Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Перелік N 21 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Вища атестаційна комісія України (ВАК)

Постанова № 1-05/2 від 13.02.2008

<< Главная страница

      ПРЕЗИДIЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦIЙНОЇ КОМIСIЇ УКРАЇНИ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова президії
                   ВАК України
                   13.02.2008 N 1-05/2
 
 
              ПЕРЕЛIК N 21
         наукових фахових видань України,
       в яких можуть публікуватися результати
         дисертаційних робіт на здобуття
      наукових ступенів доктора і кандидата наук
 
      { Iз змінами, внесеними згідно з Постановами
              Вищої атестаційної комісії
       N 3-05/3 ( v_3_3330-08 ) від 12.03.2008
       N 1-05/4 ( v0001330-08 ) від 09.04.2008
       N 1-05/5 ( v05_5330-08 ) від 21.05.2008
       N 1-05/6 ( v05_6330-08 ) від 02.07.2008 }
 
 
 
           ФIЗИКО-МАТЕМАТИЧНI НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
 
   Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
"Фізико-математичні науки" (Національний університет "Львівська
політехніка"), з математики.
 
   Гідроакустичний журнал (Проблеми, методи, засоби досліджень
Світового океану) (Науково-технічний центр панорамних акустичних
систем Національної академії наук України).
 
 
             ТЕХНIЧНI НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
 
   1. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту
зв'язку (Державне підприємство "Український  науково-дослідний
інститут зв'язку").
 
   2. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С.Попова (Одеська національна
академія зв'язку), з електроніки, радіотехніки та телекомунікацій.
 
   3. Современные технологии в машиностроении  (Національний
технічний університет "Харківський політехнічний інститут"), з
машинобудування.
 
   4. Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
"Комп'ютерні  науки та інформаційні технології" (Національний
університет "Львівська політехніка").
 
   5. Український  міжвідомчий  науково-технічний  збірник
"Автоматизація  виробничих  процесів  у  машинобудуванні  та
приладобудуванні"   (Національний   університет   "Львівська
політехніка").
 
   6. Міжвідомчий  науково-технічний  збірник  "Вимірювальна
техніка та метрологія" (Національний  університет  "Львівська
політехніка").
 
   7. Chemistry  Chemical Technology (Національний університет
"Львівська політехніка"), з хімічних технологій.
 
   8.  Збірник  наукових  праць  Національного університету
кораблебудування  (Національний  університет  кораблебудування
ім. адмірала Макарова).
 
   9.  Міжвідомчий  науково-технічний  збірник  "Геодезія,
картографія  і  аерофотознімання"  (Національний  університет
"Львівська політехніка").
 
   10.   Вісник  Національного  університету  "Львівська
політехніка".  Серія:  "Хімія,  технологія  речовин  та  їх
застосування".
 
   11.   Вісник  Національного  університету  "Львівська
політехніка". Серія: "Електроніка".
 
   12.   Вісник  Національного  університету  "Львівська
політехніка". Серія: "Радіоелектроніка та телекомунікації".
 
   13.   Вісник  Національного  університету  "Львівська
політехніка". Серія: "Динаміка, міцність та проектування машин і
приладів".
 
   14.   Вісник  Національного  університету  "Львівська
політехніка". Серія: "Комп'ютерні системи проектування. Теорія і
практика".
 
   15.   Вісник  Національного  університету  "Львівська
політехніка". Серія: "Автоматика, вимірювання та керування".
 
   16.   Вісник  Національного  університету  "Львівська
політехніка".  Серія:  "Електроенергетичні та електромеханічні
системи".
 
   17.   Вісник  Національного  університету  "Львівська
політехніка". Серія: "Комп'ютерні системи та мережі".
 
   18.   Вісник  Національного  університету  "Львівська
політехніка". Серія: "Оптимізація виробничих процесів і технічний
контроль у машинобудуванні і приладобудуванні".
 
   19.   Вісник  Національного  університету  "Львівська
політехніка". Серія:  "Теплоенергетика.  Iнженерія  довкілля.
Автоматизація".
 
   20.   Вісник  Національного  університету  "Львівська
політехніка". Серія: "Iнформаційні системи та мережі".
 
   21.  Праці  Таврійського  державного  агротехнологічного
університету.
 
   22.  Проблеми  інформаційних  технологій.  Херсонський
національний   технічний   університет,   (інформатика   і
приладобудування).
 
   23. Механізація, екологізація та конвертація біосировини у
тваринництві. (Iнститут механізації тваринництва УААН).
 
   24. Современные проблемы физического материаловедения. Серия
"Физико-химические  основы  технологии  порошковых материалов"
(Iнститут проблем матеріалознавства ім. I.М.Францевича НАНУ).
 
   ЖУРНАЛИ
 
   1. Промислове будівництво та інженерні споруди (Українська
державна  корпорація  по  виконанню  монтажних і спеціальних
будівельних  робіт  "Укрмонтажспецбуд",  ВАТ   Український
науково-дослідний та  проектний  інститут сталевих конструкцій
ім. В.М.Шимановського).
 
   2. Геодинаміка (Державна служба геодезії, картографії та
кадастру   України,  Національний  університет  "Львівська
політехніка", Iнститут геофізики ім. С.I. Субботіна НАН України,
Iнститут  геології  і геохімії горючих копалин НАН України,
Львівське астрономо-геодезичне товариство).
 
   3. Нова тема (Київський національний університет будівництва
і архітектури; Асоціація інженерів енергоефективних технологій
України).
 
   4. Кераміка: наука і життя. (Iнститут технічної теплофізики
Національної  академії  наук  України,  Державне підприємство
"Iнженерний центр "Сушка", ТОВ "Асоціація кераміки"), (електроніка
та енергетика).
 
   5. Харчова наука і технологія. (Одеська національна академія
харчових технологій).
 
             ХIМIЧНI НАУКИ
 
   ЗБIРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
 
   Chemistry  Chemical Technology (Національний університет
"Львівська політехніка").
 
             БIОЛОГIЧНI НАУКИ
 
   ЗБIРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
 
   1.  Кибернетика  и вычислительная техника (НАН України,
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та
систем НАН та МОН України, Iнститут кібернетики ім. В.М.Глушкова
НАН України).
   
   2. Таврійський науковий вісник. (Державний вищий навчальний
заклад   "Херсонський  державний  аграрний  університет"),
(іхтіологія).
 
   3. Науковий вісник Національного лісотехнічного університету
України.
 
   ЖУРНАЛИ
 
   Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів.
(Українське товариство    генетиків    і    селекціонерів
ім. М.I.Вавилова).
 
             IСТОРИЧНI НАУКИ
 
   Журнали
 
   Питання історії науки і техніки (Центр  пам'яткознавства
Національної академії наук України і Українського товариства
охорони пам'яток історії і культури), з історії науки і техніки.
 
   Збірники наукових праць
 
   Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
Серія: "Держава та армія".
 
   "Ейдос" (Національна академія наук України, Iнститут історії
НАН України).
 
             ЕКОНОМIЧНI НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
 
   1. Науковий вісник Національного  університету  державної
податкової служби України.
 
   2. Наукові праці ОНАЗ ім. О.С.Попова (Одеська національна
академія зв'язку).
 
   3. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України
(Національна  академія  наук  України,  Iнститут регіональних
досліджень Національної академії наук України).
 
   4. Таврійський науковий вісник. (Державний вищий навчальний
заклад "Херсонський державний аграрний університет").
 
   5. Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
Серія: "Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення
і проблеми розвитку".
 
   6. Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
Серія: "Проблеми економіки та управління".
 
   ЖУРНАЛИ
 
   1. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.
(Тернопільський національний економічний університет).
 
   2. Вісник  Східноєвропейського  університету  економіки і
менеджменту. Серія: економіка і менеджмент.
 
            ФIЛОСОФСЬКI НАУКИ
 
   Журнали
 
   Вища школа (Міністерство освіти і науки України).
 
            ФIЛОЛОГIЧНI НАУКИ
 
   ЗБIРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
 
   1. "Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика та
літературознавство".   (Бердянський  державний  педагогічний
університет, ДВНЗ "Запорізький національний університет"  МОН
України).
 
   2. Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
Серія: "Проблеми української термінології", (мовознавство).
 
   3. Крымский Ахматовский научный сборник "Анна  Ахматова:
эпоха, судьба, творчество" (ТОВ "Кримський центр гуманітарних
досліджень", Таврійський     національний     університет
ім. В.I.Вернадського), літературознавство.
 
   4. Studia  Slovakistica. (ДВНЗ "Ужгородський національний
університет"), мовознавство.
 
   Журнали
 
   Вісник Сумського державного університету. Серія "Філологія"
(Сумський державний університет), з літературознавства.
 
   Наукові  праці  Миколаївського  державного  гуманітарного
університету ім. Петра Могили, з мовознавства.
 
   Германістика в Україні. Українська спілка германістів вищої
школи,  Київський  національний  лінгвістичний  університет,
(мовознавство).
 
            ГЕОГРАФIЧНI НАУКИ
 
 
   ЗБIРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
 
   Міжвідомчий науково-технічний збірник "Геодезія, картографія
і  аерофотознімання"  (Національний  університет  "Львівська
політехніка").
 
   Журнали
 
   Український гідрометеорологічний журнал (Одеський державний
екологічний університет), із спеціальностей: гідрологія суші,
водні   ресурси,  гідрохімія;  океанологія;  метеорологія,
кліматологія,  агрометеорологія;  конструктивна  географія  і
раціональне використання природних ресурсів.
 
             ЮРИДИЧНI НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
 
   1. Науковий  вісник  Національного університету державної
податкової служби України.
 
   2. Вісник Харківського національного університету.  Серія
"Право" (Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна).
 
   ЖУРНАЛИ
 
   Вісник Одеського національного університету. Правознавство
(Одеський національний університет ім. I.I.Мечникова).
 
   Фінансове право. (Науково-дослідний  інститут  фінансового
права).
 
            ПСИХОЛОГIЧНI НАУКИ
 
   ЗБIРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
 
   1. Педагогічний  процес:  теорія  і  практика  (Iнститут
педагогічної освіти і освіти дорослих Академії педагогічних наук
України, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка).
 
   2. Науковий  вісник  Львівського  державного університету
внутрішніх справ (серія психологічна).
 
   ЖУРНАЛИ
 
   Неперервна професійна освіта: теорія і практика. (Iнститут
педагогічної освіти дорослих АПН  України,  Благодійний  фонд
ім. Антона Макаренка).
 
            ПЕДАГОГIЧНI НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
 
   1. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент (Iнститут
педагогіки Академії педагогічних  наук  України,  Національна
академія  образотворчого  мистецтва і архітектури, Мистецький
інститут художнього моделювання та дизайну).
 
   2. Жестова мова і сучасність (Iнститут спеціальної педагогіки
Академії педагогічних наук України), з корекційної педагогіки.
 
   3. Нові  технології  навчання (Державна наукова установа
"Iнститут інноваційних технологій і змісту освіти").
 
   4. Проблеми освіти (Державна наукова установа  "Iнститут
інноваційних технологій і змісту освіти").
 
   5.  Педагогічний  процес:  теорія  і практика (Iнститут
педагогічної освіти і освіти дорослих Академії педагогічних наук
України, Благодійний фонд ім. Антона Макаренка).
 
   Журнали
 
   Позашкільна освіта та виховання. (Академія педагогічних наук
України, Iнститут проблем виховання Академії педагогічних наук
України).
 
             МЕДИЧНI НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
 
   Кибернетика и  вычислительная  техника  (НАН  України,
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та
систем НАН та МОН України, Iнститут кібернетики ім. В.М.Глушкова
НАН України), з медичної інформатики і кібернетики.
 
   Журнали
 
   1. Проблеми сучасної медичної науки та освіти. (Харківська
медична академія післядипломної освіти, Товариство з обмеженою
відповідальністю "Видавництво ФОЛIО").
 
   2. Клиническая  информатика  и  телемедицина  (Українська
асоціація "Комп'ютерна медицина", Iнститут медичної інформатики і
телемедицини).
 
   3. Україна. Здоров'я нації (Український інститут громадського
здоров'я Міністерства охорони здоров'я України).
 
   4. Новини стоматології (Львівський національний медичний
університет ім. Данила Галицького, ТОВ "Галдент").
 
   5.  Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія,
вірусологія,  паразитологія,  інфекційні  хвороби).  (Державна
установа  "Iнститут  епідеміології та інфекційних хвороб ім.
Л.В.Громашевського АМН України").
 
   6. Новоутворення. (Донецький обласний протипухлинний центр).
 
   7. Фармакологія та лікарська токсикологія. (АМН України, ДУ
"Iнститут фармакології та токсикології АМН України", ДП "Державний
фармакологічний центр" МОЗ України, Всеукраїнська  громадська
організація "Асоціація фармакологів України").
 
            ФАРМАЦЕВТИЧНI НАУКИ
 
   Журнали
 
   1. Клиническая  информатика  и  телемедицина  (Українська
асоціація  "Комп'ютерна  медицина",  Товариство  з  обмеженою
відповідальністю "Iнститут медичної інформатики і телемедицини").
 
   2. Фармацевтичний часопис (Тернопільський державний медичний
університет ім. I.Я.Горбачевського, Національний фармацевтичний
університет).
 
   3. Фармакологія та лікарська токсикологія. (АМН України, ДУ
"Iнститут фармакології та токсикології АМН України", ДП "Державний
фармакологічний  центр" МОЗ України, Всеукраїнська громадська
організація "Асоціація фармакологів України").
 
          СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКI НАУКИ
 
   Журнали
 
   1. Рибогосподарська  наука  України  (Iнститут  рибного
господарства Української академії аграрних наук), із зоотехнії.
 
   2. Картоплярство України (Iнститут картоплярства Української
академії аграрних наук), з агрономії.
 
   Збірники наукових праць
 
   Таврійський науковий  вісник. (Державний вищий навчальний
заклад "Херсонський державний аграрний університет").
 
 
             КУЛЬТУРОЛОГIЯ
 
   Збірники наукових праць
 
   1. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої
культури (Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв).
 
   2. Культура  і  сучасність (альманах) (Державна академія
керівних кадрів культури і мистецтв).
 
   Журнали
 
   Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв
(Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв).
 
             ПОЛIТИЧНI НАУКИ
 
   Збірники наукових праць
 
   Політика і публіцистика (Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка).
 
           СОЦIАЛЬНI КОМУНIКАЦIЇ
 
           ЗБIРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
 
   1. Діалог: Медіа-студії (Одеський національний університет
ім. I.I.Мечникова МОН України).
 
   2. Журналістика   (Iнститут   журналістики   Київського
національного університету імені Тараса Шевченка).
 
   3. Стиль  і  текст  (Iнститут  журналістики  Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка).
 
   4. Вісник Київського університету ім. Тараса Шевченка. Серія:
"Журналістика".
 
   5. Наукові  записки  Iнституту  журналістики  Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка.
 
   6. Образ (Iнститут журналістики Київського  національного
університету ім. Тараса Шевченка).
 
   7. Вісник Харківської державної академії культури.
 
   ЖУРНАЛИ
 
   1. Бібліотекознавство.   Документознавство.  Iнформологія
(Державна  академія  керівних  кадрів  культури  і  мистецтв
Міністерства культури і туризму України).
 
   2. Iнформаційне   суспільство  (Київський  національний
університет ім. Тараса Шевченка).
 
   3. Українське журналістикознавство (Iнститут  журналістики
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка).
 
   4.  Актуальні  питання  масової  комунікації  (Iнститут
журналістики Київського     національного     університету
ім. Тараса Шевченка).
 
   5.  Вісник  Книжкової  палати України, з книгознавства,
бібліотекознавства, бібліографознавства.
 
   6.  Бібліотечний  вісник (Національна бібліотека України
ім. В.I.Вернадського НАН України).
 
 
              АРХIТЕКТУРА
 
   Збірники наукових праць
 
   1. Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
Серія: "Архітектура".
 
   2. Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
Серія: "Теорія і практика будівництва".
 
            ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ
 
   Збірники наукових праць
 
   Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія:
"Управління".
 
            МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
 
   ЗБIРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
 
   Науковий вісник Київського національного університету театру,
кіно і телебачення ім. I.К.Карпенка-Карого.
 
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами Вищої
атестаційної комісії N 3-05/3 ( v_3_3330-08 ) від 12.03.2008,
N 1-05/4 ( v0001330-08 ) від 09.04.2008, N 1-05/5 ( v05_5330-08 )
від 21.05.2008, N 1-05/6 ( v05_6330-08 ) від 02.07.2008

<< Главная страницаУкраина онлайн