Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 1315 від 29.12.2006

Страница 2

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6

<< Главная страница

відображенням в обліку капітальних інвестицій.
 
   4.6. Додаткові біологічні активи при первісному визнанні
оцінюються  за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані
витрати на місці продажу.
 
     5. Оцінка біологічних активів на дату балансу
 
   5.1. Біологічні активи відображаються на дату проміжного та
річного балансу за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані
витрати на місці продажу.
   Визначення справедливої  вартості  додаткових  біологічних
активів та сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах
активного ринку.
   До витрат на місці продажу включається тільки частина витрат
на збут, які безпосередньо пов'язані з продажем біологічних
активів та сільськогосподарської продукції на активному ринку,
зокрема комісійні винагороди продавцям, брокерам, а також непрямі
податки, що сплачуються при реалізації цих активів. Транспортні та
інші витрати на збут до витрат на місці продажу не відносяться.
   Підприємство може самостійно визначити  методику  аналізу
джерел інформації з метою встановлення справедливої вартості
біологічних активів та/або сільськогосподарської продукції.
   Справедлива вартість, зменшена на очікувані витрати на місці
продажу, яка застосовується для оцінки біологічних активів та/або
сільськогосподарської  продукції,  фіксується  у  первинних
документах.
 
   5.2. На дату балансу біологічні активи оцінюються виходячи з
цін, що склались на відповідні біологічні активи на активному
ринку на звітну дату. Для визначення ціни аналізуються цінові
пропозиції  постійних контрагентів (покупців та заготівельних
організацій) на біологічні активи, які оцінюються, та  ціни
підприємств регіону, які продають подібні біологічні активи.
 
   5.3. Підприємство  може  визначити  справедливу  вартість
біологічних активів на дату балансу за останньою ринковою ціною
операції  з  такими активами (за умови відсутності суттєвих
негативних змін у технологічному, ринковому, економічному або
правовому середовищі, у якому діє підприємство).
 
   5.4. За відсутності інформації про ринкові ціни на окремі
види біологічних активів їх справедливу вартість можна визначити
виходячи з ринкових цін на подібні біологічні активи, скоригованих
з урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей  або
ступеня завершеності біологічних перетворень активу, для якого
визначається справедлива вартість.
 
   5.5. Підприємство  може  визначити  справедливу  вартість
біологічних активів за додатковими показниками, які характеризують
рівень цін на біологічні активи. Біологічний актив може бути
оцінений за вартістю сільськогосподарської продукції чи іншої
продукції, яка може бути отримана при припиненні процесів його
життєдіяльності (велика рогата худоба, свині можуть оцінюватися за
вартістю м'ясопродуктів).
   У разі оцінки біологічних активів за додатковими показниками,
які характеризують рівень цін на біологічні активи, підприємство
може самостійно встановити склад таких показників, розробити
порядок їх визначення, а також методику оцінки біологічних активів
із застосуванням зазначених показників.
 
   5.6. У разі відсутності інформації про ринкові ціни на
біологічні активи справедлива вартість визначається за теперішньою
вартістю  майбутніх  чистих  грошових надходжень від активу,
обчисленою відповідно до пунктів 11 - 14 Положення (стандарту)
бухгалтерського  обліку  28  "Зменшення  корисності активів",
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004
N 817 ( z0035-05 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.01.2005 за N 35/10315 (далі - Положення (стандарт) 28).
 
   5.7. Якщо біологічні активи рослинництва на активному ринку
оцінюються з урахуванням вартості землі та капітальних витрат на
її поліпшення, то оцінка таких біологічних активів здійснюється за
вирахуванням справедливої вартості землі та капітальних витрат на
її поліпшення.
 
   5.8. Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість
яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та
відображаються за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і
втрат від зменшення корисності.
   Оцінка та амортизація  таких  довгострокових  біологічних
активів  здійснюється  відповідно  до  Положення  (стандарту)
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 ( z0288-00 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000  за
N 288/4509 (далі - Положення (стандарт) 7).
 
   5.9. Амортизація  нараховується  тільки  на довгострокові
біологічні активи, справедливу вартість яких визначити неможливо.
Об'єктом амортизації таких біологічних активів є їх первісна
вартість, зменшена на ліквідаційну вартість.
   Ліквідаційна вартість приймається в сумі, яку підприємство
очікує отримати від  реалізації  (ліквідації)  довгострокових
біологічних  активів  після  закінчення  строку їх корисного
використання (утримання) (вартість деревини насаджень, тварин або
їх шкур і м'яса тощо), за вирахуванням витрат, пов'язаних з їх
продажем (ліквідацією).
 
   5.10. Нарахування амортизації здійснюється протягом строку
корисного використання довгострокового біологічного активу, який
встановлюється підприємством при визнанні його активом  (при
зарахуванні на баланс).
   Строком корисного використання є очікуваний період часу,
протягом  якого  довгострокові  біологічні  активи  будуть
використовуватися підприємством в запланованих цілях або від їх
використання буде отримано (виконано) очікуваний підприємством
обсяг сільськогосподарської продукції, додаткових  біологічних
активів (робіт, послуг). Строк корисного використання визначається
підприємством самостійно.
   Амортизація на  довгострокові  біологічні  активи,  які
оцінюються за первісною вартістю, нараховується із застосуванням
методів, аналогічних для основних засобів.
 
   5.11. Сума нарахованої амортизації відображається за дебетом
субрахунків обліку витрат виробництва у кореспонденції з кредитом
субрахунку обліку зносу (амортизації) довгострокових біологічних
активів.
 
   5.12. Втрати від зменшення корисності  або  вигоди  від
відновлення корисності довгострокових біологічних активів, які
оцінюються за первісною вартістю, відображаються в бухгалтерському
обліку відповідно до Положення (стандарту) 28 ( z0035-05 ).
 
   5.13. Довгострокові біологічні активи відповідної галузі, які
оцінюються за первісною вартістю, об'єднуються в одну групу і
обліковуються  окремо від довгострокових біологічних активів,
оцінених за справедливою вартістю.
 
   5.14. Фінансовий  результат  від  вибуття  довгострокових
біологічних  активів,  які оцінюються за первісною вартістю,
визначається та відображається у порядку, установленому Положенням
(стандартом) 7 ( z0288-00 ).
 
   5.15. Якщо  стає можливим визначити справедливу вартість
довгострокового біологічного активу, який оцінюється за первісною
вартістю, нарахування амортизації на нього припиняється і він
переводиться до групи довгострокових біологічних активів, які
оцінюються за справедливою вартістю. При проведенні зазначеної
операції первісну вартість довгострокового активу  попередньо
зменшують на суму нарахованого зносу, а потім він переоцінюється
до справедливої вартості, зменшеної на очікувані витрати на місці
продажу.  Різниця  між  залишковою  вартістю  довгострокових
біологічних активів та їх справедливою вартістю, зменшеною на
очікувані витрати на місці продажу, відображається у складі інших
операційних доходів (витрат).
 
   5.16. Незрілі довгострокові біологічні активи до досягнення
продуктивного віку можуть оцінюватися за сумою витрат, понесених
на їх закладку та вирощування. При переведенні їх у відповідну
групу  зрілих довгострокових біологічних активів їх вартість
переоцінюється до справедливої вартості, зменшеної на витрати на
місці  продажу,  якщо  її  можна достовірно визначити. Якщо
справедливу вартість неможливо визначити, вони можуть оцінюватися
та обліковуватися  в  порядку,  визначеному  в  Положенні
(стандарті) 7 ( z0288-00 ).
 
   5.17. Незрілі довгострокові біологічні активи обліковуються
окремо у складі довгострокових біологічних активів.
 
   5.18. Поточні біологічні активи, справедливу вартість яких на
дату балансу достовірно визначити неможливо,  визнаються  та
відображаються  за первісною вартістю. Оцінка таких поточних
біологічних  активів  здійснюється  відповідно  до  Положення
(стандарту)  бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від  20.10.99  N  246
( z0751-99 )  та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
02.11.99 за N 751/4044 (далі - Положення (стандарт) 9), до
періоду, в якому стає можливим визначити справедливу вартість
поточних біологічних активів.
 
   5.19. Поточні біологічні активи рослинництва, які не досягли
зрілості та технологічний процес їх створення не завершено, якщо
їх справедливу вартість можна достовірно визначити, визнаються
активом і відображаються у складі поточних біологічних активів.
   Iнший операційний дохід (витрати) визнається на дату балансу
як різниця між сумою справедливої вартості поточних біологічних
активів рослинництва, зменшеною на очікувані витрати на місці
продажу, та сумою понесених витрат, пов'язаних з їх біологічними
перетвореннями.
   На момент початку збирання врожаю такі біологічні активи
списуються з балансу з віднесенням їх вартості на  витрати
виробництва.
   Поточні біологічні активи рослинництва, справедливу вартість
яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, які не
досягли зрілості та технологічний процес  їх  створення  не
завершено, відображаються у бухгалтерському обліку і звітності як
незавершене виробництво та оцінюються за виробничою собівартістю,
яка  визначається  відповідно  до  Положення  (стандарту)
бухгалтерського обліку 16  "Витрати",  затвердженого  наказом
Міністерства фінансів України від 31.12.99 N 318 ( z0027-00 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000  за
N 27/4248 (далі - Положення (стандарт) 16).
   Доходи та витрати від зміни оцінок таких поточних біологічних
активів  відображаються  в  обліку  відповідно  до Положення
(стандарту) 9 ( z0751-99 ).
 
   5.20. Якщо стає можливим визначити справедливу  вартість
поточних біологічних активів, вони переоцінюються до справедливої
вартості, зменшеної на очікувані витрати на місці продажу, різниця
між первісною вартістю (виробничою собівартістю), за якою вони
обліковувались, та їх справедливою  вартістю,  зменшеною  на
очікувані витрати на місці продажу, відображається у складі інших
операційних доходів (витрат).
 
   5.21. На біологічні активи, які оцінюються за справедливою
вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, норми
Положення (стандарту) 28 ( z0035-05 ) не поширюються.
 
         6. Оцінка сільськогосподарської
      продукції та додаткових біологічних активів
           при первісному визнанні
 
   6.1. Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні
активи при їх первісному визнанні оцінюються за справедливою
вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.
   Визначення справедливої  вартості  додаткових  біологічних
активів і сільськогосподарської продукції ґрунтується на цінах
активного ринку.
 
   6.2. За наявності кількох активних ринків біологічних активів
і сільськогосподарської продукції їх оцінка ґрунтується на даних
того ринку, на якому підприємство передбачає продавати додаткові
біологічні активи і сільськогосподарську продукцію.
 
   6.3. Оцінка сільськогосподарської продукції за договірними
цінами допускається лише за обтяжливими контрактами.
   Обтяжливим вважається контракт, витрати (яких  не  можна
уникнути) на виконання якого перевищують очікувані економічні
вигоди від цього контракту.
 
   6.4. Сільськогосподарська продукція у натуральному виразі
визначається виходячи з її фактичної маси (кількості) у місці
оприбуткування, зокрема:
   зерно, насіння  соняшнику  -  франко-місце  зберігання
(франко-тік);
   солома, сіно - франко-місце зберігання;
   цукрові буряки, картопля, баштанні культури, овочі, маточники
цукрових  буряків,  коренеплоди  -  франко-місце  зберігання
(франко-поле);
   плоди, ягоди, виноград, листя тютюну, продукція лікарських та
ефіроолійних культур і квітництва, овочі закритого ґрунту -
франко-пункт приймання (зберігання);
   соломка та треста льону, конопель - франко-пункт зберігання
чи первісної переробки (на підприємстві);
   насіння трав, льону, конопель, овочевих та інших культур -
франко-пункт зберігання;
   зелена маса на корм - франко-місце споживання;
   зелена маса на силос, трав'яне борошно, сінаж, виготовлення
гранул - франко-місце силосування чи переробки;
   приплід, приріст  живої  маси,  приріст  тварин, які не
зважуються - франко-місце отримання;
   продукція тваринництва (молоко, вовна, мед, віск, риба тощо)
- франко-місце отримання;
   інша сільськогосподарська   продукція   -  франко-місце
зберігання.
   Фактична кількість    сільськогосподарської   продукції
визначається за вирахуванням мертвих відходів, усушки (зерна та
насіння соняшнику на току тощо), угару зеленої маси у процесі
ферментації тощо.
 
   6.5. Сільськогосподарську продукцію та додаткові біологічні
активи оцінюють із урахуванням їх якості.
   Приріст живої маси може оцінюватися за кожною технологічною
(статево-віковою) групою, що визначається підприємством як об'єкт
витрат.
 
   6.6. За відсутності активного ринку визначення справедливої
вартості сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних
активів здійснюється за:
   останньою ринковою ціною операції з такими активами (за умови
відсутності суттєвих негативних змін у технологічному, ринковому,
економічному або правовому середовищі, у якому діє підприємство);
   ринковими цінами  на  подібні  активи,  скоригованими  з
урахуванням індивідуальних характеристик, особливостей або ступеня
завершеності  біологічних  перетворень  активу,  для  якого
визначається справедлива вартість;
   додатковими показниками, які характеризують рівень цін на
додаткові біологічні активи і сільськогосподарську продукцію.
   У разі оцінки сільськогосподарської продукції та додаткових
біологічних активів за додатковими показниками, які характеризують
рівень цін на біологічні активи, підприємство може самостійно
встановити  склад  таких  показників,  розробити  порядок їх
визначення, а  також  методику  оцінки  сільськогосподарської
продукції та додаткових біологічних активів із застосуванням
зазначених показників.
 
   6.7. Некондиційні сільськогосподарська продукція і додаткові
біологічні активи (за відсутності активного ринку на такі активи)
можуть оцінюватися виходячи з ринкових цін на подібну кондиційну
сільськогосподарську продукцію, додатковий біологічний актив з
коригуванням на рівень якості та придатності до використання.
   Наприклад, зернові  відходи оцінюються за вартістю зерна
виходячи з його вмісту у зернових відходах; цукрові буряки,
забраковані  при кагатуванні та розкритті кагатів, дрібна і
пошкоджена картопля та овочі, використовувані для годівлі тварин,
відходи, одержані на збиранні насіння баштанних та овочевих
культур, падалиця можуть оцінюватися за справедливою вартістю
коренів кормових буряків.
 
   6.8. Побічна сільськогосподарська продукція (солома, гички,
стебла кукурудзи і соняшнику, капустяного листя тощо) за умови
відсутності  для  неї активного ринку може бути оцінена за
нормативними витратами на збирання, транспортування, переміщення,
скиртування та іншими витратами, пов'язаними із заготівлею цієї
продукції.
 
   6.9. Бракована сільськогосподарська продукція та відходи, які
використати у виробничому процесі або реалізувати неможливо,
активом не визнаються. Витрати на утилізацію такої продукції та
відходів включаються до складу інших операційних витрат.
 
   6.10. Сільськогосподарську  продукцію після її первісного
визнання та додаткові біологічні активи, які не беруть участі у
сільськогосподарській діяльності (утримуються для продажу, напрями
їх подальшого використання не визначені тощо), оцінюють  та
відображають відповідно до Положення (стандарту) 9 ( z0751-99 ).
   Додаткові біологічні активи рослинництва після їх первісного
визнання і відокремлення від біологічного активу та/або ґрунту
визнаються  запасом  і  обліковуються  в  складі  продукції
сільськогосподарського виробництва.
   Первісною вартістю сільськогосподарської продукції як запасу
є її справедлива вартість, зменшена на очікувані витрати на місці
продажу, визначена при первісному визнанні.
   Первісною вартістю додаткових біологічних активів, які не
використовуються у  сільськогосподарській  діяльності,  є  їх
справедлива вартість, зменшена на очікувані витрати на місці
продажу, визначена при первісному визнанні, або вартість, за якою
вони відображаються в обліку на дату визнання їх запасами.
   Сільськогосподарська продукція після її первісного визнання
та   біологічні  активи,  які  не  використовуються  у
сільськогосподарській діяльності, відображаються у бухгалтерському
обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю
або чистою вартістю реалізації.
 
   6.11. Придбані сільськогосподарська продукція та матеріали
сільськогосподарського  призначення  обліковуються  окремо від
сільськогосподарської  продукції,  одержаної  від  власного
виробництва.
 
            7. Доходи та витрати
         сільськогосподарської діяльності
 
   7.1. Унаслідок сільськогосподарської діяльності підприємство
отримує доходи (витрати) від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції, одержаних протягом

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6Украина онлайн