Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Міністерство юстиції України (Мін'юст)

Наказ № 110/5 від 28.12.2006

<< Главная страница

          МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            28.12.2006 N 110/5
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 грудня 2006 р.
                   за N 1377/13251
 
 
     Про внесення змін до деяких нормативно-правових
        актів Міністерства юстиції України
 
 
   З метою підвищення рівня захисту майнових прав та інтересів
громадян та юридичних осіб, профілактики злочинів проти власності,
посилення контролю за обігом спеціальних бланків нотаріальних
документів  відповідно до Положення про Міністерство юстиції
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
14 листопада 2006 року N 1577 ( 1577-2006-п ), та подальшого
вдосконалення  роботи  Єдиного  реєстру  спеціальних  бланків
нотаріальних документів Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  зміни  до  Положення про порядок постачання,
зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних бланків
нотаріальних  документів,  затвердженого  наказом Міністерства
юстиції України від 29.06.99 N 36/5 ( z0437-99 ), зареєстрованого
в  Міністерстві юстиції України 05.07.99 за N 437/3730 (зі
змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.
 
   2. Державному підприємству "Iнформаційний центр" Міністерства
юстиції України забезпечити:
   упровадження модернізованої версії програмного забезпечення
Єдиного  реєстру  спеціальних бланків нотаріальних документів
протягом трьох календарних місяців після набрання чинності цим
наказом;
   належне перенесення електронної бази даних раніше створеного
Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів до
бази  модернізованого  Єдиного  реєстру  спеціальних  бланків
нотаріальних документів.
 
   3. Установити, що після повного перенесення бази даних раніше
створеного  Єдиного  реєстру спеціальних бланків нотаріальних
документів до бази  даних  модернізованого  Єдиного  реєстру
спеціальних бланків нотаріальних документів державне підприємство
"Iнформаційний центр" Міністерства юстиції України забезпечує
довічне зберігання бази даних раніше створеного реєстру.
 
   4. Установити тариф за перевірку справжності спеціального
бланка  нотаріальних  документів  за  даними Єдиного реєстру
спеціальних бланків нотаріальних документів у розмірі 0,60 грн. з
урахуванням ПДВ.
 
   5. Установити, що кошти за користування Єдиним реєстром
спеціальних бланків нотаріальних документів надходять на поточний
рахунок державного підприємства "Iнформаційний центр" Міністерства
юстиції України та спрямовуються на забезпечення функціонування та
розвиток Єдиних та Державних реєстрів, адміністратором яких є це
підприємство.
 
   6. Установити, що витрати, пов'язані із  створенням  та
веденням  Єдиного  реєстру  спеціальних  бланків нотаріальних
документів, передбачаються у калькуляції собівартості бланків і
відшкодовуються  державному підприємству "Iнформаційний центр"
Міністерства  юстиції   України   дочірнім   підприємством
"Iнформаційно-видавничий центр українського нотаріату" відповідно
до договору, що укладається між ними.
 
   7. Доповнити Iнструкцію про порядок вчинення нотаріальних дій
нотаріусами України, затверджену наказом Міністерства юстиції
України від 03.03.2004 N 20/5 ( z0283-04 ), зареєстрованим у
Мін'юсті України 03.03.2004 за N 283/8882 (зі змінами), після
пункту 22 пунктом 22-1 такого змісту:
   "22-1. Нотаріус  перевіряє  справжність  кожного  аркуша
документа, який викладений на спеціальних бланках нотаріальних
документів  та  подається для вчинення нотаріальних дій, за
допомогою Єдиного реєстру  спеціальних  бланків  нотаріальних
документів  у  порядку, передбаченому Положенням про порядок
постачання, зберігання, обліку та звітності витрачання спеціальних
бланків нотаріальних документів. На примірнику документа або його
копії, що залишається у справах державної нотаріальної контори чи
в  приватного  нотаріуса,  робиться  відмітка  про перевірку
справжності спеціального бланка нотаріального документа за даними
Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів з
обов'язковим зазначенням часу, дати та ідентифікаційного номера
перевірки".
 
   8. Установити, що пункти 1, 4, 5, 7 цього наказу набирають
чинності через три календарних місяці після державної реєстрації
цього наказу.
 
   9. Департаменту  нотаріату  та  реєстрації  адвокатських
об'єднань (Баранова Т.I.), державному підприємству "Iнформаційний
центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.):
   подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну
реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів
виконавчої влади";
   довести наказ до відома начальників  головних  управлінь
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим,
обласних, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст
обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, регіональних
філій державного підприємства "Iнформаційний центр" Міністерства
юстиції України та забезпечити його належне застосування у роботі.
 
   10. Начальникам  головних  управлінь юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, містах
Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення),
міськрайонних управлінь юстиції довести цей наказ до відома
нотаріусів.
 
   11. Контроль  за  виконанням  цього  наказу покласти на
заступника Міністра юстиції України Єфіменка Л.В.
 
 Міністр                      О.В.Лавринович
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства юстиції
                   України
                   29.06.99 N 36/5
                   ( z0437-99 )
                   (у редакції наказу
                   Міністерства юстиції України
                   від 28.12.2006 N 110/5 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   28 грудня 2006 р.
                   за N 1377/13251
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про порядок постачання, зберігання,
      обліку та звітності витрачання спеціальних
         бланків нотаріальних документів
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення установлює порядок замовлення, постачання,
зберігання, обліку постачання і звітності витрачання спеціальних
бланків нотаріальних документів (далі - бланки) в Україні.
 
   1.2. Бланки  є  неодмінною  складовою  документарного
забезпечення нотаріального  процесу.  Бланки  використовуються
нотаріусами виключно при вчиненні нотаріальних дій.
 
   1.3. Спеціальні бланки нотаріальних документів є бланками
суворої звітності.
 
   1.4. Бланки виготовляються відповідно до зразка й опису,
затверджених Міністерством юстиції України.
 
   1.5. Право  інтелектуальної  власності на дизайн бланків
належить Міністерству юстиції України.
 
   1.6. Міністерство юстиції України забезпечує  організацію
постачання, зберігання, обліку постачання й звітності витрачання
бланків.
 
   1.7. Єдиний  реєстр  спеціальних  бланків  нотаріальних
документів (далі - Єдиний реєстр) - електронна база даних, яка
містить інформацію про видані нотаріусам  спеціальні  бланки
нотаріальних документів та їх витрачання нотаріусами, а також
недійсні бланки.
 
   1.8. Єдиний реєстр організовується таким чином, щоб була
можливість отримання інформації щодо кожного виданого та/або
використаного бланка.
 
   1.9. Єдиний реєстр використовується для обліку обігу бланків,
а також для перевірки справжності бланків і статистичного аналізу.
 
   1.10. Держатель  Єдиного  реєстру - Міністерство юстиції
України, яке забезпечує його функціонування.
 
   1.11. Адміністратор Єдиного реєстру - державне підприємство
"Iнформаційний центр" Міністерства юстиції України, яке здійснює
заходи по технічному й технологічному створенню та супроводженню
програмного забезпечення Єдиного реєстру, наданню доступу до
Єдиного реєстру, забезпечує збереження та захист даних,  що
містяться у Єдиному реєстрі, уносить до Єдиного реєстру відомості
про видачу нотаріусам бланків, надає інформацію з Єдиного реєстру
на запит осіб, перелік яких визначений в пункті 6.6 цього
Положення,  а  також  виконує інші функції, передбачені цим
Положенням.
 
   1.12. Реєстраторами Єдиного реєстру є державні нотаріальні
контори; державні нотаріальні архіви; приватні нотаріуси, які
уклали відповідні договори з Адміністратором Єдиного реєстру та
мають  доступ  до Єдиного реєстру через інформаційну мережу
Міністерства юстиції України, уносять записи до Єдиного реєстру
про витрачені та недійсні бланки, перевіряють за даними Єдиного
реєстру справжність бланків, а також виконують інші функції,
передбачені цим Положенням.
 
        2. Порядок замовлення, постачання
            та одержання бланків
 
   2.1. Замовниками бланків є приватні нотаріуси,  державні
нотаріальні  контори,  державні  нотаріальні  архіви (далі -
нотаріуси).
 
   2.2. Постачання бланків нотаріусам здійснюється  дочірнім
підприємством  "Iнформаційно-видавничий  центр  українського
нотаріату" (далі - IВЦУН).
 
   2.3. Нотаріуси замовляють необхідну кількість бланків шляхом
подання до IВЦУН відповідної заявки через поштовий або факсовий
зв'язок.
 
   2.4. Нотаріуси одержують бланки від IВЦУН за такою ціною:
   2.4.1. Приватні  нотаріуси  -  за  ціною,  визначеною в
калькуляції, погодженій Міністерством юстиції України, що діє на
день зарахування грошових коштів на рахунок IВЦУН.
   2.4.2. Державні нотаріальні контори, державні нотаріальні
архіви  -  за  ціною,  визначеною в калькуляції, погодженій
Міністерством юстиції України, що діє на день відвантаження
(відправлення) бланків.
 
   2.5. IВЦУН зобов'язаний своєчасно (день у день) надавати
інформацію Адміністратору про постачання бланків нотаріусам.
 
   2.6. Адміністратор Єдиного реєстру вносить до Єдиного реєстру
відомості, отримані від IВЦУН, про постачання бланків протягом дня
з моменту отримання цих відомостей.
 
           3. Зберігання бланків
 
   3.1. Зберігання  бланків  у  нотаріусів  повинно  бути
організовано таким чином, щоб повністю забезпечити збереження їх
від крадіжок, пожеж та пошкоджень.
 
   3.2. Завідувачі державних нотаріальних контор, державні та
приватні  нотаріуси  несуть  персональну  відповідальність за
організацію зберігання, витрачання та обліку бланків.
 
   3.3. У разі виявлення факту втрати або крадіжки бланків
нотаріус,  що відповідає за зберігання бланків, зобов'язаний
негайно внести про це відомості до Єдиного реєстру та повідомити
органи  внутрішніх  справ  для вжиття заходів з їх розшуку
(зазначивши дату, серії та номери вкрадених чи втрачених бланків)
та відповідне управління юстиції.
   Відповідним управлінням юстиції за фактом крадіжки або втрати
бланків призначається службове розслідування.
 
   3.4. За недбале ставлення до зберігання та витрачання бланків
нотаріуси несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
України.
 
   3.5. При перевірках управліннями юстиції роботи нотаріусів в
обов'язковому порядку перевіряється стан зберігання, витрачання й
обліку бланків.
 
            4. Недійсні бланки
 
   4.1. Недійсними  бланками  вважаються:  зіпсовані  (при
виготовленні документа), анульовані (унаслідок того, що вчинення
нотаріальної дії не відбулося), дефектні (через відсутність або
пошкодження захисної сітки, друкованого тексту, водяних знаків,
серій або номерів на бланках, наявність дубльованих номерів тощо),
відсутні (що виявлено при відкритті пачки) та викрадені.
 
   4.2. Нотаріуси здають зіпсовані, анульовані або дефектні
бланки до IВЦУН, про що складається акт у двох примірниках.
 
   4.3. IВЦУН знищує зіпсовані, анульовані або дефектні бланки,
про що складається акт про знищення.
 
   4.4. Знищення бланків  здійснюється  комісією  у  складі
представника Української нотаріальної палати, представника IВЦУН
та представника Адміністратора Єдиного реєстру.
 
   4.5. Нотаріуси  забезпечують  зберігання  актів   про
прийняття-передавання на знищення зіпсованих, анульованих або
дефектних бланків, а IВЦУН - зберігання актів про знищення
зіпсованих, анульованих або дефектних бланків протягом п'яти років
з моменту підписання таких актів.
 
          5. Ведення Єдиного реєстру
 
   5.1. IВЦУН щоденно надсилає до Адміністратора Єдиного реєстру
відомості про постачання бланків нотаріусам.
 
   5.2. Унесення до Єдиного реєстру відомостей про постачання
бланків нотаріусам здійснюється Адміністратором Єдиного реєстру
після їх отримання від IВЦУН.
 
   5.3. Унесення до Єдиного реєстру відомостей про витрачання
бланків здійснюється Реєстраторами Єдиного  реєстру  в  день
витрачання бланка.
 
   5.4. Унесення до Єдиного реєстру відомостей про викрадені
бланки здійснюється Реєстраторами Єдиного реєстру негайно.
 
   5.5. Нотаріуси, які не мають власних систем доступу до
Єдиного реєстру, не пізніше 5-го числа наступного за звітним
місяця  подають до Адміністратора Єдиного реєстру звіти про
витрачання спеціальних бланків нотаріальних документів (додаток
1).
 
   5.6. Унесення до Єдиного реєстру відомостей, передбачених
пунктом 5.5 цього Положення, здійснюється Адміністратором Єдиного
реєстру в строки, передбачені пунктом 5.3 цього Положення.
 
   5.7. Коди витрачання бланків:
   1 - договір про відчуження нерухомого майна, крім земельних
ділянок;
   2 - договір про відчуження транспортного засобу;
   3 - інші договори;
   4 - заповіт;
   5 - свідоцтво про право на спадщину;
   6 - свідоцтво про право власності;
   7 - довіреність;
   8 - заява;
   9 - копія;
   10 - переклад;
   11 - дублікат;
   12 - шлюбний договір;
   13 - інші дії;
   14 - установчі договори;
   15 - договір про відчуження земельної ділянки;
   21 - зіпсований бланк;
   22 - анульований бланк;
   23 - дефектний бланк;
   24 - відсутній бланк;
   25 - викрадений бланк.
 
   5.8. Адміністратор Єдиного реєстру щомісяця не пізніше 20-го
числа наступного за звітним місяця надсилає до відповідного
управління юстиції інформацію про несвоєчасне  внесення  або
невнесення  нотаріусами  до  Єдиного  реєстру відомостей про
витрачання бланків або недійсні бланки, порушення пункту 7.3 цього
Положення.
 
   5.9. За несвоєчасне внесення або невнесення відомостей про
витрачання бланків або недійсні бланки, порушення пункту 7.3 цього
Положення управління юстиції на підставі відповідного повідомлення
Адміністратора Єдиного реєстру призупиняє діяльність приватного
нотаріуса  або  притягає  до  дисциплінарної відповідальності
державного нотаріуса.
 
   5.10. За систематичне невжиття заходів, передбачених пунктом
5.9 цього Положення, начальник відповідного управління юстиції
несе  персональну  відповідальність,  передбачену   чинним
законодавством України.
 
   5.11. Адміністратор  Єдиного  реєстру здійснює зберігання
звітів про витрачання бланків, передбачених пунктом 5.5 цього
Положення, протягом трьох календарних років.
 
     6. Перевірка бланків за даними Єдиного реєстру
 
   6.1. Обов'язковій перевірці підлягає кожний бланк, на якому
викладено текст документа, що подається нотаріусу для вчинення
нотаріальних дій.
 
   6.2. Перевірка справжності бланків здійснюється нотаріусом
шляхом безпосереднього доступу до Єдиного реєстру.
 
   6.3. Нотаріуси, які не мають власних систем доступу до
Єдиного реєстру, здійснюють перевірку справжності бланка шляхом
звернення до Реєстратора.
 
   6.4. Пошук інформації в Єдиному реєстрі здійснюється за
серією та номером відповідного бланка.
 
   6.5. За  перевірку справжності бланка за даними Єдиного
реєстру справляється плата в розмірі, установленому Міністерством
юстиції  України, крім випадків, коли документ, текст якого
викладено на бланку, надійшов до нотаріуса поштою.
 
   6.6. Відомості з Єдиного реєстру надаються безкоштовно на
письмову вимогу суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у
зв'язку  з  кримінальними,  цивільними  господарськими  або
адміністративними справами, що перебувають у їх провадженні, а
також Міністерству юстиції України, головним управлінням юстиції
Міністерства  юстиції  України в Автономній Республіці Крим,
обласним, містах Києві та Севастополі, районним, міським (міст
обласного значення), міськрайонним управлінням юстиції у зв'язку
із здійсненням ними повноважень, визначених чинним законодавством
України.
 
           7. Прикінцеві положення
 
   7.1. У межах нотаріального округу дозволяється передавання
бланків між нотаріусами. Такі операції повинні супроводжуватися
складанням  акта  про  приймання-передавання  з  одночасним
повідомленням Адміністратора  Єдиного  реєстру  для  внесення
відповідних змін до Єдиного реєстру. До такого повідомлення
додається примірник акта про приймання-передавання.
 
   7.2. Витрати,  пов'язані  з  використанням   бланків,
відшкодовують особи, щодо яких або в інтересах яких вчинені
нотаріальні дії.
 
   7.3. Забороняється передача бланків за межі нотаріального
округу.
 
   7.4. У разі анулювання свідоцтва про право на зайняття
нотаріальною діяльністю особа зобов'язана у триденний термін
передати бланки, які залишилися невикористаними, до IВЦУН, про що
складається  акт  про  приймання-передавання.  Для  внесення
відповідних  змін  до  Єдиного  реєстру IВЦУН негайно надає
Адміністратору   Єдиного   реєстру   повідомлення   про
приймання-передавання бланків. До такого повідомлення додається
примірник акта про приймання-передавання.
 
   7.5. IВЦУН, нотаріуси відповідають  за  своєчасність  та
вірогідність відомостей, які вони надають Адміністратору Єдиного
реєстру для внесення до Єдиного реєстру та/або вносять.
 
   7.6. Адміністратор Єдиного реєстру відповідає за своєчасність
унесення та відповідність даних у Єдиному реєстрі даним звітів
нотаріусів та відомостям, наданим IВЦУН.
 
   7.7. Адміністратор   здійснює   комплекс   програмних,
технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту
інформації, яка міститься у Єдиному реєстрі, від несанкціонованого
доступу.
 
 В.о. директора Департаменту
 нотаріату та реєстрації
 адвокатських об'єднань                Т.I.Баранова
 
 
                   Додаток
                   до Положення про порядок
                   постачання, зберігання,
                   обліку та звітності
                   витрачання спеціальних
                   бланків нотаріальних
                   документів
 
 
                ЗВIТ
           про витрачання бланків
 
 
 Державний Герб України
 
 Міністерство юстиції   Державне      04050, м. Київ,
 України Єдиний реєстр   підприємство    вул. Мельникова, 81
 спеціальних бланків    "Iнформаційний   літ. А
 нотаріальних       центр"       Тел. (044) 206-71-38
 документів        Міністерства
              юстиції
              України
 
 Серія _____, N _____ - _______
 
 Нотаріус ________________ N свідоцтва _________ тел. ____________
 
 Нотаріальна контора _____________________________________________
 
   Коди витрачання: 1 - договір відчуження нерух. майна, крім
зем.діл.; 2 - договір відчуження трансп. засобів; 3 - інші
договори; 4 - заповіт; 5 - свідоцтво про право на спадщину; 6 -
свідоцтво про право власності; 7 - доручення; 8 - заява; 9 -
копія; 10 - переклад; 11 - дублікат; 12 - шлюбний контракт; 13 -
інші  дії;  14 - установча угода; 15 - договір відчуження
зем.ділянки; 21 - зіпсований; 22 - анульований; 23 - дефектний; 24
- відсутній; 25 - викрадений.
 
------------------------------------------------------------------
¦01   ¦  ¦02   ¦  ¦03   ¦  ¦04   ¦  ¦05   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦06   ¦  ¦07   ¦  ¦08   ¦  ¦09   ¦  ¦10   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦11   ¦  ¦12   ¦  ¦13   ¦  ¦14   ¦  ¦15   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦16   ¦  ¦17   ¦  ¦18   ¦  ¦19   ¦  ¦20   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦21   ¦  ¦22   ¦  ¦23   ¦  ¦24   ¦  ¦25   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦26   ¦  ¦27   ¦  ¦28   ¦  ¦29   ¦  ¦30   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦31   ¦  ¦32   ¦  ¦33   ¦  ¦34   ¦  ¦35   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦36   ¦  ¦37   ¦  ¦38   ¦  ¦39   ¦  ¦40   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦41   ¦  ¦42   ¦  ¦43   ¦  ¦44   ¦  ¦45   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦46   ¦  ¦47   ¦  ¦48   ¦  ¦49   ¦  ¦50   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦51   ¦  ¦52   ¦  ¦53   ¦  ¦54   ¦  ¦55   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦56   ¦  ¦57   ¦  ¦58   ¦  ¦59   ¦  ¦60   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦61   ¦  ¦62   ¦  ¦63   ¦  ¦64   ¦  ¦65   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦66   ¦  ¦67   ¦  ¦68   ¦  ¦69   ¦  ¦70   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦71   ¦  ¦72   ¦  ¦73   ¦  ¦74   ¦  ¦75   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦76   ¦  ¦77   ¦  ¦78   ¦  ¦79   ¦  ¦80   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦81   ¦  ¦82   ¦  ¦83   ¦  ¦84   ¦  ¦85   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦86   ¦  ¦87   ¦  ¦88   ¦  ¦89   ¦  ¦90   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦91   ¦  ¦92   ¦  ¦93   ¦  ¦94   ¦  ¦95   ¦  ¦
¦--------+---+--------+---+--------+---+--------+---+--------+---¦
¦96   ¦  ¦97   ¦  ¦98   ¦  ¦99   ¦  ¦00   ¦  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   У графах таблиці надруковано останні дві цифри номера бланка
 
   Зразок заповнення таблиці    ----------------
                   ¦82    ¦  ¦
                   ¦06.05.2006¦ 2 ¦
                   ----------------
 
 Посада _______________ Підпис _______________ Дата ______________
 
 М.П.

<< Главная страницаУкраина онлайн