Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Порядок подання заявок на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на отримання грантів Президента України для обдарованої молоді

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт)

Порядок № 3513 від 30.12.2005

<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   30.12.2005 N 3513
                   ( z0287-06 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 березня 2006 р.
                   за N 288/12162
 
 
               ПОРЯДОК
      подання заявок на розгляд Експертної ради
      при Міністерстві України у справах сім'ї,
      молоді та спорту з висування претендентів
       на отримання грантів Президента України
           для обдарованої молоді
 
 
   1. Цей Порядок визначає форми та вимоги до документів, які
подаються на розгляд Експертної ради при Міністерстві України у
справах сім'ї, молоді та спорту з висування претендентів на
отримання грантів Президента України для обдарованої молоді.
 
   2. Для одержання гранта претендент не пізніше 15 травня року,
що передує року виплати гранта, подає у трьох примірниках такі
документи:
 
   2.1. Заявку за формою згідно з додатком 1.
 
   2.2. Реєстраційну картку проекту  за  формою  згідно  з
додатком 2.
 
   2.3. Опис проекту.
 
   2.4. Кошторис витрат згідно з додатком 3.
 
   2.5. Довідку-об'єктивку.
 
   2.6. Два рекомендаційних листи.
 
   3. Опис проекту складається з чотирьох основних розділів, у
яких розкриваються такі питання:
   Розділ 1. Актуальність, мета й завдання проекту
   Актуальність проекту.
   Наявна ситуація з обраної автором проблематики, викладення
існуючих спроб її розв'язання.
   Мета проекту.
   Завдання проекту.
   Шляхи реалізації проекту.
   Робота, здійснена автором у ході підготовки проекту.
   Чи подавався проект на здобуття грантів до інших установ та
організацій.
   Розділ 2. План реалізації проекту
   Викласти етапи проекту за схемою:
   - назва етапу;
   - термін реалізації етапу;
   - опис заходів для здійснення етапу;
   - результати здійснення етапу.
   Розділ 3. Ресурси, необхідні для реалізації проекту
   Залучення яких фахівців (прізвище, місце навчання/роботи,
контактні  телефони) і для виконання якої конкретної роботи
передбачено проектом.
   Які організації залучено до реалізації проекту (повна назва,
місцезнаходження, прізвище, ім'я, по батькові керівника, контактні
телефони); характер співпраці.
   Опис проекту   обов'язково   має    супроводжуватися
листами-підтвердженнями  згаданих  у проекті організацій щодо
фінансової або технічної участі в реалізації проекту (у тому числі
організацій-орендодавців обладнання, необхідного для здійснення
проекту).
   Які кошти з інших джерел очікується отримати (вже отримано)
на цільову підтримку проекту.
   Якщо проектом передбачено оренду обладнання, обґрунтувати
потребу в ньому (із зазначенням технічних характеристик); указати
термін  оренди,  організацію-орендодавця,  заплановане  місце
розташування орендованого обладнання.
   Розділ 4. Кінцевий результат проекту
   Короткотривалі та віддалені результати проекту в соціальній
та гуманітарній сферах.
   Схема поширення та практичного  застосування  результатів
реалізації проекту.
   До опису проекту можуть додаватися інші матеріали,  які
засвідчують спроможність автора реалізувати проект або детальніше
розкривають його зміст (наприклад, публікації в пресі, фото- та
відеоматеріали, аудіокасети тощо).
 
   4. У кошторисі витрат зазначаються загальна сума та перелік
видатків, пов'язаних з реалізацією проекту.
   Кошторис проекту не повинен перевищувати 75 тисяч гривень.
 
   5. Довідка-об'єктивка  містить  біографічні відомості про
автора проекту, інформацію про його освіту, трудовий стаж тощо.
   У разі співавторства довідки-об'єктивки заповнюються окремо
на кожного зі співавторів проекту.
   Обов'язково вказується така інформація:
   - прізвище, ім'я, по батькові;
   - число, місяць, рік народження;
   - освіта (на час подання проекту);  назва  відповідного
навчального закладу; за наявності кількох освіт указуються всі;
   - місце роботи, посада, трудовий стаж (для працюючих);
   - творчий потенціал: участь і нагородження у конкурсах,
олімпіадах, виставках, фестивалях тощо; інші досягнення;
   - досвід участі в спільних та індивідуальних проектах (назва
проекту, термін реалізації, партнери, результат); на здійснення
яких проектів, коли і від яких організацій отримував гранти;
   - участь у галузевих проектах (у т.ч. міжнародних);
   - місце проживання (фактичне/за місцем проживання), телефон
(робочий, домашній, мобільний), електронна пошта (за наявності);
   - ідентифікаційний номер.
   Зазначений перелік  питань  можна  доповнити  додатковою
інформацією, яка, на думку автора проекту, повніше розкриває його
творчий та організаторський потенціал.
 
   6. Рекомендаційні листи надаються фахівцями у відповідній
галузі, компетентними щодо теми проекту, і повинні містити:
   - підтвердження інноваційного  характеру  й  актуальності
проекту;
   - обґрунтування необхідності фінансування проекту;
   - характеристику  творчих  та організаторських здібностей
автора проекту.
   У кінці листа вказуються посада, місце проживання, телефон
особи, яка надає рекомендаційний лист, а також інші відомості, що
підтверджують її компетентність (науковий ступінь, учене звання,
нагороди, кваліфікація тощо).
   Підпис особи, яка надає рекомендаційний лист, скріплюється
печаткою та підписом керівника кадрової служби в установленому
порядку (у разі, якщо ця особа працює).
 
   7. Дата  отримання заявки проставляється в реєстраційній
картці працівником Міністерства. При розгляді заявок, що надійшли
поштою, дата отримання визначається за поштовим штемпелем.
 
   8. Проект та всі документи до нього оформляються державною
мовою.
   Матеріали, оформлені  іншими  мовами  (крім  віршів),
супроводжуються перекладом на державну мову,  засвідченим  у
встановленому порядку.
 
   9. Усі   документи   (крім   рекомендаційних  листів)
супроводжуються особистим підписом автора проекту.
 
   10. Заявка та реєстраційна картка заповнюються друкованими
літерами.
 
   11. До розгляду не приймаються проекти, які:
   - надійшли на конкурс після 15 травня;
   - подано менше ніж у трьох примірниках;
   - не містять повного комплекту документів;
   - не відповідають формам і вимогам, викладеним у Положенні
про  гранти  Президента  України  для  обдарованої  молоді,
затвердженому Указом Президента України від 2 серпня 2000 року
N 945 ( 945/2000 ) "Про гранти Президента України для обдарованої
молоді" (зі змінами), та в цьому Порядку;
   - подані авторами, вік яких на день подання заявки не досягає
14 років або перевищує 35 років;
   - подані авторами, які вже отримували (особисто чи  як
співавтори) гранти Президента України для обдарованої молоді.
 
   12. Усі матеріали, прийняті до розгляду, авторам проектів не
повертаються незалежно від рішення Експертної ради  стосовно
призначення грантів Президента України для обдарованої молоді цим
авторам.
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                   О.Й.Ярема
 
 
                   Додаток 1
                   до підпункту 2.1 Порядку
                   подання заявок на розгляд
                   Експертної ради з висування
                   претендентів на отримання
                   грантів Президента України
                   для обдарованої молоді
 
 
              ФОРМА ЗАЯВКИ
       на участь у конкурсі на отримання гранта
      Президента України для обдарованої молоді
         (розміщується на одному аркуші)
      -----------------------------------------
 
                   Голові Експертної ради
                   при Міністерстві України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту з висування
                   претендентів на отримання
                   грантів Президента України
                   для обдарованої молоді
 
 
               ЗАЯВКА
       на участь у конкурсі на отримання гранта
      Президента України для обдарованої молоді
 
 
 Я,______________________________________________________________,
      (прізвище, ім'я, по батькові автора проекту)
 
 __________________________ народження, прошу допустити мій проект
  (число, місяць, рік)
 
 _________________________________________________________________
             (назва проекту)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 до участі в конкурсі на отримання гранта Президента України для
 обдарованої молоді.
 
   Необхідний для розгляду експертною радою пакет документів
додається.
 
   Додаток: на __________сторінках у 3 примірниках.
 
 Підпис автора проекту: ________  _____________________________
            (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 
--------------------------------------------
|Реєстр. N                 |
--------------------------------------------
 (проставляється працівником Міністерства
 України у справах сім'ї, молоді та спорту)
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                   О.Й.Ярема
 
 
                   Додаток 2
                   до підпункту 2.2 Порядку
                   подання заявок на розгляд
                   Експертної ради з висування
                   претендентів на отримання
                   грантів Президента України
                   для обдарованої молоді
 
 
          ФОРМА РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ
               проекту
          __________________________
 
 
          Реєстраційна картка проекту
 
 
------------------------------------------------------------------
|Дата отримання проекту       |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Регіон (за місцем реєстрації автора|              |
|проекту)              |              |
|-----------------------------------+----------------------------|
|Реєстраційний N          |              |
------------------------------------------------------------------
   (заповнюється працівником Міністерства України у справах
           сім'ї, молоді та спорту)
 
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я,|                        |
|по батькові  |                        |
|автора проекту |                        |
|---------------+------------------------------------------------|
|Напрямок    |економіка |мистецтво |природни-|техніка     |
|проекту    |     |     |чі науки |        |
|        |----------+----------+---------+----------------|
|        |медицина |освіта  |суспільні|інше      |
|        |     |     |науки  |        |
|---------------+----------+----------+---------+----------------|
|Зміст проекту |діяльність|досліджен-|проведен-|випуск  |інше |
|        |установи |ня    |ня заходу|продукту |   |
|        |     |     |     |     |   |
|---------------+------------------------------------------------|
|Назва проекту |________________________________________________|
|        |________________________________________________|
|        |________________________________________________|
|---------------+------------------------------------------------|
|Від кого    |1. _____________________________________________|
|отримано    |________________________________________________|
|рекомендації  |________________________________________________|
|(ПІБ, посада, |2. _____________________________________________|
|науковий    |________________________________________________|
|ступінь, учене |________________________________________________|
|звання тощо)  |                        |
|---------------+------------------------------------------------|
|Термін     |з ________ 200__ року до _______ 200_ року   |
|реалізації   |                        |
|проекту (не  |                        |
|більше одного |                        |
|року)     |                        |
|---------------+------------------------------------------------|
|Місце     |                        |
|реалізації   |                        |
|проекту    |                        |
|---------------+------------------------------------------------|
|Очікуваний   |                        |
|розмір гранта |                        |
------------------------------------------------------------------
 
 Підпис автора проекту: ________ ________________________________
            (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
   Підпис автора  проекту  засвідчує  зобов'язання  подавати
правдиву та вичерпну інформацію про себе та свій проект.
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                   О.Й.Ярема
 
 
                   Додаток 3
                   до підпункту 2.4 Порядку
                   подання заявок на розгляд
                   Експертної ради з висування
                   претендентів на отримання
                   грантів Президента України
                   для обдарованої молоді
 
 
           ФОРМА КОШТОРИСУ ВИТРАТ
           ______________________
 
 
             КОШТОРИС ВИТРАТ
           на реалізацію проекту
 ________________________________________________________________
 (прізвище, ім'я, по батькові автора проекту в родовому відмінку)
 ________________________________________________________________
             (назва проекту)
 
------------------------------------------------------------------
| N |      Стаття витрат      | Сума витрат, грн  |
|з/п |                   |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|1  |Оплата послуг залучених спеціалістів |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|2  |Нарахування             |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|3  |Відрядження             |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|4  |Оренда місць проведення заходу    |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|5  |Транспортні послуги         |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|6  |Оренда обладнання, оргтехніки    |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|7  |Прокат костюмів, одягу        |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|8  |Витрати на обслуговування і     |           |
|  |експлуатацію обладнання       |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|9  |Художнє оформлення місць проведення |           |
|  |заходу                |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|10 |Послуги зв'язку           |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|11 |Поліграфічні послуги         |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|12 |Інформаційні послуги         |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|13 |Канцелярські витрати         |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|14 |Призи, сувеніри           |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|15 |Інші витрати ( у тому числі     |           |
|  |банківські послуги)         |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|16 |Податок               |           |
|----+-------------------------------------+---------------------|
|  |Усього (сума словами)        |  Загальна сума  |
------------------------------------------------------------------
 
            РОЗРАХУНОК ВИТРАТ
 
------------------------------------------------------------------
| N | Стаття витрат |     Розрахунок       |Усього, |
|з/п |        |                 | грн  |
|----+----------------+---------------------------------+--------|
| 1 |    2    |  3   |   4   |  5   |  6  |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|1  |Оплата послуг  |Кількість |Кількість |Вартість |    |
|  |залучених    |залучених |днів    |за день  |    |
|  |спеціалістів  |спеціаліст|(годин/  |(годину/ |    |
|  |        |ів (осіб) |місяців)  |місяць), |    |
|  |        |     |      |грн    |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|2  |Нарахування   |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|3  |Відрядження   |Кількість |Кількість |Вартість |    |
|  |        |осіб   |днів    |за день, |    |
|  |        |     |      |грн    |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Харчування   |     |      |     |    |
|  |(добові)    |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Проїзд     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Проживання   |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|4  |Оренда місць  |Орендована|Кількість |Вартість |    |
|  |проведення   |площа   |днів    |оренди,  |    |
|  |заходу     |     |(годин)  |грн    |    |
|  |        |     |оренди   |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|5  |Транспортні   |Кількість |Кількість |Вартість |    |
|  |послуги     |одиниць  |днів    |оренди,  |    |
|  |        |     |(годин)  |грн    |    |
|  |        |     |оренди   |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|6  |Оренда     |Ціна за  |Кількість |Вартість |    |
|  |обладнання,   |одиницю  |днів    |оренди,  |    |
|  |оргтехніки   |часу   |(годин)  |грн    |    |
|  |        |     |оренди   |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|7  |Прокат     |Кількість |Кількість |Вартість |    |
|  |костюмів,    |костюмів, |днів    |прокату, |    |
|  |одягу      |одягу, що |(годин)  |грн    |    |
|  |        |беруться |прокату  |     |    |
|  |        |напрокат |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|8  |Витрати на   |Кількість |Період   |Витрати на|    |
|  |обслуговування |одиниць  |викорис-  |одиницю, |    |
|  |і експлуатацію |     |тання   |грн    |    |
|  |обладнання   |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|9  |Художнє     |Кількість |Ціна за  |Вартість |    |
|  |оформлення   |одиниць  |одиницю,  |за    |    |
|  |місць      |     |грн    |одиницю, |    |
|  |проведення   |     |      |грн    |    |
|  |заходу     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|10 |Послуги     |Кількість |Ціна за  |Вартість |    |
|  |зв'язку     |одиниць  |одиницю,  |за    |    |
|  |        |(хв, шт.) |грн    |одиницю, |    |
|  |        |     |      |грн    |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|11 |Поліграфічні  |Кількість |Ціна за  |Вартість |    |
|  |послуги     |одиниць  |одиницю,  |за    |    |
|  |        |     |грн    |одиницю, |    |
|  |        |     |      |грн    |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|12 |Інформаційні  |Кількість |Ціна за  |Вартість |    |
|  |послуги     |одиниць  |одиницю,  |за    |    |
|  |        |     |грн    |одиницю, |    |
|  |        |     |      |грн    |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|13 |Канцелярські  |Кількість |Ціна за  |Вартість |    |
|  |витрати     |одиниць  |одиницю,  |за    |    |
|  |        |     |грн    |одиницю, |    |
|  |        |     |      |грн    |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|14 |Призи, сувеніри |Кількість |Ціна за  |Вартість |    |
|  |        |одиниць  |одиницю,  |за    |    |
|  |        |     |грн    |одиницю, |    |
|  |        |     |      |грн    |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|15 |Інші витрати  |Кількість |Ціна за  |Вартість |    |
|  |        |одиниць  |одиницю,  |за    |    |
|  |        |     |грн    |одиницю, |    |
|  |        |     |      |грн    |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Банківські   |     |      |     |    |
|  |послуги     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|16 |Податки     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |        |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Усього     |     |      |     |    |
|----+----------------+----------+-----------+----------+--------|
|  |Разом витрат за |     |      |     |    |
|  |кошторисом   |     |      |     |    |
------------------------------------------------------------------
   (сума словами)
 
 Автор проекту ________   ______________________________________
        (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                   О.Й.Ярема

<< Главная страницаУкраина онлайн