Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів

Міністерство фінансів України (Мінфін)

Наказ № 1315 від 29.12.2006

Страница 1

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6

<< Главная страница

         МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            29.12.2006 N 1315
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
      з бухгалтерського обліку біологічних активів
 
       { Iз змінами, внесеними згідно з Наказом
                Міністерства фінансів 
        N 1413 ( v1413201-07 ) від 14.12.2007 }
 
   Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку
біологічних  активів,  схвалені  Методологічною  радою  з
бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що
додаються.
 
   2. Департаменту  організаційно-аналітичного  забезпечення
діяльності Міністра (патронатна служба) (Кутецька В.М.) після
затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку
біологічних активів забезпечити їх опублікування в засобах масової
інформації.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Єфименко Т.I.
 
 Перший віце-прем'єр-міністр
 України, Міністр фінансів
 України                        М.Я.Азаров
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   фінансів України
                   29.12.2006 N 1315
 
 
           МЕТОДИЧНI РЕКОМЕНДАЦIЇ
      з бухгалтерського обліку біологічних активів
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Методичні  рекомендації  з  бухгалтерського  обліку
біологічних активів (далі - Методичні  рекомендації)  можуть
застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними
особами (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків та
бюджетних  установ),  які  здійснюють  сільськогосподарську
діяльність.
 
   1.2. Методичні  рекомендації   не   поширюються   на:
сільськогосподарську  продукцію,  що  зберігається  після  її
первісного визнання; продукти переробки  сільськогосподарської
продукції; біологічні активи, не пов'язані з сільськогосподарською
діяльністю.
 
   1.3. Терміни,  що  використовуються  у  цих  Методичних
рекомендаціях, наводяться у Положенні (стандарті) бухгалтерського
обліку 30 "Біологічні активи", затвердженому наказом Міністерства
фінансів  України  від  18.11.2005  N 790 ( z1456-05 ) та
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 05.12.2005  за
N 1456/11736 (далі - Положення (стандарт) 30).
 
   1.4. Надходження, переміщення та вибуття біологічних активів
на підприємстві оформлюється відповідними первинними та зведеними
обліковими документами, типові форми яких затверджуються Державним
комітетом статистики України та іншими центральними органами
виконавчої влади.
   Якщо підприємство використовує для оформлення господарських
операцій форми первинних та зведених облікових документів, які не
затверджені органами державної влади, ці документи повинні мати
такі обов'язкові реквізити:
   назву документа (форми);
   дату і місце складання;
   назву підприємства, від імені якого складено документ;
   зміст та обсяг господарської операції та одиницю її виміру;
   посади осіб, відповідальних за  здійснення  господарської
операції і правильність її оформлення;
   особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати
особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
 
         2. Визнання біологічних активів
        та сільськогосподарської продукції
 
   2.1. Біологічний актив визнається активом, якщо:
   підприємству перейшли ризики й вигоди, пов'язані з правом
власності на біологічний актив;
   підприємство здійснює  управління  біологічним активом та
контроль за його використанням;
   є впевненість,  що  підприємство  отримає  в майбутньому
економічні  вигоди,  пов'язані  з  його  використанням  у
сільськогосподарській діяльності;
   вартість біологічного активу може бути достовірно визначена.
   Економічні вигоди  від  використання  біологічного активу
визначаються виходячи із стану його фізичних якостей.
 
   2.2. Біологічний актив визнається запасом, якщо він  не
використовується в сільськогосподарській діяльності та утримується
для продажу або напрям його використання не визначено. Біологічний
актив визнається основним засобом, якщо він використовується в
іншій діяльності, ніж сільськогосподарська, та очікуваний строк
його використання більше одного року (або операційного циклу, якщо
він довший за рік).
 
   2.3. Біологічний актив, визнаний активом в результаті минулих
подій, стосовно якого існує імовірність того, що підприємство не
отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані  з  його
використанням, у звітному періоді активом не визнається, а його
вартість відноситься до інших витрат операційної діяльності.
 
   2.4. Первісне  визнання  сільськогосподарської  продукції
активом здійснюється, якщо:
   підприємство набуло право власності на сільськогосподарську
продукцію і несе ризики й отримує вигоди від володіння нею;
   підприємство в подальшому буде здійснювати управління та
контроль за використанням сільськогосподарської продукції;
   є впевненість, що  підприємство  отримає  в  майбутньому
економічні вигоди, пов'язані з використанням сільськогосподарської
продукції;
   вартість її може бути достовірно визначена.
   Первісне визнання    сільськогосподарської    продукції
відображається в обліку у тому звітному періоді, у якому вона
відокремлена від біологічного активу.
 
   2.5. Сільськогосподарська продукція при її відокремленні від
біологічного активу (у рослинництві - зерно, плоди, ягоди, овочі,
зелена маса, отримані під час збирання врожаю (заготівлі); у
тваринництві  - вовна, молоко, яйця, мед, отримані під час
настригу, надою, збору тощо) або  при  припиненні  процесів
життєдіяльності  біологічних  активів (деревина, отримана при
вирубці насаджень тощо) перестає бути елементом  біологічних
активів і визнається як окремий актив.
 
   2.6. За  цільовим  призначенням,  господарською цінністю,
економічними вигодами  від  використання  сільськогосподарська
продукція поділяється на основну, супутню та побічну.
   Основною є сільськогосподарська продукція, використання якої
може  приносити  найбільші економічні вигоди підприємству, і
отримання якої є метою утримання біологічних активів, здатних
давати таку сільськогосподарську продукцію (у рослинництві -
зерно, овочі, фрукти, насіння соняшнику, виноград, коренеплоди
тощо; у тваринництві - молоко в молочному скотарстві, приріст
живої маси при вирощуванні і відгодівлі тварин, вовна основного
стада овець, мед, товарна риба тощо).
   Супутньою є сільськогосподарська продукція, яка одержана від
біологічного активу або їх групи одночасно з основною продукцією,
відповідає встановленим стандартам або  технічним  умовам  і
призначена для подальшої переробки або реалізації (у рослинництві
- насіння льону і конопель; у тваринництві - приріст живої маси
тварин основного стада, молоко від основного стада овець, віск у
бджолярстві тощо).
   Побічною є сільськогосподарська продукція, яка одержується
від одного біологічного активу або їх групи одночасно з основною,
але  має  другорядне  значення, а економічні вигоди від її
використання є несуттєвими (у рослинництві - солома, гичка,
бадилля; у тваринництві - гній, пташиний послід тощо).
 
   2.7. Від  окремих біологічних активів та їх груп, крім
сільськогосподарської продукції, можуть бути отримані додаткові
біологічні  активи  (у  рослинництві  - чубуки, саджанці; у
тваринництві - приплід, нові рої бджіл, матеріал для розведення
риби тощо).
   Первісне визнання   додаткових   біологічних   активів
відображається в обліку у тому звітному періоді, у якому вони
відокремлені від біологічного активу.
   Приклад біологічних активів і сільськогосподарської продукції
наведено у додатку 1 до Методичних рекомендацій.
 
   2.8. Продукція морського промислу, полювання тощо, отримана у
результаті діяльності, яка не є сільськогосподарською, однак
спрямована на отримання продукції рослинного  та  тваринного
походження з джерел, управління якими не здійснюється (морська
риболовля, мисливство тощо),  може  оцінюватись  у  порядку,
передбаченому Положенням  (стандартом)  30  ( z1456-05 ) для
біологічних активів та сільськогосподарської продукції.
 
        3. Класифікація біологічних активів
 
   3.1. Для цілей бухгалтерського обліку біологічні  активи
класифікуються за такими групами:
   Довгострокові біологічні активи.
 
   1.1. "Довгострокові біологічні активи  рослинництва,  які
оцінені за справедливою вартістю".
 
   1.2. "Довгострокові  біологічні  активи рослинництва, які
оцінені за первісною вартістю".
 
   1.3. "Довгострокові біологічні активи  тваринництва,  які
оцінені за справедливою вартістю".
 
   1.4. "Довгострокові  біологічні  активи тваринництва, які
оцінені за первісною вартістю".
 
   1.5. "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються
за справедливою вартістю".
 
   1.6. "Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються
за первісною вартістю".
 
         2. Поточні біологічні активи
 
   2.1. "Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за
справедливою вартістю".
 
   2.2. "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за
справедливою вартістю".
 
   2.3. "Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за
первісною вартістю".
   Підприємство може  розширювати  зазначену  класифікацію,
поділяючи у розрізі груп (підгруп) біологічні активи на власні та
орендовані тощо.
 
   3.2. До  незрілих  довгострокових  біологічних  активів
відносяться біологічні активи, операційний цикл створення яких
перевищує 12 місяців (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі),
які у звітному періоді ще не здатні давати сільськогосподарську
продукцію та/або додаткові біологічні активи визначеної якості,
зокрема, багаторічні насадження (сади, виноградники, ягідники
тощо), що не досягли пори плодоношення.
 
   3.3. Об'єктом бухгалтерського обліку біологічних  активів
рослинництва  можуть  бути  види сільськогосподарських рослин
(зернові, кормові, олійні, ефіроолійні,  технічні,  прядивні,
овочеві, лікарські, квіткові, плодові та ягідні рослини, виноград,
картопля тощо), або однорідні групи біологічних активів, які
складаються з підвидів сільськогосподарських рослин (озимі та ярі
зернові, кісточкові, зерняткові, горіхоплідні тощо), чи окремих
культур (ячмінь, кукурудза, соняшник тощо).
 
   3.4. Об'єктом  бухгалтерського обліку біологічних активів
тваринництва можуть бути види тварин (велика рогата худоба, свині,
вівці, птиця, хутрові звірі, сім'ї бджіл тощо) або однорідні групи
біологічних активів, які складаються з певних статево-вікових
(технологічних) груп (корови і бики-плідники основного стада,
свині і хряки-плідники основного стада, тварини на вирощуванні та
відгодівлі тощо).
 
   3.5. Об'єктом бухгалтерського обліку незрілих довгострокових
біологічних активів можуть бути види багаторічних насаджень.
 
   3.6. В аналітичному обліку біологічні активи відображаються у
вартісному та кількісному виразі.
   Одиницею виміру біологічних активів є штуки, голови тощо.
   Окремі види  біологічних  активів  тваринництва,  можуть
додатково характеризуватися їх живою масою, якщо її на дату
балансу можна достовірно визначити (велика рогата худоба, свині
тощо).
   Біологічні активи  рослинництва  в  аналітичному  обліку
кількісно можуть відображатися у одиницях площі, яку вони фактично
займають, у разі якщо їх кількість неможливо визначити або це
економічно недоцільно (зернові культури, соняшник, цукрові буряки,
насадження тощо).
 
       4. Облік надходження біологічних активів
 
   4.1. Біологічні активи, придбані за плату, оприбутковуються
за первісною вартістю, яка складається з  витрат,  фактично
понесених підприємством для їх одержання, зокрема:
   ціна придбання за вирахуванням знижок, відповідно до договору
з постачальником (продавцем), непрямих податків, крім випадків,
якщо вони не відшкодовуються підприємству відповідно до чинного
законодавства;
   суми ввізного мита;
   витрати на транспортування;
   інші витрати, які безпосередньо пов'язані  з  придбанням
біологічних активів і доведенням їх до стану, в якому вони
придатні для використання у запланованих цілях.
   Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій з
біологічними активами наведена у додатку  2  до  Методичних
рекомендацій.
 
   4.2. Первісна  вартість  безоплатно одержаних біологічних
активів дорівнює їх справедливій вартості з урахуванням витрат,
безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони
придатні для використання із запланованою ціллю. На справедливу
вартість безоплатно отриманих довгострокових біологічних активів
збільшується додатковий капітал, а поточних активів - інший
операційний дохід.
   Первісною вартістю біологічних активів, що одержані як внесок
до  статутного  капіталу  підприємства,  визнається погоджена
засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з
урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до
стану, у якому вони придатні для використання в запланованих
цілях.
   Витрати на доставку та інші витрати, безпосередньо пов'язані
з доведенням безоплатно отриманих та одержаних як внесок до
статутного капіталу біологічних активів до стану, у якому вони
придатні для використання із запланованою метою, включаються до
первісної вартості поточних біологічних активів безпосередньо, а
довгострокових активів - з відображенням в обліку капітальних
інвестицій.
 
   4.3. Не включаються до  первісної  вартості  біологічних
активів, а належать до витрат того періоду, в якому вони були
здійснені (встановлені):
   фінансові витрати  (за  винятком  фінансових витрат, які
включаються до собівартості кваліфікаційних активів відповідно до
Положення  (стандарту)  бухгалтерського  обліку 31 "Фінансові
витрати" ( z0610-06 );
   витрати на утримання відділів постачання та інших служб
підприємства з аналогічними функціями;
   курсові різниці, які виникають у разі здійснення розрахунків
з іноземними постачальниками за одержані біологічні активи;
   витрати, пов'язані з придбанням іноземної валюти для оплати
заборгованості за придбані біологічні активи;
   понаднормові втрати і нестачі;
   витрати на збут;
   адміністративні та інші подібні витрати, які безпосередньо не
пов'язані з придбанням і доставкою біологічних  активів  та
приведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у
запланованих цілях.
 
   4.4. Первісною вартістю біологічного активу, переведеного до
складу довгострокових біологічних активів із складу поточних
біологічних активів, є його справедлива вартість, зменшена на
очікувані витрати на місці продажу, визначена на дату такого
переводу.
   Витрати на придбання довгострокових біологічних активів та
вартість поточних біологічних активів, переведених до складу
довгострокових  біологічних  активів, відображаються в обліку
капітальних інвестицій.
 
   4.5. Первісною вартістю біологічного активу, отриманого в
обмін на подібний біологічний актив, є справедлива вартість
переданого біологічного активу. Подібними вважаються біологічні
активи одного виду та функціонального призначення.
   Первісною вартістю біологічного активу, придбаного в обмін
(або  частковий  обмін)  на неподібний біологічний актив, є
справедлива вартість переданого біологічного активу, збільшена
(зменшена) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що належить
до сплати (отримання) за обмінною операцією. При отриманні за
обмінною  операцією  довгострокового біологічного активу сума
грошових коштів чи їх еквівалентів, що сплачується за цією
операцією,  збільшує первісну вартість біологічного активу з

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6Украина онлайн