Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Форма типового договору про реалізацію проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт)

Типовий документ № 3513 від 30.12.2005

<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   30.12.2005 N 3513
                   ( z0287-06 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 березня 2006 р.
                   за N 289/12163
 
 
           ФОРМА ТИПОВОГО ДОГОВОРУ
       про реалізацію проекту за кошти гранта
      Президента України для обдарованої молоді
      _________________________________________
 
 
              ДОГОВІР N
      про реалізацію за кошти гранта Президента
         України для обдарованої молоді
 
   проекту __________________________________________________
       (прізвище, ім'я, по батькові виконавця проекту в
               родовому відмінку)
   __________________________________________________________
             (назва проекту)
 
   м. Київ            "______" _______________ 200__
 
 
   Міністерство України у справах сім'ї, молоді та  спорту
(далі - Міністерство) в особі ____________________, що діє на
підставі Положення  про  Міністерство,  затвердженого  Указом
Президента України від 18 серпня 2005 року N 1176 ( 1176/2005 ),
Міністерство у справах молоді, сім'ї та гендерної  політики
Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ у справах сім'ї,
молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій за місцем реєстрації Виконавця проекту
(далі  -  Відповідний  структурний  підрозділ)  в  особі
________________________,  що  діє на підставі Положення про
Відповідний структурний підрозділ,  та  Виконавець  в  особі
________________________(прізвище, ім'я, по батькові особи, якій
призначено грант, паспортні дані, ідентифікаційний номер), уклали
цей Договір про те, що Виконавець реалізує проект, Відповідний
структурний підрозділ здійснює перерахування коштів та контроль за
виконанням  проекту, а Міністерство здійснює фінансування та
координацію за виконанням проекту.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Міністерство  через  _________________  (Відповідний
структурний підрозділ)     перераховує     грант    на
суму __________________ (сума цифрами й словами), призначений
Виконавцю проекту (назва Розпорядження Президента України, дата,
номер).
 
   1.2. Права  інтелектуальної  власності  на  результат
інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт права
інтелектуальної власності, створений у процесі реалізації проекту,
належать Виконавцю.
 
   1.3. Посилання  на  здійснення  проекту за кошти гранта
Президента України для обдарованої молоді в друкованих матеріалах,
засобах масової інформації та публічних виступах є обов'язковим.
 
       2. Умови надання та використання гранта
 
   2.1. Грант надається на термін дії цього Договору в порядку,
передбаченому ним.
 
   2.2. Використання  гранта  відбувається  відповідно  до
календарного плану згідно з додатком і кошторисом витрат згідно з
додатком 3 до Порядку подання заявок на розгляд Експертної ради з
висування претендентів на отримання грантів Президента України для
обдарованої молоді ( z0288-06 ), затвердженого цим наказом.
 
   2.3. Грант надається  виключно  у  формі  безготівкового
перерахування коштів на підставі документа щодо відкриття рахунку
у відділеннях відкритого акціонерного  товариства  "Державний
ощадний банк України".
   У разі співавторства цей пункт доповнюється новим абзацом
такого змісту:
   "Розпорядником коштів, отриманих у вигляді гранта Президента
України для обдарованої молоді, є _____________(прізвище, ім'я, по
батькові співавтора)".
 
   2.4. У разі використання будь-якої частини гранта не за
призначенням або з порушенням чинного законодавства Виконавець
відшкодовує у повному обсязі кошти, використані  на  момент
припинення дії цього Договору.
 
   2.5. Виконавець подає квартальні та підсумкові творчі й
фінансові звіти ( z0290-06 ) до  Відповідного  структурного
підрозділу.
   Квартальні звіти  подаються  до  25  числа  останнього
квартального місяця (березень, червень, вересень, грудень).
   Підсумковий звіт подається до 25 числа наступного місяця
після закінчення проекту, термін якого визначено Договором.
   Творчі звіти ( z0290-06 ) подаються у трьох примірниках
(2 оригінали й копія), фінансові звіти - у двох примірниках
(оригінал і копія).
 
     3. Права та обов'язки Міністерства, Відповідного
        структурного підрозділу та Виконавця
 
   3.1. Міністерство має право:
   - здійснювати контроль  за  перерахуванням  суми  гранта
Відповідним  структурним підрозділом на розрахунковий рахунок
Виконавця проекту в установленому  порядку  після  укладання
Договору;
   - отримувати квартальні та підсумковий творчі та фінансові
звіти за проектом від Відповідного структурного підрозділу;
   - здійснювати планові аудиторські перевірки й моніторинг
виконання проекту.
 
   3.2. Міністерство зобов'язане:
   - надавати організаційну підтримку здійсненню проекту, не
порушуючи плану його реалізації;
   - контролювати використання гранта за призначенням;
   - стежити за дотриманням чинного законодавства Виконавцем
проекту.
 
   3.3. Відповідний структурний підрозділ має право:
   - здійснювати планові аудиторські перевірки й моніторинг
виконання проекту;
   - надавати організаційну підтримку згідно з планом реалізації
проекту.
 
   3.4. Відповідний структурний підрозділ зобов'язаний:
   - перерахувати суму гранта на розрахунковий рахунок Виконавця
проекту в установленому порядку після укладання Договору;
   - повідомити Міністерство про результати перерахування суми
гранта на розрахунковий рахунок Виконавця проекту;
   - отримувати квартальні та підсумковий творчі та фінансові
звіти ( z0290-06 ) за проектом від Виконавця проекту;
   - надавати організаційну підтримку здійсненню проекту, не
порушуючи плану його реалізації;
   - надавати  Міністерству  квартальні та річні звіти про
використання коштів у встановленому порядку та у  визначені
законодавством терміни.
 
   3.5. Виконавець має право:
   - на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на
інший об'єкт права інтелектуальної власності, створений у процесі
реалізації проекту;
   - отримувати  організаційну  підтримку  згідно  з планом
реалізації проекту.
 
   3.6. Виконавець зобов'язаний:
   - використовувати кошти гранта відповідно до календарного
плану реалізації проекту та кошторису витрат ( z0288-06 );
   - своєчасно подавати квартальні та підсумковий фінансові та
творчі звіти ( z0290-06 );
   - зберігати фінансові та будь-які інші документи щодо проекту
протягом наступних трьох років після його завершення;
   - під час планових аудиторських перевірок і моніторингу
проекту безперешкодно надавати відповідні документи;
   - у разі неповного використання виділених коштів повернути їх
залишок на рахунок Відповідного  структурного  підрозділу  в
10-денний термін після закінчення дії цього Договору.
 
        4. Дострокове припинення Договору
 
   4.1. Дію  цього  Договору  може  бути припинено у разі
встановлення факту використання Виконавцем будь-якої  частини
гранта не за призначенням або з порушенням чинного законодавства,
негативної оцінки Міністерством або  Відповідним  структурним
підрозділом проміжних результатів реалізації проекту на підставі
звіту Виконавця, результатів моніторингу проекту чи аудиторської
перевірки.
 
         5. Порядок розв'язання спорів
 
   5.1. Усі спори, які можуть виникнути між Міністерством,
Відповідним структурним підрозділом і Виконавцем  у  процесі
реалізації проекту або припинення дії Договору, вирішуються в
судовому порядку відповідно до законодавства України.
 
            6. Кінцеві положення
 
   6.1. Цей Договір укладено та підписано в трьох примірниках
(по одному для кожної зі сторін), що мають однакову юридичну силу.
   У разі  співавторства  кількість  примірників  Договору
визначається з урахуванням кількості Виконавців.
 
   6.2. Календарний план реалізації проекту, оформлений згідно з
додатком, кошторис витрат на реалізацію проекту, оформлений згідно
з додатком 3 до Порядку подання заявок на розгляд Експертної ради
з висування претендентів на отримання грантів Президента України
для обдарованої молоді ( z0288-06 ), затвердженого цим наказом, а
також інші документи, які будуть підписані сторонами на виконання
цього Договору, є його невід'ємними частинами.
 
           7. Термін дії Договору
 
   7.1. Цей Договір діє:
   початок дії: "___" ___________ 200_____ (установлюється з дня
реєстрації Договору в Міністерстві, якщо інше не визначено за
домовленістю Міністерства, Відповідного структурного підрозділу і
Виконавця);
   закінчення дії: "___" ___________ 200_____ р. (визначається
за кінцевим терміном реалізації проекту плюс один місяць).
 
        8. Місцезнаходження Міністерства,
        Відповідного структурного підрозділу
         та місце проживання Виконавця
 
 Міністерство:     Відповідний структурний  Виконавець:
            підрозділ:
 Міністерство України  Повна назва        Прізвище, ім'я,
 у справах сім'ї,                 по батькові
 молоді та спорту                 паспортні дані
 01023, м. Київ,                 ідентифікаційний
 вул. Еспланадна, 42               номер
                         місце проживання
                         за місцем
                         реєстрації
 
             Місцезнаходження
 р/р_________________  р/р________________
 
 ____________________  ___________________    ________________
    (підпис)       (підпис)         (підпис)
 М.П.
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                   О.Й.Ярема
 
 
                   Додаток
                   до підпункту 2.2 Форми
                   Типового договору
                   про реалізацію проекту
                   за кошти гранта
                   Президента України
                   для обдарованої молоді
 
 
           ФОРМА КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ
 
 
                   Затверджую
                   ______________________
                   "___" __________ 200__
 
 
             КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
         заходів щодо реалізації проекту
 
     _______________________________________________
     (прізвище, ім'я, по батькові Виконавця проекту)
     _______________________________________________
             (назва проекту)
 
 Термін реалізації проекту:
 з "___" ________ 200__ до "___" _________ 200__
 
------------------------------------------------------------------
|  Квартал    | Обсяг запланованої роботи |Загальний обсяг|
|          |              |коштів, які  |
|          |              |планується   |
|          |              |використати  |
|          |              |протягом    |
|          |              |кварталу, грн |
|-------------------+----------------------------+---------------|
|I квартал 200__  |1.             |        |
|          |2.             |        |
|          |3.             |        |
|-------------------+----------------------------+---------------|
|II квартал 200__  |1.             |        |
|          |2.             |        |
|          |3.             |        |
|-------------------+----------------------------+---------------|
|          | Разом за проектом (сума  |        |
|          |   цифрами й словами)   |        |
------------------------------------------------------------------
 
 Виконавець проекту ________     _____________________________
          (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 "___" _____________ 200__
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                   О.Й.Ярема

<< Главная страницаУкраина онлайн