Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Положення про порядок здійснення конкурсного відбору уповноважених осіб для підготовки та проведення відкритих торгів (тендеру)

Фонд державного майна

Наказ № 1519 від 25.12.1997, недейств.

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
              Н А К А З

 N 1519 від 25.12.97         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   31 грудня 1997 р.
 vd971225 vn1519           за N 636/2440

     ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
               Фонду державного майна
      N 1304 ( z0415-98 ) від 02.07.98 )
 
    Про затвердження Положення про порядок здійснення
    конкурсного відбору  уповноважених  осіб  для
    підготовки  та  проведення  відкритих  торгів
              (тендеру)

   З метою  підвищення  ефективності  процесу  приватизації
державного майна, створення сприятливих умов  для  залучення
інвестицій в економіку України, подальшого розвитку конкурентності
у  проведенні  приватизації  державного  майна,  забезпечення
загальнодоступності і конкуренції покупців при продажу акцій, що
належать державі у відкритих  акціонерних  товариствах,  та
відповідно до пункту 1 статті 15 Закону України "Про приватизацію
державного майна" від 19 лютого 1997 року N 89/97-ВР ( 2163-12 )
Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про порядок здійснення конкурсного
відбору уповноважених осіб для підготовки та проведення відкритих
торгів (тендеру), що додається.
   2. Управлінню правового забезпечення Фонду державного майна
України  у п'ятиденний термін з дня прийняття цього наказу
забезпечити подання  Положення  на  державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
   3. Прес-центру Фонду державного майна України у десятиденний
термін з дня державної реєстрації у Міністерстві юстиції України
цього наказу забезпечити публікацію  Положення  про  порядок
здійснення конкурсного відбору уповноважених осіб для підготовки
та проведення міжнародних  торгів  (тендеру),  у  Державному
інформаційному бюлетені "Про приватизацію".
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 В.о.Голови Фонду                    В.Лановий
                       Затверджено
                  наказом Фонду державного майна
                  України  від 25.12.1997 року
                  N 1519
              Положення
   про порядок здійснення конкурсного відбору уповноважених
   осіб для підготовки та проведення відкритих торгів
              (тендерів)
           1. Визначення термінів
   Зазначені нижче терміни в цьому Положенні вживаються в такому
значенні:
   конкурсна комісія - комісія, що формується Фондом державного
майна України (далі - Фонд) для конкурсного відбору уповноваженої
особи з підготовки та проведення відкритих торгів (тендеру) з
продажу акцій відкритих акціонерних товариств (далі - ВАТ);
   відкриті торги  (тендер)  -  спосіб  приватизації,  що
застосовується для продажу пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств  на конкурентних засадах і здійснюється за участю
уповноважених осіб, конкурсний відбір яких проводиться відповідно
до цього Положення;
   конкурсна документація  -  пакет  документів, що містить
конкурсну пропозицію щодо виконання конкурсних завдань, відомості
про претендента, його фінансовий стан, інформацію про досвід
первинного публічного розміщення акцій  компаній  аналогічної
галузевої приналежності з ВАТ, акції якого продаватимуться на
відкритих торгах;
   конкурсна пропозиція - пропозиція, що подається претендентом
згідно з умовами конкурсу та конкурсних завдань;
   конкурсне завдання - зобов'язання, що його має виконати
переможець конкурсу по визначенню уповноваженої особи Фонду для
підготовки та проведення відкритих торгів (тендеру);
   претендент - юридична особа, резидент або нерезидент, що має
ліцензію  уповноваженої  організації іноземної  країни, визнану
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, чи
ліцензію  (дозвіл) відповідного державного органу України на
здійснення професійної діяльності по випуску та обігу цінних
паперів і подала конкурсну документацію для участі у конкурсі;
   фінансові гарантії - кошти, що надаються уповноваженою особою
Фонду (на основі повернення) шляхом їх перерахування на рахунок,
зазначений в договорі між уповноваженою особою та Фондом. Дата
внесення, умови та строк надання фінансової гарантії визначається
договором.
           2. Загальні положення
   1. Це Положення визначає порядок відбору уповноважених осіб
для підготовки та проведення відкритих торгів (тендеру) з продажу
пакетів акцій відкритих  акціонерних  товариств  (акціонерних
компаній), що створені в процесі приватизації та корпоратизації.
   2. Одна уповноважена особа може здійснювати допомогу  в
підготовці та проведенні одного або декількох відкритих торгів
(тендерів).
   3. У разі, коли для участі в конкурсі зареєстровано тільки
одного учасника, Фонд може вважати його переможцем конкурсу за
умови прийняття ним зобов'язань щодо виконання ним умов конкурсу.
         3. Основні вимоги до претендента
   4. Для участі в конкурсі щодо відбору уповноваженої особи
претендент повинен мати:
   - ліцензію (дозвіл) уповноваженої організації  іноземної
країни чи ліцензію відповідного державного органу України на
здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів України;
   - досвід роботи на будь-якому ринку цінних паперів не менш
як 3 роки;
   - власний капітал не менш як 3 млн.ЕКЮ;
   - аудиторський висновок про фінансовий стан претендента на
останню звітну дату, здійснений одною з таких аудиторських фірм:
   "Прайс Уотерхаус";
   "Эрнст енд Янг";
   "К.П.М.Джі";
   "Артур Андерсен";
   "Куперс енд Лайбрандт";
   "Делой енд Туш".
           4. Проведення конкурсу
   5. Рішення про проведення конкурсу з відбору уповноваженої
особи приймається Фондом.
   6. Для проведення конкурсу Фонд утворює конкурсну комісію
(далі - комісія) у складі 5 або 7 осіб, призначає голову і
відповідального секретаря комісії, які є членами комісії. До
складу комісії обов'язково входить представник Державної комісії з
цінних  паперів  та  фондового ринку, а також, відповідного
центрального органу виконавчої влади. Комісія  діє до моменту
підписання договору з переможцем конкурсу.
   Відповідні органи та посадові особи, зобов'язані в 5 денний
термін з моменту одержання повідомлення про прийняття рішення щодо
проведення конкурсного відбору уповноважених осіб для підготовки
та проведення відкритих торгів (тендерів), делегувати до її складу
своїх представників. Якщо в зазначений строк вони не делегували
своїх представників до складу комісії, Фонд має право затвердити
склад комісії без представників цих органів.
   Засідання комісії  вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менше як 3 з 5 осіб, або не менше 5 з 7 осіб членів
комісії. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів
членів комісії, при цьому члени комісії голосують при прийнятті
рішення тільки "за" або "проти".
   Комісія може залучати до своєї роботи експертів з правом
дорадчого голосу.
   7. До компетенції конкурсної комісії належить:
   - розробка проекту оголошення про конкурс;
   - підготовка пропозицій щодо конкурсного завдання;
   - одержання та реєстрація  конкурсної  документації  від
претендентів, в порядку, визначеному комісією;
   - визначення на підставі наданих  конкурсних  документів
учасників конкурсу;
   - проведення конкурсу;
   - встановлення бальної системи оцінки конкурсних пропозицій
учасників;
   - визначення переможця конкурсу та  подання протоколу на
затвердження Фонду;
   - оприлюднення результатів конкурсу;
   - протокольне оформлення засідань конкурсної комісії.
   8. Конкурсне  завдання  затверджується Фондом та повинне
містити інформацію щодо зобов'язань уповноваженої особи надати
Фонду такі послуги:
   - підготовка проекту оголошення про відкриті торги (тендер);
   - підготовка проекту умов та правил проведення відкритих
торгів (тендеру);
   -  розробка  інформаційного  меморандуму  відповідно  до
міжнародних стандартів;
   - проведення інформаційної  компанії по  продажу акцій в
українській та іноземній пресі;
   - здійснення оцінки пакета акцій, для визначення початкової
ціни пакета акцій, що виставляється на відкриті торги (тендер);
   - робота по залученню потенційних покупців та переговори з
ними щодо укладення договору купівлі-продажу;
   - здійснення ділового листування стосовно одержання від
учасників додаткових документів або уточнення даних;
   - допомога Фонду в оцінці поданих потенційними покупцями
пропозицій;
   - розробка та узгодження з переможцем відкритих торгів
(тендеру) проекту договору купівлі-продажу.
   9. Фонд затверджує оголошення про проведення конкурсу, яке
згідно з цим положенням друкується в "Українській Інвестиційній
газеті" не пізніше ніж за 10 днів до оголошеної дати проведення
конкурсу і обов'язково містить інформацію про:
   - країну, місто, адресу, дату та час проведення конкурсу;
   - умови проведення конкурсу по відбору уповноважених осіб;
   - кінцевий термін прийняття документів комісією;
   - конкурсне завдання;
   - мову, на якій подається конкурсна документація;
   - адресу подання документів;
   - контактні телефони.
   10. Претенденти  конкурсу  до  закінчення  зазначеного в
оголошенні кінцевого терміну подають до  конкурсної  комісії
конкурсну документацію, що містить:
   - заяву на участь у конкурсі з назвою, адресою претендента,
прізвищем та ініціалами  і  телефоном  відповідальної  особи
претендента;
   - доручення на ім'я  особи,  що  представляє  інтереси
претендента;
   - конкурсна пропозиція, підписана уповноваженою на це особою
претендента;
   - нотаріально посвідчені копії установчих документів;
   - баланс на останній звітний період, звіти про прибутки та
збитки, копію аудиторського  висновку  про  фінансовий  стан
претендента;
   - копію ліцензії (дозволу) на право здійснення професійної
діяльності по випуску та  обігу  цінних  паперів,  виданого
відповідним державним органом України або уповноваженим органом
держави - місця реєстрації претендента.
   Неповнота наданого комплекту документів є підставою  для
відмови у визначенні претендента учасником конкурсу.
   11. Конкурсна пропозиція подається претендентами українською
мовою в опечатаному конверті. Вона повинна містити:
   - обсяг послуг, що будуть надані Фонду у відповідності з
конкурсним завданням, пропозиція щодо форми та розміру оплати цих
послуг;
   - інформацію про досвід первинного публічного розміщення
акцій компаній аналогічної галузевої приналежності з ВАТ, акції
якого продаватимуться на відкритих торгах (тендері);
   - перелік юридичних осіб, яких претендент планує залучати у
якості субпідрядників для виконання окремих робіт та послуг;
   - інформацію про розмір власного капіталу;
   - розмір та форми фінансових гарантій  щодо  належного
виконання обов'язків.
   12. Конкурсна документація, що надійшла після встановленого в
оголошенні  кінцевого  терміну,  не  розглядається. Конкурсна
документація подається в опечатаних конвертах без зазначення
будь-якої  інформації,  що  може  ідентифікувати претендента.
Відповідальний  секретар  комісії  проставляє  на  конверті
запропонований  претендентом  девіз,  вносить  його  в книгу
реєстрації, видає претенденту довідку з зазначенням девізу, дати
та часу реєстрації документації. Претендент засвідчує в книзі
реєстрацій своїм підписом факт прийняття в нього конверту з
конкурсною документацією.
   13. Претендент має право відкликати конкурсну документацію до
кінцевого терміну їх прийняття, повідомивши про це письмово
комісію.
   14. На наступний день після закінчення кінцевого терміну
комісія проводить засідання, на якому розкриває конверти та
здійснює бальну оцінку конкурсних пропозицій. При  наявності
вичерпної інформації, необхідної  для  визначення  переможця,
рішення про визначення переможця приймається комісією протягом
трьох робочих днів з дня відкриття конвертів.
   У випадку,  якщо  інформація  для прийняття рішення про
визначення переможця є недостатньою, комісія має право звертатися
до претендентів за роз'ясненнями та вимагати надання додаткової
інформації стосовно виконання конкурсного завдання. При цьому
рішення  про  визначення  переможця  приймається  не пізніше
10 робочих днів з дня відкриття конвертів.
   15. При  визначенні  переможця комісія використовує такі
критерії відбору переможця:
   - обсяг послуг, що будуть надані Фонду у відповідності з
конкурсним завданням;
   - розмір та умови фінансових гарантій, що пропонуються, та
пропозиція щодо форми та розміру оплати послуг, що будуть надані
Фонду у відповідності з конкурсним завданням;
   - досвід первинного публічного розміщення акцій компаній
аналогічної  галузевої  приналежності  з  ВАТ,  акції  якого
продаватимуться на відкритих торгах (тендері);
   - досвід роботи учасника - юридичної особи, або осіб, які
будуть залучатися нею (ним) для виконання конкурсного завдання,
на ринку цінних паперів України;
   - залучення (для іноземних учасників конкурсу) до співпраці
українських юридичних  осіб,  які  мають  ліцензію  (дозвіл)
відповідного державного органу України на здійснення професійної
діяльності по випуску та обігу цінних паперів.
   16. Учасник, конкурсна пропозиція якого відповідає умовам
конкурсу та отримала найвищу бальну оцінку визначається переможцем
конкурсу.
   17. Рішення про визначення переможця оформлюється протоколом.
Протокол про визначення переможця підписується всіма членами
комісії, які були присутні на засіданні.
   18. Підписаний протокол є підставою для укладення договору
між переможцем та Фондом. Суттєві умови договору про надання
послуг по підготовці та проведенню відкритих торгів (тендеру) з
продажу акцій відповідного ВАТ, визначаються Фондом і протягом
доби з  моменту  отримання  підписаного  комісією  протоколу
пропонуються переможцю для обговорення.
   19. Комісія протягом дня,  наступного  після  визначення
переможця, повідомляє про результати конкурсу всіх його учасників
через осіб, що представляють їх інтереси відповідно до п.10 цього
Положення, а протягом 10 робочих днів публікує інформацію про
підсумки конкурсу в "Українській Інвестиційній газеті".
   20. Не пізніше 10 робочих днів після того, як конкурсна
комісія підписала протокол про визначення переможця, керівник
Фонду або уповноважена ним особа, підписує з переможцем конкурсу
договір про надання послуг по підготовці та проведенню відкритих
торгів (тендеру) з продажу пакета акцій відповідного ВАТ.
   У випадку, коли сторони не дійшли згоди щодо суттєвих умов
договору та не підписали договір протягом цього терміну, фонд
може прийняти рішення  про:  продовження  терміну  укладення
договору; скасування результатів конкурсу.
           5. Заключні положення
   21. Використання відомостей стосовно конкурсних пропозицій
здійснюється з дотриманням вимог законодавства про інформацію.
Порушення цих вимог тягне за собою відповідальність згідно з
чинним законодавством.
   22. Учасники  конкурсу  мають право письмово оскаржувати
результати конкурсу у Керівника Фонду протягом 5 днів після
отримання повідомлення від комісії.
   23. Суперечки про визнання результатів конкурсу вирішуються
відповідно до чинного законодавства України.


<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн