Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 1315 від 29.12.2006

Страница 3

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6

<< Главная страница

звітного (календарного) року.
   Такі доходи (витрати) визначаються як різниця між вартістю
біологічних активів і сільськогосподарської продукції, оцінених за
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці
продажу, та витратами, пов'язаними з біологічними перетвореннями,
що були  понесені  для  отримання  біологічних  активів  та
сільськогосподарської продукції.
 
   7.2. Витрати,  пов'язані  з  біологічними  перетвореннями
біологічних активів, визнаються витратами основної діяльності.
Облік витрат ведеться за окремими об'єктами обліку витрат, які
мають відповідати об'єктам обліку біологічних активів (окремі види
біологічних  активів  та/або  їх  група), на рахунку обліку
виробництва відповідно до Положення (стандарту) 16 ( z0027-00 ) та
Iнструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів,  капіталу,  зобов'язань  і  господарських  операцій
підприємств і організацій ( z0893-99 ), затвердженої наказом
Міністерства фінансів України від 30.11.99 N 291 ( z0892-99 ) та
зареєстрованої  в  Міністерстві  юстиції України 21.12.99 за
N 893/4186.
   До складу витрат, пов'язаних з біологічними перетвореннями,
належать:
   прямі матеріальні витрати;
   прямі витрати на оплату праці;
   інші прямі витрати;
   загальновиробничі витрати.
   Прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та
інші  прямі  витрати  протягом  звітного (календарного) року
відображаються за статтями калькулювання, перелік і склад яких
установлюється підприємством.
   Загальновиробничі витрати  рослинництва  і  тваринництва
розподіляються  на кожен об'єкт витрат з використанням бази
розподілу, установленої підприємством.
 
   7.3. Доходи (витрати) від первісного визнання додаткових
біологічних активів і сільськогосподарської продукції визначаються
за кожним об'єктом обліку біологічних активів, з цією метою на
рахунку обліку виробництва має бути забезпечена відповідність між
витратами, пов'язаними з біологічними перетвореннями, та вартістю
отриманих біологічних активів і сільськогосподарської продукції за
окремими видами біологічних активів та/або їх групами.
 
   7.4. Доходи (витрати) від первісного визнання додаткових
біологічних активів і сільськогосподарської продукції включаються
до складу інших операційних доходів (витрат) в кінці звітного
(календарного) року або на кожну дату балансу з коригуванням до
фактичної суми доходів (витрат) від первісного визнання додаткових
біологічних активів і сільськогосподарської продукції, визначеної
в кінці звітного (календарного) року.
 
   7.5. Фінансовий  результат  від  первісного  визнання
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
визначається на рахунку обліку фінансових результатів шляхом
порівняння  доходів від первісного визнання з витратами від
первісного визнання різних видів біологічних активів або їх груп
та відображається у складі результатів операційної діяльності.
 
   7.6. Сума доходу від зміни справедливої вартості біологічного
активу, який оцінюється за справедливою вартістю, за вирахуванням
очікуваних витрат на місці продажу на дату балансу, відображається
збільшенням його вартості та збільшенням іншого операційного
доходу.
 
   7.7. Сума втрат від зміни справедливої вартості біологічного
активу, який оцінюється за справедливою вартістю, за вирахуванням
очікуваних витрат на місці продажу на дату балансу, відображається
зменшенням його вартості та збільшенням інших витрат операційної
діяльності.
 
   7.8. Фінансовий  результат  від зміни оцінки біологічних
активів, що оцінюються за справедливою вартістю, за вирахуванням
очікуваних витрат на місці продажу, розраховується на кожну дату
балансу.
 
   7.9. Доходи від реалізації сільськогосподарської продукції та
біологічних активів як запасів, оцінка яких здійснюється за
справедливою вартістю, за вирахуванням очікуваних витрат на місці
продажу,  визначаються  відповідно  до  Положення (стандарту)
бухгалтерського  обліку  15  "Дохід",  затвердженого  наказом
Міністерства фінансів України від 29.11.99 N 290 ( z0860-99 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції  України  14.12.99  за
N 860/4153.
   Доход (виручка)  від  реалізації  сільськогосподарської
продукції та біологічних активів як запасів визнається у загальній
сумі згідно з договором, тобто без вирахування наданих знижок,
непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору
тощо) тощо.
   Собівартість біологічних  активів  і сільськогосподарської
продукції, реалізованих як запасів, дорівнює вартості, за якою
вони відображаються в обліку на дату реалізації: первісній (яка
дорівнює справедливій вартості, за вирахуванням очікуваних витрат
на місці продажу, визначеній при первісному визнанні) чи чистій
вартості реалізації.
   Собівартість реалізованих біологічних активів, які оцінюються
за справедливою вартістю, дорівнює їх справедливій вартості, за
вирахуванням  очікуваних  витрат на місці продажу, яку було
визначено на останню дату балансу і за якою вони відображаються в
обліку на дату реалізації.
 
   7.10. Дохід від реалізації сільськогосподарської продукції та
біологічних активів відображається на субрахунку обліку доходів
від реалізації готової продукції на загальних засадах.
 
   7.11. Фінансовий   результат  обчислюється  порівнянням
одержаного доходу від реалізації сільськогосподарської продукції
та біологічних активів як запасів із їх собівартістю на дату
реалізації.
 
   7.12. Загальний фінансовий результат від основної діяльності
підприємства складається з:
   а) фінансових  результатів  від  первісного  визнання
сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів;
   б) фінансових    результатів    від    реалізації
сільськогосподарської продукції та біологічних активів як запасів,
оцінка яких здійснюється за справедливою вартістю, за вирахуванням
очікуваних витрат на місці продажу;
   в) фінансового результату від зміни справедливої вартості
біологічних активів на дату балансу, оцінка яких здійснюється за
справедливою вартістю, за вирахуванням очікуваних витрат на місці
продажу.
 
   7.13. Цільове    фінансування,    пов'язане    із
сільськогосподарською діяльністю, визнається доходом, якщо існує
підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає
умови щодо такого фінансування.
 
   7.14. Отримане цільове  фінансування  визнається  доходом
протягом тих періодів, в яких були понесені витрати, пов'язані з
виконанням умов цільового фінансування.
 
   7.15. Цільове  фінансування  капітальних  інвестицій  на
створення довгострокових біологічних активів визнається доходом
протягом періоду їх використання (утримання):
   довгострокових біологічних  активів,  які  оцінюються  за
первісною вартістю - пропорційно сумі нарахованої амортизації;
   довгострокових біологічних  активів,  які  оцінюються  за
справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці
продажу - рівними частками.
 
   7.16. Цільове фінансування для компенсації витрат (збитків),
яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки
підприємству без установлення умов його витрачання на виконання у
майбутньому певних заходів визнаються дебіторською заборгованістю
з одночасним визнанням іншого операційного доходу.
 
 Начальник Управління методології
 бухгалтерського обліку               Л.Г.Ловінська
 
 
                   Додаток 1
                   до Методичних
                   рекомендацій з обліку
                   біологічних активів
 
 
               ПРИКЛАДИ
            біологічних активів
        і сільськогосподарської продукції
 
 
------------------------------------------------------------------
¦   Об'єкти обліку   ¦Сільськогосподарсь-¦  Додаткові   ¦
¦  біологічних активів  ¦  ка продукція  ¦біологічні активи ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦            I. РОСЛИННИЦТВО             ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦        1. Зернові та зернобобові культури        ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Пшениця озима      ¦ Зерно, зернові  ¦    -     ¦
¦             ¦ відходи, солома ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Жито озиме        ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Ячмінь озимий      ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Пшениця яра тверда    ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Пшениця яра м'яка, сильна¦    - " -    ¦    -     ¦
¦та інші види       ¦          ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Ячмінь ярий       ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Овес           ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Жито яре, полба тощо   ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Просо          ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Рис           ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Гречка          ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Сорго          ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Чумиза          ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Горох          ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Квасоля         ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Сочевиця         ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Вика і викова суміш   ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Люпин кормовий      ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Соя           ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Кукурудза на зерно    ¦Зерно, зерно    ¦    -     ¦
¦             ¦відходи, качани,  ¦         ¦
¦             ¦стебло       ¦         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦           2. Технічні культури           ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Соняшник на зерно    ¦Насіння      ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Льон-довгунець      ¦Насіння, треста  ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Коноплі         ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Буряки цукрові (фабричні)¦Коренеплоди, гичка ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Буряки цукрові (маточні) ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Висадки-насінники буряків¦Насіння, стебло  ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Тютюн          ¦Листя свіже,    ¦    -     ¦
¦             ¦насіння      ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Цикорій         ¦Коріння      ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Лікарські культури    ¦Листя свіже, плоди,¦    -     ¦
¦трав'янисті однорічні  ¦насіння      ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Лікарські культури    ¦Листя свіже, плоди,¦Розсада      ¦
¦трав'янисті багаторічні ¦насіння, коріння  ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Ефіроолійні культури   ¦Трава свіжа,    ¦    -     ¦
¦трав'янисті однорічні  ¦коріння насіння,  ¦         ¦
¦             ¦плоди       ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Ефіроолійні культури   ¦Насіння, листя,  ¦Саджанці     ¦
¦трав'янисті багаторічні ¦суцвіття,     ¦         ¦
¦             ¦кореневища, зелена ¦         ¦
¦             ¦маса, пагіння   ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Ефіроолійні культури   ¦Насіння, суцвіття, ¦Саджанці     ¦
¦кущові          ¦квіти, листя і   ¦         ¦
¦             ¦пагіння свіже,   ¦         ¦
¦             ¦зелена маса    ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Ефіроолійні культури   ¦Листя свіже, квітки¦Саджанці     ¦
¦деревоподібні      ¦          ¦         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦        3. Картопля та овочеві культури         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Картопля         ¦Картопля      ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Овочеві культури     ¦Овочі, бадилля   ¦    -     ¦
¦відкритого ґрунту    ¦          ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Капуста         ¦Качани       ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Коренеплідні овочеві   ¦Коренеплоди    ¦    -     ¦
¦культури (буряки, морква,¦          ¦         ¦
¦редиска, редька)     ¦          ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Цибуля ріпчаста     ¦Цибуля       ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Цибуля на перо      ¦Цибуля на перо   ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Часник          ¦Часник (головка)  ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Помідори         ¦Плоди       ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Перець солодкий, гіркий ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Баклажани        ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Огірки          ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Патисони, кабачки    ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Зелений горошок     ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Кукурудза цукрова в   ¦Качани       ¦    -     ¦
¦качанах молочно-воскової ¦          ¦         ¦
¦стиглості        ¦          ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Салат          ¦Салат       ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Зелені овочеві культури ¦Зелень       ¦    -     ¦
¦(кріп, шпинат, гірчиця  ¦          ¦         ¦
¦листова та ін.)     ¦          ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Багаторічні овочеві   ¦Насіння, зелень,  ¦    -     ¦
¦культури (ревінь, щавель,¦кореневище     ¦         ¦
¦хрін та ін.)       ¦          ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Насінництво овочевих   ¦Коренеплоди,    ¦    -     ¦
¦культур (окремо     ¦насіння      ¦         ¦
¦маточники, висадки - за ¦          ¦         ¦
¦основними культурами)  ¦          ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Баштанні продовольчі   ¦Плоди, насіння   ¦    -     ¦
¦культури (кавуни, дині, ¦          ¦         ¦
¦гарбузи)         ¦          ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Овочеві культури     ¦Плоди, коренеплоди,¦Розсада (за    ¦
¦закритого ґрунту (цибуля ¦зелень (за видами) ¦видами)      ¦
¦на перо, огірки,     ¦          ¦         ¦
¦помідори, салат, редиска,¦          ¦         ¦
¦розсада)         ¦          ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Гриби          ¦Гриби       ¦Міцелій      ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦           4. Кормові культури            ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Буряки кормові, морква  ¦Коренеплоди, гичка ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Буряки цукрові на корм  ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Баштанні кормові культури¦Плоди       ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Насінники кормових    ¦Коренеплоди,    ¦    -     ¦
¦коренеплодів і баштанних ¦насіння, гичка   ¦         ¦
¦культур         ¦          ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Кукурудза на силос і   ¦Зелена маса    ¦    -     ¦
¦зелений корм       ¦          ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Iнші силосні культури  ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Однорічні сіяні трави  ¦Сіно, насіння,   ¦    -     ¦
¦             ¦зелена маса    ¦         ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Багаторічні сіяні трави ¦    - " -    ¦    -     ¦
¦-------------------------+-------------------+------------------¦
¦Сіножаті і пасовища   ¦Сіно, зелена маса ¦    -     ¦
¦природні         ¦          ¦         ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦   5. Багаторічні насадження (плодові, ягідні культури та   ¦
¦             виноградники)             ¦
¦----------------------------------------------------------------¦
¦Насіннячкові культури  ¦Плоди       ¦Живці       ¦

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6Украина онлайн