Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань розпорядження конфіскованим майном

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1009 від 19.11.2008, нечин.

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 19 листопада 2008 р. N 1009
                Київ
 
        Про внесення змін до деяких постанов
        Кабінету Міністрів України з питань
        розпорядження конфіскованим майном
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
розпорядження конфіскованим майном зміни, що додаються.
 
   2. Міністерству юстиції і Державній митній службі привести
власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 31
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 19 листопада 2008 р. N 1009
 
               ЗМIНИ,
    що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
      з питань розпорядження конфіскованим майном
 
 
   1. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 грудня
2001 р. N 1724 ( 1724-2001-п ) "Про порядок обліку, зберігання,
оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено
рішення  суду про конфіскацію, передачі цього майна органам
державної виконавчої служби і розпорядження ним" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2345; 2002 р., N 18, ст. 941; 2006 р.,
N 14, ст. 989):
 
   1) абзац другий пункту 2 постанови ( 1724-2001-п ) викласти у
такій редакції:
 
   "кошти, одержані від реалізації вилученого митними органами
майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, та
податки і збори зараховуються у визначених законом випадках до
державного бюджету після відшкодування витрат, пов'язаних  з
оцінкою такого майна та з вирахуванням сум комісійної винагороди,
що виплачується спеціалізованій торговельній організації, яка не
може перевищувати 10 відсотків ціни реалізації майна. При цьому
податки і збори, що підлягають сплаті при переміщенні майна
(товарів і транспортних засобів) через митний кордон України,
перераховуються митному органу, який здійснив вилучення майна, для
подальшого зарахування до державного бюджету в установленому
порядку.";
 
   2) у Порядку ( 1724-2001-п ), затвердженому  зазначеною
постановою:
 
   доповнити абзац  перший  пункту 4 після слів "суб'єктів
оціночної діяльності - суб'єктів господарювання" словами "(далі -
суб'єкти оціночної діяльності)";
 
   пункти 8-11 викласти у такій редакції:
 
   "8. Державний виконавець одночасно з винесенням постанови про
відкриття  виконавчого  провадження  про  конфіскацію  майна,
зазначеного у пункті 1 цього Порядку, призначає суб'єкта оціночної
діяльності (крім випадків виконання рішення суду про конфіскацію
майна,  яке  в подальшому згідно із законодавством підлягає
знищенню, утилізації або промисловій переробці), про що повідомляє
митний орган для підготовки за встановленою формою довідки про
визначення вартості майна після нарахування усіх податків і
зборів, що підлягають сплаті при переміщенні зазначеного майна
через митний кордон України (далі - довідка).
 
   9. Державний виконавець  за  участю  суб'єкта  оціночної
діяльності у п'ятиденний строк з моменту відкриття виконавчого
провадження оглядає майно, що підлягає конфіскації, ознайомлюється
із супровідними документами на нього і складає акт опису та арешту
майна, в якому зазначаються відомості про одиниці виміру, зокрема
кількість/вагу, відмітні ознаки майна та його вартість після
нарахування усіх податків і зборів, що підлягають сплаті при
переміщенні зазначеного майна через митний кордон України.
 
   Акт опису та арешту майна складається у присутності понятих
за участю представника  митного  органу,  який  визначається
зберігачем майна із зазначенням в акті опису та арешту (у разі
зберігання конфіскованого майна у  власному  приміщенні  (на
майданчику)  митного  органу) до моменту передачі майна для
реалізації спеціалізованою торговельною організацією  чи  для
знищення, утилізації, переробки або безоплатної передачі.
 
   Довідка передається в процесі опису та арешту майна через
державного виконавця суб'єкту оціночної діяльності для врахування
ним  розміру  податків  і зборів, що підлягають сплаті при
переміщенні майна через митний кордон України, під час визначення
ринкової вартості майна.
 
   За наявності значної кількості конфіскованого майна різних
найменувань або у разі виникнення потреби у проведенні дослідження
для визначення розміру обов'язкових платежів довідка готується у
максимально стислий строк, але не більш як 10 робочих днів.
 
   Строк проведення оцінки майна не може перевищувати десяти
календарних  днів  з  моменту  отримання суб'єктом оціночної
діяльності довідки. У разі коли процедура проведення оцінки майна
є особливо складною, при виникненні потреби у визначенні ринкової
вартості більш як 10 великогабаритних об'єктів  оцінки  або
залученні фахівців з інших підприємств, установ та організацій
суб'єкт оціночної діяльності за письмовою домовленістю з органом
державної виконавчої служби та митним органом може установити
триваліший строк для проведення оцінки майна, але не більш як 20
календарних днів.
 
   Звіт про оцінку майна, складений для його реалізації, дійсний
протягом шестимісячного строку від дати його підписання.
 
   У разі коли на момент визначення спеціалізованої торговельної
організації  вартість  майна,  визначена  суб'єктом оціночної
діяльності, змінилася внаслідок псування майна, втрати  його
якостей тощо, державний виконавець приймає рішення про проведення
повторної оцінки.
 
   Державний виконавець не пізніше наступного робочого дня після
надходження від суб'єкта оціночної діяльності звіту про оцінку
майна надсилає копію звіту  митному  органу  для  перевірки
правильності врахування розміру податків і зборів при визначенні
ринкової вартості майна. У разі неврахування чи врахування не в
повному обсязі розміру податків і зборів при визначенні ринкової
вартості майна приймається рішення про проведення  повторної
оцінки.
 
   Iнформацію про погодження звіту про оцінку майна митний орган
надсилає державному виконавцю у триденний строк після  його
надходження.
 
   Вартість робіт з оцінки майна визначається на договірних
засадах, але не може перевищувати розміру однієї мінімальної
заробітної плати, встановленої законом на день проведення оцінки.
Відшкодування витрат, пов'язаних з оцінкою майна, здійснюється за
рахунок коштів, одержаних від його реалізації.
 
   10. Після погодження звіту про оцінку майна орган державної
виконавчої служби зобов'язаний визначити  у  місячний  строк
спеціалізовану  торговельну  організацію,  яка  здійснюватиме
реалізацію конфіскованого майна.
 
   Державний виконавець протягом не більш як трьох робочих днів
після  визначення  спеціалізованої  торговельної  організації
повідомляє митний орган та зазначену організацію про дату передачі
майна. Строк передачі майна, визначений державним виконавцем, не
повинен становити менше ніж три робочих дні з моменту надсилання
відповідного повідомлення.
 
   Після надходження  повідомлення  від державного виконавця
митний орган зобов'язаний в установлений державним виконавцем
строк організувати передачу і приймання майна, а спеціалізована
торговельна організація прийняти його у присутності державного
виконавця.
 
   Виконання навантажувальних   робіт   і  транспортування
конфіскованого  майна  забезпечує  спеціалізована  торговельна
організація.
 
   В акті приймання-передачі майна зазначаються одиниці виміру,
зокрема кількість/вага, вартість, визначена суб'єктом оціночної
діяльності  і  узгоджена з митним органом. Акт підписується
представниками митного  органу,  спеціалізованої  торговельної
організації та державним виконавцем.
 
   Митний орган  оформлює видаткову накладну на майно, яке
спеціалізована торговельна організація  отримує  на  підставі
матеріальної довіреності за встановленою формою.
 
   11. Майном, що швидко псується або має обмежений строк
зберігання (овочі, фрукти та інша сільськогосподарська продукція;
продукти харчування, строк вживання яких закінчується; живі квіти;
продуктивна робоча і племінна худоба, птиця, кролі, бджоли та інші
живі тварини тощо), мають право розпоряджатися в установленому
законодавством порядку митні органи з урахуванням строку його
придатності та фахових висновків спеціально уповноважених органів
виконавчої влади, які здійснюють державний контроль і нагляд за
якістю та безпечністю такої продукції.
 
   Розпорядження вилученими митними органами і конфіскованими за
рішеннями судів лікарськими та медичними препаратами, наркотичними
засобами, психотропними речовинами, прекурсорами шляхом передачі
їх для знищення чи утилізації, а також зброєю та боєприпасами
шляхом передачі органам МВС здійснюється митними органами за
дорученням  державних  виконавців  у  порядку,  встановленому
законодавством.
 
   Знищення, утилізація  або  промислова  переробка  майна
здійснюється за попередньою оцінкою, проведеною митним органом,
згідно з Порядком розпорядження майном, конфіскованим за рішенням
суду і переданим органам державної  виконавчої  служби,  що
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. N 985 ( 985-2002-п ).".
 
   2. У Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням
суду  і  переданим  органам  державної  виконавчої  служби,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня
2002 р. N 985 ( 985-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.,
N 29, ст. 1371; 2003 р., N 18-19, ст. 825, N 29, ст. 1476;
2006 р., N 9, ст. 553, N 11, ст. 748, N 14, ст. 989; 2007 р.,
N 10, ст. 368):
 
   1) у пункті 1 слова "на прилюдних торгах, аукціонах, товарних
біржах або комісійних умовах через торговельні підприємства"
замінити словами "у порядку, встановленому Законом України "Про
виконавче провадження" ( 606-14 );
 
   2) пункт 2 виключити;
 
   3) у пункті 14:
 
   абзац перший виключити;
 
   в абзаці другому слова "на товарних біржах або на комісійних
умовах через торговельні підприємства" замінити  словами  "у
порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ).
 
   3. Підпункт 2 пункту 2 Порядку організації митних аукціонів,
реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах,
товарних біржах або через підприємства  торгівлі,  а  також
розпорядження  окремими  видами  товарів,  що  не підлягають
реалізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 607 ( 607-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 18-19, ст. 825; 2005 р., N 30, ст. 1806, N 32,
ст. 1923; 2007 р., N 10, ст. 368), виключити.

<< Главная страницаУкраина онлайн