Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 497 від 31.12.2004

Страница 4

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10

<< Главная страница

   7.10. Якщо тварина відправляється на ринок, виставку або інше
місце  зосередження  тварин,  власник/утримувач  зобов'язаний
перевірити наявність прикріплених на тварині бирок або татуювання
та відповідність номерів на бирках та кількості тварин даним
відомості переміщення та реєстраційного свідоцтва (для племінних
тварин основного стада) та внести відповідні записи до книги
обліку ідентифікованих тварин.
   Відповідальна особа ринку,  виставки  або  іншого  місця
зосередження тварин при прибутті тварини перевіряє наявність
прикріплених на тварині бирок або татуювання та відповідність
номерів на бирках та кількості тварин даним відомості переміщення
та реєстраційного свідоцтва (для племінних тварин основного стада)
та вносить до книги обліку ідентифікованих тварин інформацію про
перебування тварини в господарстві і надсилає Агентству інформацію
про перебування тварини.
 
   7.11. Якщо у власника/утримувача - юридичної особи є декілька
стад тварин одного виду і вони утримуються в різних місцях
(господарствах), що поєднані територіально та мають однаковий
епізоотичний стан, то перед переміщенням ідентифікація тварин не
проводиться та інформація про переміщення до Реєстру тварин не
надсилається.
 
   7.12. При виявленні гострих  інфекційних  захворювань  у
господарстві, а також якщо господарство втратило свій статус щодо
ветеринарно-санітарного благополуччя, обмеження переміщення тварин
проводиться  у  відповідності  до ветеринарного законодавства
України.
 
       8. Забій, падіж (загибель), утилізація
           ідентифікованих тварин
 
   8.1. У разі забою ідентифікованої тварини відповідальна особа
(м'ясокомбінату чи бойні) або власник/утримувач (господарства
утримання) вносить до книги обліку ідентифікованих тварин (для
племінної тварини) та реєстраційного свідоцтва (за наявності) дату
та причину забою, знімає з тварини бирки і в 3-денний термін від
дати її забою надсилає відомість переміщення та реєстраційне
свідоцтво (за наявності) до Агентства для внесення до Реєстру
тварин інформації про забій тварини та знищення реєстраційного
свідоцтва в установленому порядку.
   Для негосподарюючих суб'єктів записи в книзі обліку тварин
здійснює агент з ідентифікації. Негосподарюючий суб'єкт повинен
повідомити про забій, загибель або падіж ідентифікованої тварини
агенту.
 
   8.2. Якщо тварина загинула і відправляється власником на
утилізацію,  власник/утримувач  зобов'язаний  здійснити  дії
відповідно до пункту 7.2 цього Положення.
 
   8.3. Якщо  в  разі  загибелі  тварина на утилізацію не
відправляється, власник/утримувач зобов'язаний внести до книги
обліку ідентифікованих тварин та реєстраційного свідоцтва (за
наявності) дату встановлення факту та причину її загибелі, зняти з
тварини бирки і в 3-денний термін після встановлення факту
загибелі тварини надіслати відомість переміщення та реєстраційне
свідоцтво (за наявності) Агентству через агента з ідентифікації
для внесення до Реєстру тварин інформації про загибель тварини та
знищення реєстраційного свідоцтва в установленому порядку.
 
   8.4. У разі падежу тварини власник/утримувач зобов'язаний
запросити спеціаліста державної установи ветеринарної медицини,
який  приймає рішення про утилізацію тварини в господарстві
власника/утримувача або на ветсанзаводі.
 
   8.5. Якщо було прийняте рішення про утилізацію тварини в
господарстві власника/утримувача, останній зобов'язаний:
   унести до  книги  обліку  ідентифікованих  тварин  та
реєстраційного свідоцтва (за наявності) дату встановлення факту
падежу, причину та дату утилізації;
   зняти з тварини бирки (якщо ветеринарним законодавством не
передбачено іншого) і не пізніше 3-денного терміну передати
відомість переміщення та реєстраційне свідоцтво (за наявності)
Агентству через агента з ідентифікації для внесення до Реєстру
тварин інформації про загибель тварини та знищення реєстраційного
свідоцтва в установленому порядку.
   Якщо було  прийнято рішення про відправлення тварини на
ветсанзавод,  власник/утримувач  зобов'язаний  здійснити  дії
відповідно до пункту 7.2 цього Положення.
   При утилізації тварини на ветсанзаводі відповідальна особа
останнього здійснює дії відповідно до пункту 8.1 цього Положення
(крім випадків, коли ветеринарним законодавством установлюються
інші правила їх знищення).
 
   8.6. Реєстраційне свідоцтво, яке надійшло до Агентства, у
разі забою, падежу (загибелі) чи утилізації тварини, підлягає
знищенню в установленому порядку.
 
   8.7. Після забою (утилізації) тварини її власник/утримувач (у
разі забою у господарстві) або відповідальна особа м'ясокомбінату
(бойні) повинні організувати утилізацію знятих з тварини бирок
таким чином, щоб унеможливити їх повторне використання.
 
          9. Ведення Реєстру тварин
 
   9.1. Формування і ведення  Реєстру  тварин  здійснюються
відповідно  до  Положення  про Реєстр тварин ( z0912-03 ),
затвердженого наказом Міністерства аграрної  політики  України
від 17 вересня 2003 року N 342 ( z0909-03 ) "Про запровадження
ідентифікації  і  реєстрації  великої  рогатої  худоби",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції 9 жовтня 2003 року за
N 912/8233.
 
   9.2. Для отримання інформації з Реєстру тварин подається
запит, форма якого встановлюється Держателем Реєстру тварин.
Iнформація з Реєстру тварин надається Агентством шляхом надання
витягу з Реєстру тварин або інформаційної довідки.
   Рівень доступу до даних  Реєстру  тварин  встановлюється
Держателем Реєстру тварин.
 
   9.3. Суд, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної
податкової служби, Служби безпеки України та інші органи державної
влади отримують інформаційну довідку з Реєстру тварин на бланку
адміністратора Реєстру тварин, якщо запит зроблено у зв'язку із
здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством
України.
 
   9.4. Будь-яка фізична чи юридична особа може користуватися
інформацією з Реєстру тварин шляхом підключення до нього через
комп'ютерну мережу. Підключення  здійснюється  адміністратором
Реєстру тварин на підставі договору про користування Реєстром
тварин, що укладається між адміністратором Реєстру тварин і
користувачем.
 
{ Положення в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 1
                   до пункту 2.1 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
         РЕЄСТРАЦIЙНА КАРТКА ГОСПОДАРСТВА
 
 
   1. Дані про суб'єкт господарювання
        ------------------------ Дата державної реєстрації
 Код за ЄДРПОУ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ суб'єкта господарювання
        ------------------------ ------ ------ ------
 (для юридичних осіб)          ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦
                     ------ ------ ------
 ідентифікаційний N за ДРФО
 ------------------------------
 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
 ------------------------------
 (за його наявності)
 (для фізичних осіб суб'єктів господарювання)
 
   Найменування (для юридичних осіб - назва; для фізичних осіб -
прізвище, ім'я, по батькові)
Прізвище _________________________________________________________
Iм'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
__________________________________________________________________
            (скорочена назва)
 
__________________________________________________________________
 
     ---------          ------
Код КОПФГ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦      Код КФВ ¦ ¦¦ ¦
     ---------          ------
Кількість господарств (структурних підрозділів): _________________
   Місцезнаходження/місце проживання:
      ------------------------------ Поштовий ---------------
Код КОАТУУ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ індекс  ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
      ------------------------------     ---------------
Область __________________________________________________________
Район _______________________ Нас.пункт __________________________
Вулиця ____________________________ буд. ____________ кв. ________
Тел./факс __________________________ e-mail ______________________
Банк обслуговування ______________________________________________
                        ------------------
Поточний рахунок ____________________ МФО банку ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
                        ------------------
Iндивідуальний податковий N ______________________________________
Номер свідоцтва платника ПДВ _____________________________________
Номер свідоцтва платника єдиного податку: ________________________
   Керівник (для юридичних осіб):
Прізвище _________________________________________________________
Iм'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
 
   2. Дані про господарство
   Назва господарства (структурного підрозділу, за наявності):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
------------------------------------------------------------------
¦Види тварин¦  ВРХ  ¦ Свині  ¦ Вівці  ¦  Кози  ¦ Коні ¦
¦-----------+----------+----------+----------+----------+--------¦
¦  Вид  ¦ --- --- ¦ --- --- ¦ --- --- ¦ --- --- ¦--- --- ¦
¦діяльності ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦      ¦ ---,--- ¦ ---,--- ¦ ---,--- ¦ ---,--- ¦---,--- ¦
------------------------------------------------------------------
 
   Місцезнаходження
      ------------------------------ Поштовий ---------------
Код КОАТУУ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ індекс  ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
      ------------------------------     ---------------
Область __________________________________________________________
Район _______________________ Нас.пункт __________________________
Вулиця _____________________________ буд. __________ кв. _________
Тел./факс ______________________ e-mail __________________________
 
   Відповідальна особа
Прізвище _________________________________________________________
Iм'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
 
 Підпис власника/утримувача       _________________________
                         (підпис)
 
         ------ ------ ------
 Дата заповнення ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦         М.П.
         ------ ------ ------
            ------------------
 Агент з ідентифікації: ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
            ------------------
             (код агента)
 
 ______________________     _________________________________
  (підпис агента)            (П.I.Б. агента)
 
 Службові відмітки Реєстру тварин ________________________________
 
{ Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }
 
 
 
                   Додаток 2
                   до пункту 2.4 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
            ДП "Агентство з ідентифікації і реєстрації
                     тварин"
            __________________________________________
              (П.I.Б. заявника або назва юридичної
             особи, реєстраційний номер господарства
                   у Реєстрі тварин)
 
            __________________________________________
            __________________________________________
               (документ, що засвідчує особу)
 
 
               ЗАЯВА
        про внесення змін до Реєстру тварин
 
 
   Відповідно до Положення про ідентифікацію та  реєстрацію
свиней у зв'язку з _______________________________________________
__________________________________________________________________
           (підстави внесення змін)
 
прошу внести зміни до Реєстру тварин: ____________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
              (зміст змін)
 
До заяви додаються: ______________________________________________
__________________________________________________________________
      (перелік документів, які додаються до заяви)
 
"____" _____________ 200_ р.      Заявник ___________________
                           (підпис)
 
Заяву прийняв: _______________________________  ________________
        (номер та П.I.Б. уповноваженого    (підпис)
          агента з ідентифікації)
 
"____"______________ 200__ р.
 
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики N 296
( z0518-07 ) від 28.04.2007 }
 
 
 Начальник Департаменту ринків
 продукції тваринництва з Головною
 державною племінною інспекцією            Д.М.Микитюк
 
 
                   Додаток 3
                   до пункту 3.1 Положення
                   про ідентифікацію
                   та реєстрацію свиней
 
 
              ЗАМОВЛЕННЯ
          на проведення ідентифікації
            та реєстрації тварин
 
 
      ---    ---    ---      ---     ---
Вид тварин: ¦х¦ - так ¦ ¦ - ВРХ ¦ ¦ - свині  ¦ ¦ - вівці ¦ ¦ - кози
      ---    ---    ---  товарні ---     ---
        ------------------     ---------------
       N ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦     ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
        ------------------     ---------------
         Номер агента       поточний номер
 
         ДАНI ПРО СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 
       ------------------------          ------------------------------
Код за ЄДРПОУ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ Iдентифікаційний ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
       ------------------------ номер з ДРФО   ------------------------------
(для юридичної особи)          (для фізичної особи, за його наявності)
 
Реєстраційний номер господарства ------------------------------------------
в Реєстрі тварин         ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
                 ------------------------------------------
(для юридичних осіб-назва господарства; для фізичної особи -
прізвище, ім'я, по батькові)
 
Прізвище _________________________________________________________
Iм'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
__________________________________________________________________
            (скорочена назва)
 
   Місцезнаходження/місце проживання:
      ------------------------------     ---------------
Код КОАТУУ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ Поштовий ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
      ------------------------------ індекс  ---------------
 
Область __________________________________________________________
Район __________________________ Населений пункт _________________
Вулиця ______________________________ буд. __________ кв. ________
Банк обслуговування ______________________________________________
                        ------------------
Поточний рахунок N __________________ МФО банку ¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦
                        ------------------
Iндивідуальний податковий номер __________________________________
Номер свідоцтва платника ПДВ _____________________________________
Номер свідоцтва платника єдиного податку _________________________
 
          --------------------------------------------------

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10Украина онлайн