Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Порядок перерахування і використання коштів та подання звітів щодо виконання проектів за кошти грантів Президента України для обдарованої молоді

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту (Мінсім'ямолодьспорт)

Порядок № 3513 від 30.12.2005

<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту
                   30.12.2005 N 3513
                   ( z0287-06 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   20 березня 2006 р.
                   за N 290/12164
 
 
               ПОРЯДОК
        перерахування і використання коштів
      та подання звітів щодо виконання проектів
        за кошти грантів Президента України
           для обдарованої молоді
 
 
   1. Кошти, надані у вигляді грантів Президента України для
обдарованої  молоді,  перераховуються Міністерством України у
справах сім'ї, молоді та спорту (далі - Міністерство) на рахунки
Міністерства  у справах молоді, сім'ї та гендерної політики
Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів у справах
сім'ї, молоді та спорту обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій за місцем реєстрації одержувачів
грантів  (далі  - Відповідні структурні підрозділи) у сумі,
визначеній відповідним Розпорядженням Президента України.
 
   2. Відповідний структурний  підрозділ  перераховує  кошти
одержувачу гранта на спеціально відкритий ним рахунок у відділенні
відкритого акціонерного товариства  "Державний  ощадний  банк
України" на підставі таких документів:
 
   2.1. Наказ Міністерства, яким перераховано кошти грантів
відповідно до пункту 1 цього Порядку.
 
   2.2. Засвідчена Міністерством копія Договору про реалізацію
проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді
( z0289-06  ),  укладеного  між  Міністерством,  Відповідним
структурним підрозділом та виконавцем проекту.
 
   2.3. Документ, який підтверджує відкриття одержувачем гранта
спеціального рахунку  у  відділенні  відкритого  акціонерного
товариства "Державний ощадний банк України".
 
   2.4. Копія  паспорта  одержувача гранта (для одержувачів
грантів віком до 16 років - свідоцтва про народження).
 
   2.5. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (у
разі якщо одержувач гранта старше 16 років).
 
   3. Під час перерахування Відповідний структурний підрозділ
утримує з суми гранта податок  з  доходів  фізичних  осіб,
передбачений чинним законодавством.
 
   4. Сума гранта (за винятком податку з доходів фізичних осіб)
перераховується одержувачеві гранта одноразово в повному обсязі.
 
   5. Відповідний структурний  підрозділ  письмово  інформує
Міністерство  про перерахування коштів одержувачеві гранта в
триденний термін після цього перерахування.
 
   6. Використання коштів  одержувачем  гранта  здійснюється
відповідно до термінів, сум і статей витрат, визначених Договором
( z0289-06 ), календарним планом і кошторисом витрат ( z0288-06 ).
 
   7. Документація щодо виконання проектів за кошти гранта
Президента України для обдарованої молоді включає такі документи:
 
   7.1. Договір  про  реалізацію  проекту  за кошти гранта
Президента України для обдарованої молоді ( z0289-06 ).
 
   7.2. Календарний план заходів  щодо  реалізації  проекту
( z0289-06 ).
 
   7.3. Кошторис витрат ( z0288-06 ).
 
   7.4. Творчий звіт про виконання проекту згідно з додатком 1.
 
   7.5. Фінансовий  звіт  про  виконання  проекту згідно з
додатком 2.
 
   8. Календарний план ( z0289-06 ) і кошторис ( z0288-06 )
оформлюються  одночасно з укладанням Договору про реалізацію
проекту за кошти гранта Президента України для обдарованої молоді.
   У разі  необхідності  зміни  до Договору ( z0289-06 ),
календарного плану, кошторису витрат ( z0288-06 ) уносяться на
підставі письмового звернення виконавця проекту до Відповідного
структурного підрозділу і затверджуються Міністерством  після
погодження з Відповідним структурним підрозділом.
 
   9. Творчий та фінансовий звіти подаються виконавцем проекту
до Відповідного структурного підрозділу.
   Виконавець проекту  подає творчий та фінансовий звіти в
терміни, визначені пунктом 2.5 Договору про реалізацію проекту за
кошти гранта  Президента  України  для  обдарованої  молоді
( z0289-06 ), форму якого затверджено цим наказом.
   Відповідні структурні підрозділи подають творчі та фінансові
звіти виконавців проектів до Міністерства:
   - квартальні: до 30 числа останнього квартального місяця
(березень, червень, вересень, грудень);
   - підсумкові: до 30 числа наступного місяця після закінчення
проекту, термін якого визначено Договором ( z0289-06 ).
 
   10. Творчий звіт подається у трьох примірниках:
   - перший примірник (оригінал) зберігається у відповідному
структурному підрозділі;
   - другий примірник (копія) повертається виконавцю проекту за
підписом керівника Відповідного структурного підрозділу;
   - третій  примірник  (оригінал),  затверджений керівником
Відповідного  структурного  підрозділу,  подається  ним  до
Міністерства разом із супровідним листом.
 
   11. До  творчого  звіту  обов'язково  додаються  зразки
інформаційних, методичних та роздаткових матеріалів, фотографії, а
також ксерокопії публікацій у друкованих виданнях, інші матеріали,
що засвідчують якісний рівень виконання проекту (відгуки фахівців,
представників  органів  виконавчої влади, керівників установ,
підприємств, організацій).
 
   12. Фінансовий звіт подається у двох примірниках:
   - перший примірник (оригінал) зберігається у Відповідному
структурному підрозділі;
   - другий примірник (копія) повертається виконавцю проекту за
підписом керівника Відповідного структурного підрозділу.
 
   13. До фінансового звіту обов'язково додаються підтвердні
документи (в оригіналі): договори про надання послуг та виконання
робіт, рахунки, платіжні доручення,  акти  виконаних  робіт,
накладні, акти про списання придбаного та використаного товару
тощо.
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                   О.Й.Ярема
 
 
                   Додаток 1
                   до підпункту 7.4 Порядку
                   перерахування і використання
                   коштів та подання
                   документації щодо виконання
                   проектів за кошти грантів
                   Президента України
                   для обдарованої молоді
 
 
            ФОРМА ТВОРЧОГО ЗВІТУ
       про реалізацію проекту за кошти гранта
      Президента України для обдарованої молоді
      _________________________________________
 
 
                   Погоджено
                   _______________________
                   (керівник Відповідного
                   структурного підрозділу
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту за місцем
                   реєстрації одержувача
                   гранта)
 
                   ______________ (підпис)
                   ______________ (дата)
 
 
              ТВОРЧИЙ ЗВІТ
    _________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)
 
 про виконання проекту ___________________________________________
                  (назва проекту)
 
        у __________ кварталі 200__ року.
 
   Розділ 1.
   - які  завдання  планувалося  виконати протягом звітного
періоду;
   - які завдання не було виконано, з яких причин, коли їх
планується виконати;
 
   Розділ 2.
   - що було зроблено стосовно кожного із завдань;
   - кількісні та якісні  показники  результатів  виконання
завдань;
 
   Розділ 3.
   - як було висвітлено  роботу  щодо  реалізації  проекту
(публікації, телерадіорепортажі, видання збірників, методичних
розробок тощо) з обов'язковим посиланням на реалізацію проекту за
рахунок коштів гранта Президента України для обдарованої молоді;
 
   Розділ 4.
   - який результат виконаної роботи за звітний період.
 
 Виконавець проекту ________     _____________________________
          (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Дата
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                   О.Й.Ярема
 
 
                   Додаток 2
                   до підпункту 7.5 Порядку
                   перерахування
                   і використання коштів
                   та подання документації
                   щодо виконання проектів
                   за рахунок грантів
                   Президента України
                   для обдарованої молоді
 
 
           ФОРМА ФІНАНСОВОГО ЗВІТУ
       про реалізацію проекту за кошти гранта
      Президента України для обдарованої молоді
      _________________________________________
 
 
                   Погоджено
                   _______________________
                   (керівник Відповідного
                   структурного підрозділу
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту за місцем
                   реєстрації одержувача
                   гранта)
 
                   ______________ (підпис)
                   ______________ (дата)
 
 
             ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
     ________________________________________________
    (прізвище, ім'я, по батькові в родовому відмінку)
 
 про виконання проекту ___________________________________________
                   (назва проекту)
 
         за__________ квартал 200__ року.
 
    згідно з Договором N _____ від "___" _______ 200_
 
 
 Термін реалізації проекту:
 з "___" __________ 200_ до "___" __________ 200_
 
------------------------------------------------------------------
| N | Статті витрат за |  Сума  |Фактичні |Підтвердні документ |
|  |  кошторисом  |витрат за | витрати |          |
|  |         |кошторисом|     |          |
|---+------------------+----------+---------+--------------------|
|1 |Поліграфічні   |     |     |Угода від ___ N ___,|
|  |послуги      |     |     |рахунок від ____  |
|  |         |     |     |N____, акт     |
|  |         |     |     |виконаних робіт   |
|  |         |     |     |(назва установи)  |
|  |         |     |     |від _ N___     |
|---+------------------+----------+---------+--------------------|
|2 |Канцелярські   |     |     |Рахунок від ___   |
|  |витрати      |     |     |N ___, платіжне   |
|  |         |     |     |доручення від ____ |
|  |         |     |     |N ____, накладна  |
|  |         |     |     |(назва установи)  |
|  |         |     |     |від ____ N__ , акт |
|  |         |     |     |на списання від ____|
|  |         |     |     |N___        |
|---+------------------+----------+---------+--------------------|
|  |         |     |     |          |
|---+------------------+----------+---------+--------------------|
|  |   Усього   |     |     |          |
------------------------------------------------------------------
 
 Усього: (сума цифрами й словами).
 
 Первинні фінансові документи знаходяться у ______________________
                         (Відповідний
 _________________________________________________________________
           структурний підрозділ)
 
 Виконавець проекту ________     _____________________________
          (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 Дата
 
 Директор департаменту
 молодіжної політики                   О.Й.Ярема

<< Главная страницаУкраина онлайн