Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про внесення змін до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках

Кабінет Міністрів України

Постанова № 1016 від 19.11.2008, нечин.

<< Главная страница

          КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
         від 19 листопада 2008 р. N 1016
                Київ
 
      Про внесення змін до Порядку виплати пенсій
      та грошової допомоги за згодою пенсіонерів
       та одержувачів допомоги через їх поточні
             рахунки у банках
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   Внести до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за
згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні
рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 30 серпня 1999 р. N 1596 ( 1596-99-п ) "Про заходи
щодо виконання статті 3 Указу Президента України від 4 липня
1998 року N 734" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35,
ст. 1803; 2001 р., N 39, ст. 1762; 2002 р., N 15, ст. 814;
2006 р., N 7, ст. 368; 2007 р., N 57, ст. 2291), зміни, що
додаються.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ТИМОШЕНКО
 
   Iнд. 26
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 19 листопада 2008 р. N 1016
 
               ЗМIНИ,
       що вносяться до Порядку виплати пенсій
      та грошової допомоги за згодою пенсіонерів
     та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки
           у банках ( 1596-99-п )
 
 
   1. Доповнити абзац перший пункту 14 після слів "уповноважений
банк зобов'язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного
фонду або орган праці та соціального захисту населення" словами і
цифрами "не пізніше 28 числа місяця, у якому виникли такі
обставини".
 
   2. Пункт 15 викласти у такій редакції:
 
   "15. Перерахування  коштів установам уповноважених банків
здійснюється протягом місяця за датами у межах виплатного періоду.
Дати  та  виплатний  період  визначаються органами праці та
соціального захисту населення, органами Пенсійного фонду  та
уповноваженими банками згідно з укладеними між ними угодами.".
 
   3. Абзац шостий пункту 16 викласти у такій редакції:
 
   "Перший примірник списків формується за датою виплати і у
порядку зростання номерів особових рахунків, а другий - за датою
виплати  і у порядку зростання номерів пенсійних (особових)
справ.".
 
   4. Абзаци третій-десятий пункту 17 замінити абзацами такого
змісту:
 
   "Списки на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні
рахунки та описи до них подаються одночасно на паперових і
магнітних носіях за формою, визначеною органами Пенсійного фонду
або органами праці  та  соціального  захисту  населення,  з
обов'язковим зазначенням відповідних показників і символів:
 
   найменування відповідної установи уповноваженого банку;
 
   найменування установи (філії, дирекції) уповноваженого банку;
 
   загальної суми  пенсій  та грошової допомоги в установі
уповноваженого банку;
 
   загальної кількості одержувачів в установі уповноваженого
банку;
 
   номера поточного рахунка (19 символів);
 
   загальної суми для зарахування на поточний рахунок;
 
   прізвища, імені, по батькові (100 символів);
 
   ідентифікаційного номера одержувача (10 символів);
 
   дати виплати (2 символи).".
 
   У зв'язку  з  цим  абзац  одинадцятий  вважати  абзацом
тринадцятим.
 
   5. Доповнити пункт 18 абзацом такого змісту:
 
   "Для забезпечення своєчасної виплати пенсії органи Пенсійного
фонду  і  органи  праці  та  соціального  захисту населення
перераховують кошти не пізніше ніж за один операційний день до
встановленої дати виплати.".
 
   6. Абзаци  перший і другий пункту 20 викласти у такій
редакції:
 
   "20. Після зарахування коштів на поточні рахунки одержувачів
уповноважений  банк завіряє списки на зарахування пенсій та
грошової допомоги на поточні рахунки та описи до них і не пізніше
ніж через два робочих дні після останньої дати виплати у кожному
виплатному періоді повертає органам Пенсійного фонду або органам
праці та соціального захисту населення другий примірник списків і
по одному примірнику описів до них.
 
   Незараховані суми пенсій та грошової допомоги не пізніше
наступного операційного дня після надходження коштів повертаються
уповноваженим банком органам праці  та  соціального  захисту
населення  або органам Пенсійного фонду. При цьому робиться
відповідна позначка на другому примірнику списків та описів до
них.".
 
   7. Додатки 2 і 3 до Порядку ( 1596-99-п ) викласти у такій
редакції:
 
 
                            "Додаток 2
                            до Порядку
 
               СПИСОК
   на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки
 
 
в ________________________________________________________________
       (назва установи уповноваженого банку)
 
за період з ____________________ по ______________________________
 
__________________________________________________________________
   (найменування органу Пенсійного фонду або органу праці
        та соціального захисту населення)
 
__________________________________________________________________
       (назва органу, що здійснює фінансування)
 
------------------------------------------------------------------
¦ Дата ¦ Поряд-¦ Номер ¦Прізви-¦Сума,¦Номер ¦Iдентифі-¦ Причина ¦
¦випла-¦ ковий ¦поточ- ¦ ще, ¦гри- ¦особо-¦каційний ¦незараху- ¦
¦ ти  ¦ номер ¦ ного ¦ ім'я, ¦вень ¦вого ¦ номер ¦ вання  ¦
¦   ¦    ¦рахунка¦ по  ¦   ¦рахун-¦     ¦     ¦
¦   ¦    ¦    ¦батько-¦   ¦ ка  ¦     ¦     ¦
¦   ¦    ¦    ¦  ві ¦   ¦   ¦     ¦     ¦
------------------------------------------------------------------
 
 XX.XX.XX
 ...
 ...
 ________________
 Разом (за кожною
 датою виплати)
 
 
 Усього за списком _________ одержувачів.
 
 На загальну суму _______________________________________ гривень.
               (цифрами та словами)
 
 
 Керівник органу
 Пенсійного фонду
 або органу праці
 та соціального
 захисту населення ___________  ______________________
           (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 Головний бухгалтер ___________  ______________________
 
   МП
 
 Перевірено ___________ поточних рахунків на суму _______ гривень.
      (кількість)
 
 
 Керуючий банком  ___________  ______________________
           (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 Головний бухгалтер ___________  ______________________
 
 
 Зараховано на вклади ________________________________ одержувачів
                (кількість)
 
 на загальну суму _______________________________________ гривень.
             (цифрами та словами)
 
 Не зараховано на вклади _____________________________ одержувачів
                (кількість)
 
 на загальну суму _______________________________________ гривень.
             (цифрами та словами)
 
 Керуючий банком  ___________  ______________________
           (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 Головний бухгалтер ___________  ______________________
 
   МП
 
 
                            Додаток 3
                            до Порядку
 
                ОПИС
      списків на зарахування пенсій та допомоги
         на поточні рахунки, переданих
 
до _______________________________________________________________
    (назва центральної установи уповноваженого банку)
 
за період з ___________________ по _______________________________
 
__________________________________________________________________
   (найменування органу Пенсійного фонду або органу праці
        та соціального захисту населення)
 
   За рахунок коштів ___________________________________________
             (назва органу, що здійснює фінансування)
 
------------------------------------------------------------------
¦Дата виплати¦Номер установи ¦ Номер  ¦ Кількість ¦  Сума,  ¦
¦      ¦ (філії) банку ¦ списку ¦одержувачів¦ гривень  ¦
------------------------------------------------------------------
 XX.XX.XX
 ...
 ...
 ________________
 Разом (за кожною
 датою виплати)
 
 
 Усього _________ одержувачів.
 
 На загальну суму _______________________________________ гривень.
               (цифрами та словами)
 
 
 Керівник органу
 Пенсійного фонду
 або органу праці
 та соціального
 захисту населення ___________  ______________________
           (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 Головний бухгалтер ___________  ______________________
 
   МП
 
 Перевірено списків ______________ на суму ______________ гривень.
           (кількість)
 
 
 Керуючий банком  ___________  ______________________
           (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 Головний бухгалтер ___________  ______________________
 
   МП
 
 Зараховано на вклади __________________ одержувачів на загальну
              (кількість)
суму _____ гривень.
 
 Не зараховано на вклади _______________ одержувачів на загальну
               (кількість)
суму ___ гривень.
 
 Повернуто за платіжними дорученнями:
 
 N ______ від ____ ________________ 20__р.
 
 N ______ від ____ ________________ 20__р.
 
__________________________________________________________________
     (назва органу Пенсійного фонду або органу праці
        та соціального захисту населення)
 
 на загальну суму _______________________________________ гривень.
              (цифрами та словами)
 
 Керуючий банком  ___________  ______________________
           (підпис)   (ініціали та прізвище)
 
 Головний бухгалтер ___________  ______________________
 
   МП".

<< Главная страницаУкраина онлайн