Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про розміщення рекламної продукції та амортизацію основних фондів

Державна податкова адміністрація України (ДПА)

Лист № 26189/7/22-2017 від 29.12.2005

<< Главная страница

       ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

               Л И С Т
 
         29.12.2005 N 26189/7/22-2017
 
 
        Про розміщення рекламної продукції
         та амортизацію основних фондів
 
 
               (Витяг)
 
 
   ...
 
   3. пп. 5.4.4 п. 5.4 ст. 5 Закону ( 334/94-ВР ) в частині
віднесення до складу валових витрат розміщення рекламної продукції
(інформації), а саме:
   - банком було віднесено до складу валових витрат розміщення
рекламної продукції (інформації), яка не містила  інформації
(переліку) банківських послуг. Пунктом 1 ст. 9 Закону України від
03.07.96 р. N 270/96-ВР ( 270/96-ВР ) "Про рекламу", із змінами та
доповненнями, реклама має бути чітко відокремлена від іншої
інформації, незалежно від форм чи способів розповсюдження, таким
чином, щоб її можна було ідентифікувати як рекламу. Таким чином,
інформація, що розповсюджується банком, вважається його рекламою,
якщо вона містить інформацію про сам банк або його продукцію
(банківські послуги) з метою  прямого  або  опосередкованого
одержання прибутку в результаті розповсюдження такої інформації та
яку можна чітко відокремити від іншої інформації. Отже, витрати на
проведення реклами банківських послуг можуть бути віднесені до
складу валових витрат банку відповідно до пп. 5.4.4 п. 5.4 ст. 5
Закону ( 334/94-ВР ) за умови наявності в рекламі назви банку,
банківських послуг.
 
   ...
 
   5. пп. 8.6.1 п. 8.6 ст. 8 Закону ( 334/94-ВР ) в частині
правомірності  застосування  норм амортизації при введенні в
експлуатацію основних фондів I групи, а саме:
   - банком  амортизація  витрат, понесених (нарахованих) у
зв'язку із спорудженням основних фондів I групи до 01.01.2004 р.,
здійснювалась за нормами амортизації, що діяли після 01.01.2004 р.
   ...
 
   Відповідно до пп. 8.2.1 п. 8.2 ст. 8 Закону ( 334/94-ВР ) під
терміном "основні засоби" слід розуміти матеріальні цінності, що
призначаються платником податку для використання у господарській
діяльності протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з
дати введення в експлуатацію матеріальних цінностей, вартість яких
перевищує 1000 грн. і поступово зменшується у зв'язку з фізичним
або моральним зносом.
 
   Оскільки об'єкти  незавершеного  будівництва,  балансова
вартість яких складається із нарахованих витрат на придбання
(створення таких об'єктів), до введення їх в дію (експлуатацію) не
використовуються в господарській діяльності платника податку, то
такі об'єкти до цього часу не вважаються основними фондами, тобто
з  метою  оподаткування об'єкти незавершеного будівництва не
підпадають під визначення терміна "основні фонди" і витрати на
придбання і будівництво до введення таких об'єктів в експлуатацію
амортизації не підлягають.
 
   При цьому платник податку із витрат, пов'язаних зі створенням
об'єкта  незавершеного  будівництва  та  введенням  його  в
експлуатацію,  формує  балансову  вартість  такого  об'єкта
незавершеного будівництва з накопиченням зазначених витрат для
подальшої його амортизації.
 
   Таким чином,  платник  податку  амортизацію  витрат  на
будівництво та введення в експлуатацію об'єкта незавершеного
будівництва, за рахунок яких було сформовано балансову вартість,
здійснює після введення цього об'єкта в експлуатацію.
 
   Пп. 8.4.2 п. 8.4 ст. 8 Закону ( 334/94-ВР ) визначено, що у
разі понесення витрат на самостійне виготовлення основних фондів
платником податку для власних виробничих потреб балансова вартість
відповідної групи основних фондів збільшується на суму всіх
виробничих витрат, понесених платником податку, що пов'язані з їх
виготовленням та введенням в експлуатацію, а також витрат на
виготовлення  таких  основних фондів, що мають інші джерела
фінансування, без урахування сплаченого ПДВ у разі, коли платник
податку на прибуток підприємств зареєстрований як платник ПДВ.
 
   Відповідно до п. 1 р. II Перехідні положення Закону України
від 01.07.2004 р. N 1957-IV ( 1957-15 ) "Про внесення змін до
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств": "Норми
амортизаційних відрахувань, зазначені у ст. 8 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) для основних
фондів груп 1, 2 і 3, застосовуються щодо витрат, понесених
(нарахованих) платником податку після 01.01.2004 р. у зв'язку з
придбанням або спорудженням нових основних фондів груп 1, 2 і 3, а
також  витрат  на  поліпшення  таких нових основних фондів.
Амортизація витрат, понесених (нарахованих) платником податку у
зв'язку з придбанням, спорудженням та поліпшенням основних фондів
груп 1, 2 і 3 до 01.01.2004 р., здійснюється за  нормами
амортизації, що діяли до 01.01.2004 р. При цьому для цілей
податкового обліку платники податку зобов'язані вести окремий
облік витрат, понесених у зв'язку з придбанням, спорудженням
та/або поліпшенням основних фондів,  що  здійснюються  після
01.01.2004 р.".
 
   Таким чином, до витрат незавершеного будівництва, за рахунок
яких було сформовано балансову вартість об'єкта  станом  на
01.01.2004 р., застосовуються норми амортизації, що діяли до
01.01.2004 р. відповідно до пп. 8.6.1 п. 8.6 ст. 8 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) в редакції
Закону України від 22.05.97 р. N 283/97-ВР ( 283/97-ВР ), із
змінами і доповненнями, а саме: група 1 - 1,25%; група 2 - 6,25%;
група 3 - 3,75%; група 4 - 15%.
 
   Щодо витрат на будівництво та введення в експлуатацію об'єкта
незавершеного будівництва, які були понесені платником податку
після 01.01.2004 р., то до таких витрат застосовуються норми
амортизації, визначені  пп.  "д"  п.  6  Закону України від
24.12.2002 р. N 349-IV ( 349-15 ) "Про внесення змін до Закону
України "Про  оподаткування  прибутку  підприємств",  а саме:
група 1 - 2%; група 2 - 10%; група 3 - 6%; група 4 - 15% (без
змін).
 
   При цьому такий розподіл здійснюється на дату  введення
збудованих основних фондів в експлуатацію.
 
   Отже, якщо банківською установою було розпочато будівництво
основних фондів у 1999 р., то в 2004 р. на дату введення в
експлуатацію цих основних фондів розподіл витрат на будівництво
здійснюється таким чином: витрати, понесені платником податку до
01.01.2004 р.,  амортизуються  за  нормами,  які  діяли  до
01.01.2004 р., а витрати на будівництво і монтажно-налагоджувальні
роботи із введення зазначених фондів в експлуатацію, понесені
після 01.01.2004 р., амортизуються за нормами, визначеними пп. "д"
п. 6 Закону України від 24.12.2002 р. N 349-IV ( 349-15 ) "Про
внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств". При цьому зазначений розподіл витрат здійснюється
відповідно до пп. 11.2.1 п. 11.2 ст. 11 Закону.
 
   Таким чином, в порушення пп. 8.6.1 п. 8.6 ст. 8 Закону, п. 1
р. II  Перехідні положення Закону України від 01.07.2004 р.
N 1957-IV ( 1957-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" банком амортизація витрат,
понесених (нарахованих) у зв'язку із спорудженням основних фондів
I групи до 01.01.2004 р., здійснювалась за нормами амортизації, що
діяли після 01.01.2004 р., неправомірно.
 
 Заступник Голови                     В.Ревун

<< Главная страницаУкраина онлайн