Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про погодження змін до Статуту Моторного (транспортного) страхового бюро України

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (ДК ринків фінансових послуг)

Розпорядження № 5225 від 29.12.2005

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
          ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
            29.12.2005 N 5225
 
 
       Про погодження змін до Статуту Моторного
       (транспортного) страхового бюро України
 
 
   З метою  врегулювання  відносин  у  сфері  здійснення
обов'язкового  страхування  цивільно-правової  відповідальності
власників наземних транспортних засобів та відповідно до частини
третьої пункту 39.1 статті 39 Закону України "Про обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів" ( 1961-15 ) Державна комісія з регулювання
ринків фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:
 
   1. Погодити зміни до Статуту  Моторного  (транспортного)
страхового бюро  України,  затверджені  протоколом  N  24
( v3470486-05 ) загальних зборів членів МТСБУ від 8 грудня 2005
року (додається).
 
   2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Шевченко Т.М.)   забезпечити  оприлюднення  цього
розпорядження у засобах масової інформації.
 
   3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови Мосійчук Т.К.
 
 Голова Комісії                      В.Суслов
 
                   Протокол засідання Комісії
                   від 29 грудня 2005 р. N 191
 
 
                   ПОГОДЖЕНО
                   Розпорядження Державної
                   комісії з регулювання ринків
                   фінансових послуг України
                   29.12 2005 N 5225
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Протокол Загальних зборів
                   членів МТСБУ
                   08.12.2005 N 24
                   ( v3470486-05 )
                   Президент В.Ф.Романишин
 
 
               ЗМІНИ
     до Статуту Моторного (транспортного) страхового
      бюро України, погодженого Державною комісією
    з регулювання ринків фінансових послуг 01.02.2005
     (Розпорядження N 3470, зареєстрованого державним
     реєстратором Голосіївської районної у м. Києві
     державної адміністрації 07.02.2005 (номер запису
    10681050001003510), які є його невід'ємною частиною
             ( v3470486-05 )
 
 
   1. Статтю 1 доповнити пунктом 1.20 у такій редакції:
   "1.20. Для досягнення мети діяльності та виконання основних
своїх завдань Бюро має право, на умовах чинного законодавства
України, здійснювати професійну оціночну діяльність: а саме:
оцінку майна та майнових прав, що належать фізичним та юридичним
особам на території України та за її межами".
 
   2. Пункт 4.1 статті 4 після слів "кошти цільового фонду
фінансування діяльності Бюро" доповнити словами "кошти фонду
попереджувальних заходів Бюро".
 
   3. Пункт 6.9 статті 6 викласти в новій редакції:
   "6.9. Виключення страховика з членів Бюро та/або позбавлення
статусу страховика - повного члена Бюро здійснюється:
   6.9.1 за заявою такого страховика - члена Бюро;
   6.9.2 у разі відсутності у страховика ліцензії на обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності або її анулювання;
   6.9.3 у разі припинення дії договору про співпрацю між Бюро
та страховиком - членом Бюро згідно з чинним законодавством;
   6.9.4 у разі виключення страховика - члена Бюро з державного
реєстру страховиків (перестраховиків);
   6.9.5 у разі неплатоспроможності (банкрутства) страховика -
члена Бюро;
   6.9.6 у разі ліквідації страховика - члена Бюро як юридичної
особи;
   6.9.7 у разі заборгованості страховика - члена Бюро по оплаті
перестрахувальних  платежів  за  договорами  перестрахування,
укладеними Бюро, понад шість місяців".
 
   4. Пункт 6.11 статті 6 викласти в новій реакції:
   "6.11. Втрата страховиком статусу асоційованого або повного
члена Бюро, позбавлення членства страховика в Бюро, здійснюється:
   6.11.1 у  разі,  коли  Бюро  сплатило  за страховика -
асоційованого члена Бюро страхові відшкодування і сумарний розмір
внесків такого страховика до фонду захисту потерпілих став меншим,
ніж розмір гарантійного внеску до фонду захисту потерпілих, а
страховик - асоційований член не компенсував такі виплати протягом
трьох місяців, такий страховик втрачає статус асоційованого члена.
У цьому випадку Страховик повторно набуває статусу асоційованого
члена лише після повного погашення заборгованості, а також пені у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що
діє у період, за який нараховується пеня, та внесення 150
відсотків  розміру  суми  гарантійного  внеску, передбаченого
підпунктом другим пункту 6.2 цього Статуту;
   6.11.2 у разі, коли Бюро сплатило за страховика - повного
члена Бюро страхові відшкодування в обсягах, що перебільшують суму
гарантійного внеску до фонду страхових гарантій, а страховик -
повний член не компенсував такі виплати протягом шести місяців,
такий страховик втрачає статус повного члена. У цьому випадку
Страховик повторно набуває статусу повного члена лише після
повного  погашення  заборгованості разом із пенею в розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у
період, за який нараховується пеня, та внесення 150 відсотків
розміру суми гарантійного внеску, передбаченого підпунктом другим
пункту 6.4 цього Статуту;
   6.11.3 у випадку порушення страховиком строків сплати внесків
та здійснення відрахувань до фондів МТСБУ, створених відповідно до
Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників  наземних  транспортних  засобів"
( 1961-15 ), або здійснення таких внесків та відрахувань не в
повному обсязі протягом двох місяців позбавляє страховика членства
в Бюро".
 
   5. Пункт 6.12 статті 6 викласти в новій реакції:
   "6.12. Директор (Генеральний директор) Бюро письмово інформує
страховика про позбавлення страховика членства в Бюро, втрату ним
асоційованого або  повного членства, у випадках, передбачених
п. 6.11 цього Статуту. Прийняття додаткових рішень  органами
управління Бюро з цього питання не потребується".
 
   6. Абзац  1  пункту 6.13 статті 6 після слів "статусу
асоційованого члена" доповнити словами "та/або позбавленні його
членства в Бюро".
 
   7. Абзац 3 пункту 6.13 статті 6 викласти у такій редакції:
   "Про виключення страховика з числа членів Бюро,  втрату
статусу асоційованого та/або повного члена, позбавлення статусу
повного члена, позбавлення членства страховика в Бюро Дирекція
Бюро повідомляє Уповноважений орган з питань регулювання ринків
фінансових послуг. Інформація про виключення страховика з числа
членів Бюро, втрату статусу асоційованого та/або повного члена,
позбавлення страховика статусу повного члена, позбавлення членства
страховика в Бюро додатково друкується Дирекцією Бюро в одному з
офіційних друкованих видань України ("Офіційний вісник України",
газети  "Президентський  вісник",  "Урядовий  кур'єр", "Голос
України")".
 
   8. Пункт 6.14 статті 6 викласти у такій редакції:
   "6.14. При виключенні страховика з членів Бюро, а також у
випадках втрати статусу асоційованого та/або повного  члена,
позбавлення страховика статусу повного члена, позбавлення членства
страховика в Бюро вступні та членські внески, а також відрахування
до фонду попереджувальних заходів йому не повертаються. Порядок
повернення відрахувань та гарантійних внесків до централізованих
страхових резервних фондів, а також внесків, спрямованих на
формування банківської гарантії за вимогою Ради Бюро міжнародної
системи  автострахування "Зелена картка", визначається чинним
законодавством, положенням про фонд захисту потерпілих, положенням
про фонд страхових гарантій, положенням про порядок і умови
формування централізованих страхових резервних фондів, положенням
про порядок розміщення коштів централізованих страхових резервних
фондів Бюро та договором про співпрацю між страховиком і Бюро".
 
   9. Пункт 7.2 статті 7 доповнити підпунктом "к" наступного
змісту:
   "к) забезпечувати особам, уповноваженим  Дирекцією  Бюро,
можливість проведення перевірок, що передбачені п. 8.4 Статуту".
 
   10. Підпункти "в", "г" підпункту 8.1.3 пункту 8.1 статті 8
викласти у такій редакції:
   "в) обрання  та  відкликання членів Президії Бюро (крім
Президента Бюро) та кандидатів у члени Президії Бюро;
   г) обрання членів Ревізійної комісії та членів Координаційної
ради Бюро з числа членів Бюро строком на два роки з правом
переобрання на наступні строки та їх відкликання".
 
   11. Підпункт "є" підпункту 8.1.3 пункту 8.1 статті 8 викласти
у такій редакції:
   "є) затвердження  річних  результатів  діяльності  Бюро,
затвердження звітів Дирекції, Президії Бюро та звітів і висновків
Ревізійної комісії".
 
   12. Підпункт 8.1.4 пункту 8.1 статті 8 доповнити абзацами
такого змісту:
   "У разі прийняття рішення з питань, викладених у пп. "ґ" та
"є" п. 8.1.3 Статуту, страховик, відносно якого приймається
рішення, не має права брати участь у голосуванні.
   Підставами для позбавлення Страховика  права  голосу  на
Загальних зборах членів Бюро є допущення Страховиком наступних
порушень:
   - несплати у встановлені строки членського внеску;
   - несвоєчасне здійснення відрахувань до фондів Бюро та/або
здійснення таких відрахувань не в повному обсязі;
   - ненадання фінансового забезпечення;
   - ненадання  письмового  та/або  електронного  звіту,
передбачених Договором про співпрацю у  сфері  обов'язкового
страхування  цивільно-правової відповідальності за внутрішніми
договорами.
   За умови направлення Дирекцією Бюро Страховику письмового (в
т. ч. засобами електронної пошти, або за допомогою  факсу)
повідомлення про наявність у такого Страховика порушення, яке є
підставою позбавлення права голосу Страховика на Загальних зборах
членів Бюро, Страховик позбавляється права голосу на Загальних
зборах членів Бюро, якщо згадане порушення на дату проведення
Загальних зборів членів Бюро цим Страховиком не було усунуте.
   Страховик, який допустив зазначені у цьому пункті порушення,
отримує право голосу на Загальних зборах членів Бюро після
усунення ним порушень, які були підставою позбавлення цього
права".
 
   13. Підпункт 8.3.1 пункту 8.3 статті 8 викласти у такій
редакції:
   "8.3.1. Президія здійснює загальне керівництво діяльністю
Бюро відповідно до чинного законодавства, Статуту Бюро, рішень
загальних зборів членів Бюро, Загальних зборів повних членів Бюро
та Координаційної ради Бюро.
   Від одного страховика - члена Бюро може бути обраний лише
один член Президії.
   Президія складається з Президента Бюро, представників семи
страховиків - членів Бюро, що є членами Президії  і  двох
страховиків - членів Бюро, що є кандидатами у члени Президії Бюро,
такі страховики обираються строком на один  рік  з  правом
переобрання на наступні строки, у такому порядку:
   8.3.1.1. представники трьох страховиків,  що  є  членами
Президії, і одного страховика, що є кандидатом у члени Президії,
обираються Загальними зборами членів Бюро, причому голоси між
членами Бюро розподіляються пропорційно часткам членів Бюро у
загальному обсязі відрахувань  до  централізованих  страхових
резервних фондів Бюро за останнє календарне півріччя, що передує
засіданню Загальних зборів членів Бюро;
   8.3.1.2. представники чотирьох страховиків, що є членами
Президії, і одного страховика, що є кандидатом у члени Президії,
обираються Загальними зборами членів Бюро, причому кожен член Бюро
має один голос".
 
   14. Підпункти "в", "г" і "ґ" підпункту 8.3.2 пункту 8.3
статті 8 викласти у такій редакції:
   "в) призначення  та  звільнення  Директора  (Генерального
директора) й інших членів Дирекції Бюро, у відповідності до
законодавства України, за погодженням з Координаційною радою Бюро;
   г) затвердження, за погодженням з Координаційною радою Бюро,
положення про порядок і умови формування централізованих страхових
резервних  фондів,  положення  про порядок розміщення коштів
централізованих страхових резервних фондів та положення про фонд
попереджувальних заходів Бюро;
   ґ) погодження зразків страхових полісів та спеціального знака
з Уповноваженим органом з питань регулювання ринків фінансових
послуг".
 
   15. Підпункт "є" підпункту 8.3.2 пункту 8.3 статті 8 викласти
у такій редакції:
   "є) обрання і відкликання Президента Бюро".
 
   16. Підпункт 8.3.2 пункту 8.3 статті 8 доповнити підпунктами
"п", "р" наступного змісту:
   "п) затвердження порядку розподілу регламентних виплат у
випадках,  передбачених  Законом  України  "Про  обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів" ( 1961-15 );
   р) заслуховування звітів Дирекції".
 
   17. Підпункт 8.3.6 пункту 8.3 статті 8 доповнити новим
реченням такого змісту:
   "У випадку необрання нового складу  Президії  Бюро  або
непереобрання членів Президії Бюро на наступний строк, на дату
закінчення строку, на який було обрано страховиків - членів
Президії  Бюро, ці страховики виконують свої функції членів
Президії Бюро до першого дня засідання Президії Бюро у новому
складі".
 
   18. Підпункт 8.3.7 пункту 8.3 статті 8 доповнити абзацами
такого змісту:
   "Підставами для  тимчасового  позбавлення  представника
страховика статусу члена Президії Бюро  є  допущення  таким
страховиком наступних порушень:
   - несплати у встановлені строки членського внеску;
   - несвоєчасне здійснення відрахувань до фондів Бюро та/або
здійснення таких відрахувань не в повному обсязі;
   - ненадання фінансового забезпечення;
   - ненадання  письмового  та/або  електронного  звіту,
передбачених  Договором  про співпрацю у сфері обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності за  внутрішніми
договорами.
   За умови направлення Дирекцією Бюро страховику письмового (в
т. ч.  засобами електронної пошти, або за допомогою факсу)
повідомлення про наявність у такого страховика будь-якого із
порушень,  що  є підставою для тимчасового позбавлення його
представника такого статусу, останній позбавляється статусу члена
Президії, якщо згадане порушення на дату проведення засідання
Президії Бюро цим страховиком не було усунуте.
   Представник страховика, який тимчасового позбавлений статусу
члена Президії Бюро, поновлює цей статус після усунення цим
страховиком  порушень,  що  були  підставою  для тимчасового
позбавлення його представника такого статусу.
   На період позбавлення представника страховика статусу члена
Президії Бюро, цей статус отримує кандидат у члени Президії Бюро,
який був обраний за тією ж процедурою, що і член Президії Бюро, що
тимчасово втратив цей статус".
 
   19. Пункт 8.3 статті 8 доповнити підпунктами 8.3.15, 8.3.16
такого змісту:
   "8.3.15 Представник страховика вибуває зі складу Президії
Бюро у випадках:
   - подання ним та/або страховиком, представником якого він є,
заяви про вихід зі складу Президії Бюро;
   - виключення такого страховика з членів Бюро;
   - втрата таким страховиком статусу асоційованого члена Бюро;
   - позбавлення такого страховика членства в Бюро;
   - відкликання  такого  представника страховика Загальними
зборами членів Бюро.
   Про вибуття представника страховика зі складу Президії Бюро
Президент Бюро інформує Президію Бюро.
   У зв'язку з вибуттям члена Президії Бюро, його статус отримує
кандидат у члени Президії Бюро, який був обраний за тією ж
процедурою, що і член Президії Бюро, що вибув.
   8.3.16 Кандидат у члени Президії Бюро бере участь в її роботі
шляхом участі в її засіданнях без права голосування, а також
шляхом виконання окремих доручень Президії. Кандидат у члени
Президії Бюро набуває статусу члена Президії Бюро у випадку,
передбаченому цим Статутом".
 
   20. Абзац 4 п. 8.4 статті 8 викласти у наступній редакції:
   "Дирекція Бюро вирішує усі питання поточної діяльності Бюро,
а також питання, вирішення яких делеговано Президією Бюро, за
виключенням підпунктів "б" - "р" підпункту 8.3.2 пункту 8.3 статті
8 Статуту та питань, що належать до компетенції Загальних зборів
членів Бюро, Загальних зборів повних членів Бюро".
 
   21. Абзац 6 пункту 8.4 статті 8 викласти у такій редакції:
   "Дирекція Бюро здійснює моніторинг та контроль за виконанням
членами Бюро вимог та зобов'язань відповідно до Статуту, рішень
органів управління Бюро, договору між Бюро та його членом,
внутрішніх нормативних документів Бюро, прийнятих належним чином.
Для здійснення контролю за виконанням членами Бюро зазначених
вимог та зобов'язань Дирекція Бюро має право проводити перевірки
діяльності членів Бюро. У разі виявлення порушень, Дирекція Бюро
здійснює застосування заходів впливу (попередження та грошові
стягнення) до членів Бюро відповідно до порядку, передбаченого
Статутом,  договором  між  Бюро та його членом, внутрішніми
нормативними документами Бюро".
 
   22. Підпункт "12" підпункту 8.4.1 пункту 8.4 статті  8
викласти у такій редакції:
   "12) розробляє та затверджує умови  трудових  договорів,
приймає на роботу і звільняє з роботи працівників Бюро (за
виключенням Президента та членів Дирекції Бюро), визначає розміри
та умови оплати їх праці в межах затвердженого Президією Бюро
фонду заробітної плати та штатного розпису Бюро, застосовує до
працівників Бюро заохочення та накладає стягнення".
 
   23. Підпункт 8.4.1 пункту 8.4 статті 8 доповнити підпунктом
"12-1" такого змісту:
   "12-1) на підставі  рішення  Президії  Бюро, погодженого
Координаційною радою Бюро, видає накази про прийняття на роботу та
звільнення з роботи Президента та членів Дирекції Бюро".
 
   24. Пункт 9.2 статті 9 доповнити підпунктами "и", "і" такого
змісту:
   "и) погодження положення про фонд попереджувальних заходів
Бюро;
   і) заслуховування звітів Дирекції".
 
   25. Доповнити статтею 13-1 наступного змісту:
 
      "Стаття 13-1. Фонд попереджувальних заходів
 
   13-1.1. З  метою  проведення  попереджувальних  заходів,
спрямованих на підвищення безпеки дорожнього руху та зменшення
кількості  страхових  випадків  за  обов'язковим страхуванням
цивільно-правової   відповідальності,   створюється   фонд
попереджувальних заходів Бюро.
   13-1.2. Порядок, умови формування та використання коштів
фонду попереджувальних заходів Бюро встановлюються положенням про
цей фонд, що затверджується Президією Бюро та погоджується з
Координаційною радою Бюро".

<< Главная страницаУкраина онлайн