Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про запровадження ідентифікації та реєстрації свиней

Міністерство аграрної політики України (Мінагрополітики)

Наказ № 497 від 31.12.2004

Страница 2

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10

<< Главная страница

установою ветеринарної медицини, та звіт про наявність поголів'я
свиней у господарстві щодо статево-вікових груп на останню звітну
дату.
   У разі  зміни  ветеринарно-санітарного стану господарства
суб'єкт господарювання повинен протягом семи днів подати до
Агентства  відповідну довідку про ветеринарно-санітарний стан
господарства.
 
   2.3. У  разі,   якщо   суб'єкт   господарювання   є
власником/утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо
щодо кожного господарства, де перебувають тварини, і реєструються
окремо за місцезнаходженням тварин.
 
   2.4. Агентство вносить дані реєстраційної картки господарства
до Реєстру тварин і надсилає суб'єктам господарювання повідомлення
про  реєстрацію господарства в Реєстрі тварин та присвоєння
господарству реєстраційного номера в Реєстрі тварин.
   У разі зміни даних про власника/утримувача чи господарство
суб'єкти господарювання повинні в  триденний  термін  подати
Агентству через агента з ідентифікації заяву про внесення змін до
Реєстру тварин (додаток  2)  та  нову  реєстраційну  картку
господарства.
 
           3. Iдентифікація тварин
 
   3.1. Для  проведення  ідентифікації та реєстрації тварин
суб'єкт господарювання подає письмове замовлення на проведення
ідентифікації та реєстрації тварин (додаток 3) установленої форми.
   Замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин
за  підписом власника або вповноваженої ним особи подається
Агентству через агента з ідентифікації.
 
   3.2. Племінні свині, що утримуються в господарстві, повинні
бути ідентифіковані за допомогою двох пар бирок відповідного
зразка для ідентифікації племінних свиней (додаток 4 ( za518-07 ),
які прикріплюються на кожне вухо тварини, при її переведенні до
основного стада, але не пізніше, ніж тварина залишить господарство
в разі продажу.
   Бирки не знімаються протягом усього життя тварини. На обох
бирках указується один і той самий ідентифікаційний номер, який
дає змогу індивідуально ідентифікувати кожну племінну тварину, та
логотип  Агентства.  Спосіб  прикріплення  бирок визначається
Агентством.
   Iдентифікаційний номер, нанесений на бирці, складається з
13 символів і має таку структуру:
   - зворотний бік (вхідна частина) містить такі позиції:
   1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано,
відповідно до ISO3166;
   3, 4 - цифровий код області, де проводилась ідентифікація
тварини;
   - лицьовий бік (порожниста частина) містить такі позиції:
   5-13 - останні дев'ять цифр ідентифікаційного номера тварини,
з яких п'ять останніх цифр - робочий номер тварини.
 
   3.3. Товарні свині повинні бути  ідентифіковані  номером
господарства до їх вибуття з господарства за допомогою бирок
відповідного зразка для ідентифікації товарних свиней (додаток 4
( za518-07 ) або татуювання.
   Номер, нанесений  на  бирці,  є  реєстраційним  номером
господарства у Реєстрі тварин, складається з 10 символів і має
таку структуру:
   - зворотний бік (вхідна частина) містить такі позиції:
   1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано,
відповідно до ISO3166;
   3, 4 - цифровий код області, де проводилась ідентифікація
тварини;
   - лицьовий бік (порожниста частина) містить такі позиції:
   5-10 - порядковий номер господарства в області.
   Офіційний колір бирки для ідентифікації свиней - жовтий.
 
   3.4. У разі ідентифікації товарних свиней за допомогою бирок
при їх вибутті з господарства для забою або утилізації тварини
ідентифікуються однією парою бирок, в інших випадках вибуття вони
ідентифікуються двома парами бирок.
 
   3.5. Iдентифікація  товарних  свиней  шляхом  татуювання
реєстраційного номера господарства проводиться на верхній третині
зовнішньої поверхні стегна у два ряди (верхній рядок - літерний
код країни та цифровий код області, нижній - порядковий номер
господарства в області) або на обох вухах тварини (на правому вусі
літерний код країни та цифровий код області, на лівому  -
порядковий номер господарства в області).
   Реєстраційний номер господарства повинен бути витатуйований у
спосіб, можливий для читання. Висота знаків татуювання повинна
становити не менше 10 мм.
 
   3.6. Розподіл ідентифікаційних номерів для  ідентифікації
племінних тварин господарств, видача бирок і засобів для їх
прикріплення проводяться Агентством  на  підставі  замовлення
власника/утримувача.
   Суб'єкт господарювання - власник/утримувач - повинен вести в
установленому порядку облік отриманих бирок і використовувати їх
виключно для ідентифікації тварин, що йому належать чи утримуються
в його господарстві.
 
   3.7. Iдентифікацію племінних свиней у господарстві починають
з нумерації наявного батьківського поголів'я, призначеного для
відтворення стада.
   Iдентифікацію племінних свиней, призначених для реалізації,
проводять до їх вибуття з господарства.
   У разі, якщо до запровадження системи ідентифікації  та
реєстрації тварин відповідно до цього Положення існувала інша
система їх нумерації, при ідентифікації племінних тварин основного
стада раніше присвоєний тварині індивідуальний номер повинен бути
збережений в записах у документах з ведення племінного обліку та
поєднаний  з ідентифікаційним номером, присвоєним у порядку,
установленому цим Положенням.
 
   3.8. Власник/утримувач  -  суб'єкт  господарювання  може
проводити ідентифікацію тварин самостійно (за винятком тварин,
імпортованих з інших країн) або запрошувати для цього агента з
ідентифікації.
 
   3.9. Для  реєстрації  племінних тварин у Реєстрі тварин
власник/утримувач заповнює  реєстраційну  відомість   свиней
(додаток 5), де вказуються дані власника тварини, про тварину, її
походження, стан здоров'я та епізоотичний статус господарства.
 
   3.10. Iдентифікацію тварин, які належать  негосподарюючим
суб'єктам - фізичним особам, проводить агент з ідентифікації.
Перед вибуттям тварини з господарства власник повинен звернутися
до агента з ідентифікації. Агент з ідентифікації ідентифікує
тварину в залежності від причини її вибуття шляхом татуювання
номером  населеного пункту та заповнює відомість переміщення
тварин.
 
   3.11. Власник/утримувач може не ідентифікувати тварин, якщо
він утримує їх для власних потреб.
 
   3.12. Iдентифікація імпортованих тварин проводиться виключно
агентом з ідентифікації.
   Для реєстрації  імпортованих  тварин  у  Реєстрі  тварин
власник/утримувач заповнює реєстраційну картку свині (додаток 6),
де, окрім даних про тварину та її походження, указуються дані
країни-імпортера та ідентифікаційний номер тварини (за наявності),
присвоєний у країні походження.
 
   3.13. Якщо тварину імпортовано і вона ідентифікована двома
вушними бирками з нанесеними індивідуальними ідентифікаційними
номерами згідно з існуючою в країні походження офіційною системою
ідентифікації та реєстрації даного виду тварин, заміна бирок не
проводиться і тварина зберігає свої початкові вушні бирки з
ідентифікаційним номером, присвоєним в країні походження.
   Власник/утримувач зобов'язаний у встановленому цим Положенням
порядку здійснити дії щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин.
 
   3.14. Якщо тварину імпортовано з країни, де відсутня офіційна
система  ідентифікації  та  реєстрації,  вона  повинна  бути
ідентифікована та зареєстрована в установленому цим Положенням
порядку в термін, що не перевищує 30 днів з моменту прибуття
тварини в господарство призначення.
 
   3.15. Якщо  господарством  призначення  тварини,   що
імпортується, є бойня чи м'ясокомбінат та тварина буде забита
протягом 30 днів з моменту її імпорту, ідентифікація тварини не
проводиться.
 
   3.16. Після  ідентифікації  племінної  тварини  шляхом
прикріплення бирок на обидва вуха власник/утримувач зобов'язаний
внести інформацію про тварину до книги обліку ідентифікованих
тварин (для суб'єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб)
(додаток 7), у встановленому порядку зареєструвати у Реєстрі
тварин та за необхідності отримати на неї реєстраційне свідоцтво.
 
   3.17. Якщо одну з бирок, прикріплених на вухо тварини, було
втрачено чи пошкоджено таким чином, що номер, нанесений на ній, не
читається, власник/утримувач зобов'язаний терміново замовити в
Агентстві дублікат бирки з тим самим номером і після її отримання
прикріпити на вухо тварини. Пошкоджена бирка при цьому знімається
власником/утримувачем і утилізується таким чином, щоб унеможливити
її повторне використання.
 
   3.18. Якщо  обидві бирки, прикріплені на вуха племінної
тварини,  були  втрачені  чи  пошкоджені  таким  чином,  що
ідентифікаційний  номер  на  обох  бирках  не  читається,
власник/утримувач зобов'язаний терміново ізолювати цю тварину та
звернутися до агента з ідентифікації, який проводить звірку
ідентифікаційних номерів на бирках інших тварин господарства з
книгою  обліку  ідентифікованих  тварин  для  встановлення
ідентифікаційного номера тварини, бирки якої були пошкоджені чи
втрачені. Після встановлення тотожності тварини власник/утримувач
повинен замовити в Агентстві шляхом заповнення замовлення на
дублікати бирок та ідентифікаційних документів (додаток 8) через
агента  з  ідентифікації  дублікати  бирок  з  тими  самими
ідентифікаційними номерами і після їх отримання прикріпити на
обидва вуха тварини. Пошкоджені бирки при цьому знімаються і
утилізуються власником/утримувачем таким чином, щоб унеможливити
їх повторне використання.
   При неможливості встановлення тотожності тварини в разі, якщо
обидві бирки були втрачені чи загублені у декількох тварин
відразу,  агентом  з  ідентифікації  проводиться  повторна
ідентифікація цих тварин після відповідного рішення спеціаліста
державної установи ветеринарної медицини про призначення тварини.
 
   3.19. Якщо  втрата чи пошкодження однієї чи обох бирок
відбулися на м'ясокомбінаті, бойні чи ветсанзаводі, заміна бирок
не відбувається і тварина відправляється на забій чи утилізацію
після відповідного  рішення  спеціаліста  державної  установи
ветеринарної медицини про призначення тварини.
 
   3.20. У разі втрати власником/утримувачем бирок, які не були
прикріплені на вуха тварини, власник/утримувач після встановлення
факту втрати та проведення звірки залишку бирок з використаними
бирками зобов'язаний повідомити про втрату Агентство та вказати
номери втрачених бирок.
 
   3.21. У  разі  втрати або пошкодження бирки, якою було
ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Агентство на
замовлення власника/утримувача видає дублікат бирки, на який
нанесено ідентифікаційний номер тварини, присвоєний тією країною,
де тварина була ідентифікована.
 
         4. Облік тварин у господарстві
 
   4.1. Суб'єкти господарювання зобов'язані вести своєчасний
облік усіх племінних тварин основного стада та племінних тварин,
які переміщуються.
   Облік тварин у господарствах суб'єктів господарювання  -
юридичних осіб ведеться власником/утримувачем або відповідальною
особою господарства.
 
   4.2. Облік переміщення ідентифікованих тварин у господарствах
негосподарюючих суб'єктів - фізичних осіб ведеться агентом з
ідентифікації, що здійснює свою діяльність на території, де
розташоване господарство.
   Агент з ідентифікації веде облік переміщення ідентифікованих
тварин, що належать фізичним особам, у кожному населеному пункті
окремо.
 
   4.3. Облік ведеться на паперових носіях шляхом ведення книги
обліку ідентифікованих тварин (для суб'єктів господарювання) і
книги  обліку  ідентифікованих  тварин  (для  негосподарюючих
суб'єктів - фізичних осіб) (додаток 9) або в електронному форматі,
наданому Агентством. Iнформація з обліку тварин зберігається
щонайменше  3  роки  від  дня останнього вибуття тварини з
господарства.
 
   4.4. До книги обліку  ідентифікованих  тварин  суб'єктів
господарювання вносяться такі дані:
   про господарство - місцезнаходження господарства, його назва,
реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин, вид тварин, що
в ньому утримуються, та вид (напрям) діяльності;
   про тварин - дата ідентифікації, ідентифікаційний номер,
стать, код і назва породи, дані про народження, походження
(ідентифікаційні номери, коди і назви порід матері і батька),
серія та номер реєстраційного свідоцтва (за наявності);
   про переміщення тварин:
   у разі прибуття тварин у господарство - ідентифікаційний
номер тварини, реєстраційний номер, назва та місцезнаходження
господарства, з якого прибула тварина, дата та причина прибуття; у
разі імпорту - назва країни імпорту тварини;
   у разі вибуття тварини - реєстраційний номер, назва та
місцезнаходження господарства, до якого вибуває тварина, дата та
причина вибуття; дата та причина забою, загибелі  (падежу),
утилізації тварини; у разі експорту - назва країни експорту
тварини.
 
   4.5. До книги обліку ідентифікованих тварин негосподарюючих
суб'єктів - фізичних осіб уносяться такі дані:
   про населений  пункт  -  місцезнаходження,   сільська
(селищна)/міська рада, назва, вид тварин, що в ньому утримуються;
   дата ідентифікації;
   про власника  тварини  -  П.I.Б.,  ідентифікаційний код,
місцезнаходження;
   про тварин  - номер, яким тварину ідентифіковано (номер
населеного пункту згідно з КОАТУУ), стать, код породи;
   про переміщення тварин:
   у разі прибуття тварин в господарство - номер тварини,
реєстраційний номер, назва та місцезнаходження господарства, з
якого прибула тварина, дата та причина прибуття; у разі імпорту -
назва країни імпорту тварини;
   у разі вибуття тварини - реєстраційний номер, назва та
місцезнаходження господарства, до якого вибуває тварина, дата та
причина вибуття; дата та причина забою, загибелі  (падежу),
утилізації тварини; у разі експорту - назва країни експорту
тварини.
 
   4.6. Записи в книзі обліку ідентифікованих тварин проводяться
відразу  ж  після  ідентифікації тварини або її переміщення
українською мовою,  чітким  почерком.  Необхідні  виправлення
здійснюють тільки чітким закресленням попередньої інформації.
 
   4.7. Лікар ветеринарної медицини, що проводить обстеження і
лікування тварин чи під контролем якого перебуває господарство,
повинен під час відвідування господарства розписуватися в книзі
обліку ідентифікованих тварин для  суб'єктів  господарювання,
зазначаючи своє прізвище, дату відвідування, перелік і результати
досліджень, обробок і лікувальних заходів.
 
   4.8. Власник/утримувач - суб'єкт господарювання зобов'язаний
здійснювати періодичну інвентаризацію ідентифікованого племінного
поголів'я свиней в господарстві та подавати щороку Агентству звіт
про наявність ідентифікованого та зареєстрованого поголів'я свиней
в господарстві (додаток 10) (далі - звіт) за встановленою формою.
   Звіт подається  при початковій реєстрації господарства в
Реєстрі тварин разом з реєстраційною карткою та щороку за станом
на 1 січня за минулий рік до 1 березня поточного року.
   У разі ліквідації, створення  нового  або  реорганізації
господарства звіт подається за даними останньої інвентаризації
протягом 10 днів після її проведення.
   Разом зі  звітом  подається  довідка  державної установи
ветеринарної  медицини  про  ветеринарно-санітарний   стан
господарства,  терміни та результати проведення діагностичних
досліджень, профілактичних щеплень та ветеринарних обробок тварин
господарства,  яка  засвідчується  підписом  відповідального
спеціаліста і штампом чи печаткою державної установи ветеринарної
медицини.
 
     5. Реєстрація племінних свиней у Реєстрі тварин
 
   5.1. Після ідентифікації племінних тварин власник/утримувач
зобов'язаний зареєструвати їх у Реєстрі тварин та за необхідності
отримати на них реєстраційне свідоцтво свині (додаток 11). Для
цього він самостійно або з допомогою агента з ідентифікації
заповнює реєстраційну відомість свиней або реєстраційну картку
свині (для імпортованих тварин), за винятком даних про стан
здоров'я тварини.
   Реєстрація товарних свиней та свиней на відгодівлі в Реєстрі
тварин не відбувається.
 
   5.2. Реєстраційна відомість містить дані:
   про господарство, де тварина ідентифікована;
   про тварину;
   про генетичне походження тварини;
   про стан здоров'я тварини.
 
   5.3. Заповнення реєстраційної відомості
   Кличку тварини вказують лише за її наявності.
   У коді породи тварини вказують відповідно цифрові коди порід
матері і батька даної тварини. У разі, якщо мати чи батько вже є
помісними, то до коду породи ідентифікованої тварини вносять
цифрові коди за материнською лінією того чи іншого предка. При
виведенні нових порід (типів) свиней код породи ідентифікованої
тварини вказують згідно з присвоєним даній породі (типу) за
затвердженою програмою.
   Дані про породу вказують відповідно до класифікатора порід і
типів свиней, що розводяться в Україні (додаток 12).
   Заповнюючи реєстраційну відомість свиней щодо  походження
тварин, агент з ідентифікації чи власник/утримувач тварин повинен
застосовувати дані форм племінного обліку,  що  ведуться  в
господарстві.
 
   5.4. Для  заповнення  даних  про  стан  здоров'я тварин
власник/утримувач звертається до державної установи ветеринарної
медицини, під контролем якої перебуває господарство, у якому

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8 Стр. 9 Стр. 10Украина онлайн