м);
   "Звіт  про  надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"
(N 4-3д.1, N 4-3м.1).
   Дані про операції у натуральній формі повинні бути включені
до форм річної фінансової звітності за загальним порядком. З метою
врахування  операцій,  проведених  у  натуральній  формі,  у
консолідованому звіті про виконання державного бюджету вони умовно
прирівнюються до надходжень та касових видатків у межах планових
показників.
 
   3.5. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
як плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (форма
N 4-1д, N 4-1м) (додаток 4) складається установами, що отримують
плату за послуги, які надаються бюджетними установами відповідно
до чинного законодавства України. Вони мають постійний характер і
обов'язково плануються у кошторисі. Форма N 4-1д, N 4-1м включає:
плату за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних
функцій та завдань бюджетної установи; кошти, що отримуються
бюджетними  установами  від  господарської  та/або виробничої
діяльності; плату за оренду майна бюджетних установ; кошти, що
отримуються бюджетними установами від реалізації майна.
   Надходження від реалізації майна, визначеного пунктом 11
статті 14  Закону  України "Про Державний бюджет України на
2004 рік" ( 1344-15 ), відображається у "Звіті про надходження і
використання інших надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д,
N 4-3м).
   Бюджетні  установи  використовують ці кошти за цільовим
призначенням згідно з кошторисом.
   Крім того, складається зведений звіт за формою N 4-1д, N 4-1м
за всіма кодами програмної класифікації видатків  державного
бюджету або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів.
 
   3.6. "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих
за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (форма
N 4-2д, N 4-2м) (додаток 5) складається установами, що отримують
гранти та дарунки, благодійні внески, а також кошти на виконання
окремих доручень. Сюди також відносяться інвестиції, що згідно з
чинним законодавством України отримують бюджетні установи, у тому
числі на будівництво житла. Ці кошти не мають постійного характеру
та плануються лише у випадках, що попередньо обумовлені рішеннями
Кабінету Міністрів України або за вже укладеними договорами.
   За надходженнями у вигляді грантів, дарунків та благодійних
внесків зміни до кошторисів уносяться у міру їх надходження.
   При отриманні надходжень у натуральній формі розпорядниками
бюджетних коштів уносяться зміни до спеціального фонду кошторису
за  власними  надходженнями відповідно до постанови Кабінету
Міністрів  України  від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про
затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних
вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".
   Крім того, складається зведений звіт форми N 4-2д, N 4-2м за
всіма кодами програмної класифікації видатків державного бюджету
або за всіма кодами тимчасової класифікації видатків місцевих
бюджетів.
 
   3.7. "Звіт про надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м) (додаток 6) складається
установами, які за розподілами головних розпорядників бюджетних
коштів  отримують кошти, що відносяться до інших надходжень
спеціального фонду бюджету за кодами програмної класифікації
видатків державного бюджету, тимчасової класифікації видатків
місцевих бюджетів та в розрізі кодів економічної класифікації
видатків та/або кодів класифікації кредитування бюджету.
 
   3.8. Заповнення  окремих  граф звітів про надходження і
використання коштів спеціального фонду здійснюється за таким
порядком.
   У графі "Затверджено кошторисом на рік" відображається річна
сума  планових показників за відповідним джерелом надходжень
спеціального фонду.
   Якщо протягом звітного року до кошторису були внесені зміни,
то  в  графі "Затверджено кошторисом на рік" проставляються

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19Украина онлайн