Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки

Кабінет Міністрів України

Розпорядження № 1446-р від 19.11.2008

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
        від 19 листопада 2008 р. N 1446-р
                Київ
 
      Про схвалення Концепції Державної цільової
       економічної програми енергоефективності
            на 2010-2015 роки
 
 
   1. Схвалити Концепцію Державної цільової економічної програми
енергоефективності на 2010-2015 роки, що додається.
 
   Визначити НАЕР державним замовником Програми.
 
   2. НАЕР разом з іншими заінтересованими органами виконавчої
влади розробити та подати до 1 січня 2009 р. Кабінетові Міністрів
України  проект  Державної  цільової  економічної  програми
енергоефективності на 2010-2015 роки.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 37
 
 
                     СХВАЛЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
               від 19 листопада 2008 р. N 1446-р
 
              КОНЦЕПЦIЯ
       Державної цільової економічної програми
        енергоефективності на 2010-2015 роки
 
 
        Визначення проблеми, на розв'язання
           якої спрямована Програма
 
   Одним з основних показників рівня розвитку економіки держави
є енергоємність валового внутрішнього продукту (далі - ВВП).
 
   Енергоємність ВВП в Україні досить висока і становить, за
даними Міжнародного енергетичного агентства та органів державної
статистики, 0,5 кілограма нафтового еквівалента на 1 долар США з
урахуванням паритету реальної купівельної спроможності, що  у
2,6 раза перевищує середнє значення енергоємності ВВП розвинутих
держав світу. При цьому його величина в Данії та Японії дорівнює
0,11, у Великобританії - 0,14, Німеччині і Франції - 0,18,
Сполучених Штатах Америки - 0,21, Росії - 0,47 кілограма нафтового
еквівалента на 1 долар США.
 
   Проблема високої  енергоємності ВВП має загальнодержавний
характер, оскільки впливає на рівень собівартості продукції та її
конкурентоспроможність.
 
   На сучасному етапі соціально-економічного розвитку держави
вирішення питання щодо зниження енергоємності ВВП має найбільш
важливе значення для забезпечення її енергетичної незалежності та
підвищення рівня енергетичної безпеки.
 
   Програмою діяльності Кабінету Міністрів України "Український
прорив: для людей, а не політиків", затвердженою постановою
Кабінету Міністрів України від  16  січня  2008  р.  N  14
( 14-2008-п ), передбачено зниження енергоємності ВВП за рахунок
більш ефективного використання паливно-енергетичних  ресурсів,
збільшення обсягу використання альтернативних і відновлюваних
джерел енергії.
 
   Згідно з Енергетичною стратегією України на  період  до
2030 року ( 145а-2006-р ), схваленою розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 15 березня 2006 р. N 145 ( 145-2006-р ), у
2030 році прогнозується збільшення майже у три рази обсягу ВВП
порівняно  з  2005  роком,  а   споживання   первинних
паливно-енергетичних ресурсів - тільки на 47,5 відсотка (з 205,2
до 302,7 млн. тонн умовного палива). При цьому енергоємність ВВП
повинна знизитися з 0,5 до 0,24 нафтового еквівалента на 1 долар
США. У 2015 році зазначений показник становитиме 0,31 кілограма
нафтового еквівалента на 1 долар США за рахунок використання
потенціалу енергоефективності та енергозбереження.
 
        Аналіз причин виникнення проблеми
 
   Неефективне використання  паливно-енергетичних   ресурсів
призводить до зниження рівня конкурентоспроможності продукції,
зменшення обсягу власних обігових коштів підприємств, унаслідок
чого ускладнюється процес інвестування у проекти модернізації
виробничих фондів і технологій. Крім того, уповільнюються темпи
приросту обсягу ВВП та зменшується обсяг надходжень до державного
бюджету.
 
   Рівень використання   потенціалу   енергозбереження   є
незадовільний, незважаючи на ряд прийнятих законодавчих та інших
нормативно-правових актів, спрямованих на ефективне використання
паливно-енергетичних ресурсів, зменшення обсягу їх споживання та
імпорту.
 
   Основними причинами  високої  енергоємності  ВВП   та
неефективності здійснення заходів з енергозбереження є:
 
   недосконалість нормативно-правової   бази   у   сфері
енергоефективності та  енергозбереження,  відсутність  окремих
стандартів і нормативів;
 
   надмірна зношеність  основних  фондів,  низькі  темпи їх
оновлення, недостатній рівень мотивації власників підприємств щодо
оновлення таких фондів за рахунок власних або кредитних коштів та
відсутність у них відповідних зобов'язань;
 
   недосконалість механізму  утворення  цін  і  тарифів  на
енергоносії, що призводить до перехресного субсидування;
 
   наявність та подальше збільшення обсягу заборгованості з
оплати спожитих паливно-енергетичних ресурсів;
 
   значні понаднормативні втрати ресурсів,  постачання  яких
здійснюється з використанням інженерних мереж;
 
   недостатній рівень  впровадження  новітніх  технологій,
спрямованих  на   підвищення   ефективності   використання
паливно-енергетичних ресурсів,  альтернативних  і відновлюваних
джерел енергії;
 
   відсутність цілісної інноваційної інфраструктури, необхідної
для зниження енергоємності ВВП до рівня розвинутих держав світу;
 
   обмежений доступ юридичних і фізичних осіб до кредитних
ресурсів;
 
   неефективність системи енергетичного менеджменту у виробничій
та невиробничій сфері, відсутність відповідних автоматизованих
систем;
 
   недостатній рівень оснащення інженерних  мереж  приладами
обліку паливно-енергетичних та інших ресурсів;
 
   відсутність енергетичного  балансу  і відповідної системи
моніторингу його показників.
 
             Мета Програми
 
   Метою Програми є створення умов для зниження енергоємності
ВВП до рівня розвинутих держав світу, підвищення ефективності
використання  паливно-енергетичних  ресурсів  і  забезпечення
конкурентоспроможності національної економіки.
 
         Визначення оптимального варіанта
            розв'язання проблеми
 
   Можливі три варіанти розв'язання проблеми.
 
   Перший варіант передбачає здійснення окремих  заходів  з
енергозбереження.  Як  свідчить  практика,  без  розроблення
відповідних нормативно-правових актів, стандартів і нормативів
здійснення таких заходів є малоефективним.
 
   Другий варіант передбачає продовження роботи з виконання
Комплексної державної програми з  енергозбереження,  основним
завданням  якої  є  забезпечення  ефективного  використання
паливно-енергетичних ресурсів за рахунок зменшення обсягу  їх
споживання.  Недоліками  цього  варіанта  є надання переваги
скороченню споживання  паливно-енергетичних  ресурсів  замість
підвищення ефективності їх використання, а також недосконалість
механізму контролю за виконанням зазначеної Програми.
 
   Третій, оптимальний  варіант  передбачає  розроблення  і
виконання   Державної   цільової   економічної   програми
енергоефективності на 2010-2015 роки, що дасть можливість створити
умови для зниження енергоємності ВВП до рівня розвинутих держав
світу шляхом удосконалення законодавства, розроблення відповідних
стандартів, нормативів і технічних регламентів, необхідних для
формування  ефективної   системи   державного   управління
енергоефективністю,  впровадження дієвого механізму реалізації
державної політики у сфері енергоефективності та енергозбереження.
 
       Шляхи і способи розв'язання проблеми,
           строк виконання Програми
 
   Проблему передбачається розв'язати шляхом:
 
   законодавчого забезпечення  та  економічного  стимулювання
здійснення заходів з енергозбереження;
 
   адаптації національного   законодавства   у    сфері
енергоефективності та енергозбереження до законодавства ЄС;
 
   усунення або  зменшення  впливу  основних  факторів, які
зумовлюють високу енергоємність ВВП,  ускладнюють  здійснення
заходів  з  енергозбереження  і  зниження  рівня забруднення
навколишнього природного середовища;
 
   створення державної системи моніторингу  і  контролю  за
ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів, підвищення
рівня достовірності статистичної інформації стосовно показників
енергоспоживання;
 
   розроблення актів законодавства, необхідних для створення
економічно вигідних умов для залучення вітчизняних і зарубіжних
інвестицій  у  сферу  енергоефективності та енергозбереження,
забезпечення функціонування єдиної системи нормування питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві,
системи енергетичного аудиту і менеджменту;
 
   створення умов, які унеможливлюють використання енергетично
неефективних, застарілих технологій та обладнання під час випуску
продукції,  а  також  продаж  техніки  і  технологій,  що
характеризуються  низьким  рівнем  ефективності  використання
енергоресурсів;
 
   запровадження системи енергетичного маркування;
 
   структурної перебудови підприємств, спрямованої на науково
обґрунтоване зниження матеріало- та енергоємності виробництва;
 
   впровадження новітніх технологій виробництва енергії, зокрема
з використанням відновлюваних джерел, енергетичної сертифікації
(кваліфікації) суб'єктів господарювання;
 
   активізації міжнародного співробітництва в рамках реалізації
стратегії енергетичної безпеки держави;
 
   розроблення дієвого механізму впровадження та фінансування
новітніх  технологій,  спрямованих на підвищення ефективності
використання  паливно-енергетичних  ресурсів,  зниження  рівня
забруднення навколишнього природного середовища;
 
   удосконалення порядку  проведення  державної експертизи з
енергозбереження та внесення змін до переліку об'єктів,  що
підлягають такій експертизі;
 
   проведення моніторингу виконання галузевих і регіональних
програм підвищення енергоефективності та енергозбереження;
 
   здійснення заходів з популяризації серед широких  верств
населення  через  засоби  масової  інформації ефективного та
ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів, включення
відповідних питань до програм навчальних закладів усіх типів,
утворення регіональних центрів інформування громадськості.
 
   Строк виконання Програми узгоджується з етапами реалізації
Енергетичної стратегії  України  на  період  до  2030  року
( 145а-2006-р ) як базового документа у сфері енергоефективності
та енергозбереження.
 
       Очікувані результати виконання Програми
 
   Виконання Програми дасть можливість:
 
   знизити енергоємність ВВП до рівня розвинутих держав світу;
 
   підвищити рівень енергетичної безпеки держави;
 
   удосконалити механізм державного управління і регулювання у
сфері  енергоефективності  та  енергозбереження,  оптимізувати
структуру та обсяг енергоспоживання;
 
   зменшити обсяг  використання  природних  ресурсів  (води,
корисних копалин, атмосферного повітря тощо) за рахунок зменшення
обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів;
 
   підвищити рівень   конкурентоспроможності   національної
економіки.
 
          Оцінка фінансових ресурсів,
        необхідних для виконання Програми
 
   Обсяг фінансування, необхідний  для  виконання  Програми,
визначається щороку в межах коштів, передбачених у державному
бюджеті на відповідний рік.
 
   Зазначені кошти спрямовуються на:
 
   удосконалення нормативно-правової   бази   у   сфері
енергоефективності та енергозбереження, зокрема створення системи
відповідних стандартів, розроблення методик нормування витрат і
втрат паливно-енергетичних ресурсів;
 
   створення загальнодержавної системи моніторингу та державного
контролю  за  ефективністю  використання  паливно-енергетичних
ресурсів суб'єктами господарювання, системи моніторингу показників
енергетичного балансу та єдиної системи енергетичного аудиту і
менеджменту.

<< Главная страницаУкраина онлайн