Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Типового статуту державного професійного навчально-виховного закладу України

Міністерство освіти і науки України (МОН)

Наказ № 426 від 29.11.1993, недейств.

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
 N 426 від 29.11.93 р.        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ             юстиції України
                   03 грудня 1993 р.
                   за N 179
 
      { Наказ втратив чинність на підставі Наказу
              Міністерства освіти і науки 
       N 211 ( z0379-06 ) від 20.03.2006 }
 
        Про затвердження Типового статуту
      державного професійного навчально-виховного
             закладу України
 
 
 
   З метою  забезпечення  розробки  і затвердження статутів
професійних навчально-виховних закладів України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Типовий  статут  державного  професійного
навчально-виховного закладу України (додається).
   2. Директорам  державних  професійних  навчально-виховних
закладів, які  підпорядковані  Міністерству  освіти  України,
розробити на основі типового статуту та до 1 січня 1994 року
подати міністерству  на  затвердження  статути  професійних
навчально-виховних закладів.
   3. Управлінню професійних навчальних закладів (Сімак А.Д.)
забезпечити своєчасне затвердження та введення в дію поданих
статутів державних професійних навчально-виховних закладів.
   4. Текст  Типового  статуту  державного  професійного
навчально-виховного закладу України опублікувати в газеті "Освіта"
та інформаційному збірнику Міністерства освіти після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
   5. Контроль за виконанням  даного  наказу  покласти  на
заступника міністра Зайчука В.О.
 
 
   Міністр                  П.М.Таланчук
 
 
 
             ТИПОВИЙ СТАТУТ
           ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО
        НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ
 
 
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. ________________________________________________________
     (повна назва навчального закладу від населеного пункту
 
 _____________ професійно-технічне (професійне) училище N_________
та його рівня)
 
(надалі - училище) є державним професійним навчально-виховним
закладом, який входить до системи освіти, забезпечує реалізацію
потреб людини  у  здобутті  професійної  освіти,  оволодінні
робітничими професіями, спеціальностями, кваліфікацією відповідно
до  її інтересів, здібностей, стану здоров'я та соціального
замовлення суспільства і держави.
   1.2. Головними завданнями училища є:
   - підготовка кваліфікованих робітників і спеціалістів  з
рівнем професійних знань, умінь, навичок в обсязі державних вимог,
їх перепідготовка та підвищення кваліфікації;
   - постійне удосконалення якості підготовки робітничих кадрів
з урахуванням вимог сучасного  виробництва,  науки,  техніки,
культури і перспектив їх розвитку;
   - виховання соціально активних членів суспільства, формування
в них наукового світогляду, творчого мислення, високих людських
якостей, національної самосвідомості;
   - надання громадянам можливості для завершення загальної
середньої освіти,  зростання  їх  інтелектуального  рівня  і
професійної культури;
   - створення умов для продовження навчання,  самостійного
вибору життєвого шляху;
   - здійснення  на  договірній  основі  з  підприємствами,
установами, організаціями, державною службою зайнятості та особами
професійного навчання громадян, які не зайняті в суспільному
виробництві чи сфері послуг або потребують перекваліфікації.
   1.3. Училище  створене  (реорганізоване)  за  висновками
акредитації наказом Міністерства освіти України від ______________
19__ р. N___________ відповідно до пропозицій місцевих органів
державної виконавчої  влади, підприємств, установ, організацій
(зазначаються).
   У своїй  діяльності  дотримується  законності,  державної
дисципліни і керується Законом України про освіту та іншими
законодавчими   актами,   Положенням   про   професійний
навчально-виховний  заклад  України,  затвердженим  постановою
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. N 715, рішенням
Міністерства освіти України, яке є його засновником, а також цим
статутом.
   Училище має відділи, філіали (зазначаються), що є  його
структурними підрозділами.
   1.4. Училище має підприємства-замовники:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
для яких готує робітничі кадри і відносини з якими регулюються на
основі договорів (зазначаються основні).
 1.5. Училище є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, штамп та печатку із зображенням
Державного Герба України і з своїм найменуванням.
   1.6. Училище знаходиться за адресою:
 _________________________________________________________________
         (індекс, республіка, область)
 _________________________________________________________________
            (район, місто, село)
 _________________________________________________________________
            (вулиця, N будинку)
 
   1.7. Цей статут розроблений на основі чинного законодавства
України, Положенням про професійний навчально-виховний  заклад
України і не суперечить їм.
   Міністерство освіти України затверджує статут, контролює його
дотримання та приймає рішення в разі його порушення.
   Трудовий розпорядок  в  училищі  визначається  правилами
внутрішнього розпорядку,  розробленими  на  основі  чинного
законодавства.
   1.8. Училище несе відповідальність перед особою, державою,
суспільством за виконання функцій і завдань, які покладені на
нього, життя і здоров'я учнів, працівників навчального закладу під
час навчально-виховного процесу, порушення їх прав та інше, що
передбачене чинним законодавством.
   1.9. Рішення про реорганізацію або ліквідацію училища приймає
Міністерство освіти України.
   1.10. Умови та порядок, передбачені цим статутом можуть
застосовуватися іншими центральними органами державної виконавчої
влади і професійними навчально-виховними закладами, які є у їх
підпорядкуванні.
 
 
         II. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС
 
   2.1. Навчально-виховний процес в училищі грунтується  на
принципах педагогіки, демократизму, незалежності від політичних,
громадських  і  релігійних  об'єднань,  спільній  діяльності
інженерно-педагогічних працівників та учнів, батьків, колективів
підприємств. Цей процес включає теоретичне і виробниче навчання,
фізичне виховання та позаурочну роботу з учнями.
   2.2. Училище самостійно обирає форми і методи організації
навчально-виховного процесу, а педагогічні працівники самостійно,
з урахуванням положень загальної педагогіки, визначають засоби і
методи навчання та виховання учнів. Поряд з уроками практикуються
лекційні і семінарські заняття, співбесіди, практикуми, самостійні
дослідні  і  лабораторно-практичні  роботи,  курси на основі
інформаційних технологій та інші форми активного  оволодіння
знаннями, уміннями і навичками.
   2.3. Зміст навчально-виховного процесу і термін навчання в
училищі визначаються  навчальними  планами та програмами, які
розробило училище спільно з підприємствами-замовниками робітничих
кадрів на основі типових навчальних планів і програм, а також
вимог державних стандартів професійної освіти. Навчальні плани
затверджуються Міністерством освіти України або місцевим органом
державної виконавчої  влади  у  галузі  професійної  освіти
(конкретизується відповідно до рівня училища).
   2.4. Підготовка кваліфікованих робітників і спеціалістів, їх
перепідготовка і  підвищення  кваліфікації  здійснюється  за
професіями, спеціальностями чи групами професій:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
та іншими,   які   визначає   училище   спільно   з
підприємствами-замовниками на  основі  Переліку  професій  для
підготовки кваліфікованих   робітників   у    професійних
навчально-виховних закладах, затвердженого Міністерством освіти
України, та відповідають висновкам акредитації навчально-виховного
закладу.
   2.5. Організація навчально-виховного процесу здійснюється з
урахуванням вимог нормативних і навчально-методичних документів з
професійної освіти, встановлених Міністерством освіти України.
   2.6. В  училищі організоване ступінчасте навчання учнів.
Кожний ступінь має професійну завершеність і  підтверджується
видачею диплома встановленого зразка. Завершення навчання за вищим
ступенем надає випускникові високу робітничу  кваліфікацію  з
технологічно складних професій.
   2.7. У процесі виробничого навчання та в позаурочний час учні
училища надають послуги населенню, виготовляють продукцію, товари
народного вжитку, що реалізуються в установленому порядку.
   2.8. Тривалість  робочого дня учнів під час виробничого
навчання та практики встановлюється відповідно до вимог чинного
законодавства.
   На час виробничого навчання та практики учням створюються
безпечні та здорові умови праці, забезпечується оплата виконаної
роботи у повному обсязі.
   2.9. Навчальний рік в училищі розпочинається, як правило, 1
вересня і завершується в терміни, встановлені навчальними планами.
Для деяких  категорій  учнів,  а  також під час організації
перепідготовки робітників та  підвищення  їхньої  кваліфікації
заняття розпочинаються з урахуванням укомплектування навчальних
груп або в терміни, визначені замовниками.
   Для учнів, які навчаються понад 10 місяців, встановлюються
канікули загальною тривалістю 10 тижнів щороку: 2 - зимою та 8 -
літом.
   2.10. Відволікати учнів від занять у навчальний період на
роботи, не пов'язані з навчанням професій, забороняється (крім
випадків, передбачуваних рішеннями Кабінету Міністрів України).
   2.11. Навчальне навантаження на учнів в училищі становить не
більше 36 годин на тиждень. Тривалість  уроків  теоретичного
навчання 45 хвилин з перервами між ними не менше 10 хвилин.
   Тривалість уроків виробничого навчання в навчально-виробничих
майстернях, дільницях, цехах, на полігонах тощо не більш 6 годин
на день з 10 хвилинними перервами через кожні 50 хвилин в перший
рік навчання і через кожних 1 годину 50 хвилин - в наступні роки
навчання. Тривалість перерви на обід становить, як правило, 1
годину.
   Кількість і послідовність уроків кожного робочого дня тижня
визначається в розкладі, який затверджується директором училища.
   2.12. Учні  училища  об'єднуються  за  професіями  чи
спеціальностями в навчальні групи по 20-25 чоловік. На заняттях з
предметів, що вільно вибирають учні, можливе створення навчальних
груп з меншою кількістю учнів, але не менше як 10 чоловік. На
лабораторно-практичних заняттях, під час вивчення ряду художніх,
гуманітарних  та  інших  предметів,  перелік яких установлює
Міністерство освіти України, а також під час виробничого навчання
групи з кількістю по 20 учнів і більше діляться на дві підгрупи.
   Заняття з фізичного виховання проводяться окремо з юнаками та
дівчатами за наявності в групі не менше 20 чоловік, із яких не
менше 8 учнів однієї статі. На заняттях з плавання чисельність
учнів в групі не перевищує 10-13 чоловік.
   2.13. Училище має право встановлювати кількість учнів у
навчальних групах нижчу за нормативну в межах нормативного фонду
на оплату праці за рахунок додаткових джерел фінансування.
   2.14. Засвоєння учнями знань та оволодіння  уміннями  і
навичками  оцінюється  балами:  5  (відмінно),  4  (добре),
3 (задовільно), 2 (незадовільно). Поведінка учня оцінюється як
зразкова, задовільна, незадовільна.
   2.15. Кількість екзаменів і заліків, курсових проектів з
навчальних предметів і виробничого навчання, термін їх проведення
чи виконання встановлюються навчальними планами.
   2.16. З метою визначення рівня професійної кваліфікації на
окремих етапах  професійного  навчання  проводиться  поетапна
атестація учнів,  за  наслідками якої присвоюється відповідна
кваліфікація (розряд, клас, категорія), про що робиться запис у
заліковій книжці. Особи, які з різних причин не завершили повного
курсу навчання, але за результатами поетапної атестації здобули
відповідну  кваліфікацію, мають право на достроковий випуск,
одержання свідоцтва про рівень кваліфікації.
   2.17. До  випускних  кваліфікаційних  екзаменів,  захисту
дипломних проектів допускаються учні, які закінчили повний курс
навчання, мають позитивні підсумкові оцінки з усіх предметів
професійно-технічного циклу, виробничого навчання та  виконали
пробні кваліфікаційні роботи.
   2.18. Адміністрація   училища,   органи   учнівського
самоврядування організовують позаурочну роботу з учнями, їхній
відпочинок і побут.
   2.19. Мова навчання в училищі _________________ (зазначається
відповідно до Закону України про мови).
 
 
          III. СТАТУС УЧНІВ УЧИЛИЩА
 
   3.1. Права і обов'язки учнів училища визначаються чинним
законодавством та цим статутом.
   3.2. Учні училища мають право на:
   - вибір, виходячи із своїх бажань і можливостей, професій,
спеціальностей, форм навчання, індивідуальних програм, позакласних
занять, рівнів професійної підготовки, які є в училищі, відповідно
до виконуваних ним завдань;
   - вибір для вивчення навчальних предметів із числа дисциплін,
які визначені навчальними планами для вибору;
   - користування навчально-виробничою,  культурно-спортивною,
побутовою, оздоровчою базою училища;
   - доступ до наявної інформації в галузях знань;
   - участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та
інших видах  наукової  діяльності,  конференціях,  олімпіадах,
виставках, конкурсах;
   - одержання направлення на навчання, стажування до інших
закладів, у тому числі за кордон;
   - продовження освіти за професією, спеціальністю відповідно
до одержаної кваліфікації;
   - участь  особисто  або  через  своїх  представників  у
громадському самоврядуванні,  вирішенні  питань  удосконалення
навчально-виховного процесу, призначення стипендій, організації
побуту, дозвілля тощо;
   - участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях;
   - безпечні і здорові умови навчання та праці;
   - матеріальне та соціально-побутове забезпечення відповідно
до встановлених норм і пільг;
   - трудову діяльність у позаурочний час;
   - перерву навчання в училищі;
   - користування послугами закладів охорони здоров'я, засобами
лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я;
   - на захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та
психологічного насильства.
   3.3. Учні училища зобов'язані:
   - систематично і глибоко оволодівати знаннями, уміннями і
навичками з професійної діяльності відповідно до кваліфікаційних
вимог, відпрацьовувати  уміння  самостійно здобувати знання і
використовувати їх на практиці, підвищувати загальнокультурний
рівень;
   - відвідувати обов'язкові навчальні заняття і виконувати в
установлені терміни всі види завдань, що передбачені навчальними
планами і програмами;
   - дотримуватися  статуту,  правил внутрішнього розпорядку
училища, трудової і технологічної дисципліни, вимог гігієни і
охорони праці;
   - дотримуватися чинного законодавства, моральних, етичних
норм співжиття;
   - брати активну участь у суспільно  корисній  праці  і
громадському житті училища та на виробництві;
   - вносити особистий  вклад  у  зміцнення,  удосконалення
матеріально-технічної бази училища шляхом примноження її своєю
працею, збереження майна, що ним використовується, економного
використання ресурсів.
   3.4. Приймання учнів до училища здійснюється відповідно до
правил, що затверджуються Міністерством освіти України.
   3.5. Громадяни іноземних держав, особи без громадянства,
прийняті в училище, користуються правами і несуть всі обов'язки
учнів, що передбачені цим статутом і правилами  внутрішнього
розпорядку.
   3.6. Учням видаються квиток учня та залікова книжка.
   3.7. Учні забезпечуються стипендією, а ті, які потребують
підвищеного соціального захисту - безкоштовним харчуванням та
одягом. Розміри  стипендій,  витрат  на  харчування та норми
забезпечення одягом  визначаються  в  установленому  чинним
законодавством порядку. Училище може виходячи з конкретних умов
визначати форму матеріального забезпечення учнів у межах своїх
матеріально-фінансових можливостей.
   Учням можуть    надаватися     додаткові     види
соціально-матеріального забезпечення в межах наявних коштів та
інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.
   На період навчання в училищі учням у разі потреби надаються
безплатно місця в гуртожитку або компенсуються витрати на наймання
житла за договором.
   Медичне обслуговування   учнів   здійснюють   державні
лікувально-профілактичні заклади МОЗ (зазначаються).
   3.8. За успіхи  в  навчанні,  оволодінні  професією  чи
спеціальністю, активну участь у виробничій діяльності училища та
інші досягнення для учнів встановлюються такі форми морального і
матеріального заохочення: ________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   3.9. За систематичне порушення статуту  училища,  правил
внутрішнього розпорядку, низьку успішність у навчанні до учня
можуть бути застосовані такі заходи впливу: попередження, догана,
сувора догана, виключення з училища.
   3.10. Випускникам училища, які закінчили повний курс навчання
і успішно склали кваліфікаційні екзамени чи захистили дипломний
проект, видається диплом установленого зразка, а учням, які не
закінчили повного курсу навчання, але за результатами поетапної
атестації їм встановлено професійну кваліфікацію, та особам, які
пройшли курсове чи індивідуальне навчання - свідоцтво про рівень
кваліфікації.
   Учням, які не закінчили повного курсу навчання і не пройшли
поетапної атестації, видається довідка.
   3.11. Випускникам  училища,  які мають підсумкову оцінку
"відмінно" із спеціальних предметів, з виробничого навчання і не
менш як 75 відсотків з інших предметів, зазначених у навчальному
плані, а з решти предметів - оцінку "добре", склали випускний
кваліфікаційний екзамен  або  захистили  дипломний  проект на
"відмінно" і мали зразкову  поведінку,  видається  диплом  з
відзнакою. Випускники,  які  одержали  дипломи  з  відзнакою,
користуються передвагою при працевлаштуванні.
   3.12. Випускники  училища  працевлаштовуються за здобутою
професією, спеціальністю  і  кваліфікацією  на  основі  угод
навчального закладу з учнями, підприємствами або державною службою
зайнятості. За бажанням громадянина він може отримати професійну
освіту з подальшим самостійним працевлаштуванням.
   Усі випускники, крім прийнятих на  денні  відділення  й
факультети вищих навчальних закладів, зобов'язані приступити до
роботи і відпрацювати встановлені відповідними договорами терміни.
   3.13. Час навчання в училищі зараховується до загального
трудового стажу, а також до стажу роботи, що дає право на пільги,
встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва
без поважних причин між днем  закінчення  навчання  і  днем
зарахування на роботу не перевищує одного місяця.
   Трудова книжка на кожного учня оформляється в училищі.
   3.14. Випускникам  училища  денної  форми  навчання, які
навчались 10 і більше місяців, підприємство протягом перших трьох
місяців роботи надає оплачувану відпустку з розрахунку тарифної
ставки відповідно до зазначеного у  дипломі  кваліфікаційного
розряду (класу, категорії) або посадового окладу.
   Випускникам віком до 18 років надається відпустка тривалістю
один календарний  місяць,  а іншим випускникам - тривалістю,
встановленою на підприємстві для робітників відповідної професії
чи спеціальності.
   Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менше 10
місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає
право на чергову відпустку.
   3.15. Учні з вечірньою (змінною) формою навчання користуються
додатковими пільгами, встановленими чинним законодавством.
 
 
            IV. КАДРИ УЧИЛИЩА
 
   4.1. Права, обов'язки та функції педагогічних працівників
визначаються чинним   законодавством   і   кваліфікаційними
характеристиками посад   педагогічних   працівників,   які
затверджуються Міністерством освіти України за погодженням  з
Міністерством праці України, інших - законодавством України про
працю.
   4.2. Працівники училища разом з учнями складають єдиний
трудовий колектив і мають право на:
   - оплату праці відповідно до її кількості і якості, кінцевих
результатів та чинного законодавства;
   - захист професійної честі і гідності;
   - матеріальне,  житлово-побутове,  медичне  і  соціальне
забезпечення відповідно до встановлених норм та пільг;
   - користування навчально-виробничою,  культурно-спортивною,
побутовою і оздоровчою базою училища відповідно до її призначення;
   - участь у громадському самоврядуванні, обговоренні основних
питань діяльності училища, а також його підрозділів і внесення
пропозицій адміністрації навчально-виховного закладу;
   - самостійне  планування  своєї педагогічної, виробничої,
господарської і управлінської діяльності та вибір форм, методів і
засобів їх  здійснення  в  межах  затвердження функціональних
обов'язків і повноважень, виявлення ініціативи.
   Педагогічним працівникам  надається право на користування
подовженою оплачуваною  відпусткою,  підвищення  кваліфікації,
перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання,
організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації і
перепідготовку.
   Відволікання працівників освіти від виконання професійних
обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених
чинним законодавством.
   4.3. Всі працівники зобов'язані:
   - працювати чесно і сумлінно;
   - додержувати дисципліни праці, своєчасно і точно виконувати
розпорядження адміністрації училища;
   - підвищувати ефективність праці;
   - додержувати технологічної дисципліни, вимог з  охорони
праці, техніки безпеки та виробничої санітарії;
   - сприяти збереженню честі і зростанню престижу училища;
   - берегти і зміцнювати суспільну власність;
   - постійно підвищувати свій професійний рівень, загальну і
політичну культуру;
   - виконувати  вимоги  статуту  та  правила  внутрішнього
розпорядку.
   4.4. Педагогічні працівники зобов'язані:
   - на високому рівні здійснювати свою професійну діяльність,
забезпечувати умови для виконання учнями навчальних планів і
програм на рівні обов'язкових державних вимог, сприяти розвиткові
здібностей учнів;
   - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до
принципів загальнолюдської  моралі,  правди,  справедливості,
відданості, патріотизму,  гуманізму,  доброти,  стриманості,
працелюбства, поміркованості, інших доброчинностей;
   - виховувати    повагу    до    батьків,   жінки,
культурно-національних, духовних, історичних цінностей України,
державного і  соціального  устрою, цивілізацій, відмінних від
власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;
   - готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру,
злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними
групами;
   - додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність
учня;
   - захищати молодь  від  будь-яких  форм  фізичного  або
психологічного насильства, запобігати шкідливим звичкам.
   4.5. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників
училища його директор відповідно до чинного законодавства.
   Педагогічні працівники приймаються на роботу за трудовими
договорами, контрактами.  Прийняття  на  роботу  педагогічних
працівників може здійснюватися на конкурсній основі. Звільнення
працівників, прийнятих  за  конкурсом, розірвання контракту з
ініціативи директора училища у зв'язку із зменшенням обсягу робіт
може здійснюватись лише після закінчення навчального року.
   4.6. На посади педагогічних працівників призначаються особи,
які мають відповідну освіту та професійно-педагогічну кваліфікацію
або спеціалісти  виробництва,  які  в  подальшому  здобувають
психолого-педагогічну кваліфікацію.
   4.7. Педагогічні працівники атестуються. За  результатами
атестації визначається  відповідність  педагогічних працівників
займаним посадам, рівень їх кваліфікації. Порядок та періодичність
атестації встановлюється Міністерством освіти України.
 
 
           V. УПРАВЛІННЯ УЧИЛИЩЕМ
 
   5.1. Управління училищем здійснюється Міністерством освіти
України та місцевим органом державної виконавчої влади в галузі
професійної освіти (конкретизується).
   Училище зобов'язане  виконувати рішення органів державної
виконавчої влади у галузі професійної освіти.
   5.2. Вищим органом громадського самоврядування училища є
загальні збори (конференція) його  трудового  колективу,  які
правомочні приймати рішення за участю не менш як двох третин від
кількості працівників.
   Трудовий колектив училища складають громадяни, які беруть
участь в його роботі на підставі трудового договору (контракту,
угоди), а також інших форм трудових відносин між громадянином та
закладом.
   5.3. Загальні збори (конференція) уповноважені:
   - обирати прямим таємним голосуванням раду училища,  її
голову, визначати термін її повноважень, слухати звіти ради про
виконану роботу;
   - вносити пропозиції про зміни та доповненя до статуту
училища;
   - брати участь у визначенні основних напрямків діяльності та
розвитку училища, підвищення якості і ефективності підготовки
робітничих кадрів,  залучення  додаткових коштів та зміцнення
матеріально-технічної бази училища.
   5.4. Загальні  збори  (конференція)  колективу  училища
скликаються не менше одного разу на рік.
   5.5. Рада училища є вищим органом самоврядування у період між
загальними зборами (конференцією) училища і уповноважена:
   - організовувати  виконання  рішень  загальних  зборів
(конференції) училища;
   - представляти спільно з директором (заступником директора)
інтереси училища у державних та громадських організаціях, а також
спільно з батьками (чи особами, що їх заміняють) інтереси учнів,
здійснювати їх соціальних захист;
   - брати  участь  у  формуванні планів розвитку училища,
удосконалення його навчально-матеріальної бази, прийому учнів з
урахуванням державного  замовлення  та  замовлень підприємств,
установ, організацій, громадян;
   - добиватися  спільно  з  адміністрацією,  громадськими
організаціями створення необхідних умов для навчання, праці та
побуту, відпочинку та дозвілля учнів і працівників училища,
вирішувати питання будівництва житла і його розподілу, медичного,
побутового і культурного обслуговування, охорони праці і здоров'я;
   - вносити пропозиції щодо використання усіх видів асигнувань;
   - встановлювати  і  підтримувати  контакти  з  трудовими
колективами підприємств,  для  яких  здійснюється  підготовка
робітничих кадрів.
   5.6. Рішення  загальних  зборів  (конференції)  трудового
колективу або ради училища вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більше половини присутніх на них. Рішення ради
училища носить дорадчий характер.
   5.7. Діяльністю училища керує директор,  призначений  на
контрактній основі Міністерством освіти України.
   Наказом директора створюється педагогічна рада, яка розглядає
питання організації та здійснення навчально-виховного процесу.
   5.8. Директор училища:
   - організовує навчально-виховний процес, забезпечує створення
необхідних умов  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації робітників і спеціалістів;
   - діє від імені училища, представляє його в усіх установах,
організаціях і  підприємствах, розпоряджається майном закладу,
відкриває в банках рахунки;
   - несе персональну відповідальність за результати роботи
училища, ефективність використання і збереження закріпленого за
училищем майна;
   - добирає керівні, педагогічні та інші кадри, затверджує
відповідно до кваліфікаційних характеристик посадові інструкції,
формує педагогічний колектив, приймає на роботу та звільняє з
роботи працівників закладу;
   - спільно з профспілковим комітетом розробляє і затверджує
правила внутрішнього розпорядку училища;
   - створює необхідні умови для творчої праці педагогічних
працівників і учнів, використання і впровадження ними прогресивних
форм і методів професійного навчання, проведення педагогічних
експериментів;
   - видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження,
заохочує працівників і учнів та застосовує передбачені чинним
законодавством стягнення;
   - затверджує у межах наявного фонду заробітної плати штатний
розпис і чисельність працівників навчального закладу;
   - установлює доплати до посадових окладів і ставок заробітної
плати, преміює працівників навчального закладу  за  конкретні
результати праці.
   Органи державної виконавчої влади в галузі професійної освіти
можуть делегувати директору училища й інші права.
   5.9. Училище веде передбачене  відповідними  нормативними
документами діловодство, звітує в установленому порядку за свою
діяльність, подає у визначені  органи  статистичні  та  інші
передбачені відомості.
 
 
       VI. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА
              БАЗА УЧИЛИЩА
 
   6.1. Училище фінансується на нормативній основі за рахунок
коштів державного бюджету, підприємств, а також додаткових джерел
фінансування відповідно до Закону України про освіту та інших
законодавчих і нормативних актів.
   6.2. Початкова професійна освіта в училищі здійснюється для
громадян безкоштовно за рахунок коштів з державного бюджету.
   Професійна перепідготовка  громадян,  підвищення  їхньої
кваліфікації, а також матеріальне забезпечення у період навчання
здійснюється за  рахунок коштів заінтересованих підприємств і
громадян або за рахунок державного фонду сприяння зайнятості для
безробітних і вивільнювальних працівників.
   6.3. Для  забезпечення  підготовки,  перепідготовки  та
підвищення  кваліфікації  робітничих  кадрів  з  професій  і
спеціальностей, що визначені у п.2.4 статуту,  училище  має
(зазначаються  кількісні  характеристики  основних фондів, що
знаходяться на балансі училища):
   - навчальні кабінети і лабораторії, обладнані відповідними
засобами навчання;
   - навчально-виробничі  майстерні,  дільниці,  навчальні
господарства, полігони (для кожної професії або групи професій),
обладнані необхідною навчальною технікою, верстатами, машинами,
механізмами, матеріалами, інструментом, іншими засобами навчання;
   - приміщення, споруди, інвентар, інше приладдя, необхідні для
фізичного виховання, гурткової, секційної та іншої позаурочної
роботи з учнями;
   - бібліотеку, читальний та актовий зали, приміщення для
медичного обслуговування, їдальню та гуртожиток, обладнані за
діючими нормативами і санітарними нормами;
   - інженерно-технічні споруди та мережі.
   Для забезпечення  навчально-виховного  процесу  додатково
використовуються (зазначаються основні об'єкти та засоби, що є
власністю або знаходяться у розпорядженні інших  підприємств,
установ, організацій): ___________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
   6.4. Навчально-виробничі,   побутові,  культурно-освітні,
оздоровчі, спортивні будівлі та споруди, житло,  комунікації,
обладнання, засоби навчання, транспортні засоби та інше майно
училища є загальнодержавною власністю і перебуває у користуванні
навчально-виховного закладу.
   Функції управління загальнодержавним майном, закріпленим за
училищем, контроль за ефективністю його використання і збереження
здійснює Міністерство освіти України.
   6.5. Державне майно, що перебуває у користуванні училища, не
підлягає вилученню, передачі іншим організаціям або використанню
для цілей, що суперечать основним завданням навчально-виховного
закладу.
 
 
           VII. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ
 
   7.1. Училище має право на здійснення міжнародних зв'язків в
установленому чинним законодавством порядку.
   7.2. Училище відповідно до чинного законодавства має право на
зовнішньоекономічну діяльність, здійснювану на основі угод, інших
юридичних актів, укладених з іноземними юридичними і фізичними
особами, мати власний валютний рахунок.
 
 
   VIII. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО СТАТУТУ УЧИЛИЩА
           ПІСЛЯ ЙОГО ЗАТВЕРДЖЕННЯ
 
   Доповнення та зміни до статуту училища вносяться в порядку,
передбаченому для його затвердження.
 
 -----------------------------------------------------------------
 NN | Зміст внесених змін | Дата внесення | Підстави для внесення
  | та доповнень    | змін та допов-| змін та доповнень
  |           | нень     |
 ---+---------------------+---------------+-----------------------
 1 |     2     |    3    |      4
 -----------------------------------------------------------------
 
 
 -----------------------------------------------------------------
 
                 Статут розроблений за дорученням
                 Міністерства освіти України
                 _________________________________
                 (назва уповноваженого органу або
                 _________________________________
                 прізвище, ім'я, по батькові
                 _________________________________
                 представника засновника училища)
 
 
 
   (Печатка) __________________________
            (підпис)<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн