Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Методики розрахунку характеристик надійності оцінювання показників за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності

Державний комітет статистики України (Держкомстат)

Наказ № 639 від 29.12.2006

Страница 7

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8

<< Главная страница

 
   1. Запуск програми
   Для запуску   програми  "WesVarPC"  необхідно  знайти
місцезнаходження файла "wesvar32.exe" і запустити його, або, якщо
після інсталяції програми її ярлик було виведено на робочий стіл
"Windows" (див. рис.1 ( vb639202-06 ), то програму слід запустити
безпосередньо з робочого столу.
 
     Рис. 1. Ярлик для запуску програми "WesVarPC"
             ( vb639202-06 )
 
   Після запуску програми на екрані з'являється вікно програми
(див. рис. 2 ( vb639202-06 ).
 
        Рис. 2. Вікно програми "WesVarPC"
            та опції меню "Prep"
             ( vb639202-06 )
 
   2. Конвертація вхідного файла з формату програми "dBase" у
формат програмного пакета "WesVarPC"
   У пункті меню "Prep" вибрати опцію "Import Data File" для
відкриття вхідного файла формату dBase. На екрані з'являється
діалогове вікно "Input Data Files" (див. рис. 3 ( vb639202-06 ).
 
      Рис. 3. Діалогове вікно "Input Data Files"
             ( vb639202-06 )
 
   Вибираємо папку, у якій збережено вхідний файл, у полі "Тип
файлов" слід вибрати тип файла "dBase(.dbf)", у полі "Имя файла"
вказати ім'я вхідного файла (наприклад, "SE_Iq_06.sav"). Після
натискання кнопки "Открыть" з'являється вікно "Import dBase Dat
File" з  іменем  файла,  що  імпортується  (див.  рис.  4
( vb639202-06 ).
 
         Рис. 4. Початковий вигляд вікна
           "Import dBase Data File"
             ( vb639202-06 )
 
   У полі "Source Variables" великими літерами вказані імена
всіх змінних вхідного файла.
 
   3. Формування робочого файла у програмному пакеті "WesVarPC"
   Для формування робочого файла необхідно виконати наступне:
   1) за  допомогою  курсора  "миші"  слід  активізувати
індикатор "Id" (у віконці індикатора з'явиться чорна крапка).
Потім, із списку змінних у полі "Source Variables" вибрати змінну
                ------
"IDD". Після натискання кнопки ¦  ¦, або подвійного натискання
                ------
на змінну "IDD" у списку змінних зазначена змінна буде перенесена
у поле індикатора "Id";
   2) аналогічно у полі індикатора "Full Sample" задається
змінна, яка відповідає статистичним вагам - "WES_KV";
   3) у полі індикатора "Variables" із списку змінних вхідного
файла  переносяться  всі  змінні,  необхідні  для  подальших
розрахунків:
   BEZROB - змінна-ознака безробітного;
   EC_ACT - змінна-ознака економічно активного;
   P4 - змінна-ознака тип місцевості;
   PRAZ_V - змінна-ознака працездатного віку;
   PSU_UA - код територіальних одиниць вибірки для України (шари
для України);
   RG - код регіону за КОАТУУ;
   STAT - змінна-ознака стать респондента;
   STRS_RG - страти для регіонів;
   STRT_UA - страти для України;
   VIKGROUP - змінна-ознака вікової групи;
   ZAN - змінна-ознака зайнятого.
   Для того, щоб вилучити непотрібну змінну із будь-якого поля,
           ------
слід натиснути кнопку ¦  ¦, або двічі - на певну змінну.
           ------
   Кінцевий вигляд вікна "Import dBase Data File" наведено на
рис. 5 ( vb639202-06 ).
 
         Рис. 5. Кінцевий вигляд вікна
           "Import dBase Data File"
             ( vb639202-06 )
 
   Для збереження заданих параметрів робочого файла потрібно
натиснути кнопку "Create". З'являється вікно "Notice" (див. рис. 6
( vb639202-06 ) з інформацією про відсутність реплікаційних ваг,
які необхідні при розрахунках похибки вибірки. Для продовження
роботи програми слід натиснути кнопку "Да".
 
          Рис. 6. Вікно з інформацією
        про відсутність реплікаційних ваг
             ( vb639202-06 )
 
   Після цього з'являється діалогове вікно "WESVAR Files" (див.
рис. 7 ( vb639202-06 ), в якому вибирається папка та задається
ім'я робочого файла формату "WesVarPC" (*.var). Для збереження
файла необхідно натиснути кнопку "Сохранить". При цьому програма
автоматично залишає ім'я вхідного файла  та  змінює  тільки
розширення файла з "*.dbf" на "*.var".
 
          Рис. 7. Вікно для збереження
           робочого файла WesVar
             ( vb639202-06 )
 
   У вікні програми, яке відображає динаміку процесу збереження
робочого файла "WesVarPC", у разі необхідності, можливо перервати
цей процес  за  допомогою  кнопки  "Cancel"  (див.  рис.  8
( vb639202-06 ).
 
        Рис. 8. Вікно відображення процесу
        збереження робочого файла "WesVarPC"
             ( vb639202-06 )
 
   Після завершення  формування  робочого  файла  "WesVarPC"
з'являється вікно "Information" з відповідною інформацією (див.
рис. 9 ( vb639202-06 ).
 
          Рис. 9. Вікно з інформацією
        про завершення процесу збереження
             ( vb639202-06 )
 
   Після натиснення кнопки "OK" з'являється вікно "Notice" з
пропозицією створити  реплікаційні  ваги  (див.  рис.  10
( vb639202-06 ). Натиснути кнопку "Да".
 
          Рис. 10. Вікно з пропозицією
          створити реплікаційні ваги
             ( vb639202-06 )
 
   4. Формування реплікаційних ваг
   Після погодження з пропозицією про створення реплікаційних
ваг з'явиться діалогове вікно "Creating Weights for WesVarPC Data
File", яке представлено на рис. 11 ( vb639202-06 ).
 
         Рис. 11. Початковий вигляд вікна
      "Creating Weights for WesVarPC Data File"
             ( vb639202-06 )
 
   У полі  "Source  Variables"  вказані імена всіх змінних
сформованого робочого файла "WesVarPC".
 
   Для формування реплікаційних ваг необхідно:
   1) обрати метод розрахунку - у полі "Method" проставивши
індикатор біля позначки "BRR";
   2) у полі індикатора "VarUnit" задати змінну "PSU_UA" із
списку змінних робочого файла;
   3) у полі індикатора "VarStrat" проставити змінну "STRT_UA"
із  списку  змінних  робочого файла (якщо розрахунки будуть
проводитись для рівня України) або змінну "STRS_RG" (для рівня
регіонів).
   Кінцевий вигляд вікна "Creating Weights for WesVarPC Data
File" наведено на рис. 12 ( vb639202-06 ).
 
      Рис. 12. Кінцевий вигляд діалогового вікна
      "Creating Weights for WesVarPC Data File"
             ( vb639202-06 )
 
   Для збереження заданих параметрів формування реплікаційних
ваг слід натиснути кнопку "Create". У вікні, що з'явиться (див.
рис. 7 ( vb639202-06 ), необхідно задати ім'я файла та зробити до
запропонованого імені букви "_UA" або "_RG" в залежності від
рівня, для якого здійснюється обробка даних (по Україні чи
регіонах).   Наприклад,   назва  файла  буде  відповідно
"SE_Iq_06_UA.var"  або  "SE_Iq_06_RG.var".  Після  виконання
зазначеної процедури слід натиснути кнопку "Сохранить".
   У вікні  "WesVarPC"  буде  відображено  динаміку процесу
створення робочого файла програми з реплікаційними вагами та є
можливість зупинити цей процес за допомогою кнопки "Cancel" (див.
рис. 13 ( vb639202-06 ).
 
     Рис. 13. Вікно відображення процесу створення
         файла з реплікаційними вагами
             ( vb639202-06 )
 
   Після завершення  процесу  формування  файла  з'являється
вікно "Information" з інформацією про те, що реплікаційні ваги
сформовано успішно (див. рис. 14 ( vb639202-06 ).
 
       Рис. 14. Вікно з інформацією про успішне
          формування реплікаційних ваг
             ( vb639202-06 )
 
   Після закінчення вищезазначеної процедури слід повернутися до
основного діалогового вікна програми "WesVarPC" (див. рис. 2
( vb639202-06 ).
 
   5. Повторне формування реплікаційних ваг
   Якщо розрахунки здійснюються для різних рівнів агрегації (по
Україні чи регіонах), то необхідно виконати наступне:
  1) сформувати  робочий  файл  з  реплікаційними  вагами
("SE_Iq_06_UA.var") для рівня України, як описано в п. 3 та 4;
   2) для формування реплікаційних ваг у пункті меню "Prep"
основного діалогового  вікна  програми  вибрати опцію "Create
Replicate Weights" (див. рис. 15 ( vb639202-06 );
 
    Рис. 15. Вибір опції формування реплікаційних ваг
             ( vb639202-06 )
 
   3) вибрати   робочий  файл  без  реплікаційних  ваг
("SE_Iq_06.var") та відкрити його, натиснувши кнопку "Открыть"
(див. рис. 16 ( vb639202-06 );
 
        Рис. 16. Вікно вибору робочого файла
             ( vb639202-06 )
 
   4) після появи діалогового вікна "Creating Weights  for
WesVarPC Data File" (див. рис. 11 ( vb639202-06 ) виконати
операції, описані в п. 4. У результаті буде отримано робочий файл
з реплікаційними вагами для подальших розрахунків для рівня
регіонів ("SE_Iq_06_RG.var");
   5) повернутися в основне вікно програми.
   6. Побудова таблиць з характеристиками надійності
   Для побудови таблиць потрібно обрати у пункті меню "Tables"
основного діалогового  вікна  опцію  "New"  (див.  рис.  17
( vb639202-06 ).
 
      Рис. 17. Вибір опції для формування таблиць
         з характеристиками надійності
             ( vb639202-06 )
 
   У діалоговому  вікні  "WESVAR  Files"  (див.  рис.  16
( vb639202-06 ) потрібно вибрати робочий файл із реплікаційними
вагами "SE_Iq_06_UA.var" та відкрити його, натиснувши кнопку
"Открыть".
 
   Далі з'являється діалогове вікно  "Table  Request",  яке
представлене на рис. 18 ( vb639202-06 ).
 
         Рис. 18. Вікно "Table Request"
             ( vb639202-06 )
 
   Зазначене вікно можна умовно розділити на чотири зони:
   - інформаційна зона, яка містить інформацію про робочий файл
та файл виводу результатів розрахунків;
   - зона опцій ("Options"),  що задає певні параметри для
розрахунків;
   - зона описання виводу ("Display Summary"), що зосереджує
інформацію про основні операції розрахунків та формат виводу
результатів;
   - зона функціональних кнопок, за допомогою яких формуються
основні параметри розрахунків, здійснюється управління процесом
розрахунку та робочим файлом.
 
   6.1. Формування таблиць
   Для формування  таблиць  з  характеристиками  надійності
необхідно натиснути кнопку "Tables..." "у зоні функціональних
кнопок, після  чого з'явиться діалогове вікно "Tables" (див.
рис. 19 ( vb639202-06 ).
 
           Рис. 19. Вікно "Tables"
             ( vb639202-06 )
 
  Після натискання кнопки "New..." "з'явиться вікно "Define
Table" визначення таблиці (див. рис. 20 ( vb639202-06 ).
 
         Рис. 20. Вікно "Define Table"
             ( vb639202-06 )
 
   У діалоговому вікні "Define Table" визначаються необхідні
таблиці на основі існуючих змінних зі списку "Source Variables".
Для кожної таблиці розраховуються необхідні оцінки показників та
характеристики її надійності.
   6.1.1. Побудова одновимірних таблиць
   У полі "Source Variables" слід двічі натиснути "мишею" по
змінній, за якою будується одновимірна таблиця.
   Після перенесення змінної у поле "Table" слід натиснути
    ------
кнопку ¦  ¦. В результаті чого змінна перенесеться у поле
    ------
"Selected", бо лише після цього по ній буде побудовано одновимірну
таблицю.
 
   6.1.2. Побудова двовимірних таблиць
   Для побудови двовимірних таблиць необхідно вибрати першу
змінну (двічі натиснувши "мишею"), за якою будується двовимірна
таблиця (основний розподіл), а потім двічі натиснути другу змінну,
по якій будується двовимірна таблиця (внутрішній розподіл). Після
того, як обидві змінні будуть розділені символом "*" та з'являться
                      ------
у  полі "Table", слід натиснути кнопку ¦  ¦, що дозволить
                      ------
перенести їх у поле "Selected". Таким чином буде побудовано
двомірну таблицю.
   Аналогічно задаються будь-які інші таблиці.
   Для прикладу, на рис. 21 ( vb639202-06 ) представлено вигляд
вікна "Define Table" у процесі формування одновимірної (розподіл
населення за статтю) та двовимірної таблиць (розподіл зайнятих за
статтю).
 
        Рис. 21. Вигляд вікна "Define Table"
          у процесі формування таблиць
             ( vb639202-06 )
 
   Після того, як у полі "Selected" будуть знаходитися усі
необхідні таблиці (за розрізами), слід повернутись до попереднього
діалогового вікна "Tables", натиснувши на кнопку "Close". У полі
"Tables" цього вікна будуть зазначені всі сформовані таблиці, а у
полі "Options" - перелік оцінок,  для  яких  розраховуються
характеристики надійності (див. рис. 22 ( vb639202-06 ). При цьому
перелік  оцінок  може  бути збільшений або зменшений шляхом
проставлення або зняття галочки  біля  певної  оцінки.  Для
розрахунків  використовується  перелік  оцінок,  що задається
автоматично.
 
         Рис. 22. Вигляд вікна "Tables"
           після формування таблиць
             ( vb639202-06 )
 
   Натиснувши кнопку  "Close", повертаємося до вікна "Table
Request". У полі "Tables" цього вікна перелічені всі сформовані
таблиці (див. рис. 23 ( vb639202-06 ).
 
       Рис. 23. Вигляд вікна "Table Request"
           після формування таблиць
             ( vb639202-06 )
 
   Для виконання цієї процедури слід натиснути кнопку "Run".
З'являється вікно, яке відображає динаміку процесу розрахунку
оцінок та побудови таблиць (див. рис. 24 ( vb639202-06 ).
 
          Рис. 24. Вікно відображення
           процесу побудови таблиць
             ( vb639202-06 )
 
   Після завершення  процесу  побудови  таблиць  з'являється
відповідне повідомлення  (див.  рис. 25 ( vb639202-06 ). За
допомогою кнопки "OK" слід повернутися до вікна "Table Request"
(див. рис. 23 ( vb639202-06 ).
 
        Рис. 25. Повідомлення про завершення
           процесу побудови таблиць
             ( vb639202-06 )
 
   Результати розрахунків зберігаються у відповідному файлі з
розширенням "*.LST". Ознайомитись з результатами роботи програми
можна, натиснувши на кнопку "View" у вікні "Table Request" (див.
рис. 23 ( vb639202-06 ).  В  результаті  даної  маніпуляції
з'являється вікно виводу "Browse" у тестовому форматі. Також
результати можна переглянути, відкривши файл з  результатами
розрахунків у програмі "Excel".
 
   6.2. Побудова  таблиць  для  показників  зайнятості  та
економічної активності населення
   Побудова таблиць  для  оцінки  характеристик  надійності
показників зайнятості  та  економічної  активності  населення
здійснюється у наступних розрізах:
   - стать;
   - місцевість;
   - вікові групи;

<< Главная страница

Стр. 1 Стр. 2 Стр. 3 Стр. 4 Стр. 5 Стр. 6 Стр. 7 Стр. 8Украина онлайн