Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 229 від 29.12.2004

Страница 2

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19

<< Главная страница

       3. Заповнення форм фінансової звітності
 
   3.1. "Баланс" (форма N 1) (додаток 1) містить узагальнені
підсумкові показники, отримані на  підставі  звірених  даних
бухгалтерських  документів  станом  на початок та на кінець
бюджетного періоду. Звітні  дані  мають  бути  достовірними,
об'єктивними, реальними. Звітні дані статей "Балансу" на початок
року повинні бути тотожними даним графи 4 "На кінець року"
"Балансу" за 2003 рік.
   Установи  складають єдиний "Баланс" (форма N 1),  який
відображає результат про всі проведені господарські операції за
коштами загального і спеціального фондів, за  всіма  видами
бюджетів.
   Кожна установа заповнює в "Балансі" тільки ті рядки, які
стосуються її діяльності, при цьому керуючись такими вказівками.
 
               Актив
 
          Розділ I. Необоротні активи
 
   У розділі I "Необоротні активи" відображається вартість
матеріальних і нематеріальних активів установи, отриманих для
довготривалого використання і непризначених для реалізації або
витрачання протягом одного року.
   Рядки  110,  120,  130 "Залишкова вартість". Наводиться
залишкова  вартість  необоротних  активів,  яка  визначається
розрахунковим шляхом як різниця між первісною (відновлювальною)
вартістю та сумою зносу.
   Рядки 111, 121, 131 "Знос". Призначені для відображення суми
зносу необоротних активів, нарахованого в останній робочий день
грудня.
   Рядки 112, 122, 132 "Первісна вартість". Відображається
первісна вартість необоротних активів, тобто фактична вартість
придбання,  спорудження,  виготовлення  необоротних активів з
урахуванням змін, що збільшували або зменшували цю вартість.
   Рядок 140 "Незавершене капітальне будівництво". Призначений
для відображення вартості незавершеного капітального будівництва
(виготовлення, створення) необоротних активів. У цьому рядку у
графі 3 "На початок року" залишку коштів не буде. У графі 4 "На
кінець року" буде сума, яка обліковувалась на позабалансовому
рахунку 03 "Незавершене капітальне будівництво" на початок року,
плюс видатки за незавершеним капітальним будівництвом, проведені
протягом року.
 
          Розділ II. Оборотні активи
 
   Розділ II "Оборотні активи" передбачений для відображення
грошових  коштів і їх еквівалентів, а також інших активів,
призначених для реалізації або використання протягом року.
   Рядок 150 "Матеріали і продукти харчування". Призначений для
відображення вартості матеріалів та продуктів харчування, що
зберігаються на складах або в коморах: реактивів і хімікатів, скла
і хімпосуду, металу, електроматеріалу і радіоматеріалу, радіоламп,
фотоприладдя, паперу, медикаментів, компонентів, бактерицидних
препаратів, перев'язувальних засобів, господарських матеріалів, що
використовуються для поточних потреб установ (електричні лампи,
мило, щітки та ін.); будівельних матеріалів для поточного ремонту;
усіх видів палива, пального і мастильних матеріалів (дрова,
вугілля, торф, бензин, гас, мазут, автол та ін.); поворотної тари
та обмінної тари (бочки, бідони, ящики, банки скляні, пляшки та
ін.); запасних частин для ремонту і заміни спрацьованих частин
машин (медичних, електронно-обчислювальних та ін.), обладнання,
тракторів, комбайнів, транспортних засобів; сіна, вівса, інших
видів кормів і фуражу для худоби та інших тварин, а також насіння,
добрива та інших матеріалів.
   Рядок 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Наводиться
вартість  малоцінних  та  швидкозношуваних  предметів, термін
експлуатації яких не перевищує одного року.
   Рядок  170  "Інші  запаси". Наводиться вартість запасів
установи, що не враховані в рядках 150 "Матеріали і продукти
харчування" та 160 "Малоцінні та швидкозношувані предмети", тобто:
   сировини і матеріалів, конструкцій, деталей і спеціального
обладнання,  що  призначені  для  науково-дослідних  робіт і
капітального будівництва;
   тварин на вирощуванні і відгодівлі, птиці, звірів, кролів,
сімей бджіл, хутрових звірів незалежно від їх вартості;
   готових  виробів, виготовлених у виробничих (навчальних)
майстернях, готової друкованої продукції та продукції підсобних
сільських і навчально-дослідних господарств.
   Рядок 180 "Дебіторська заборгованість". Відображається сума
дебіторської заборгованості юридичних та/або фізичних осіб. Сума
рядка утворюється з таких рядків:
   181  "Розрахунки  з  постачальниками,  підрядниками  та
замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення науково-дослідними установами, навчальними закладами
професійно-технічної освіти, виробничими майстернями та підсобними
сільськими господарствами дебіторської заборгованості за виконані
роботи та надані послуги. У цьому самому рядку відображається
дебіторська  заборгованість установ за роботи з капітального
будівництва;
   182 "Розрахунки із податків та платежів". Наводиться сума
переплат за податками, зборами та іншими платежами в бюджет, а
також інша дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом;
   183 "Розрахунки із страхування". Відображається дебіторська
заборгованість бюджетній установі Пенсійного фонду України, Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України й інших
організацій, що проводять страхування;
   184  "Розрахунки  з  відшкодування  завданих  збитків".
Відображається заборгованість за сумами недостач і крадіжок коштів
та  матеріальних  цінностей,  сумами  збитків  від  псування
матеріальних цінностей, віднесеними на рахунок винних осіб, та
іншими сумами, що підлягають утриманню в установленому порядку;
   185  "Розрахунки  за  спеціальними  видами  платежів".
Застосовується для відображення дебіторської заборгованості з
відшкодування батьками за утримання дітей у дитячих закладах; за
навчання  дітей  у  музичних  школах; за утримання дітей у
школах-інтернатах; за харчування дітей в інтернатах при школах;
працівників за формений одяг та харчування;
   186  "Розрахунки  з підзвітними особами". Відображається
дебіторська заборгованість за розрахунками з підзвітними особами;
   187  "Розрахунки за іншими операціями". Призначений для
відображення всієї іншої дебіторської заборгованості, яка не
включена до рядків 181-186, і в тому числі за розрахунками коштів
на виплату допомоги і компенсацій громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи.
   Рядок  190 "Розрахунки за операціями з централізованого
постачання  матеріальних  цінностей".  Відображається  сума
дебіторської заборгованості за звітний період, яка виникла за
операціями  з централізованого постачання виробничих запасів,
матеріалів, продуктів харчування, медикаментів та інших запасів у
розрахунках між установами-замовниками та установами-закупниками.
   Рядок 200 "Розрахунки за окремими програмами". Відображаються
суми заборгованості бюджетних установ за звітний період, що
виникла при виконанні видаткової частини кошторису за окремими
програмами,  передбаченими  в Державному бюджеті України (за
придбані та відпущені матеріальні цінності, за надані пільгові
довгострокові кредити тощо). Ця заборгованість не пов'язана з
видатками установи на її утримання.
   Рядок 210 "Короткострокові векселі одержані". Наводиться сума
короткострокових векселів, що отримані бюджетною установою у
випадках, передбачених чинним законодавством України.
   Рядок 220 "Інші кошти". Відображає суму коштів, що перебуває
в акредитивах, чекових книжках, смарт-картках, оплачених талонах
на бензин, мазут, харчування тощо, оплачених путівках у будинки
відпочинку, санаторії, турбази, повідомленнях на поштові перекази
та в інших грошових документах.
   Рядок 230 "Грошові кошти в дорозі". На кінець року залишку не
повинно бути.
   Рядок  240  "Рахунки  в банках". Відображається залишок
невикористаних коштів, що зберігаються бюджетною установою на
поточних рахунках у банках. Сума рядка утворюється з таких рядків:
   241 "Рахунки загального фонду". У цьому рядку залишку коштів
на кінець року не повинно бути. В окремих випадках можуть
залишатися суми коштів на поточному рахунку в банку на звітну дату
за  загальним  фондом бюджету, які повернені юридичними або
фізичними особами в останній день звітного періоду. Такі суми
залишку у наступному бюджетному періоді відносяться на зменшення
асигнувань на відповідну мету;
   242 "Рахунки спеціального фонду". Наводиться сума коштів
спеціального фонду, що обліковується на рахунку в банку на звітну
дату;
   243 "Рахунки в іноземній валюті". Призначений для обліку
іноземної валюти, що належить бюджетній установі й перебуває на
поточному рахунку в банку на звітну дату (у тому числі для обліку
коштів,  які  надходять  як  позики  міжнародних  фінансових
організацій). Сума коштів відображається у звіті в національній
валюті України;
   244 "Інші поточні рахунки". Відображається сума коштів, яка
на звітну дату зберігається на поточних рахунках в установах
банків, відкритих на ім'я бюджетної установи, що не належить до
коштів загального чи спеціального фондів бюджету (тобто не ввійшли
в рядки 241, 242, 243).
   Сума коштів цього рядка розшифровується в пояснювальній
записці до річного звіту шляхом розпису коштів за їх видами,
джерелами утворення та найменуваннями банків.
   Рядки 241, 242 застосовуються лише бюджетними установами, які
згідно  з  чинним  законодавством  України не переведені на
казначейське обслуговування кошторисів.
   Рядок 250 "Рахунки в казначействі загального фонду". У цьому
рядку залишку коштів на кінець року не повинно бути.
   Рядок  260 "Рахунки в казначействі спеціального фонду".
Наводиться  залишок  невикористаних коштів спеціального фонду
бюджетної установи, що зберігаються на спеціальних реєстраційних
рахунках в органі Державного казначейства України. Сума рядка
утворюється з таких рядків:
   261 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
отриманих як плата за послуги". Відображається залишок коштів, які
надійшли на ім'я установи як плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; що
отримуються  бюджетними  установами  від господарської та/або
виробничої діяльності; як плата за оренду майна бюджетних установ;
що отримуються бюджетними установами від реалізації майна (крім
надходжень від реалізації майна, визначеного пунктом 11 статті 14
Закону України  "Про  Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1344-15 );
   262 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів,
отриманих за іншими джерелами власних надходжень". Відображається
залишок коштів, які надійшли на ім'я бюджетної установи для
виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки, благодійні
внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством України
отримують бюджетні установи;
   263  "Спеціальні  реєстраційні рахунки для обліку інших
надходжень спеціального фонду". У цьому рядку залишку коштів на
кінець року не повинно бути.
   270 "Інші рахунки в казначействі". Відображаються залишки
коштів, що обліковуються на інших рахунках в органах Державного
казначейства України на звітну дату, у тому числі депозитних. За
цим  рядком  також обліковуються залишки коштів допомоги та
компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, а також кошти, що надходять на ім'я бюджетних установ
і не зазначені в рядках 250, 260.
   Рядок 280 "Каса". Наводиться залишок коштів, що зберігаються
в касі бюджетної установи на звітну дату в національній та
іноземній валюті, яка перерахована в національну валюту за курсом
Національного банку України.
 
            Розділ III. Витрати
 
   Розділ III "Витрати" призначений для відображення фактичних
видатків  і  витрат  бюджетних  установ, проведених протягом
бюджетного року. У річному фінансовому звіті рядки 290 "Видатки
загального  фонду"  та  300 "Видатки спеціального фонду" не
заповнюються, оскільки всі видатки підсумковими оборотами повинні
бути списані на результати виконання кошторису за рік, тобто
записів у графі 4 "На кінець року" не повинно бути.
   У рядку 310 "Виробничі витрати" у графі 3 "На початок року"
та у графі 4 "На кінець року" може залишитися сума витрат за
роботами, що не закінчені або закінчені, але не здані за актами у
звітному році на: випуск готових виробів у виробничих (учбових)
майстернях;  видання  друкованої продукції і надання послуг;
незавершене   виробництво  продукції;  науково-дослідні  і
конструкторські  роботи  за  договорами  з підприємствами та
установами; виготовлення різних експериментальних пристроїв для
проведення наукових експериментів на роботах, які виконуються за
рахунок державного бюджету; операції із заготівлі й переробки
матеріалів господарським способом.
   Рядок 320 форми N 1 "Баланс" складається із суми рядків
(110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 +
+ 220 + 240 + 260 + 270 + 280 + 310).
 
               Пасив
 
          Розділ I. Власний капітал
 
   Розділ I "Власний капітал". Призначений для відображення сум
фондів бюджетних установ і фінансових результатів діяльності за
минулі роки.
   Фонди бюджетних установ складаються з фонду в необоротних
активах і фонду в малоцінних та швидкозношуваних предметах.
   Рядок 330 "Фонд у необоротних активах". Наводиться сума
вкладення у фонд основних засобів, інших необоротних матеріальних
і нематеріальних активів, незавершене капітальне будівництво,
створення, виготовлення необоротних активів, що перебувають у
безпосередньому розпорядженні бюджетної установи, з вирахуванням
нарахованого зносу.
   Рядок 340 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах".
Відображається  сума  вкладення  у  фонд  у  малоцінних  і
швидкозношуваних предметах, термін експлуатації яких не перевищує
одного року.
   Рядок  350  "Результат виконання кошторису за загальним
фондом". Проставляється фінансовий результат виконання кошторису
установи за звітний бюджетний рік у частині загального фонду.
   Показник за рядком 350 "Результат виконання кошторису за
загальним фондом" відповідає залишку на кінець року в книзі
"Журнал-головна" за субрахунком 431 "Результат виконання кошторису
за загальним фондом".
   Рядок 360 "Результат виконання кошторису за спеціальним
фондом". Проставляється фінансовий результат виконання кошторису
установи за звітний бюджетний рік у частині спеціального фонду.
   Показник за рядком 360 "Результат виконання кошторису за
спеціальним фондом" відповідає залишку на кінець року в книзі
"Журнал-головна" за субрахунком 432 "Результат виконання кошторису
за спеціальним фондом".
   Показник за рядками 350 та 360 може бути від'ємний.
   Рядок  370  "Результати  переоцінок".  Призначений  для
відображення результату переоцінок матеріальних, нематеріальних і
фінансових активів, курсових різниць від операцій в іноземній
валюті, що склався за звітний рік. У графі 4 "На кінець року"
записів  не  повинно бути, оскільки результат переоцінок за
порядком, визначеним Державним казначейством України, підсумковими
оборотами переноситься на результат виконання кошторису.
 
           Розділ II. Зобов'язання
 
   У  розділі  II "Зобов'язання" відображаються поточні та
довгострокові зобов'язання бюджетних установ.
   Рядок  380  "Довгострокові  зобов'язання".  Наводяться
зобов'язання установи, які не виникають у процесі її звичайної
діяльності,  не є характерними для установи (суми кредитів,
одержані в установах банків та інших фінансових установах, інших
одержаних позик, суми виданих векселів і випущених фінансових
зобов'язань) і погашення яких буде проведено після завершення
звітного бюджетного періоду.
   Рядок  390  "Короткострокові  позики".  Відображаються
короткострокові кредити та позики, одержані бюджетною установою у
банках  та інших фінансових установах відповідно до чинного
законодавства України.
   Рядок  400  "Поточна  заборгованість  за довгостроковими
зобов'язаннями". Відображається сума заборгованості поточного року
за зобов'язаннями, термін сплати за якими в цілому настане в
наступні роки.
   Рядок 410 "Короткострокові векселі видані". Наводиться сума
векселів,  виданих  бюджетною  установою  згідно  з  чинним
законодавством України, термін сплати яких установлено протягом
одного бюджетного року.
   Рядок 420 "Кредиторська заборгованість". Відображається сума
кредиторської заборгованості бюджетної установи перед фізичними
або юридичними особами. Сума рядка утворюється з таких рядків:
   421  "Розрахунки  з  постачальниками,  підрядниками  та
замовниками за виконані роботи й надані послуги". Призначений для
відображення науково-дослідними установами (та прирівненими до
них) суми кредиторської заборгованості перед постачальниками,
підрядниками та замовниками за виконані згідно з договорами
науково-дослідні  роботи,  надані послуги, реалізовані готові
вироби. Крім того, відображається кредиторська заборгованість з
підприємствами й організаціями за капітальним будівництвом та за
роботи, виконані учнями в процесі виробничого навчання;
   422 "Розрахунки за спеціальними видами платежів". Наводиться
кредиторська заборгованість за спеціальними видами платежів: перед
батьками за утримання дітей у дитячих дошкільних закладах, за
навчання  дітей  у  музичних  школах, за утримання дітей у
школах-інтернатах,  перед  працівниками  за формений одяг та
харчування, за харчування дітей в інтернатах при школах. За цим
рядком  також  відображається  заборгованість  за нарахованою
допомогою та компенсаціями громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
   423 "Розрахунки із податків та платежів". Відображається
кредиторська заборгованість бюджетної установи з податків та
платежів у бюджет та інших розрахунків з бюджетом;
   424 "Розрахунки із страхування". Наводиться заборгованість
перед Пенсійним фондом України, Фондом соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності, Фондом загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
Фондом  соціального  страхування  від  нещасних  випадків на
виробництві  та  професійних  захворювань  України  й іншими
організаціями зі страхування;
   425 "Розрахунки із заробітної плати". Відображаються суми за
розрахунками з працівниками, які перебувають і не перебувають у
штаті бюджетної установи, за всіма видами заробітної плати (у тому
числі відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"
( 796-12 ), преміями, допомогою у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності;
   426  "Розрахунки  зі стипендіатами". Відображаються суми
розрахунків зі студентами й аспірантами вузів, науково-дослідних
установ та учнями технікумів, училищ, шкіл, слухачами курсів за
стипендіями (у тому числі відповідно до Закону України "Про статус
і  соціальний  захист  громадян,  які  постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );
   427  "Розрахунки  з  працівниками  за  безготівковими
перерахуваннями". Наводяться суми за розрахунками з працівниками
за товари, продані в кредит торговельними організаціями, за

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19Украина онлайн