Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 229 від 29.12.2004

Страница 18

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19

<< Главная страница

|казначейства   |  |     |   |  |  |   |     |
|------------------+----+----------+-----+----+----+-----+----------|
|Поточні рахунки в |180 |     | Х |  |  |   |     |
|іноземній валюті |  |     |   |  |  |   |     |
|------------------+----+----------+-----+----+----+-----+----------|
|Інші поточні   |190 |     | Х |  | Х |   |     |
|рахунки в     |  |     |   |  |  |   |     |
|установах банків |  |     |   |  |  |   |     |
|------------------+----+----------+-----+----+----+-----+----------|
|Усього      |200 |     |   |  |  |   |     |
|(010+040+170+180+ |  |     |   |  |  |   |     |
|+ 190)      |  |     |   |  |  |   |     |
---------------------------------------------------------------------
 
 Керівник       _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер  _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 "____"________________200___р.
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 18
                   до Порядку складання річних
                   фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
               ДОВІДКА
     про залишки коштів загального та спеціального
       фондів державного або місцевих бюджетів
      на реєстраційних (спеціальних реєстраційних)
       рахунках за станом на 1 січня 2005 року
 
 
 __________________________     ______________________________
    (найменування            (орган Державного
   установи-клієнта)          казначейства України)
 
 Клієнт у_________________________________________________________
 
 За станом на 1 січня 2005 року залишки коштів на наших у вас
 реєстраційних рахунках, зазначені вами у виписках з рахунків,
 становлять:
 
 на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку N________
 
 ________________________________________________________________:
           (номер та назва рахунку)
 
 ________________________(_________________________________) грн.;
    (цифрами)           (літерами)
 
 на реєстраційному (спеціальному реєстраційному) рахунку N________
 
 ________________________________________________________________:
           (номер та назва рахунку)
 
 ________________________(_________________________________ ) грн.
    (цифрами)         (літерами)
 
   Підтверджуємо, що, перевіривши за вашими  виписками  всі
 записи, ми встановили, що вони зроблені вами правильно і що
 зазначені вами залишки коштів повністю відповідають залишкам,
 виведеним у нашому обліку.
 
 М.П. Керівник      ___________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
    Головний бухгалтер ___________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 "____" _______________200___p.
 
   Справжнє підтвердження залишків звірено з рахунками клієнта
 і зразками підписів.
 
 "____"_______________200___p.
 
 
 Штамп казначейства
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 19
                   до Порядку складання річних
                   фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
               РЕЄСТР
     про залишки коштів загального та спеціального
       фондів державного (місцевого) бюджету
      на реєстраційних (спеціальних реєстраційних)
          та поточних рахунках установ
         за станом на 1 січня 2005 року
 
 
 Установа________________________________________________________
 
 Одиниця виміру: грн.
 
------------------------------------------------------------------
| N  |   Номер    | Назва органу | Сума залишку коштів|
|з/п  | реєстраційного |  Державного  |           |
|   | (спеціального  | казначейства |           |
|   | реєстраційного), |  України,  |           |
|   |поточного рахунку | установи банку |           |
|------+------------------+----------------+---------------------|
| 1  |    2     |    3    |      4     |
|------+------------------+----------------+---------------------|
| 1  |         |        |           |
|------+------------------+----------------+---------------------|
| 2  |         |        |           |
|------+------------------+----------------+---------------------|
| 3  |         |        |           |
|------+------------------+----------------+---------------------|
| 4  |         |        |           |
|------+------------------+----------------+---------------------|
| 5  |         |        |           |
|------+------------------+----------------+---------------------|
| 6  |         |        |           |
|------+------------------+----------------+---------------------|
|...  |         |        |           |
|------+------------------+----------------+---------------------|
|Усього|         |        |           |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник       _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер  _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 "____"________________200___р.
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 20
                   до Порядку складання річних
                   фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
               РЕЄСТР
     про залишки коштів загального та спеціального
       фондів державного (місцевого) бюджету
      на реєстраційних (спеціальних реєстраційних)
      та поточних рахунках підвідомчих бюджетних
       установ за станом на 1 січня 2005 року
 
 Установа ________________________________________________________
 
 Одиниця виміру: грн.
 
------------------------------------------------------------------
| N з/п| Назва |  Залишок коштів в  |  Залишок коштів в  |
|   |установи | органах Державного  |  установах банку  |
|   |     | казначейства України |            |
|   |     |-----------------------+-----------------------|
|   |     |загального|спеціального|загального|спеціального|
|   |     | фонду  |  фонду  | фонду  |  фонду  |
|------+---------+----------+------------+----------+------------|
|  1 |  2  |  3   |   4   |  5   |   6   |
|------+---------+----------+------------+----------+------------|
|  1 |     |     |      |     |      |
|------+---------+----------+------------+----------+------------|
|  2 |     |     |      |     |      |
|------+---------+----------+------------+----------+------------|
|  3 |     |     |      |     |      |
|------+---------+----------+------------+----------+------------|
|  4 |     |     |      |     |      |
|------+---------+----------+------------+----------+------------|
|  5 |     |     |      |     |      |
|------+---------+----------+------------+----------+------------|
|  6 |     |     |      |     |      |
|------+---------+----------+------------+----------+------------|
| ... |     |     |      |     |      |
|------+---------+----------+------------+----------+------------|
|Усього|     |     |      |     |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник       _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер  _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 "____"________________200___р.
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 21
                   до Порядку складання річних
                   фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
               ДОВІДКА
      про дебіторську заборгованість за 2004 рік
 
 
 Установа ________________________________________________________
 
 Код відомчої класифікації _______________________________________
 
 Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом
           (необхідне підкреслити)
 
 Одиниця виміру: грн.
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
|  Коди  |КЕКВ|  Дебіторська | Дебіторська | Списана| Дебіторська заборгованість станом |
|програмної|  | заборгованість |заборгованість|дебітор-|     на 01.01.2005      |
|класифіка-|  |  станом на  |   із   | ська  |                  |
|  ції  |  |  01.01.2004  | простроченим |заборго-|                  |
| видатків |  |----------------|  строком  |ваність |-----------------------------------|
|державного|  |всьо-| строк  |  позовної  |протягом|всьо-| до |простро-|  строк  |
| бюджету |  | го | позовної | давності, що | року | го |одного| чена | позовної  |
|     |  |   | давності |  настав  |    |   |місяця|    |давності якої|
|     |  |   |якої минув|  протягом  |    |   |   |    |  минув  |
|     |  |   |     |звітного року |    |   |   |    |       |
|----------+----+-----+----------+--------------+--------+-----+------+--------+-------------|
|  1   | 2 | 3 |  4   |   5    |  6  | 7 | 8  |  9  |   10   |
|----------+----+-----+----------+--------------+--------+-----+------+--------+-------------|
|     |  |   |     |       |    |   |   |    |       |
|----------+----+-----+----------+--------------+--------+-----+------+--------+-------------|
|     |  |   |     |       |    |   |   |    |       |
|----------+----+-----+----------+--------------+--------+-----+------+--------+-------------|
|     |  |   |     |       |    |   |   |    |       |
|----------+----+-----+----------+--------------+--------+-----+------+--------+-------------|
|     |  |   |     |       |    |   |   |    |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник       _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер  _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 "____"________________200___р.
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 22
                   до Порядку складання річних
                   фінансових звітів
                   за 2004 рік установами
                   та організаціями, які
                   отримують кошти державного
                   або місцевих бюджетів
 
 
               ДОВІДКА
      про депозитні операції установ за 2004 рік
 
 
 Установа ________________________________________________________
 
 Код відомчої класифікації _______________________________________
 
 Одиниця виміру: грн.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
|       |Код |  Депозитні операції з   |  Депозитні  | Депозитні  |Інші депозитні|
|       |ряд-|   грошовими коштами    | операції з  | операції з |  операції  |
|       | ка |-----------------------------|  грошовими  |матеріальними |       |
|       |  |кошти, отрима-|  власні   | документами  | цінностями |       |
|       |  |ні у тимчасове| надходження |        |       |       |
|       |  |розпорядження | установи  |        |       |       |
|       |  |--------------+--------------+----------------+--------------+--------------|
|       |  |сума|норматив-|сума|норматив-| назва|норматив-|сума|норматив-|сума|норматив-|
|       |  |  |но-право-|  |но-право-|(кіль-|но-право-|  |но-право-|  |но-право-|
|       |  |  |вий доку-|  |вий доку-|кість)|вий доку-|  |вий доку-|  |вий доку-|
|       |  |  | мент, |  | мент, |   | мент, |  | мент, |  | мент, |
|       |  |  | згідно |  | згідно |   | згідно |  | згідно |  | згідно |
|       |  |  | з яким |  | з яким |   | з яким |  | з яким |  | з яким |
|       |  |  | прово- |  | прово- |   | прово- |  | прово- |  | прово- |
|       |  |  | дяться |  | дяться |   | дяться |  | дяться |  | дяться |
|       |  |  |операції |  |операції |   |операції |  |операції |  |операції |
|--------------+----+----+---------+----+---------+------+---------+----+---------+----+---------|
|   1    | 2 | 3 |  4   | 5 |  6   |  7 |  8   | 9 |  10  | 11 |  12  |
|--------------+----+----+---------+----+---------+------+---------+----+---------+----+---------|
|Рахунки в   |010 |  |     |  |     |   |     |  |     |  |     |
|банках    |  |  |     |  |     |   |     |  |     |  |     |
|--------------+----+----+---------+----+---------+------+---------+----+---------+----+---------|
| з них:   |020 |  |     |  |     |   |     |  |     |  |     |
| національна |  |  |     |  |     |   |     |  |     |  |     |
| валюта   |  |  |     |  |     |   |     |  |     |  |     |
|--------------+----+----+---------+----+---------+------+---------+----+---------+----+---------|
| іноземна  |030 |  |     |  |     |   |     |  |     |  |     |
| валюта   |  |  |     |  |     |   |     |  |     |  |     |
|--------------+----+----+---------+----+---------+------+---------+----+---------+----+---------|
|Рахунки в   |040 |  |     |  |     |   |     |  |     |  |     |
|казначействі |  |  |     |  |     |   |     |  |     |  |     |
|--------------+----+----+---------+----+---------+------+---------+----+---------+----+---------|
|Розрахунки за |050 |  |     |  |     |   |     |  |     |  |     |
|депозитними  |  |  |     |  |     |   |     |  |     |  |     |
|сумами    |  |  |     |  |     |   |     |  |     |  |     |
|--------------+----+----+---------+----+---------+------+---------+----+---------+----+---------|
|  Усього  |060 |  |  Х   |  |  Х   |   |  Х   |  |  Х  |  |  Х  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник       _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 Головний бухгалтер  _______________    _____________________
             (підпис)      (ініціали і прізвище)
 
 "____"________________200___р.
 
 Начальник Управління методології
 по виконанню бюджетів,
 бухгалтерського обліку та звітності           Н.І.Сушко
 
 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19Украина онлайн