Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Порядку складання річних фінансових звітів за 2004 рік установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів

Державне казначейство

Наказ № 229 від 29.12.2004

Страница 1

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19

<< Главная страница

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            29.12.2004 N 229
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2005 р.
                   за N 51/10331
 
 
      Про затвердження Порядку складання річних
       фінансових звітів за 2004 рік установами
       та організаціями, які отримують кошти
         державного або місцевих бюджетів
 
 
   На виконання Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України  "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні" ( 996-14 ), Указу Президента України від 27.04.95 N 335
( 335/95 ) "Про Державне казначейство України" та Положення про
Державне казначейство, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 31.07.95 N 590 ( 590-95-п ), з метою встановлення
єдиних вимог до складання річних фінансових звітів за 2004 рік
установами та організаціями, які отримують кошти державного або
місцевих бюджетів, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок складання річних фінансових звітів за
2004  рік  установами та організаціями, які отримують кошти
державного або місцевих бюджетів (додається).
 
   2. Поширити дію зазначеного Порядку на всіх розпорядників
бюджетних коштів, визначених Законом України "Про Державний бюджет
України на 2004 рік" ( 1344-15 ).
 
   3. Порядок складання річних фінансових звітів за 2004 рік
установами та організаціями, які отримують кошти державного або
місцевих бюджетів, головним розпорядникам бюджетних коштів довести
до  відома  підпорядкованих  установ,  а  органам Державного
казначейства України та місцевим фінансовим органам - до установ,
що ними обслуговуються.
 
   4. Управлінню інформаційних технологій забезпечити органи
Державного казначейства України програмними засобами для складання
та консолідації звітності.
 
   5. Установити, що центральні органи виконавчої влади, інші
головні розпорядники бюджетних коштів, установи та організації,
які отримують кошти державного або місцевих бюджетів, річний
фінансовий звіт за 2004 рік складають відповідно до вимог цього
Порядку.
 
 Голова                        П.Г.Петрашко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   29.12.2004 N 229
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   17 січня 2005 р.
                   за N 51/10331
 
 
               ПОРЯДОК
     складання річних фінансових звітів за 2004 рік
     установами та організаціями, які отримують кошти
         державного або місцевих бюджетів
 
 
   Відповідно до Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), Закону
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 ),
постанов Кабінету  Міністрів  України  від  28.02.2000 N 419
( 419-2000-п ) "Про затвердження Порядку  подання  фінансової
звітності", від 28.02.2002 N 228 ( 228-2002-п ) "Про затвердження
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до
виконання кошторисів бюджетних установ" та від 17.05.2002 N 659
( 659-2002-п ) "Про затвердження переліку груп власних надходжень
бюджетних  установ,  вимог  щодо  їх  утворення та напрямів
використання", наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002
N 57 ( z0086-02 ) "Про затвердження документів, що застосовуються
в процесі виконання бюджету", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України  01.02.2002  за  N 86/6374,  та  інших
нормативно-правових актів з питань бюджетних відносин в Україні
встановлюється порядок складання та подання річної фінансової
звітності за 2004 рік для установ та організацій, які отримують
кошти державного або місцевих бюджетів.
 
            1. Основні положення
 
   1.1. Цим Порядком визначається склад і принципи складання
фінансової звітності та вимоги до розкриття її елементів.
 
   1.2. Звітним періодом для складання фінансової звітності є
бюджетний  період,  який становить один календарний рік, що
починається 1 січня і закінчується 31 грудня.
   Звітним періодом установи, що ліквідується, є період з
початку року (або з моменту створення у цьому бюджетному періоді)
до моменту ліквідації. Звітний період новоствореної установи може
бути меншим за 12 місяців.
 
   1.3. Фінансова  звітність  повинна  бути  достовірною.
Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо
вона не містить помилок та перекручень.
 
   1.4. Фінансова звітність повинна містити інформацію про всі
проведені операції та події, які відбулися у звітному періоді.
 
   1.5. Річні фінансові звіти розпорядниками та одержувачами
бюджетних коштів і зведені річні фінансові звіти  головними
розпорядниками бюджетних коштів складаються в гривнях, у тому
числі й про операції, проведені в іноземній валюті.
 
   1.6. Форми річної фінансової звітності повинні заповнюватися
за всіма передбаченими позиціями, графами, рядками. За відсутності
даних незаповнені статті прокреслюються або заповнюються нулями.
   Додаткові статті та показники у форми фінансової звітності
вводити забороняється.
 
   1.7. Розпорядники бюджетних коштів, операції, проведені в
іноземній валюті, відображають за окремими формами фінансової
звітності. Форми річної фінансової звітності  про  операції,
проведені в іноземній валюті, складаються у національній валюті за
загальним порядком та подаються до органів Державного казначейства
України за місцем обслуговування.
 
   1.8. Кошти, які протягом звітного року надходять на ім'я
установ на відновлення касових видатків (за телефонні переговори,
помилково перераховані, тощо), згідно з чинним законодавством
України відображаються у відповідних формах річної фінансової
звітності як зменшення касових видатків за тим кодом економічної
класифікації видатків, за яким вони були проведені у звітному
періоді.
 
   1.9. Форми  річної  фінансової звітності та пояснювальні
записки підписуються керівниками установ  та  організацій  і
головними бухгалтерами (керівниками фінансових служб). Без таких
підписів звіти вважаються недійсними.
 
   1.10. Головні розпорядники коштів державного або місцевих
бюджетів можуть встановлювати для підвідомчих установ додаткові
довідки до пояснювальної записки та отримувати від них додаткову
інформацію, не передбачену цим Порядком.
 
   1.11. При казначейській формі обслуговування кошторисів річні
фінансові звіти розпорядників бюджетних коштів перевіряються в
частині  відповідності  окремих даних звіту на відповідність
аналогічних  даних, відображених в обліку органів Державного
казначейства  України, і візуються останніми з проставленням
підпису, печатки або штампа на кожній сторінці звіту.
   Віза органу Державного казначейства України засвідчує, що
дані розпорядників бюджетних коштів підлягають консолідації у
зведеному звіті розпорядника бюджетних коштів вищого рівня.
   Дані  обліку  органу Державного казначейства України за
операціями по виконанню кошторисів розпорядників бюджетних коштів,
що формуються в інформаційній системі Державного казначейства
України, вважаються остаточними.
   У завізовані звіти зміни можуть вноситися лише за погодженням
з органом Державного казначейства України, що ці звіти візував.
 
   1.12. Бюджетні  установи,  у  яких  згідно  з  чинним
законодавством України протягом звітного року була проведена
реорганізація (змінена підпорядкованість), річні фінансові звіти
складають за весь звітний період та подають у повному обсязі за
новою підпорядкованістю. Установи вищого рівня у зведених річних
фінансових звітах ураховують звіти таких бюджетних установ у
повному обсязі наростаючим підсумком з початку року.
 
   1.13. Зведена річна фінансова звітність обласних державних
адміністрацій до подання Державному казначейству України повинна
бути перевірена і завізована відповідним обласним управлінням
Державного казначейства України (з проставленням підпису, печатки
або штампа на кожному звіті).
   Зведені річні фінансові звіти бюджетних установ, що мають
підвідомчі установи, до подання головному розпоряднику бюджетних
коштів повинні бути перевірені і завізовані відповідними обласними
органами Державного казначейства України (за винятком установ, які
мають структурні підрозділи в різних областях).
   Зведена річна  фінансова  звітність  центральних  органів
виконавчої влади та інших головних розпорядників бюджетних коштів,
установи та організації яких повністю переведені на казначейське
виконання кошторисів, повинна дорівнювати аналогічним зведеним
звітним даним органів Державного казначейства України за кодами
відомчої класифікації  видатків  цих  головних  розпорядників
бюджетних коштів.
 
   1.14. Розпорядники бюджетних коштів подають у повному обсязі
річні фінансові звіти:
   установі вищого рівня;
   органу Державного казначейства України.
   Центральні  органи  виконавчої  влади  та  інші головні
розпорядники бюджетних коштів подають зведену річну фінансову
звітність  про  виконання кошторисів розпорядниками бюджетних
коштів:
   Державному казначейству України;
   Рахунковій палаті.
   При цьому всі примірники річного фінансового звіту мають
однакову юридичну силу.
   Форма N 5 "Звіт про рух необоротних активів" подається
додатково органу державної  статистики  за  місцезнаходженням
бюджетної установи.
 
   1.15. Річна фінансова звітність у повному обсязі подається до
установ,  наведених  у  пункті  1.14, безпосередньо головним
бухгалтером (керівником фінансової служби).
 
   1.16. Зведені  річні фінансові звіти центральних органів
виконавчої влади та інших головних розпорядників бюджетних коштів
(у тому числі обласних державних адміністрацій) подаються до
Управління  консолідованої  звітності  з  виконання  бюджетів
Державного казначейства України керівниками бухгалтерських служб
цих органів. Звіти подаються попередньо перевірені і завізовані
Управлінням видатків державного бюджету Державного казначейства
України, - про кошторисні планові та виділені асигнування з
бюджету за загальним та спеціальним фондами.
 
   1.17. Зведені річні фінансові звіти головних розпорядників
коштів місцевих бюджетів  попередньо  завізовані  в  органах
Державного казначейства України подаються відповідному фінансовому
органу з метою підготовки пояснювальної записки до річного звіту
про виконання бюджетів.
 
   1.18. Форми річних фінансових звітів подаються на електронних
носіях  у  вигляді  транспортних  файлів згідно з вимогами,
встановленими Державним казначейством України для автоматизованої
системи.
 
   1.19. При складанні звітів за формами N 2 - про отримання та
використання коштів загального фонду, за відповідними формами N 4
- про отримання та використання коштів спеціального фонду, N 7 -
про  заборгованість бюджетних установ, N 8 - про фінансові
зобов'язання бюджетних установ потрібно обов'язково підкреслити
номер форми, за якою складений звіт. При складанні звітів за
формами N 7 та N 8 потрібно зазначити назву фонду бюджету, за
коштами якого складений звіт, а саме: за загальним чи спеціальним
фондом.
   Проставлення  додаткових  кодів  економічної класифікації
видатків,  які  не  включені до відповідних форм фінансової
звітності, не допускається.
 
   1.20. Порядок та терміни подання фінансової звітності в
органи (управління, відділення) Державного казначейства України
встановлюються ними відповідно до вимог цього Порядку. Терміни
визначаються у межах термінів, установлених постановою Кабінету
Міністрів України від 28 лютого 2000 року N 419 ( 419-2000-п )
"Про затвердження Порядку подання фінансової звітності".
 
         2. Склад фінансової звітності
 
   2.1. Бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів, річні фінансові звіти про
виконання кошторисів за 2004 рік складають за такими формами:
   "Баланс" (N 1);
   "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"
(N 2д, N 2м);
   "Звіт про використання коштів загального фонду бюджету з
міжнародної діяльності України" (N 2-валюта);
   "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як
плата за послуги, що надаються бюджетними установами" (N 4-1д,
N 4-1м);
   "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ" (N 4-2д,
N 4-2м);
   "Звіт  про  надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду" (N 4-3д, N 4-3м);
   "Звіт  про  надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"
(N 4-3д.1, N 4-3м.1);
   "Звіт про рух необоротних активів" (N 5);
   "Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" (N 6);
   "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (N 7д, N 7м);
   "Звіт про заборгованість бюджетних установ  за  окремими
програмами" (N 7д.1, N 7м.1);
   "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" (N 8д,
N 8м);
   "Звіт про результати фінансової діяльності" (N 9);
   "Звіт  про  недостачі  та  крадіжки грошових коштів та
матеріальних цінностей в бюджетних установах" (N 15);
   пояснювальна записка до річного звіту.
   У такому самому обсязі складаються й зведені річні фінансові
звіти про виконання кошторисів головними розпорядниками бюджетних
коштів та бюджетними установами, що мають підвідомчі установи.
 
   2.2. Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування з
тимчасової втрати працездатності,  Фонд  загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття,
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України на виконання статті 85 Закону
України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" ( 1344-15 )
складають і подають звіти про виконання кошторисів фондів у
терміни, визначені Державним казначейством України, відповідно до
пунктів 2, 3, 4 Порядку подання фінансової звітності про виконання
кошторисів  Пенсійним  фондом  України,  Фондом  соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності, Фондом соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України та Фондом загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття у 2004 році,
затвердженого  наказом  Державного  казначейства  України від
30.01.2004 N 16 ( z0193-04 ) і зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.02.2004 за N 193/8792.
 
   2.3. Одержувачі   бюджетних  коштів  (підприємства  і
госпрозрахункові організації, громадські та інші організації, які
отримують кошти з державного або місцевих бюджетів як фінансову
підтримку або на виконання загальнодержавних програм) складають та
подають до органів Державного казначейства України річну фінансову
звітність про використання отриманих бюджетних коштів за такими
формами:
   "Звіт про виконання загального фонду кошторису установи"
(N 2д, N 2м);
   "Звіт  про  надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду" (N 4-3д, N 4-3м);
   "Звіт  про  надходження і використання інших надходжень
спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій)"
(N 4-3д.1, N 4-3м.1);
   "Звіт про заборгованість бюджетних установ" (N 7д, N 7м);
   "Звіт  про заборгованість бюджетних установ за окремими
програмами" (N 7д.1, N 7м.1);
   "Звіт про фінансові зобов'язання бюджетних установ" (N 8д,
N 8м).
   У "Звіті про виконання загального фонду кошторису установи"
(форма N 2д, N 2м), "Звіті про надходження і використання інших
надходжень спеціального фонду" (форма N 4-3д, N 4-3м), "Звіті про
надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
(позики міжнародних фінансових організацій)" (форма N 4-3д.1,
N 4-3м.1) суми у графах "Фактичні видатки" не повинні перевищувати
сум у графах "Затверджено кошторисом на рік".
   У "Звіті про заборгованість бюджетних установ" (форма N 7д,
N 7м)  одержувачів  бюджетних  коштів  суми  кредиторської
заборгованості на звітну дату можуть перевищувати суми річних
кошторисних призначень з урахуванням проведених на звітну дату
касових видатків на суми кредиторської заборгованості на початок
року.
   Інші форми річної фінансової звітності про використання
бюджетних коштів одержувачами бюджетних коштів, у тому числі
"Баланс"  (форма N 1), до  органів  Державного  казначейства
України та установ вищого рівня не подаються.
 

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10 Стр. 11 Стр. 12 Стр. 13 Стр. 14 Стр. 15 Стр. 16 Стр. 17 Стр. 18 Стр. 19Украина онлайн