Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про Державний бюджет України на 1998 рік

Верховна Рада України

Закон № 796/97-ВР від 30.12.1997

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


           З А К О Н У К Р А Ї Н И

       Про Державний бюджет України на 1998 рік
 
 ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 21, ст.109 )
   
 ( Із змінами, внесеними згідно із Законом
  N 170/98-ВР від 04.03.98, ВВР, 1998, N 21, ст.110 ) 
 
 
          I. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
              на 1998 рік
 
   Стаття 1. Затвердити Державний бюджет України на 1998 рік по
доходах у сумі 21.101.050,9 тис. гривень і по видатках у сумі
24.481.773,9 тис. гривень з урахуванням повного погашення боргів
по заробітній платі.
   Установити граничний розмір дефіциту  Державного  бюджету
України на 1998 рік у сумі 3.380.723 тис. гривень, що розрахунково
становить 3,3 відсотка валового внутрішнього продукту і 13,8
відсотка видатків Державного бюджету України на 1998 рік.
   Спрямувати на покриття дефіциту Державного бюджету України на
1998 рік надходження із джерел внутрішнього фінансування в сумі
1.130.723 тис. гривень та із джерел зовнішнього фінансування -
2.250.000 тис. гривень.
 
   Стаття 2. Установити граничний розмір державного внутрішнього
боргу України на 1 січня 1999 року в сумі 16.961.069,9 тис.
гривень.
 
   Стаття 3. Установити розмір державних зовнішніх запозичень
України в 1998 році для погашення державного боргу та фінансування
дефіциту Державного бюджету України в сумі 3.079.100 тис. доларів
США, або 5.850.300 тис. гривень (за курсом 1,9 гривні за 1 долар
США).
 
   Стаття 4. Установити, що державні внутрішні і  зовнішні
запозичення здійснюються в межах загального обсягу установлених
граничних розмірів державного внутрішнього боргу України  та
державних зовнішніх запозичень України. У разі надходження коштів
із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у
неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного
розміру державного внутрішнього  боргу  України  за  рахунок
відповідного збільшення (зменшення) розміру державних зовнішніх
запозичень України.
 
   Стаття 5. Установити, що до доходів Державного  бюджету
України на 1998 рік зараховуються:
 
   1) в повному обсязі:
   податок на додану вартість;
   акцизний збір;
   збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету;
   ввізне мито;
   надходження від перевищення валових доходів над видатками
Національного банку України;
   дивіденди (доход),  нараховані  на  акції  (частки, паї)
господарських товариств, які є у державній власності;
   рентна плата;
   плата за оренду цілісних майнових  комплексів  державних
підприємств;
   консульські збори, що справляються на території України в
іноземній валюті;
   кошти від реалізації конфіскованого за рішенням суду майна,
включаючи предмети, що були безпосередніми об'єктами порушення
митних правил, та предмети контрабанди, а також кошти  від
реалізації предметів, які зберігалися під митним контролем і за
якими власник не звернувся до кінця строку їх зберігання, майна,
визнаного в установленому порядку безхазяйним, майна, що за правом
спадкування перейшло у власність держави, та скарбів, за винятком
витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, реалізацією,
а також конфісковані валютні цінності;
   надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння,
військової та спеціальної техніки, іншого майна, передачі в оренду
основних  фондів  Збройних  Сил України та інших військових
формувань, а також за виконані ними роботи та надані послуги;
   відрахування від плати за транзит природного газу через
територію України;
   збір до  Фонду  для  здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи  та  соціального  захисту
населення;
   збір на обов'язкове  соціальне  страхування  на  випадок
безробіття;
   збір до Державного інноваційного фонду;
   надходження до   Фонду  розвитку  паливно-енергетичного
комплексу;
   платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів;
 
   2) 80 відсотків коштів, одержаних бюджетними установами і
організаціями за здані дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння,
що містяться у брухті та відходах;
 
   3) 80  відсотків коштів, що надійдуть до позабюджетного
Державного фонду приватизації від приватизації державного майна;
 
   4) інші доходи, що зараховуються до Державного  бюджету
України у розмірах, визначених законодавством.
 
   Стаття 6. Установити доходи Державного бюджету України на
1998 рік по основних джерелах у таких сумах:
 
                         (тис. гривень)
 
   Податкові надходження - всього          11.510.269
       у тому числі:
 
   Платежі за використання природних ресурсів -
   всього                        560.910
       з них:
     плата за використання лісових ресурсів      30.830
     плата за спеціальне користування водними
     ресурсами                    147.000
     платежі за користування надрами          26.080
     збір за геологорозвідувальні роботи, виконані
     за рахунок державного бюджету          357.000
 
   Внутрішні податки на товари та послуги - всього  10.180.466
       з них:
     податок на додану вартість           8.756.400
     акцизний збір з вітчизняних товарів      1.029.963
     акцизний збір з імпортних товарів        300.000
     ліцензії на підприємницьку та професійну
     діяльність                    94.103
   Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні
   операції - всього                  757.280
       з них:
     ввізне мито                   725.280
   Інші податки                     11.613
 
   Неподаткові надходження - всього          3.137.444
       у тому числі:
   Доходи від власності та підприємницької
   діяльності - всього                1.470.862
       з них:
   надходження від перевищення валових доходів
   над видатками Національного банку України      200.000
   рентна плата                     200.560
   надходження коштів від приватизації
   державного майна                  1.040.000
   Адміністративні збори та платежі, доходи від
   некомерційного та побічного продажу - всього     175.938
       з них:
     державне мито                  146.210
   Надходження від штрафів та фінансових санкцій     64.612
   Інші неподаткові надходження - всього       1.426.032
       з них:
     надходження коштів від реалізації
     надлишкового озброєння, військової та
     спеціальної техніки, іншого майна, передачі
     в оренду основних фондів Збройних Сил України
     та інших військових формувань, а також за
     виконані ними роботи та надані послуги      242.800
     відрахування від плати за транзит природного
     газу через територію України           927.730
 
   Доходи від операцій з капіталом - всього      1.141.560
       у тому числі:
 
   Надходження від продажу основного капіталу      14.960
 
   Надходження від продажу державних запасів
   товарів - всього                  1.126.600
       з них:
     відшкодування витрат Державного бюджету
     України за відпущені і неоплачені в минулих
     роках матеріальні цінності з державного
     матеріального резерву              896.600
     реалізація розброньованих матеріальних
     цінностей мобілізаційного резерву на
     конкурсних торгах                230.000
   Офіційні трансферти - всього            610.662,9
       у тому числі:
   Від органів державного управління інших рівнів -
   всього                       590.082,9
       з них:
     кошти, що передаються до Державного бюджету
     України з бюджетів областей та міста Києва   590.082,9
   Із-за кордону                     20.580
 
   Державні цільові фонди - всього          4.701.115
       у тому числі:
   Збір до Фонду для здійснення заходів щодо
   ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
   та соціального захисту населення          2.596.000
   Збір на обов'язкове соціальне страхування на
   випадок безробіття до Державного фонду сприяння
   зайнятості населення                 634.000
   Збір до Державного інноваційного фонду        923.935
   Надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного
   комплексу                      254.780
   Платежі до Фонду України соціального захисту
   інвалідів                       50.000
   Збір за забруднення навколишнього природного
   середовища до Фонду охорони навколишнього
   природного середовища                 4.300
   Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію,
   ремонт і утримання автомобільних доріг загального
   користування                     238.100
 
   Стаття 7. Затвердити видатки Державного бюджету України на
1998 рік по розділах функціональної класифікації у таких сумах:
 
                          (тис.гривень)
 
   1. Державне управління - всього         1.075.314,9
       у тому числі:
   Функціонування законодавчої влади - всього     65.174,3
       з них:
       Верховна Рада України           52.751,6
       апарат Рахункової палати          12.422,7
 
   Функціонування виконавчої влади - всього      395.315,8
       з них:
     апарат Кабінету Міністрів України         23.288
     апарат міністерств, інших центральних органів
     виконавчої влади та їх місцевих органів    184.517,3
     місцеві державні адміністрації         187.510,5
   Утримання Президента України та його апарату     23.288
   Утримання фінансових і фіскальних органів -
   всього                       540.437,6
       з них:
     місцеві державні податкові органи       394.866,3
   Загальне планування і статистичні служби       30.248
   Інші видатки на загальнодержавне управління     20.851,2
 
   2. Судова влада - всього               112.995
       у тому числі:
   Конституційний Суд України              20.429
       з них:
       на завершення будівництва приміщення
       Конституційного Суду України         17.000
   Верховний Суд України                 9.000
   Вищий арбітражний суд України             1.766
   Арбітражні суди                    7.019
   Військові суди                     1.900
   Обласні суди                     12.898
   Районні (міські) суди                 59.983
 
   3. Міжнародна діяльність - всього          350.304
       у тому числі:
    Міжнародне співробітництво - всього        303.984
       з них:
     внески до бюджету ООН та органів і спеціальних
     установ системи ООН               152.494
     утримання дипломатичних представництв України
     за кордоном                   112.870
     придбання за кордоном у державну власність
     приміщень для розміщення дипломатичних
     представництв України               28.776
     витрати, пов'язані з відрядженнями за кордон
     працівників органів державної влади        9.704
   Реалізація міжнародних угод - всього         46.320
       з них:
     внески до міжнародних фінансових організацій   33.520
     внески до установ і організацій СНД        6.400
 
   4. Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу - всього       541.058
       у тому числі:
    Фундаментальні дослідження            270.394
    Розробка перспективних технологій і пріоритетних
    напрямів науково-технічного прогресу       270.664
 
   5. Національна оборона - всього          1.678.269
       у тому числі:
   Утримання Збройних Сил України           1.130.910
   Закупівля озброєння та військової техніки      171.405
   Капітальне будівництво                37.000
   Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи  27.144
   Мобілізаційна підготовка галузей народного
   господарства                     18.360
   Інші видатки в галузі оборони            293.450
       з них:
     забезпечення оборонних витрат в межах
     надходження коштів від реалізації
     надлишкового озброєння, військової та
     спеціальної техніки, іншого майна, передачі
     в оренду основних фондів Збройних Сил
     України та інших військових формувань, а також
     за виконані ними роботи та надані послуги    242.800
 
   6. Правоохоронна діяльність та забезпечення
    безпеки держави - всього            1.652.090
       у тому числі:
   Органи внутрішніх справ               572.430
   Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ
   України                        78.280
   Прокуратура                      80.480
   Кримінально-виправна система             227.550
   Прикордонні війська України             164.750
   Служба безпеки України                227.350
   Пожежна охорона                    88.330
   Національна гвардія України              65.040
   Головне управління урядового зв'язку         69.880
   Інші правоохоронні органи               78.000
 
   7. Освіта - всього                 1.566.425
       у тому числі:
    Дошкільна освіта                 69.043
    Загальна середня освіта              1.194,2
    Заклади освіти для громадян, які потребують
    соціальної допомоги та реабілітації        9.704,5
    Позашкільна освіта                34.922
    Професійно-технічна освіта           326.880,3
    Вища освіта                   967.581,7
    Післядипломна освіта               50.492,3
    Інші заклади та заходи в галузі освіти     106.607
 
   8. Охорона здоров'я - всього             704.000
       у тому числі:
    Лікарні широкого профілю            258.867,5
    Спеціалізовані медичні заклади         235.562,4
    Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих
    поліклінік та загальних і спеціалізованих
    стоматологічних поліклінік)           26.673,3
    Спеціалізовані поліклініки            8.399,8
    Загальні і спеціалізовані стоматологічні
    поліклініки                    6.395,9
    Фельдшерсько-акушерські пункти          1.017,4
    Санітарно-епідеміологічна служба         36.050,3
    Інші заклади в галузі охорони здоров'я     131.033,4
 
   9. Соціальний захист та соціальне забезпечення -
   всього                       1.985.020
       у тому числі:
    Виплата пенсій та допомоги - всього        700.000
       з них:
     кошти бюджету, що передаються до Пенсійного
     фонду України на виплату пенсій
     військовослужбовцям рядового, сержантського
     та старшинського складу строкової служби та
     їх сім'ям                    700.000
   Інші види соціальної допомоги - всього        121.755
       з них:
     кошти на погашення заборгованості з регресних
     позовів та одноразової допомоги по втраті
     професійної працездатності шахтарям та гірникам
     підприємств з підземного видобутку вугілля та
     залізної руди                  100.000
   Пенсії військовослужбовцям та особам
   начальницького і рядового складу органів
   внутрішніх справ                  1.000.000
   Кошти з бюджету, що передаються до Фонду України
   соціального захисту інвалідів            110.000
   Молодіжні програми                  14.860
   Інші заклади та заходи в галузі соціальної політики  38.405
 
   10. Житлово-комунальне господарство - всього     37.193
       у тому числі:
     Житлове господарство - всього           36.933
       з них:
     видатки на утримання об'єктів соціальної сфери
     непрацюючих вугледобувних підприємств, що
     передаються до комунальної власності       20.000
     Комунальне господарство             260
 
   11. Культура і мистецтво - всього          159.067
       у тому числі:
     Мистецтво                    113.907
     Культура                     33.010
     Кінематографія                   5.610
     Архівна справа                   3.080
     Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і
     культури                      3.460
       з них:
     видатки на організацію проведення заходів по
     вивченню питань, пов'язаних з діяльністю ОУН-УПА   200
     видатки, пов'язані з увічненням пам'яті жертв
     політичних репресій                  30
 
   12. Засоби масової інформації - всього        182.140
       у тому числі:
     Телебачення і радіомовлення - всього       160.000
       з них:
     телебачення                    79.200
     радіомовлення                   80.800
     Преса                       8.610
     Книговидання                    5.700
     Інші засоби масової інформації           7.830
 
   13. Фізична культура і спорт - всього         67.490
       у тому числі:
     Здійснення заходів з фізичної культури і спорту  50.175
     Державна підтримка громадських організацій
     фізкультурно-спортивної спрямованості       17.315
 
   14. Промисловість та енергетика - всього      1.909.600
       у тому числі:
     Паливно-енергетичний комплекс - всього     1.409.000
       з них:
     видатки, пов'язані з реструктуризацією
     вугільної промисловості             300.000
     державна підтримка вугледобувних підприємств  1.000.000
     Конверсія та розвиток підприємств оборонного та
     машинобудівного комплексів            74.000
       з них:
     кошти на розвиток вітчизняного
     сільськогосподарського машинобудування      36.000
 
     Відтворення мінерально-сировинної бази - всього 362.800
       з них:
     геолого-розвідувальні роботи, що фінансуються
     за рахунок відрахувань видобувних підприємств  357.000
     Інші галузі промисловості             63.800
       з них:
     видатки на реструктуризацію залізорудних
     підприємств з підземного видобутку руди      50.000
     видатки на приріст обігових коштів
     підприємств - всього               10.000
       з них:
     льонопереробних підприємств            5.000
 
   15. Будівництво - всього               406.990
       у тому числі:
     Будівництво - всього               399.700
       з них:
     капітальні вкладення - всього          344.500
       з них:
      вугільна промисловість             100.000
      агропромисловий комплекс            100.000
      будівництво Криворізького
      гірничо-збагачувального комбінату окислених
      руд                       97.000 
      реконструкція Одеського театру опери та
      балету і Львівського академічного театру
      імені Марії Заньковецької            10.000
      реконструкція спорткомплексу "Олімпійський"   12.000
      будівництво та придбання житла для
      військовослужбовців (крім військовослужбовців
      Збройних Сил), осіб рядового і начальницького
      складу органів внутрішніх справ, ветеранів війни
      і воєнних конфліктів в іноземних державах та
      військовослужбовців, звільнених у запас або
      відставку, які перебувають на квартирному обліку
      в місцевих державних адміністраціях та
      виконавчих органах рад, а також суддів     20.000
      будівництво та придбання житла для відселення
      військовослужбовців, звільнених у запас або
      відставку, з закритих військових містечок    5.200
      відшкодування вартості будівництва об'єктів
      соціально-культурного призначення на селі, що
      здійснюється за власні кошти суб'єктів
      господарювання                 30.000
 
   Архітектура                      7.290
 
   16. Сільське господарство, лісове господарство,
     рибальство і мисливство - всього        447.262,4
       у тому числі:
     Земельні ресурси                 14.250
     Водне господарство                139.090
     Сільськогосподарське виробництво         171.796
     Лісове господарство і мисливство         70.000
     Риболовецьке господарство             18.390
     Дослідження і практичні розробки в галузі
     сільського господарства              2.000
     Діяльність і послуги в галузі сільського
     господарства, лісового господарства, рибальства
     і мисливства, не віднесені до інших категорій   2.400
     Фінансування бюджетних установ агропромислового
     комплексу                    29.336,4
    Повернення бюджетних позичок, наданих на
    закупівлю сільськогосподарської продукції за
    державними контрактами              -590.000
    Видатки за рахунок повернення бюджетних позичок,
    наданих на закупівлю сільськогосподарської
    продукції за державними контрактами        590.000
       з них:
     на створення частини лізингового фонду для
     забезпечення сільського господарства
     сільськогосподарською технікою вітчизняного
     виробництва                   290.000
     на оплату витрат по догляду за молодими садами,
     виноградниками і ягідниками            4.000
 
   17. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
     телекомунікації та інформатика - всього     328.930
       у тому числі:
     Водний транспорт                 14.000
     Залізничний транспорт               30.000
     Повітряний транспорт                6.000
     Дорожнє господарство - всього          238.100
        з них:
     видатки на фінансування робіт, пов'язаних з
     будівництвом, реконструкцією, ремонтом і
     утриманням автомобільних доріг загального
     користування                   238.100
 
   Зв'язок                        6.830
   Інформатика (Національна програма
   інформатизації)                    15.000
   Діяльність і послуги, не віднесені до інших
   категорій                       19.000
 
   18. Інші послуги, пов'язані з економічною
     діяльністю - всього               169.792
       у тому числі:
     Проекти багатоцільового розвитку - всього    124.942
       з них:
     фінансування Загальнодержавної (Національної)
     космічної програми України            55.000
     фінансування Національної програми досліджень і
     використання ресурсів Азово-Чорноморського
     басейну, інших районів Світового океану      5.000
 
   Діяльність, пов'язана з формуванням загальної
   економічної політики, управлінням у галузі
   стандартизації, гідрометеорології, геодезії
   та контролем за виробництвом             44.850
       з них:
     створення Національної депозитарної системи
     та системи моніторингу фондового ринку       4.000
 
   19. Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків
   Чорнобильської катастрофи та соціальним
   захистом населення - всього            2.606.000
       у тому числі:
   Витрати на соціальний захист громадян, які
   постраждали внаслідок Чорнобильської
   катастрофи                     1.953.500
   Державні капітальні вкладення            301.380
   Самостійне переселення громадян з радіоактивно
   забруднених територій і будівництво житла
   для громадян, віднесених до категорії 1
   постраждалих                     97.840
   Витрати на забезпечення робіт у зоні
   відчуження                      137.460
       з них:
     на об'єкті "Укриття"               32.000
   Інші цільові програми                115.820
       з них:
     комплексне медико-санітарне забезпечення
     постраждалого населення              52.201
     екологічне оздоровлення та радіаційний захист
     території, що зазнала радіоактивного
     забруднення                    35.237
     наукове забезпечення робіт та інформаційні
     системи                      26.600
     контрактна система оплати праці           350
     непередбачені витрати (резерв)           1.432
 
   20. Охорона навколишнього природного середовища
     та ядерна безпека - всього           69.927,6
       у тому числі:
     Охорона і раціональне використання водних
     ресурсів                     26.220
     Охорона і раціональне використання земель     4.100
     Створення захисних лісових насаджень та
     полезахисних лісових смуг             7.800
     Охорона і раціональне використання мінеральних
     ресурсів                      6.000
     Утримання місцевих природоохоронних органів    10.500
     Збереження природно-заповідного фонду       7.777,6
     Інші природоохоронні заходи            1.730
     Утримання організацій з ядерної безпеки та
     інші заходи, спрямовані на забезпечення
     державного регулювання ядерної безпеки       5.800
       з них:
     покриття планових збитків, формування фондів
     заохочення і розвитку виробництва по
     Українському державному об'єднанню "Радон"     5.000
 
   21. Попередження та ліквідація надзвичайних
     ситуацій та наслідків стихійного лиха -
     всього                      78.790
       у тому числі:
     Попередження та ліквідація надзвичайних
     ситуацій                     24.190
     Війська Цивільної оборони України         54.600
 
   22. Поповнення державних запасів і резервів -
     всього                      126.455
       у тому числі:
     Державні запаси дорогоцінних металів і
     каміння                      1.800
     Державний матеріальний резерв          124.655
 
   23. Обслуговування державного боргу        2.885.220
 
   24. Державні цільові фонди (за винятком Фонду
     для здійснення заходів щодо ліквідації
     наслідків Чорнобильської катастрофи та
     соціального захисту населення) - всього    1.092.235
       у тому числі:
   Державний фонд сприяння зайнятості населення     634.000
   Державний інноваційний фонд             403.935
       з них:
     створення та освоєння потужностей по
     виробництву нових видів прокату для
     автомобілебудування                50.000
     розвиток літакобудування             30.000
   Фонд охорони навколишнього природного середовища    4.300
   Фонд України соціального захисту інвалідів      50.000
 
   25. Видатки, не віднесені до основних груп -
     всього                     4.249.206
       у тому числі:
   Резервний фонд Кабінету Міністрів України      300.000
   Бюджетні позички                  -87.965,2
   Проведення виборів                  255.000
   Дотації республіканському бюджету Автономної
   Республіки Крим, обласним, міському (міста
   Севастополя) бюджетам               2.502.213
   Видатки на покриття заборгованостей, що виникли
   у попередні роки по заробітній платі працівників
   бюджетних установ, грошовому забезпеченню,
   стипендіях та інших соціальних виплатах       909.958,2
   Видатки на погашення заборгованості по знецінених
   грошових заощадженнях громадян в установах
   Ощадного банку та викуп облігацій Державної
   цільової безпроцентної позики 1990 року       370.000
 
   Стаття 8. Установити розподіл видатків Державного бюджету
України на 1998 рік в розрізі головних розпорядників коштів згідно
з додатком.
 
   Стаття 9. Установити, що до бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст  Києва  і  Севастополя  у  1998  році
зараховуються:
   місцеві податки і збори;
   прибутковий податок з громадян;
   податок на прибуток підприємств;
   плата за  торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності;
   плата за землю;
   податок з власників транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів;
   податок на промисел;
   надходження коштів від приватизації підприємств комунальної
власності (80 відсотків);
   інші доходи,  що  зараховуються  до місцевих бюджетів у
розмірах, визначених законодавством;
   надходження збору за забруднення навколишнього природного
середовища в частині, що належить місцевим бюджетам;
   надходження відрахувань   та  збору  на  будівництво,
реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування в частині, що належить місцевим бюджетам.
   Формування бюджетів Автономної Республіки Крим, областей,
міст Києва і Севастополя здійснюється відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР ) і законів про місцеве самоврядування,
податкову та бюджетну системи.
 
   Стаття 10. Затвердити у складі видатків Державного бюджету
України на 1998 рік дотації республіканському бюджету Автономної
Республіки Крим, обласним та міському (міста Севастополя) бюджетам
у сумі 2.502.213 тис. гривень на фінансування видатків, що не
покриваються власними та закріпленими доходами, у тому числі:
 
                     (тис. гривень)
 
   Автономна Республіка Крим       105.064,8
     області:
   Вінницька               175.147,6
   Волинська               133.183,8
   Житомирська              233.737,8
   Закарпатська             162.691,5
   Запорізька               2.062,8
   Івано-Франківська           118.389,2
   Київська               132.937,7
   Кіровоградська            124.001,7
   Луганська               106.438,2
   Львівська               178.073,6
   Миколаївська              76.993,4
   Одеська                22.423,5
   Рівненська              106.471,3
   Сумська                80.664,7
   Тернопільська              133.455
   Херсонська              115.433,3
   Хмельницька              147.877,8
   Черкаська               148.841,6
   Чернівецька              85.386,9
   Чернігівська              112.213
   місто Севастополь             723,8
 
   Стаття 11. Затвердити кошти, що передаються до Державного
бюджету України на 1998 рік з бюджетів областей та міста Києва, у
сумі 590.082,9 тис. гривень, у тому числі:
 
                (тис. гривень)
 
     області:
   Дніпропетровська       88.190,6
   Донецька           13.731,1
   Полтавська          8.735,4
   Харківська          26.505,8
   місто Київ         452.920
 
   Стаття 12. Надати право Головному управлінню  Державного
казначейства України, Міністерству фінансів Автономної Республіки
Крим, місцевим фінансовим органам в разі несвоєчасного погашення
заборгованості  за  взаємними  міжбюджетними  розрахунками
застосовувати примусове її стягнення.
 
   Стаття 13. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім
державного виробничого підприємства "Чорноморнафтогаз") вносять
до Державного бюджету України рентну плату за природний газ у
розмірі, еквівалентному 4,27 долара США за 1000 куб. метрів.
 
   Стаття 14. Установити, що акціонерне товариство "Укргазпром"
вносить до Державного бюджету України відрахування від плати за
транзит природного газу трубопровідним транспортом через територію
України в розмірі, еквівалентному 0,20 долара США за 1000 куб.
метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані.
   Внесення зазначених платежів здійснюється щодекади виходячи з
обсягу газу, транспортованого через територію України.
 
   Стаття 15. Врахувати у складі Державного бюджету України на
1998 рік кошти Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу.
   Встановити, що  до  Фонду  розвитку паливно-енергетичного
комплексу  зараховуються  встановлені  законодавством  України
надходження до Державного бюджету України від акцизного збору та
ввізного мита на бензин моторний і важкі дистиляти (дизельне
паливо).
 
   Стаття 16.  Установити,  що  у 1998 році до завершення
проведення Кабінетом Міністрів України грошової оцінки земель
застосовуються ставки земельного податку, які були встановлені
Законом України "Про Державний бюджет України на 1997  рік"
( 404/97-ВР ).
   Платниками (крім виробників сільськогосподарської і рибної
продукції та громадян) земельний податок сплачується щомісячно до
15 числа наступного місяця за звітним.
   Звільнити від сплати земельного податку військові частини,
установи, військові навчальні заклади, науково-дослідні, дитячі
санаторно-курортні та оздоровчі установи, які утримуються за
рахунок бюджету та підпорядковані Міністерству оборони України,
військовим формуванням, що утворені відповідно до законодавства, а
також   підприємства  Міністерства  оборони  України  та
військово-промислового комплексу. Перелік зазначених підприємств
затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Стаття 17. Установити, що надходження плати за землю та
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин
і  механізмів  використовуються  у  порядку, визначеному при
затвердженні республіканського бюджету Автономної Республіки Крим
та відповідних місцевих бюджетів.
 
   Стаття 18. Установити, що Національний банк України протягом
1998 року до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом,
здійснює  авансові  платежі перевищення поточних доходів над
видатками Національного банку України до Державного  бюджету
України відповідно до розпису доходів і видатків Державного
бюджету на 1998 рік.
   За підсумками  фінансового  року здійснюється перерахунок
зазначених платежів виходячи з фактичного розміру перевищення
поточних доходів над видатками Національного банку України з
урахуванням внесених авансових платежів.
 
   Стаття 19. Затвердити такий перелік захищених статей видатків
Державного бюджету України на 1998 рік за економічною структурою
видатків:
   оплата праці працівників бюджетних установ;
   нарахування на заробітну плату;
   придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;
   забезпечення продуктами харчування;
   виплата процентів за державним боргом;
   трансферти органам державного управління інших рівнів;
   трансферти населенню (пенсії, допомоги, стипендії, повернення
заощаджень громадян).
 
   Установити, що фінансування витрат по захищених  статтях
Державного бюджету України проводиться в першочерговому порядку.
 
   Стаття 20. Установити, що консульські збори, які справляються
на території України в іноземній валюті, спрямовуються на розвиток
дипломатичних представництв України за кордоном та на технічне
оснащення пунктів оформлення віз у межах сум, передбачених у
Державному бюджеті України на ці видатки.
   Дозволити Міністерству закордонних справ України у 1998 році
використовувати за цільовим призначенням до 15 відсотків коштів в
іноземній валюті, фактично отриманих від вчинення консульських дій
за межами України, на непередбачені витрати, пов'язані з поданням
матеріальної допомоги потерпілим за кордоном громадянам України;
оформленням та оплатою послуг іноземних ритуальних служб у випадку
смерті громадян України, що настала під час їх перебування за
кордоном; оплатою праці тимчасово прийнятих на місці (за трудовою
угодою) працівників для виконання термінових робіт в консульських
відділах посольств України за кордоном; придбанням обладнання для
консульських відділів дипломатичних представництв України  за
кордоном.
   Решта суми коштів в іноземній валюті, отриманих за вчинення
консульських дій за межами України, зараховується до складу
доходів Державного бюджету України і використовується на поточне
утримання дипломатичних представництв України за кордоном та
придбання і будівництво приміщень для їх розміщення в межах сум,
передбачених в Державному бюджеті України на ці цілі.
 
   Стаття 21.  Фінансування витрат, пов'язаних з утриманням
працівників дипломатичних представництв та консульських  установ
України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості,
провадиться виключно через Міністерство закордонних справ України.
 
   Стаття 22. Установити, що кошти, які надходять від повернення
бюджетних  позичок,  наданих колишнім Міністерству сільського
господарства і продовольства України, Державному комітету України
по харчовій промисловості, а також заготівельним  та  іншим
підприємствам,  товаровиробникам  через  фінансові  органи  і
управління Державного казначейства України, у сумі 590.000 тис.
гривень,  зараховуються  на  окремий  субрахунок  єдиного
казначейського рахунку Державного бюджету України і спрямовуються
на погашення заборгованості за сільськогосподарську продукцію,
закуплену за державними контрактами минулих років, створення
частини лізингового фонду для забезпечення сільського господарства
сільськогосподарською технікою вітчизняного виробництва у сумі
290.000 тис. гривень, оплату витрат по догляду за молодими садами,
виноградниками і ягідниками  у  сумі  4.000  тис.  гривень,
інтервенційного фонду для регулювання ринку зерна та оплати
векселів,  виданих  за  поставлені   сільськогосподарським
товаровиробникам  мінеральні  добрива, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України, а  також  на  надання  позичок
сільськогосподарським товаровиробникам.
   Надати право органам системи Міністерства фінансів України та
державної податкової служби за наслідками документальних перевірок
стягувати у безспірному порядку з  підприємств і організацій
прострочену заборгованість з наданих позичок, у тому числі і у
вигляді  товарного  кредиту,  під  державне   замовлення
сільськогосподарської продукції, та інших позичок, а також у разі
нецільового їх використання з нарахуванням пені в розмірі 0,2
відсотка   непогашеної  заборгованості  (суми  нецільового
використання) за кожний день до повного їх повернення.
 
   Стаття 23. Установити, що:
   фінансування витрат поточного року, пов'язаних з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи, здійснюється за рахунок і в
межах надходжень до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи  та  соціального  захисту
населення;
   90 відсотків коштів, які надійдуть від приватизації (продажу)
об'єктів незавершеного будівництва відповідно до Чорнобильської
будівельної програми, спрямовуються на окремий рахунок Головного
управління Державного казначейства України як внески до Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації  наслідків  Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення. Зазначені кошти
спрямовуються виключно на фінансування капітальних вкладень на
пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми.
 
   Стаття 24. Зупинити на 1998 рік дію пункту 2 статті 21 в
частині виплати громадянам, віднесеним до категорії 2 осіб, які
постраждали  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  грошової
компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні;
пунктів 2 і 13 статті 22 та пункту 2 статті 23 в частині
безплатного надання або забезпечення пільговою санаторно-курортною
путівкою чи путівкою на відпочинок громадян, віднесених відповідно
до категорії 3 і 4 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи (крім осіб, що мають статус постраждалих внаслідок
Чорнобильської катастрофи та супроводжують потерпілих дітей віком
до 10 років на санаторно-курортне лікування), або виплати за їх
бажанням  грошової  компенсації  у  розмірах, передбачених у
зазначених пунктах статей Закону України "Про статус і соціальний
захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок Чорнобильської
катастрофи" ( 796-12 ) (у редакції Закону України від 19 грудня
1991 року ( 2001-12 ) із змінами і доповненнями, внесеними
законами України від 1 липня 1992 року ( 2532-12 ) та від 6 червня
1996 року ( 230/96-ВР ).
 
   Стаття 25. Установити, що в 1998 році повернення наданих
підприємствам і організаціям позичок з Державного бюджету України
та плата за користування цими позичками прирівнюються до платежів
у Державний бюджет України із застосуванням санкцій, передбачених
законодавством щодо не внесених у строк податків і неподаткових
платежів.
 
   Стаття 26. Витрати Державного бюджету України на виконання
кредитних та гарантійних зобов'язань України, які виникли у 1998
році внаслідок невиконання юридичними особами-позичальниками своїх
зобов'язань щодо погашення та обслуговування наданих на умовах
повернення кредитів, залучених державою або під державні гарантії,
підлягають у 1998 році відшкодуванню цими особами в місячний
термін з дня виникнення таких витрат.
   Державним податковим  органам  у  разі  невідшкодування
юридичними особами-позичальниками у місячний термін зазначених
витрат Державного бюджету України забезпечити за поданням органів
Державного казначейства України за місцезнаходженням позичальника
стягнення з нього у безспірному порядку повної суми не здійснених
у строк платежів з урахуванням пені із розрахунку 120 відсотків
річних від облікової ставки Національного банку України від
невідшкодованої суми, розрахованої за кожний день прострочення
платежу.
   У разі неможливості відшкодувати витрати Державного бюджету
України  грошовими  коштами  протягом трьох місяців державні
податкові органи забезпечують звернення стягнення  на  майно
боржників у судовому порядку.
 
   Стаття 27. Установити, що в 1998 році відрахування та збори
на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних
доріг загального користування провадяться відповідно до Закону
України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України"
( 1562-12 )  та  включаються до  Державного бюджету України,
республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних
бюджетів, бюджету міста Севастополя і обліковуються на окремих
рахунках.
 
   Стаття 28.  З метою захисту вітчизняного товаровиробника
підприємствам, установам і організаціям, які фінансуються  з
бюджету незалежно від форм власності, заборонити використовувати
бюджетні кошти на придбання обладнання, техніки, промислових та
продовольчих  товарів  імпортного  виробництва,  а  також на
користування  послугами  іноземних  підприємств,  установ  і
організацій, якщо такі ж товари виробляються або послуги надаються
підприємствами України.
 
   Стаття 29. Установити, що до законодавчого  врегулювання
питань сплати збору до Державного інноваційного фонду суб'єкти
підприємницької діяльності незалежно від форм власності сплачують
до Державного інноваційного фонду збір в розмірі 1 відсотка
обсягу реалізації продукції (робіт, послуг) або валового доходу у
торговельній,   посередницькій,    постачальницько-збутовій,
банківській та страховій сферах діяльності, зменшеного на суму
податку на додану вартість та акцизного збору.
 
          II. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ
         ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДЕРЖАВНИЙ
          БЮДЖЕТ УКРАЇНИ на 1998 рік"
 
   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1998 року.
 
   2. У разі прийняття Верховною Радою України законів, що
збільшують доходну частину бюджету, Кабінет Міністрів України у
місячний термін вносить до Верховної Ради України проект змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 1998 рік" щодо
відповідного збільшення доходів та видатків, в першу чергу, на
соціальний захист та соціальне забезпечення, освіту, охорону
здоров'я, агропромисловий  та  паливно-енергетичний комплекси,
капітальні вкладення та розвиток фондового ринку.
   Комітетам Верховної Ради  України  прискорити  підготовку
висновків щодо проектів законів, поданих Кабінетом Міністрів
України, для розгляду Верховною Радою України.
 
   3. Враховуючи обмеженість видатків на національну оборону в
1997-1998 роках, здійснити погашення заборгованості Міністерства
оборони України за отримані у 1997 році продовольче, речове майно,
озброєння, військову техніку, енергоносії, а також за виконані
роботи та надані послуги для Міністерства оборони України шляхом
її заліку в рахунок заборгованості (недоїмки) по податках, зборах
(обов'язкових платежах) до Державного бюджету України за станом
на 1 січня 1998 року, за наслідками чого внести відповідні зміни
до показників доходів і видатків Державного бюджету України на
1997 рік.
 
   4. Здійснити  погашення  заборгованості  підприємствам і
організаціям системи агропромислового комплексу по компенсації
вартості побудованих об'єктів соціально-культурного призначення на
селі, що склалася за станом на 1 січня 1998 року, шляхом її заліку
в  рахунок  заборгованості  (недоїмки)  по  податках, зборах
(обов'язкових платежах) до Державного бюджету України за станом на
1 січня 1998 року, за наслідками чого внести відповідні зміни до
показників Державного бюджету України на 1998 рік. ( Пункт 4
розділу II в редакції Закону N 170/98-ВР від 04.03.98 )
 
   5. Установити мораторій на прийняття Верховною Радою України
та Кабінетом Міністрів України протягом бюджетного року змін до
законодавчих та нормативно-правових актів, які призводять до
зменшення доходів або збільшення видатків місцевих бюджетів, без
визначення джерел покриття такого зменшення доходів або збільшення
видатків цих бюджетів.
 
   6. Установити, що 50  відсотків  перевищення  надходжень
акцизного  збору  з вітчизняних товарів, що мобілізуються в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі
понад заплановані обсяги, залишаються у розпорядженні відповідних
місцевих рад. Кабінету Міністрів України затвердити  порядок
реалізації зазначеного положення.
 
   7. Установити, що існуюча мережа закладів охорони здоров'я не
може бути скорочена.
 
   8. Витрати на утримання пологових будинків передбачаються
Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами
окремим рядком  у  відповідних  бюджетах  та  забезпечуються
необхідними асигнуваннями.
 
   9. Кабінету  Міністрів  України в місячний термін після
набрання чинності цим Законом:
   за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань
бюджету та іншими профільними комітетами Верховної Ради України
здійснити розподіл асигнувань на капітальні вкладення в розрізі
об'єктів та асигнувань на будівництво та придбання житла для
військовослужбовців  (крім  військовослужбовців  Збройних  Сил
України), осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх
справ, ветеранів війни і воєнних конфліктів в іноземних державах
та військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, які
перебувають  на  квартирному  обліку  в  місцевих  державних
адміністраціях та виконавчих органах рад, а також суддів між
розпорядниками цих коштів;
   затвердити порядок розподілу асигнувань, які передбачені в
Державному бюджеті України на погашення заборгованості з регресних
позовів  та  одноразових  допомог  по  втраті  професійної
працездатності шахтарям та гірникам підприємств з підземного
видобутку вугілля та залізної руди, передбачивши в ньому на
виплату регресних позовів не менше 50 відсотків загальної суми
асигнувань;
   подати до Верховної Ради України програму державних зовнішніх
запозичень з  конкретними  напрямами  використання  іноземних
кредитів, що залучаються;
   розробити механізм надання дотацій з Державного  бюджету
України з урахуванням виконання доходної частини державного і
місцевих  бюджетів  та  дотримання  принципу  пропорційності,
рівномірності при перерахуванні цих коштів до місцевих бюджетів.
 
   10. Кабінету Міністрів України:
   до 20 січня 1998 року затвердити заходи щодо збільшення
надходжень до зведеного бюджету України і Державного бюджету
України та направити додатково отримані кошти від їх реалізації на
погашення  заборгованості  по  заробітній  платі,  грошовому
забезпеченню, пенсіях, стипендіях та інших соціальних виплатах;
   у першому кварталі 1998 року розробити механізм закупівлі
продовольчих товарів бюджетними установами, що відпускаються з
державного матеріального резерву, та розрахунків за них;
   виходячи із звітних даних про виконання Державного бюджету
України та місцевих бюджетів за 1997 рік здійснити передачу з
Державного  бюджету  України  частини  коштів  на  погашення
заборгованості, що утворилася в минулі роки із заробітної плати,
грошового забезпечення та соціальних виплат, до місцевих бюджетів
за взаємними розрахунками, а також провести розподіл коштів, що
передбачені на зазначену мету, між міністерствами та  іншими
центральними органами виконавчої влади;
   до 1 травня 1998 року уточнити розрахунки надходжень податку
на прибуток підприємств на 1998 рік та внести до Верховної Ради
України  пропозиції  щодо  уточнення   обсягів   дотацій
республіканському бюджету Автономної Республіки Крим, обласним та
міському (міста Севастополя) бюджетам та коштів, що передаються до
Державного бюджету України з бюджетів областей та міста Києва;
   забезпечити повернення  у  1998  році  до  державного
матеріального  резерву коштів за відпущені у попередні роки
матеріальні цінності. Отримані  понад  враховані  у  доходах
Державного бюджету України кошти спрямувати в обсязі до 1.000
млн. гривень на закупівлю вугілля на осінньо-зимовий період з
наступною його реалізацією підприємствам енергетики;
   передати до  місцевих  бюджетів  11.800  тис. гривень,
передбачених по розділу "Освіта", на харчування та інші заходи в
закладах, в яких утримуються діти-сироти;
   спрямувати за рахунок коштів Державного інноваційного фонду
50.000 тис. гривень на створення та освоєння потужностей  по
виробництву нових видів прокату для автомобілебудування та 30.000
тис. гривень на розвиток літакобудування;
   спрямувати суму перевищення видатків Фонду для здійснення
заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення над доходами цього Фонду у розмірі
10.000 тис. гривень, яке передбачено як часткове повернення боргу
Фонду, на обладнання центру пересадки кісткового мозку Наукового
центру радіаційної медицини Академії медичних наук України;
   вжити заходів щодо відшкодування Державному бюджету України
витрачених коштів на погашення іноземних кредитів, отриманих
суб'єктами  підприємницької  діяльності під гарантії Кабінету
Міністрів України;
   провести переговори з країнами-кредиторами щодо можливості
реструктуризації зовнішнього державного  боргу  України.  При
позитивному вирішенні цього питання кошти, що вивільняються у 1998
році, спрямувати на погашення заборгованості  по  знецінених
грошових заощадженнях громадян в установах Ощадного банку України;
   забезпечити щоквартальне надання Верховній  Раді  України
інформації щодо одержаних надходжень від акцизного збору та
ввізного мита (по товарних групах), а також податку на додану
вартість, у порівнянні з 1997 роком;
   щоквартально під час проведення "Дня Уряду"  інформувати
Верховну Раду України про хід виконання доходної частини зведеного
бюджету України і Державного бюджету України та реалізацію заходів
щодо збільшення надходжень до цих бюджетів;
   після набрання чинності відповідними  законами  Кабінету
Міністрів України  передбачити  асигнування  на  фінансування
діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та
внесків до Фонду соціального розвитку Ради Європи та подати до
Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 1998 рік".
 
 
 Президент України                Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 30 грудня 1997 року
     N 796/97-ВР
 
                    Додаток до Закону України
                     "Про Державний бюджет
                     України на 1998 рік"
 
               РОЗПОДІЛ
     видатків Державного бюджету України на 1998 рік
         по головних розпорядниках коштів
 
                          (тис. грн.)
------------------------------------------------------------------------------------------
   |                   |    |     |  З них    | Капіта-
 Код |  Видатки за функціональною    | Всього | Поточні |----------------| льні
   |     класифікацією        |    | видатки | Оплата |Нараху-| видатки
   |                   |    |     | праці |вання |
------------------------------------------------------------------------------------------
11          Управління справами Верховної Ради України
 
010000 Державне управління          52751.6 42230.1 14719.1 5479.5 10521.5
010100 Функціонування законодавчої влади   52751.6 42230.1 14719.1 5479.5 10521.5
030000 Міжнародна діяльність          300   300
030100 Міжнародне співробітництво        300   300
070000 Освіта                  453   413.9  118   44.5   39.1
070100 Дошкільна освіта             453   413.9  118   44.5   39.1
080000 Охорона здоров'я            12530   4554.5  1579.3  592   7975.5
081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 12530   4554.5  1579.3  592   7975.5
100000 Житлово-комунальне господарство     3413   1413           2000
100100 Житлове господарство          3413   1413           2000
120000 Засоби масової інформації        6405   6405
120100 Телебачення і радіомовлення       6100   6100
120200 Преса                  305   305
160000 Сільське господарство, лісове госпо-
    дарство, рибальство і мисливство     346   346
160300 Сільськогосподарське виробництво     346   346
    Всього:                76198.6 55662.5 16416.4 6116  20536.1
 
30          Адміністрація Президента України
 
010000 Державне управління          23288  16144   3575.6 1341.3  7144
010300 Утримання Президента України та його
    апарату                23288  16144   3575.6 1341.3  7144
030000 Міжнародна діяльність          2250   2250
030100 Міжнародне співробітництво       2250   2250
080000 Охорона здоров'я            1045   1045   687   258
081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 1045   1045   687   258
    Всього:                26583  19439   4262.6 1599.3  7144
 
40          Кабінет Міністрів України
 
030000 Міжнародна діяльність          2850   2850
030100 Міжнародне співробітництво       2850   2850
250000 Видатки, не віднесені до основних   300000
    груп
250100 Резервні фонди            300000
    Всього:                302850   2850
 
41          Господарське управління Кабінету Міністрів України
 
010000 Державне управління          23288  17674.4  4798.1 1799.5  5613.6
010200 Функціонування виконавчої влади    23288  17674.4  4798.1 1799.5  5613.6
070000 Освіта                 1490   1434   396   149    56
070100 Дошкільна освіта            1094   1043   311   117    51
070400 Позашкільна освіта            396   391    85   32    5
080000 Охорона здоров'я            4200   4100   1108   416   100
081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 4200   4100   1108   416   100
100000 Житлово-комунальне господарство     5570   3010           2560
100100 Житлове господарство          5570   3010           2560
    Всього:                34548  26218.4  6302.1 2364.5  8329.6
 
60          Верховний Суд України
 
020000 Судова влада              9000   6004   2315   868   2996
020000 Судова влада              9000   6004   2315   868   2996
070000 Освіта                  100   100
070700 Післядипломна освіта           100   100
    Всього:                 9100   6104   2315   868   2996
 
70          Вищий арбітражний суд України
 
020000 Судова влада              8785   8585   4910  1842   200
020000 Судова влада              8785   8585   4910  1842   200
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу        62    62
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                 62    62
    Всього:                 8847   8647   4910  1842   200
 
80          Конституційний Суд України
 
020000 Судова влада              20429   3179   1462   548  17250
020000 Судова влада              20429   3179   1462   548  17250
    Всього:                20429   3179   1462   548  17250
 
90          Генеральна прокуратура України
 
060000 Правоохоронна діяльність та
    забезпечення безпеки держави      80480  75290  45600  17100.1  5190
060300 Прокуратура              80480  75290  45600  17100.1  5190
070000 Освіта                  440   390   210.9  79.1   50
070700 Післядипломна освіта           440   390   210.9  79.1   50
    Всього:                80920  75680  45810.9 17179.2  5240
 
100         Міністерство внутрішніх справ України
 
010000 Державне управління          14232.2 10000           4232.2
010600 Інші видатки на загальнодержавне
    управління               14232.2 10000           4232.2
060000 Правоохоронна діяльність та
    забезпечення безпеки держави     572430  572366  458053  11946    64
060100 Органи внутрішніх справ        572430  572366  458053  11946    64
    Всього:                586662.2 582366  458053  11946   4296.2
 
110         Міністерство вугільної промисловості України
 
010000 Державне управління           808.9  808.9  440.3  165.1
010200 Функціонування виконавчої влади     808.9  808.9  440.3  165.1
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       4240   4240
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                4240   4240
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення             100000  100000
090400 Інші види соціальної допомоги     100000  100000
140000 Промисловість та енергетика     1361000 1345600           15400
140100 Паливно-енергетичний комплекс    1345000 1329600           15400
140300 Відтворення мінерально-сировинної   16000  16000
    бази
150000 Будівництво              100000               100000
150100 Будівництво              100000               100000
    Всього:               1566048.9 1450648.9  440.3  165.1 115400
 
120         Міністерство економіки України
 
010000 Державне управління          10254.8 10254.8  5454.5 2045.5
010200 Функціонування виконавчої влади    10254.8 10254.8  5454.5 2045.5
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       8883   8883
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                8883   8883
070000 Освіта                  510   480   246   91.9   30
070400 Позашкільна освіта            330   300   186   69.5   30
070700 Післядипломна освіта           180   180    60   22.4
100000 Житлово-комунальне господарство     1243   283            960
100100 Житлове господарство          1243   283            960
120000 Засоби масової інформації         65    65
120200 Преса                   65    65
150000 Будівництво              25500               25500
150100 Будівництво              25500               25500
    Всього:                46455.8 19965.8  5700.5 2137.4 26490
 
130         Міністерство енергетики України
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       850   850
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                 850   850
080000 Охорона здоров'я            24500  23920  10807  4053   580
080200 Спеціалізовані медичні заклади     23303  22723  10151  3807   580
080700 Санітарно-епідеміологічна служба    1197   1197   656   246
140000 Промисловість та енергетика      66000  66000
140100 Паливно-енергетичний комплекс     64000  64000
140300 Відтворення мінерально-сировинної бази 1500   1500
140400 Інші галузі промисловості        500   500
    Всього:                91350  90770  10807  4053   580
 
140         Міністерство закордонних справ України
 
010000 Державне управління           4214.2  4214.2  1197.3  449
010200 Функціонування виконавчої влади     4214.2  4214.2  1197.3  449
030000 Міжнародна діяльність         296840  250921  30800  2788  45919
030100 Міжнародне співробітництво      296840  250921  30800  2788  45919
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       200   200
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                 200   200
070000 Освіта                 1409   1197   294   109   212
070700 Післядипломна освіта          1409   1197   294   109   212
120000 Засоби масової інформації        200   200
120200 Преса                  200   200
    Всього:                302863.2 256732.2 32291.3 3346  46131
 
150         Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України
 
010000 Державне управління           2987.3  2787.3  1087.1  407.7  200
010200 Функціонування виконавчої влади     2987.3  2787.3  1087.1  407.7  200
030000 Міжнародна діяльність           24    24
030100 Міжнародне співробітництво        24    24
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       160   160
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           160   160
070000 Освіта                 1300   1199   300   111   101
070700 Післядипломна освіта          1300   1199   300   111   101
    Всього:                 4471.3  4170.3  1387.1  518.7  301
 
170         Міністерство інформації України
 
010000 Державне управління           798.5  748.5  373.2  140    50
010200 Функціонування виконавчої влади     798.5  748.5  373.2  140    50
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       390   390
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                 390   390
070000 Освіта                  250   230    96   36    20
070700 Післядипломна освіта           250   230    96   36    20
120000 Засоби масової інформації       165870  152870  25792  9672  13000
120100 Телебачення і радіомовлення      153900  140900  25792  9672  13000
120200 Преса                  2470   2470
120300 Книговидання              5700   5700
120400 Інші засоби масової інформації     3800   3800
    Всього:                167308.5 154238.5 26261.2 9848 13070
 
180         Міністерство культури і мистецтв України
 
010000 Державне управління           524.2  509.2  279.4  104.8   15
010200 Функціонування виконавчої влади     524.2  509.2  279.4  104.8   15
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       620   620
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                 620   620
070000 Освіта                 37460  27880  14512.7 5442.3  9580
070100 Дошкільна освіта             173.7  173.7   37.2  14
070200 Загальна середня освіта         1004.2  754.2  321.6  120.6  250
070300 Заклади освіти для громадян, які
    потребують соціальної допомоги та
    реабілітації              3352.5  3002.5  1643.1   616.1 350
070600 Вища освіта              31910.8 23230.8 12131.1  4549.3 8680
070700 Післядипломна освіта           841.8  541.8  349.5   131  300
070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти  177   177    30.2   11.3
110000 Культура і мистецтво         139487  110085   4919.1  1844.7 29402
110100 Мистецтво               107569  80825           26744
110200 Культура                25251  23451   4655.8  1746  1800
110300 Кінематографія             4995   4995
110400 Архівна справа             1157   349    88    33  808
110500 Інші заходи та заклади в галузі
    мистецтва і культури           515   465   175.3   65.7  50
120000 Засоби масової інформації        650   650
120200 Преса                  650   650
150000 Будівництво              10000               10000
150100 Будівництво              10000               10000
    Всього:                188741.2 139744.2 19711.2  7391.8 48997
 
190         Державний комітет лісового господарства України
 
010000 Державне управління           645.7  645.7  312.3  117.1
010200 Функціонування виконавчої влади     645.7  645.7  312.3  117.1
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       1000   1000
040100 Фундаментальні дослідження        100   100
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                 900   900
070000 Освіта                 4800   4800   2073   777
070100 Дошкільна освіта             442   442   184   69
070600 Вища освіта               4358   4358   1889   708
160000 Сільське господарство, лісове
    господарство, рибальство і мисливство 64700  64700  40691  15259
160600 Лісове господарство і мисливство    64700  64700  40691  15259
200000 Охорона навколишнього природного
    середовища та ядерна безпека      10590  10590   6152  2307
200300 Створення захисних лісових насаджень
    та полезахисних лісових смуг      7800   7800   4514  1693
200600 Збереження природно-заповідного фонду  2790   2790   1638   614
    Всього:                81735.7 81735.7 49228.3 18460.1
 
210         Міністерство оборони України
 
030000 Міжнародна діяльність          220   220    36.14  9.6
030100 Міжнародне співробітництво        220   220    36.14  9.6
050000 Національна оборона         1638839 1524719  851160  61030  114120
050100 Утримання Збройних Сил України    1130910 1130910  835000  61030
050200 Закупівля озброєння та військової
    техніки                171405  171405
050300 Капітальне будівництво         37000  20000           17000
050400 Науково-дослідні і дослідно-
    конструкторські роботи         27144  27144
050500 Інші видатки в галузі оборони     272380  175260  16160      97120
    Всього:               1639059 1524939  851196.1 61039.6 114120
 
220         Міністерство освіти України
 
010000 Державне управління           651.8  651.8  411   154.1
010200 Функціонування виконавчої влади     651.8  651.8  411   154.1
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу  50587  50587
040100 Фундаментальні дослідження       36040  36040
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                14547  14547
070000 Освіта                1073496.2 1045612.4 441312 165490.4 27883.8
070100 Дошкільна освіта             500   500   220   82.5
070300 Заклади освіти для громадян, які
    потребують соціальної допомоги та
    реабілітації              6352   6074   2134   800   278
070400 Позашкільна освіта           3298   3120   1301   488   178
070500 Професійно-технічна освіта      326880.3 321144.3 133648  50118   5736
070600 Вища освіта              632808.9 611282.1 299570 112338  21526.8
070700 Післядипломна освіта          2255   2195   1368   512    60
070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 101402 101297   3071  1151.9  105
080000 Охорона здоров'я             870   870   556.5  207.5
080100 Лікарні широкого профілю         377.4  377.4  236   89
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім
    спеціалізованих поліклінік та загальних
    і спеціалізованих стоматологічних
    поліклінік)               492.6  492.6  320.5  118.5
    Всього:               1125605 1097721.2 442279.5 165852  27883.8
 
230         Міністерство охорони здоров'я України
 
010000 Державне управління           787.2  787.2  379.1  142.2
010200 Функціонування виконавчої влади     787.2  787.2  379.1  142.2
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу      30150  30150
040100 Фундаментальні дослідження       8130   8130
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу          22020  22020
070000 Освіта                 89515.7 87515.7 45682  17131.9  2000
070100 Дошкільна освіта             72    72    20    8
070600 Вища освіта              74117.7 72117.7 39014  14630.4  2000
070700 Післядипломна освіта          12411  12411   6600  2475
070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 2915   2915    48   18.5
080000 Охорона здоров'я           293020  270688  73414  27530  22332
080100 Лікарні широкого профілю       106970.9 100819.7 33051  12393.7  6151.2
080200 Спеціалізовані медичні заклади     95468.9 89829.5 28408  10653.1  5639.4
080400 Спеціалізовані поліклініки (в тому
    числі диспансери, медико-санітарні
    частини, пересувні консультативні
    діагностичні центри тощо, які не мають
    ліжкового фонду)            8304.8  7846   2702  1013.4  458.8
080500 Загальні і спеціалізовані
    стоматологічні поліклініки       4035.8  3858.1  1642   616   177.7
080700 Санітарно-епідеміологічна служба    34193.3 33045.8  7066  2649.6  1147.5
081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 44046.3 35288.9  545   204.2  8757.4
110000 Культура і мистецтво          1211   1198   465   174.4   13
110200 Культура                1211   1198   465   174.4   13
    Всього:                414683.9 390338.9 119940.1 44978.5 24345
 
240         Міністерство охорони навколишнього природного середовища
           та ядерної безпеки України
 
010000 Державне управління           912.4  912.4  503.3  188.7
010200 Функціонування виконавчої влади     912.4  912.4  503.3  188.7
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       3649   3649
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                3649   3649
070000 Освіта                  200   200    96   36
070700 Післядипломна освіта           200   200    96   36
200000 Охорона навколишнього природного
    середовища та ядерна безпека      16870  16870  10229.9 3832.7
200500 Утримання місцевих природоохоронних
    органів                10500  10500   7275  2725
200600 Збереження природно-заповідного фонду  3840   3840   2435.4  912.9
200700 Інші природоохоронні заходи       1730   1730
200800 Утримання організацій з ядерної безпеки
    та інші заходи, спрямовані на забезпечення
    державного регулювання ядерної безпеки  800   800   519.5  194.8
240000 Державні цільові фонди (за винятком
    Фонду для здійснення заходів щодо
    ліквідації наслідків Чорнобильської
    катастрофи та соціального захисту
    населення)               4300   4300
240600 Фонд охорони навколишнього
    природного середовища          4300   4300
    Всього:                25931.4 25931.4 10829.2 4057.4
 
250         Міністерство праці та соціальної політики України
 
010000 Державне управління           1500.8  1500.8  853.4  320
010200 Функціонування виконавчої влади     1500.8  1500.8  853.4  320
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу  1440   1440
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                1440   1440
070000 Освіта                 2590   2572   689.7  258.5   18
070100 Дошкільна освіта             140   140    33   12.7
070600 Вища освіта               2310   2292   612   229    18
070700 Післядипломна освіта           140   140    44.7  16.8
080000 Охорона здоров'я            20500  19970.5  3325.9 1247.2  529.5
080200 Спеціалізовані медичні заклади     1946.7  1868.2  465.7  174.6   78.5
081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 18553.3 18102.8  2860.2 1072.6  451
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення             131755  123584   390   146   8171
090400 Інші види соціальної допомоги     21755  13584   390   146   8171
091000 Кошти з бюджету, що передаються
    до Фонду України соціального захисту
    інвалідів               110000  110000
240000 Державні цільові фонди (за винятком
    Фонду для здійснення заходів щодо
    ліквідації наслідків Чорнобильської
    катастрофи та соціального захисту
    населення)               50000  50000
240700 Фонд України соціального захисту
    інвалідів               50000  50000
    Всього:                207785.8 199067.3  5259  1971.7  8718.5
 
260         Міністерство промислової політики України
 
010000 Державне управління           2896   2773.5  1425.9  534.7  122.5
010200 Функціонування виконавчої влади     2896   2773.5  1425.9  534.7  122.5
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу  10788  10788
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                10788  10788
070000 Освіта                  120   120    54   20
070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти  120   120    54   20
080000 Охорона здоров'я            4500   500           4000
080200 Спеціалізовані медичні заклади     4500   500           4000
110000 Культура і мистецтво           258   258    71   26.7
110200 Культура                 258   258    71   26.7
140000 Промисловість та енергетика      132300  132300
140200 Конверсія та розвиток підприємств
    оборонного та машинобудівного
    комплексів               74000  74000
140300 Відтворення мінерально-сировинної бази 4500   4500
140400 Інші галузі промисловості       53800  53800
150000 Будівництво              97000               97000
150100 Будівництво              97000               97000
210000 Попередження та ліквідація
    надзвичайних ситуацій та наслідків
    стихійного лиха            10000  10000
210100 Попередження та ліквідація
    надзвичайних ситуацій         10000  10000
    Всього:                257862  156739.5  1550.9  581.4 101122.5
 
280         Міністерство агропромислового комплексу України
 
010000 Державне управління           2763.3  2763.3  1363   511.1
010200 Функціонування виконавчої влади     2763.3  2763.3  1363   511.1
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       7221   7221
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                7221   7221
070000 Освіта                137310.2 134384  63249.8 23727   2926.2
070100 Дошкільна освіта            19557  19557   7000  2625
070400 Позашкільна освіта           4230   4230   2000   750
070600 Вища освіта              104589.2 101663  53169.8 19947.2  2926.2
070700 Післядипломна освіта          7590   7590   230   86
070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 1344   1344   850   318.8
080000 Охорона здоров'я            10500  10500   5000  1875
081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 10500  10500   5000  1875
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення               565   565   216   81
091200 Інші заклади та заходи в галузі
    соціальної політики           565   565   216   81
100000 Житлово-комунальне господарство     1083   1083
100100 Житлове господарство          1083   1083
110000 Культура і мистецтво          1245   1245   836   313.5
110200 Культура                1245   1245   836   313.5
140000 Промисловість та енергетика       8000   8000
140400 Інші галузі промисловості        8000   8000
150000 Будівництво              130230   230          130000
150100 Будівництво              130000               130000
150200 Архітектура               230   230
160000 Сільське господарство, лісове
    господарство, рибальство і
    мисливство              182598.6 181602.6 29959  11225   996
160100 Земельні ресурси            5282.9  5282.9
160300 Сільськогосподарське виробництво   139325.4 139325.4 12404  4652
160600 Лісове господарство і мисливство    5240   5240   3418  1272
160800 Дослідження і практичні розробки в
    галузі сільського господарства     2000   2000
160900 Діяльність і послуги в галузі сільського
    господарства, лісового господарства,
    рибальства і мисливства, не віднесені
    до інших категорій           2000   2000
161000 Фінансування бюджетних установ
    агропромислового комплексу       28750.3 27754.3 14137  5301   996
    Всього:                481516.1 347593.9 100623.8 37732.6 133922.2
 
300         Державний комітет статистики України
 
010000 Державне управління          60568.8 60303.8 29635.4 11334.5  265
010200 Функціонування виконавчої влади    30320.8 30055.8 18352.3 6882.1  265
010500 Загальне планування і статистичні
    служби                 30248  30248  11283.1 4452.4
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу  1630   1630
040100 Фундаментальні дослідження        571   571
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                1059   1059
070000 Освіта                  110   110
070700 Післядипломна освіта           110   110
    Всього:                62308.8 62043.8 29635.4 11334.5  265
 
310         Міністерство транспорту України
 
010000 Державне управління           1575.4  1575.4  786.1  294.9
010200 Функціонування виконавчої влади     1575.4  1575.4  786.1  294.9
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       2141   2141
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                2141   2141
070000 Освіта                 9880   9743   4419  1657.5  137
070600 Вища освіта               9880   9743   4419  1657.5  137
140000 Промисловість та енергетика       300   300
140300 Відтворення мінерально-сировинної бази  300   300
170000 Транспорт, дорожнє господарство,
    зв'язок, телекомунікації та
    інформатика              268100  238100           30000
170300 Залізничний транспорт         30000               30000
170700 Дорожнє господарство         238100  238100
    Всього:                281996.4 251859.4  5205.1 1952.4 30137
 
320         Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
           захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу   90    90
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу            90    90
190000 Заходи, пов'язані з ліквідацією
    наслідків Чорнобильської
    катастрофи та соціальним
    захистом населення          2606000 2206780          399220
190100 Витрати на соціальний захист
    громадян, які постраждали внаслідок
    Чорнобильської катастрофи      1953500 1953500
190200 Державні капітальні вкладення     301380               301380
190300 Самостійне переселення громадян
    з радіоактивно забруднених територій
    і будівництво житла для громадян,
    віднесених до категорії I постраждалих 97840               97840
190400 Витрати на забезпечення робіт у зоні
    відчуження              137460  137460
190500 Інші цільові програми         115820  115820
200000 Охорона навколишнього природного
    середовища та ядерна безпека      5000   5000
200800 Утримання організацій з ядерної безпеки
    та інші заходи, спрямовані на
    забезпечення державного регулювання
    ядерної безпеки             5000   5000
210000 Попередження та ліквідація надзвичайних
    ситуацій та наслідків стихійного лиха 68790  61090  22645  1725.4  7700
210100 Попередження та ліквідація надзвичайних
    ситуацій                14190  11190   1183.1  441.6  3000
210200 Війська цивільної оборони України   54600  49900  21461.9 1283.8  4700
    Всього:               2679880 2272960  22645  1725.4 406920
 
330         Міністерство України у справах науки і технологій
 
010000 Державне управління           4011.9  811.9  322.4  120.9  3200
010200 Функціонування виконавчої влади     4011.9  811.9  322.4  120.9  3200
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу  97398  97398
040100 Фундаментальні дослідження       19008  19008
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу          78390  78390
070000 Освіта                  41.5   41.5   12    4.5
070100 Дошкільна освіта             41.5   41.5   12    4.5
080000 Охорона здоров'я             47    45    23.7   8.9   2
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім
    спеціалізованих поліклінік та загальних
    і спеціалізованих стоматологічних
    поліклінік)                47    45    23.7   8.9   2
170000 Транспорт, дорожнє господарство,
    зв'язок, телекомунікації та інформатика 19000  14000   3520  1320   5000
171000 Діяльність і послуги, не віднесені до
    інших категорій            19000  14000   3520  1320   5000
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
    діяльністю               15142  15142
180100 Проекти багатоцільового розвитку    15142  15142
    Всього:                135640.4 127438.4  3878.1 1454.3  8202
 
340         Міністерство України у справах сім'ї та молоді
 
010000 Державне управління           419.8  419.8  230.7  86.5
010200 Функціонування виконавчої влади     419.8  419.8  230.7  86.5
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу   140   140
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           140   140
070000 Освіта                 23335  13335   781   289  10000
070400 Позашкільна освіта           23220  13220   781   289  10000
070700 Післядипломна освіта           115   115
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення              7860   7839.6   77.3  29    20.4
091100 Молодіжні програми           7860   7839.6   77.3  29    20.4
    Всього:                31754.8 21734.4  1089   404.5 10020.4
 
350         Міністерство фінансів України
 
010000 Державне управління          53189.5 49503.3 28158.1 10559.3  3686.2
010200 Функціонування виконавчої влади    44603  43643  28158.1 10559.3  960
010400 Утримання фінансових і фіскальних
    органів                 2726.2               2726.2
010600 Інші видатки на загальнодержавне
    управління               5860.3  5860.3
030000 Міжнародна діяльність         42250  42250
030200 Реалізація міжнародних угод      42250  42250
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       2520   2520
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           2520   2520
050000 Національна оборона          18360  18360
050600 Мобілізаційна підготовка галузей
    народного господарства         18360  18360
070000 Освіта                 5874   4998   1513.7  567.7  876
070600 Вища освіта               5052.6  4182.6  1484.4  556.7  870
070700 Післядипломна освіта           750   750
070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти  71.4   65.4   29.3  11    6
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення             1000000 1000000
090500 Пенсії військовослужбовцям та особам
    начальницького та рядового складу
    органів внутрішніх справ       1000000 1000000
110000 Культура і мистецтво          1150   893.3   98   36.8  256.7
110200 Культура                1150   893.3   98   36.8  256.7
120000 Засоби масової інформації        190   190
120200 Преса                  190   190
140000 Промисловість та енергетика       1500                1500
140400 Інші галузі промисловості        1500                1500
150000 Будівництво              20000               20000
150100 Будівництво              20000               20000
220000 Поповнення державних запасів і резервів 1800                1800
220100 Державні запаси дорогоцінних металів і
    каміння                 1800                1800
230000 Обслуговування державного боргу   2885220 2885220
230100 Обслуговування внутрішнього
    державного боргу           2066820 2066820
230200 Обслуговування зовнішнього
    державного боргу           818400  818400
250000 Видатки, не віднесені до основних
    груп                1279958.2 1279958.2
250400 Різні виплати            1279958.2 1279958.2
    Всього:               5312011.7 5283892.8 29769.8 11163.8 28118.9
 
360         Міністерство юстиції України
 
010000 Державне управління          11437.5 11360.6  6520.9 2445.3   76.9
010200 Функціонування виконавчої влади    10843.3 10843.3  6471.2 2426.7
010600 Інші видатки на загальнодержавне
    управління                594.2  517.3   49.7  18.6   76.9
020000 Судова влада              74781  73681  46071  16330   1100
020000 Судова влада              74781  73681  46071  16330   1100
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу   800   800
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           800   800
070000 Освіта                  240   240   139   52.1
070700 Післядипломна освіта           240   240   139   52.1
110000 Культура і мистецтво           200   200
110500 Інші заходи та заклади в галузі
    мистецтва і культури           200   200
120000 Засоби масової інформації         60    60
120200 Преса                   60    60
    Всього:                87518.5 86341.6 52730.9 18827.4  1176.9
 
490         Централізовані видатки на непередбачені витрати
           та проведення адміністративної реформи
 
010000 Державне управління           443.8  443.8  352.8  91
010200 Функціонування виконавчої влади     443.8  443.8  352.8  91
    Всього:                 443.8  443.8  352.8  91
 
500         Державний комітет України по водному господарству
 
010000 Державне управління           458.5  458.5  240.7  90.3
010200 Функціонування виконавчої влади     458.5  458.5  240.7  90.3
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу   673   673
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           673   673
070000 Освіта                  410   410   225   84.5
070100 Дошкільна освіта             150   150    54   20.5
070700 Післядипломна освіта           260   260   171   64
150000 Будівництво                55    55
150200 Архітектура                55    55
160000 Сільське господарство, лісове
    господарство, рибальство і мисливство 139090  121790  11040  4140  17300
160200 Водне господарство          139090  121790  11040  4140  17300
200000 Охорона навколишнього природного
    середовища та ядерна безпека      23960  22760           1200
200100 Охорона і раціональне використання
    водних ресурсів            23960  22760           1200
    Всього:                164646.5 146146.5 11505.7 4314.8 18500
 
502         Державний комітет України по геології і використанню надр
 
010000 Державне управління           356.6  356.6  169.1  63.4
010200 Функціонування виконавчої влади     356.6  356.6  169.1  63.4
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу        20    20
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу            20    20
140000 Промисловість та енергетика      256300  256300
140300 Відтворення мінерально-сировинної
    бази                 256300  256300
200000 Охорона навколишнього природного
    середовища та ядерна безпека      6000   6000
200400 Охорона і раціональне використання
    мінеральних ресурсів          6000   6000
    Всього:                262676.6 262676.6  169.1  63.4
 
504         Державний комітет України по гідрометеорології
 
010000 Державне управління           201.3  201.3  103.4  38.8
010200 Функціонування виконавчої влади     201.3  201.3  103.4  38.8
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу        2170  2170
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу            2170  2170
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
    діяльністю                19500 18644.8  8960  3360   855.2
180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
    загальної економічної політики,
    управлінням у галузі стандартизації,
    гідрометеорології, геодезії та контролем
    за виробництвом             19500 18644.8  8960  3360   855.2
200000 Охорона навколишнього природного
    середовища та ядерна
    безпека                  2260  1730            530
200100 Охорона і раціональне використання
    водних ресурсів              2260  1730            530
    Всього:                 24131.3 22746.1  9063.4 3398.8  1385.2
 
506         Державний комітет України з енергозбереження
 
010000 Державне управління           253   253   143.1  53.6
010200 Функціонування виконавчої влади     253   253   143.1  53.6
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу  1182   1182
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           1182   1182
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
    діяльністю               1800   1800
180100 Проекти багатоцільового розвитку    1800   1800
    Всього:                 3235   3235   143.1  53.6
 
510         Державний комітет України по земельних ресурсах
 
010000 Державне управління          23722.6 23722.6 16423.3 6158.8
010200 Функціонування виконавчої влади    23722.6 23722.6 16423.3 6158.8
070000 Освіта                  100   100
070700 Післядипломна освіта           100   100
160000 Сільське господарство, лісове
    господарство, рибальство і мисливство  8750   8750
160100 Земельні ресурси            8750   8750
200000 Охорона навколишнього природного
    середовища та ядерна безпека      4100   4100
200200 Охорона і раціональне використання
    земель                 4100   4100
    Всього:                36672.6 36672.6 16423.3 6158.8
 
512         Державний комітет України по матеріальних резервах
 
010000 Державне управління           452.9  452.9  283.1  106.2
010200 Функціонування виконавчої влади     452.9  452.9  283.1  106.2
070000 Освіта                  153   153    53   20
070100 Дошкільна освіта             153   153    53   20
220000 Поповнення державних запасів і
    резервів               124655  24155   3454  1295  100500
220200 Державний матеріальний резерв     124655  24155   3454  1295  100500
    Всього:                125260.9 24760.9  3790.1 1421.2 100500
 
514         Державний комітет України з медичної та мікробіологічної промисловості
 
010000 Державне управління           249.3  249.3  140.9  52.9
010200 Функціонування виконавчої влади     249.3  249.3  140.9  52.9
040000 фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       1815   1815
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           1815   1815
    Всього:                 2064.3  2064.3  140.9  52.9
 
516         Державна митна служба
 
010000 Державне управління          72191.8 72191.8 45194  16948
010400 Утримання фінансових і фіскальних
    органів                72191.8 72191.8 45194  16948
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       947   947
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                 947   947
070000 Освіта                 1716.5  1656.5  500   187.5   60
070700 Післядипломна освіта          1716.5  1656.5  500   187.5   60
    Всього:                74855.3 74795.3 45694  17135.5   60
 
518         Комітет України по нагляду за охороною праці
 
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному
    прогресу                 565   565
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           565   565
070000 Освіта                  410   410   128   47.9
070700 Післядипломна освіта           410   410   128   47.9
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
    діяльністю               8000   8000   4919.4 1844.8
180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
    загальної економічної політики,
    управлінням у галузі стандартизації,
    гідрометеорології, геодезії та контролем
    за виробництвом             8000   8000   4919.4 1844.8
    Всього:                 8975   8975   5047.4 1892.7
 
520         Державний комітет нафтової, газової
           та нафтопереробної промисловості України
 
140000 Промисловість та енергетика      80800  80800
140300 Відтворення мінерально-сировинної
    бази                  80800  80800
    Всього:                80800  80800
 
522         Державний комітет України з питань державних секретів
           та технічного захисту інформації
 
010000 Державне управління           1326.6  1026.6  585.3  219.5  300
010200 Функціонування виконавчої влади     1326.6  1026.6  585.3  219.5  300
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       488   488
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           488   488
070000 Освіта                  50    50
070700 Післядипломна освіта           50    50
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
    діяльністю                650   650
180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
    загальної економічної політики, управлінням
    у галузі стандартизації, гідрометеорології,
    геодезії та контролем за виробництвом  650   650
    Всього:                 2514.6  2214.6  585.3  219.5  300
 
524         Комітет з питань садівництва, виноградарства
           та виноробної промисловості України
 
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу   90    90
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-технічного
    прогресу                 90    90
070000 Освіта                 4432   4432   2238   839.1
070100 Дошкільна освіта            4308   4308   2190   821
070400 Позашкільна освіта            84    84    19    7.1
070700 Післядипломна освіта           40    40    29   11
110000 Культура і мистецтво           445   445   244   109
110200 Культура                 445   445   244   109
160000 Сільське господарство, лісове
    господарство, рибальство і мисливство 27443.9 27443.9  107.3  46.4
160100 Земельні ресурси             203.3  203.3
160300 Сільськогосподарське виробництво    27013.2 27013.2
160600 Лісове господарство і мисливство     60    60    25.1   9.4
161000 Фінансування бюджетних установ
    агропромислового комплексу        167.4  167.4   82.2  37
    Всього:                32410.9 32410.9  2589.3  994.5
 
526         Державний комітет України у справах релігій
 
010000 Державне управління           187.4  187.4  110.1  41.3
010200 Функціонування виконавчої влади     187.4  187.4  110.1  41.3
110000 Культура і мистецтво           150   150
110500 Інші заходи та заклади в галузі
    мистецтва і культури           150   150
    Всього:                 337.4  337.4  110.1  41.3
 
528         Державний комітет України у справах захисту прав споживачів
 
010000 Державне управління           1716   1716   806.2  302.4
010200 Функціонування виконавчої влади     1716   1716   806.2  302.4
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
    діяльністю               2700   1868   374   139   832
180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
    загальної економічної політики,
    управлінням у галузі стандартизації,
    гідрометеорології, геодезії та
    контролем за виробництвом        2700   1868   374   139   832
    Всього:                 4416   3584   1180.2  441.4  832
 
530         Державний комітет України у справах будівництва, архітектури
           та житлової політики
 
010000 Державне управління           962.4  862.4  377.4  141.5  100
010200 Функціонування виконавчої влади     962.4  862.4  377.4  141.5  100
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       2868   2868
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           2868   2868
070000 Освіта                  64.5   64.5   25    9.5
070100 Дошкільна освіта             64.5   64.5   25    9.5
100000 Житлово-комунальне господарство     5610   2330           3280
100100 Житлове господарство          5350   2070           3280
100200 Комунальне господарство         260   260
110000 Культура і мистецтво          2050   2050   342   128
110200 Культура                2050   2050   342   128
150000 Будівництво               6940   1940           5000
150200 Архітектура               6940   1940           5000
200000 Охорона навколишнього природного
    середовища та ядерна безпека       32.6   32.6   13    5.9
200600 Збереження природно-заповідного
    фонду                   32.6   32.6   13    5.9
    Всього:                18527.5 10147.5  757.4  284.9  8380
 
532         Державний комітет України у справах національностей та міграції
 
010000 Державне управління           412.3  412.3  218.1  81.8
010200 Функціонування виконавчої влади     412.3  412.3  218.1  81.8
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення              14040  12512    90   34   1528
091200 Інші заклади та заходи в галузі
    соціальної політики          14040  12512    90   34   1528
110000 Культура і мистецтво           620   620
110500 Інші заходи та заклади в галузі мистецтва
    і культури                620   620
    Всього:                15072.3 13544.3  308.1  115.8  1528
 
534         Державний комітет у справах охорони Державного кордону України
 
060000 Правоохоронна діяльність та
    забезпечення безпеки держави     164750  152053  72311  1722  12697
060500 Прикордонні війська          164750  152053  72311  1722  12697
    Всього:                164750  152053  72311  1722  12697
 
536         Державний комітет України по стандартизації,
           метрології та сертифікації
 
010000 Державне управління           376   376   202.9  76.1
010200 Функціонування виконавчої влади     376   376   202.9  76.1
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       6103   6103
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           6103   6103
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
    діяльністю               5500   5500   1186   444
180100 Проекти багатоцільового розвитку    3000   3000
180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
    загальної економічної політики,
    управлінням у галузі стандартизації,
    гідрометеорології, геодезії та контролем
    за виробництвом             2500   2500   1186   444
    Всього:                11979  11979   1388.9  520.1
 
538         Державний комітет України по туризму
 
010000 Державне управління           248.5  248.5  140.9  52.9
010200 Функціонування виконавчої влади     248.5  248.5  140.9  52.9
110000 Культура і мистецтво           500                500
110500 Інші заходи та заклади в галузі
    мистецтва і культури           500                500
    Всього:                 748.5  248.5  140.9  52.9  500
 
540         Комітет харчової промисловості України
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       530   530
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           530   530
070000 Освіта                 9027   9027   3058  1146
070100 Дошкільна освіта            7564   7564   2300   862
070400 Позашкільна освіта            433   433   188   71
070700 Післядипломна освіта          1030   1030   570   213
110000 Культура і мистецтво           505   505   328   123
110200 Культура                 505   505   328   123
160000 Сільське господарство, лісове
    господарство, рибальство і мисливство  209.7  209.7   78   29
160100 Земельні ресурси             11    11
161000 Фінансування бюджетних установ
    агропромислового комплексу        198.7  198.7   78   29
    Всього:                10271.7 10271.7  3464  1298
 
542         Державний комітет України з фізичної культури і спорту
 
010000 Державне управління           318.8  318.8  198.2  74.4
010200 Функціонування виконавчої влади     318.8  318.8  198.2  74.4
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       476   476
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           476   476
070000 Освіта                 9616   9366   4555  1703.2  250
070600 Вища освіта               9496   9246   4526  1692.3  250
070700 Післядипломна освіта           40    40
070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти  80    80    29   10.9
110000 Культура і мистецтво           24    24    8.7   3.3
110200 Культура                 24    24    8.7   3.3
130000 Фізична культура і спорт        43595  39604   7404.8 2776.8  3991
130100 Здійснення заходів з фізичної культури
    і спорту                43595  39604   7404.8 2776.8  3991
150000 Будівництво              12000               12000
150100 Будівництво              12000               12000
    Всього:                66029.8 49788.8 12166.7 4557.7 16241
 
545         Державний комітет зв'язку України
 
030000 Міжнародна діяльність          800   800
030100 Міжнародне співробітництво        800   800
070000 Освіта                 5320   5320   2591   971
070600 Вища освіта               5320   5320   2591   971
120000 Засоби масової інформації        4010   4010
120400 Інші засоби масової інформації     4010   4010
170000 Транспорт, дорожнє господарство,
    зв'язок, телекомунікації та інформатика 6830   6830   4235   512
170800 Зв'язок                 6830   6830   4235   512
    Всього:                16960  16960   6826  1483
 
546         Державний комітет рибного господарства України
 
010000 Державне управління           319.2   319.2  176.1  66.1
010200 Функціонування виконавчої влади     319.2   319.2  176.1  66.1
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу      3000   3000
040100 Фундаментальні дослідження       1000   1000
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу          2000   2000
070000 Освіта                 4352.6  4088.4  1659   620.6  264.2
070100 Дошкільна освіта            190    190    60   23
070600 Вища освіта              3794   3529.8  1549   579   264.2
070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти 368.6   368.6   50   18.6
080000 Охорона здоров'я             38    38    26.3  10
080600 Фельдшерсько-акушерські пункти      38    38    26.3  10
110000 Культура і мистецтво           15    15    8    3
110200 Культура                 15    15    8    3
160000 Сільське господарство, лісове
    господарство, рибальство і мисливство 18390   16850   3678.9 1379.59 1540
160700 Риболовецьке господарство       18390   16850   3678.9 1379.59 1540
    Всього:                26114.8  24310.6  5548.3 2079.29 1804.2
 
547         Державний центр зайнятості населення
 
240000 Державні цільові фонди (за винятком
    Фонду для здійснення заходів щодо
    ліквідації наслідків Чорнобильської
    катастрофи та соціального захисту
    населення)              634000  613155.4 26928  10098  20844.6
240300 Фонд сприяння зайнятості населення  634000  613155.4 26928  10098  20844.6
    Всього:                634000  613155.4 26928  10098  20844.6
 
597         Комітет з питань розвідки при Президентові України
 
060000 Правоохоронна діяльність та
    забезпечення безпеки держави      49893  49893
061000 Інші правоохоронні органи       49893  49893
    Всього:                49893  49893
 
600         Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій
 
010000 Державне управління           623.1  623.1  312.3  117.1
010200 Функціонування виконавчої влади     623.1  623.1  312.3  117.1
    Всього:                 623.1  623.1  312.3  117.1
 
601         Антимонопольний комітет України
 
010000 Державне управління           5212   4859   2447   917.6  353
010200 Функціонування виконавчої влади     5212   4859   2447   917.6  353
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу        70    70
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу            70    70
    Всього:                 5282   4929   2447   917.6  353
 
602         Вища атестаційна комісія України
 
010000 Державне управління           178.6  178.6  110.1  41.3
010200 Функціонування виконавчої влади     178.6  178.6  110.1  41.3
070000 Освіта                  200   200    86.3  28.6
070700 Післядипломна освіта           200   200    86.3  28.6
    Всього:                 378.6  378.6  196.4  69.9
 
603         Головна військова інспекція при Президентові України
 
050000 Національна оборона           570   570   463.5  37.6
050500 Інші видатки в галузі оборони      570   570   463.5  37.6
    Всього:                 570   570   463.5  37.6
 
604         Головне управління Командувача Національною гвардією України
 
060000 Правоохоронна діяльність та
    забезпечення безпеки держави      65040  65040  35000   600
060800 Національна гвардія України      65040  65040  35000   600
    Всього:                65040  65040  35000   600
 
605         Головне управління Державного казначейства України
 
010000 Державне управління          30881  27692.4 19623.6 7358.8  3188.6
010400 Утримання фінансових і фіскальних
    органів                30881  27692.4 19623.6 7358.8  3188.6
    Всього:                30881  27692.4 19623.6 7358.8  3188.6
 
606         Головне управління внутрішніх військ
           Міністерства внутрішніх справ України
 
060000 Правоохоронна діяльність та
    забезпечення безпеки держави      78280  78280  47534.4  465.6
060200 Внутрішні війська           78280  78280  47534.4  465.6
    Всього:                78280  78280  47534.4  465.6
 
607         Головне управління по виконанню покарань
           Міністерства внутрішніх справ України
 
060000 Правоохоронна діяльність та
    забезпечення безпеки держави     227550  225081  91188  3040   2469
060400 Кримінально-виправна система     227550  225081  91188  3040   2469
    Всього:                227550  225081  91188  3040   2469
 
608         Головне управління урядового зв'язку Служби безпеки України
 
060000 Правоохоронна діяльність та
    забезпечення безпеки держави      69880  69334  34572.5  903.9  546
060900 Головне управління урядового зв'язку  69880  69334  34572.5  903.9  546
    Всього:                69880  69334  34572.5  903.9  546
 
609         Головне управління з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України
 
010000 Державне управління           120.7  120.7   44.4  16.6
010200 Функціонування виконавчої влади     120.7  120.7   44.4  16.6
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу        50    50
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу            50    50
    Всього:                 170.7  170.7   44.4  16.6
 
610         Головне контрольно-ревізійне Управління
 
010000 Державне управління          30058.7 30058.7 19701.4 7388
010400 Утримання фінансових і фіскальних
    органів                30058.7 30058.7 19701.4 7388
070000 Освіта                  150   150
070700 Післядипломна освіта           150   150
    Всього:                30208.7 30208.7 19701.4 7388
 
611         Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України
 
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу   200   200
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           200   200
110000 Культура і мистецтво          1923   1923   952   357
110400 Архівна справа             1923   1923   952   357
    Всього:                 2123   2123   952   357
 
612         Головне управління державної служби при Кабінеті Міністрів України
 
010000 Державне управління           768.9  668.9  165.1  61.9  100
010200 Функціонування виконавчої влади     768.9  668.9  165.1  61.9  100
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу   500   500
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           500   500
070000 Освіта                 2000   2000
070700 Післядипломна освіта          2000   2000
    Всього:                 3268.9  3168.9  165.1  61.9  100
 
613         Головне управління геодезії, картографії та кадастру
           при Кабінеті Міністрів України
 
010000 Державне управління           193.4  193.4   99.2  37.2
010200 Функціонування виконавчої влади     193.4  193.4   99.2  37.2
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
    діяльністю               7500   7500
180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
    загальної економічної політики,
    управлінням у галузі стандартизації,
    гідрометеорології, геодезії та
    контролем за виробництвом        7500   7500
    Всього:                 7693.4  7693.4   99.2  37.2
 
614         Державна податкова адміністрація України
 
010000 Державне управління          404579.9 404579.9 281529  98451.5
010400 Утримання фінансових і фіскальних
    органів                404579.9 404579.9 281529  98451.5
070000 Освіта                 3634   3631.5  1092   407.4   2.5
070600 Вища освіта               2905   2902.5  1092   407.4   2.5
070700 Післядипломна освіта           729   729
080000 Охорона здоров'я            5000                5000
081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 5000                5000
    Всього:                413213.9 408211.4 282621  98858.9  5002.5
 
615         Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 
010000 Державне управління           5211.5  4721.5  1344.4  504.1  490
010200 Функціонування виконавчої влади     5211.5  4721.5  1344.4  504.1  490
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
    діяльністю               4000                4000
180200 Діяльність, пов'язана з формуванням
    загальної економічної політики,
    управлінням у галузі стандартизації,
    гідрометеорології, геодезії та контролем
    за виробництвом             4000                4000
    Всього:                 9211.5  4721.5  1344.4  504.1  4490
 
616         Державна міжвідомча комісія України у справах випробувань
           і реєстрації засобів захисту та регуляторів росту рослин і добрив
 
010000 Державне управління            84.3   84.3   39.4  14.8
010200 Функціонування виконавчої влади      84.3   84.3   39.4  14.8
    Всього:                  84.3   84.3   39.4  14.8
 
617         Державна служба експортного контролю України
 
010000 Державне управління           821.9  621.9  213   79.9  200
010200 Функціонування виконавчої влади     821.9  621.9  213   79.9  200
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       200   200
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           200   200
    Всього:                 1021.9  821.9  213   79.9  200
 
618         Державне агентство України з авторських і суміжних прав
 
120000 Засоби масової інформації         20    20
120400 Інші засоби масової інформації      20    20
    Всього:                  20    20
 
619         Державний інноваційний фонд України
 
240000 Державні цільові фонди (за винятком
    Фонду для здійснення заходів щодо
    ліквідації наслідків Чорнобильської
    катастрофи та соціального захисту
    населення)              403935  403935   898   336.8
240400 Державний інноваційний фонд
    України                403935  403935   898   336.8
    Всього:                403935  403935   898   336.8
 
620         Державний науково-виробничий центр
           страхового фонду документації України
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       2580   2580
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           2580   2580
    Всього:                 2580   2580
 
627         Комітет у справах ветеранів війни та воєнних конфліктів
           в іноземних державах при Кабінеті Міністрів України
 
010000 Державне управління           310.4  280.4  129.9  48.8   30
010200 Функціонування виконавчої влади     310.4  280.4  129.9  48.8   30
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення              1000   1000
091200 Інші заклади та заходи в галузі
    соціальної політики           1000   1000
    Всього:                 1310.4  1280.4  129.9  48.8   30
 
628         Комітет у справах нагляду за страховою діяльністю
 
010000 Державне управління           330.1  330.1  193.9  72.7
010200 Функціонування виконавчої влади     330.1  330.1  193.9  72.7
    Всього:                 330.1  330.1  193.9  72.7
 
629         Головне управління Державної пожежної охорони
           Міністерства внутрішніх справ України
 
060000 Правоохоронна діяльність та
    забезпечення безпеки держави      88330  88330  69510   434
060700 Пожежна охорона            88330  88330  69510   434
    Всього:                88330  88330  69510   434
 
630         Комітет по Державних преміях України в галузі науки і техніки
           при Кабінеті Міністрів України
 
010000 Державне управління            47.4   47.4   19.7   7.4
010200 Функціонування виконавчої влади      47.4   47.4   19.7   7.4
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       740   740
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           740   740
    Всього:                 787.4  787.4   19.7   7.4
 
631         Комітет по Державних преміях України імені Тараса Шевченка
           при Кабінеті Міністрів України
 
010000 Державне управління            33    33    19.7   7.4
010200 Функціонування виконавчої влади      33    33    19.7   7.4
110000 Культура і мистецтво           120   120
110500 Інші заходи та заклади в галузі
    мистецтва і культури           120   120
    Всього:                 153   153    19.7   7.4
 
632         Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Міністрів України
 
070000 Освіта                  250   250   142   53
070100 Дошкільна освіта             240   240   135   50
070700 Післядипломна освіта           10    10    7    3
080000 Охорона здоров'я            59175  51085  13334  5000   8090
080100 Лікарні широкого профілю        18660  17588   4791  1797   1072
080200 Спеціалізовані медичні заклади     3848   3231   1070   401   617
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім
    спеціалізованих поліклінік та загальних
    і спеціалізованих стоматологічних
    поліклінік)              14218  13455   2915  1093   763
080700 Санітарно-епідеміологічна служба     660   622   219   82    38
081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 21789  16189   4339  1627   5600
    Всього:                59425  51335  13476  5053   8090
 
634         Національне агентство України з реконструкції і розвитку
 
010000 Державне управління           858.4  858.4  444.1  166.5
010200 Функціонування виконавчої влади     858.4  858.4  444.1  166.5
    Всього:                 858.4  858.4  444.1  166.5
 
635         Національний інститут стратегічних досліджень
           при Раді Національної безпеки і оборони
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       2047   2047
040100 Фундаментальні дослідження       2047   2047
    Всього:                 2047   2047
 
636         Національна комісія радіаційного захисту населення
 
010000 Державне управління            83.4   83.4   24.6   9.3
010200 Функціонування виконавчої влади      83.4   83.4   24.6   9.3
    Всього:                  83.4   83.4   24.6   9.3
 
638         Національне космічне агентство України при Кабінеті Міністрів України
 
010000 Державне управління           620.8  620.8  257.9  96.7
010200 Функціонування виконавчої влади     620.8  620.8  257.9  96.7
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       130   130
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           130   130
070000 Освіта                 2500   1211.7  145.2  54.5  1288.3
070400 Позашкільна освіта           2500   1211.7  145.2  54.5  1288.3
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною
    діяльністю              105000  96926.2 11648  1046   8073.8
180100 Проекти багатоцільового розвитку   105000  96926.2 11648  1046   8073.8
    Всього:                108250.8 98888.7 12051.1 1197.2  9362.1
 
640         Національний координаційний центр
           реалізації Комплексної програми соціальної та професійної адаптації
           військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
 
050000 Національна оборона           450   450   294   100
050500 Інші видатки в галузі оборони      450   450   294   100
    Всього:                 450   450   294   100
 
641         Національне агентство з питань інформатизації при Президентові України
 
010000 Державне управління           392.8  372.8  214.1  80.3   20
010200 Функціонування виконавчої влади     392.8  372.8  214.1  80.3   20
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       1680   1680
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           1680   1680
070000 Освіта                  20    20
070700 Післядипломна освіта           20    20
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок,
    телекомунікації та інформатика     15000  15000
170900 Інформатика              15000  15000
    Всього:                17092.8 17072.8  214.1  80.3   20
 
643         Національна Рада соціального партнерства
 
010000 Державне управління           117.5   95    22.2   8.3   22.5
010200 Функціонування виконавчої влади     117.5   95    22.2   8.3   22.5
    Всього:                 117.5   95    22.2   8.3   22.5
 
644         Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення
 
010000 Державне управління           349.1   349.1  207   77.6
010200 Функціонування виконавчої влади     349.1   349.1  207   77.6
    Всього:                 349.1   349.1  207   77.6
 
645         Національний виставковий центр при Кабінеті Міністрів України
 
160000 Сільське господарство, лісове
    господарство, рибальство і мисливство  400                 400
160900 Діяльність і послуги в галузі сільського
    господарства, лісового господарства,
    рибальства і мисливства, не віднесені
    до інших категорій           400                 400
    Всього:                 400                 400
 
647         Організаційний комітет Міжвідомчої Ради координації діяльності
           з підготовки і проведення щорічних зборів Європейського банку реконструкції і розвитку
 
010000 Державне управління           286.8  236.8   89.6  33.6   50
010200 Функціонування виконавчої влади     286.8  236.8   89.6  33.6   50
030000 Міжнародна діяльність          3800   3800
030200 Реалізація міжнародних угод       3800   3800
    Всього:                 4086.8  4036.8   89.6  33.6   50
 
648         Пенсійний Фонд України
 
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення             700000  700000
090100 Виплата пенсій та допомоги      700000  700000
    Всього:                700000  700000
 
649         Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим
 
010000 Державне управління           335.1  315.1  123.9  46.5   20
010200 Функціонування виконавчої влади     335.1  315.1  123.9  46.5   20
    Всього:                 335.1  315.1  123.9  46.5   20
 
650         Рада Національної безпеки і оборони України
 
010000 Державне управління           2445.1  2060.1  799.4  271.7  385
010200 Функціонування виконавчої влади     2445.1  2060.1  799.4  271.7  385
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       1500   1500
040100 Фундаментальні дослідження       1050   1050
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           450   450
    Всього:                 3945.1  3560.1  799.4  271.7  385
 
651         Рахункова палата Верховної Ради України
 
010000 Державне управління          12422.7  3404.5  1448.4  542.8  9018.2
010100 Функціонування законодавчої влади   12422.7  3404.5  1448.4  542.8  9018.2
    Всього:                12422.7  3404.5  1448.4  542.8  9018.2
 
652         Служба безпеки України
 
030000 Міжнародна діяльність          700   700
030100 Міжнародне співробітництво        700   700
060000 Правоохоронна діяльність та
    забезпечення безпеки держави     237457  222591  106852.4 6241.5 14866
060600 Служба безпеки України        227350  212484  106852.4 6241.5 14866
061000 Інші правоохоронні органи       10107  10107
    Всього:                238157  223291  106852.4 6241.5 14866
 
654         Національна Академія наук України
 
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу 182613  182613
040100 Фундаментальні дослідження      134393  134393
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу          48220  48220
070000 Освіта                 2900   2788   791   293   112
070100 Дошкільна освіта            1296   1223   550   203    73
070400 Позашкільна освіта            267   228    41   15    39
070600 Вища освіта               1300   1300   180   67
070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти  37    37    20    8
080000 Охорона здоров'я            8500   7435   1600   592   1065
080100 Лікарні широкого профілю        8500   7435   1600   592   1065
100000 Житлово-комунальне господарство     151   151
100100 Житлове господарство           151   151
140000 Промисловість та енергетика       1000   1000
140300 Відтворення мінерально-сировинної
    бази                  1000   1000
    Всього:                195164  193987   2391   885   1177
 
655         Академія педагогічних наук України
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       7290   7290
040100 Фундаментальні дослідження       7290   7290
110000 Культура і мистецтво           58    58    30.4  11.4
110200 Культура                 58    58    30.4  11.4
    Всього:                 7348   7348    30.4  11.4
 
656         Академія медичних наук України
 
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу  11420  11420
040100 Фундаментальні дослідження       7460   7460
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           3960   3960
080000 Охорона здоров'я           103900  63900  20400  7650  40000
080200 Спеціалізовані медичні заклади    103900  63900  20400  7650  40000
    Всього:                115320  75320  20400  7650  40000
 
657         Академія мистецтв України
 
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу   500   500
040100 Фундаментальні дослідження        500   500
    Всього:                 500   500
 
658         Академія правових наук України
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       1340   1340
040100 Фундаментальні дослідження       1340   1340
    Всього:                 1340   1340
 
659         Українська Академія аграрних наук
 
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу  74501  74501
040100 Фундаментальні дослідження       46770  46770
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу          27731  27731
070000 Освіта                 2131.9  2131.9  870   336
070100 Дошкільна освіта            2131.9  2131.9  870   326
100000 Житлово-комунальне господарство     123   123
100100 Житлове господарство           123   123
160000 Сільське господарство, лісове
    господарство, рибальство і мисливство  5334.2  5334.2  118   44
160100 Земельні ресурси              2.8   2.8
160300 Сільськогосподарське виробництво    5111.4  5111.4
161000 Фінансування бюджетних установ
    агропромислового комплексу        220   220   118   44
200000 Охорона навколишнього природного
    середовища та ядерна безпека      1115   1115   505   190
200600 Збереження природно-заповідного
    фонду                  1115   1115   505   190
    Всього:                83205.1 83205.1  1493   560
 
660         Управління державної охорони України
 
060000 Правоохоронна діяльність та
    забезпечення безпеки держави      18000  17500  11135   70   500
061000 Інші правоохоронні органи       18000  17500  11135   70   500
    Всього:                18000  17500  11135   70   500
 
661         Фонд державного майна України
 
010000 Державне управління          10183.9 10183.9  6632.4 2487.2
010200 Функціонування виконавчої влади    10183.9 10183.9  6632.4 2487.2
    Всього:                10183.9 10183.9  6632.4 2487.2
 
662         Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в Україні
 
010000 Державне управління           164.5  164.5   49.7  18.6
010600 Інші видатки на загальнодержавне
    управління                164.5  164.5   49.7  18.6
    Всього:                 164.5  164.5   49.7  18.6
 
666         Українська Академія державного управління при Президентові України
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       500   500
040100 Фундаментальні дослідження        275   275
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           225   225
070000 Освіта                 15390   8243   1820   682   7147
070700 Післядипломна освіта          15390   8243   1820   682   7147
    Всього:                15890   8743   1820   682   7147
 
667         Український науково-технологічний центр
 
030000 Міжнародна діяльність          270   270    3.8   2.2
030200 Реалізація міжнародних угод       270   270    3.8   2.2
    Всього:                 270   270    3.8   2.2
 
669         Управління санаторно-курортних закладів Кабінету Міністрів України
           в Автономній Республіці Крим
 
080000 Охорона здоров'я            6300   3892   1279   480   2408
081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 6300   3892   1279   480   2408
    Всього:                 6300   3892   1279   480   2408
 
672         Національна комісія з питань повернення в Україну
           культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України
 
110000 Культура і мистецтво           253   233    36   13.5   20
110100 Мистецтво                253   233    36   13.5   20
    Всього:                 253   233    36   13.5   20
 
673         Центральна виборча комісія
 
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 255000  251346   605   227   3654
250200 Проведення виборів та референдумів   255000  251346   605   227   3654
    Всього:                255000  251346   605   227   3654
 
681         Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого
 
070000 Освіта                 7322   6672   2875  1078    650
070600 Вища освіта               7322   6672   2875  1078    650
    Всього:                 7322   6672   2875  1078    650
 
682         Український національний комітет молодіжних організацій
 
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення              7000   7000
091100 Молодіжні програми           7000   7000
    Всього:                 7000   7000
 
683         Всеукраїнське товариство в'язнів і репресованих
 
110000 Культура і мистецтво           30    30
110500 Інші заходи та заклади в галузі
    мистецтва і культури           30    30
    Всього:                  30    30
 
700         Акціонерна судноплавна компанія "Укррічфлот"
 
080000 Охорона здоров'я            6000   5750   674   252.7  250
080100 Лікарні широкого профілю        4100   4100   520   195
080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні
    поліклініки               1900   1650   154   57.7  250
    Всього:                 6000   5750   674   252.7  250
 
702         Державне авіапідприємство "Україна"
 
170000 Транспорт, дорожнє господарство,
    зв'язок, телекомунікації та
    інформатика               6000   2500            3500
170400 Повітряний транспорт          6000   2500            3500
    Всього:                 6000   2500            3500
 
705         Консорціум "Укрфітотерапія"
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       105   105
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           105   105
    Всього:                 105   105
 
706         Орендне підприємство - фірма "Укргазбуд"
 
080000 Охорона здоров'я             95    95    68   26
080400 Спеціалізовані поліклініки (в тому числі
    диспансери, медико-санітарні частини,
    пересувні консультативні діагностичні
    центри тощо, які не мають ліжкового фонду) 95   95    68   26
    Всього:                  95   95    68   26
 
707         Українська державна корпорація по виконанню монтажних
           спеціальних будівельних робіт "Укрмонтажспецбуд"
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу        87    87
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу            87    87
    Всього:                  87    87
 
708         Українська державна корпорація "Укрбудматеріали"
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       366   366
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           366   366
140000 Промисловість та енергетика       2000   2000
140300 Відтворення мінерально-сировинної бази 2000   2000
    Всього:                 2366   2366
 
709         Українська державна компанія "Укрнафтопродукт"
 
070000 Освіта                  190   185.4   82   30.9   4.6
070200 Загальна середня освіта         190   185.4   82   30.9   4.6
    Всього:                 190   185.4   82   30.9   4.6
 
710         Українська Рада миру
 
110000 Культура і мистецтво           50    50
110500 Інші заходи та заклади в галузі
    мистецтва і культури           50    50
    Всього:                  50    50
 
711         Українська науково-виробнича асоціація
           по виробництву медтехніки і інструментів "Укрмедприлад"
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       890   890
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           890   890
    Всього:                 890   890
 
712         Українське об'єднання цивільної авіації "Аеропорти України"
 
070000 Освіта                  590   590   310   116.6
070100 Дошкільна освіта             590   590   310   116.6
080000 Охорона здоров'я            2650   2620   1258   471.8   30
080100 Лікарні широкого профілю        1185.4  1155.4  397   148.8   30
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім
    спеціалізованих поліклінік та загальних
    і спеціалізованих стоматологічних
    поліклінік)               1464.6  1464.6  861   323
    Всього:                 3240   3210   1568   588.4   30
 
713         Український Державний концерн місцевої промисловості "Укрмісцевпром"
 
070000 Освіта                 1525.5  1408.5  700   262.5  117
070600 Вища освіта               1525.5  1408.5  700   262.5  117
    Всього:                 1525.5  1408.5  700   262.5  117
 
714         Український державний концерн по виробництву цементу
           і асбестоцементних виробів
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу        50    50
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу            50    50
    Всього:                  50    50
 
715         Виробниче об'єднання "Укрводшлях"
 
170000 Транспорт, дорожнє господарство,
    зв'язок, телекомунікації та
    інформатика              14000  14000
170200 Водний транспорт            14000  14000
    Всього:                14000  14000
 
716         Український союз об'єднань обслуговування населення "Укрсоюзсервіс"
 
070000 Освіта                  916.8  916.8  411.2  153.5
070600 Вища освіта               916.8  916.8  411.2  153.5
    Всього:                 916.8  916.8  411.2  153.5
 
717         Українська корпорація "Укрбуд"
 
040000 Фундаментальні дослідження і
    сприяння науково-технічному прогресу   80    80
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу            80    80
070000 Освіта                 4613   4613   2300   863
070600 Вища освіта               4613   4613   2300   863
150000 Будівництво                65    65
150200 Архітектура                65    65
    Всього:                 4758   4758   2300   863
 
718         Центральна спілка споживчих товариств України (Укоопспілка)
 
070000 Освіта                 5610   5610   3000  1126
070600 Вища освіта               5610   5610   3000  1126
    Всього:                 5610   5610   3000  1126
 
800         Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Т. Шевченка
 
110000 Культура і мистецтво           220   220
110500 Інші заходи та заклади в галузі
    мистецтва і культури           220   220
    Всього:                 220   220
 
801         Головна Рада українського товариства охорони пам'яток історії та культури
 
110000 Культура і мистецтво           943   943   315   118
110200 Культура                 518   518   315   118
110500 Інші заходи та заклади в галузі
    мистецтва і культури           425   425
    Всього:                 943   943   315   118
 
804         Національний комітет Товариства Червоного Хреста України
 
080000 Охорона здоров'я            6370   6370   4434  1663
081000 Інші заклади в галузі охорони здоров'я 6370   6370   4434  1663
 
    Всього:                 6370   6370   4434  1663
 
805         Профспілкове спортивне товариство "Україна"
 
130000 Фізична культура і спорт        2840   2840   1785.4  669.5
130200 Державна підтримка громадських
    організацій фізкультурно-спортивної
    спрямованості              2840   2840   1785.4  669.5
    Всього:                 2840   2840   1785.4  669.5
 
806         Рада профспілки залізничників та транспортних будівельників України
 
110000 Культура і мистецтво           210   210   152.7  57.3
110200 Культура                 210   210   152.7  57.3
    Всього:                 210   210   152.7  57.3
 
807         Всеукраїнська музична спілка
 
110000 Культура і мистецтво           816   816   213   102
110100 Мистецтво                816   816   213   102
    Всього:                 816   816   213   102 .
 
808         Спілка архітекторів України
 
110000 Культура і мистецтво           60    60    32   15.2
110100 Мистецтво                 60    60    32   15.2
    Всього:                  60    60    32   15.2
 
809         Спілка композиторів України
 
110000 Культура і мистецтво           830   830    57   27.1
110100 Мистецтво                830   830    57   27.1
    Всього:                 830   830    57   27.1
 
810         Спілка письменників України
 
110000 Культура і мистецтво           669   669   267   126.8
110100 Мистецтво                669   669   267   126.8
    Всього:                 669   669   267   126.8
 
811         Спілка художників України
 
110000 Культура і мистецтво           657   657   240   114
110100 Мистецтво                657   657   240   114
    Всього:                 657   657   240   114
 
812         Спілка фотохудожників України
 
110000 Культура і мистецтво           230   230    99   47
110100 Мистецтво                230   230    99   47
    Всього:                 230   230    99   47
 
813         Спілка театральних діячів України
 
110000 Культура і мистецтво           600   520    78   37.1   80
110100 Мистецтво                600   520    78   37.1   80
    Всього:                 600   520    78   37.1   80
 
814         Спілка майстрів народного мистецтва України
 
110000 Культура і мистецтво           411   299   122   58   112
110100 Мистецтво                411   299   122   58   112
    Всього:                 411   299   122   58   112
 
815         Спілка дизайнерів України
 
110000 Культура і мистецтво           67    67    34   16.2
110100 Мистецтво                 67    67    34   16.2
    Всього:                  67    67    34   16.2
 
816         Спілка кінематографістів України
 
110000 Культура і мистецтво           310   310    85.1  40.4
110100 Мистецтво                310   310    85.1  40.4
    Всього:                 310   310    85.1  40.4
 
817         Спілка журналістів України
 
110000 Культура і мистецтво           350   350    76   36.1
110100 Мистецтво                350   350    76   36.1
    Всього:                 350   350    76   36.1
 
819         Туристсько-спортивна спілка України
 
130000 Фізична культура і спорт         515   505   259.6  97.4   10
130200 Державна підтримка громадських
    організацій фізкультурно-спортивної
    спрямованості              515   505   259.6  97.4   10
    Всього:                 515   505   259.6  97.4   10
 
820         Українська спілка ветеранів Афганістану
 
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення              1400   1400
091200 Інші заклади та заходи в галузі
    соціальної політики           1400   1400
    Всього:                 1400   1400
 
821         Українська спілка учасників війни
 
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення               60    60
091200 Інші заклади та заходи в галузі
    соціальної політики            60    60
    Всього:                  60    60
 
822         Союз організацій інвалідів України
 
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення               50    50
091200 Інші заклади та заходи в галузі
    соціальної політики            50    50
    Всього:                  50    50
 
823         Товариство сприяння обороні України
 
050000 Національна оборона          20050  20050   6700  2513
050500 Інші видатки в галузі оборони     20050  20050   6700  2513
130000 Фізична культура і спорт        1960   1960   1010.4  378.9
130200 Державна підтримка громадських
    організацій фізкультурно-спортивної
    спрямованості              1960   1960   1010.4  378.9
    Всього:                22010  22010   7710.4 2891.9
 
824         Товариство зв'язків з українцями за межами України
 
110000 Культура і мистецтво           560   560
110500 Інші заходи та заклади в галузі
    мистецтва і культури           560   560
120000 Засоби масової інформації         70    70
120200 Преса                   70    70
    Всього:                 630   630
 
825         Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України
 
130000 Фізична культура і спорт        4650   4650   1257.7  471.6
130200 Державна підтримка громадських
    організацій фізкультурно-спортивної
    спрямованості              4650   4650   1257.7  471.6
    Всього:                 4650   4650   1257.7  471.6
 
826         Фізкультурно-спортивне товариство "Колос"
 
130000 Фізична культура і спорт        7350   7343   4384.6 1644.3   7
130200 Державна підтримка громадських
    організацій фізкультурно-спортивної
    спрямованості              7350   7343   4384.6 1644.3   7
    Всього:                 7350   7343   4384.6 1644.3   7
 
828         Українське товариство сліпих
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       113   113
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           113   113
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення              18900  17075           1825
091200 Інші заклади та заходи в галузі
    соціальної політики          18900  17075           1825
    Всього:                19013  17188           1825
 
829         Українське товариство глухих
 
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення              2300   2300
091200 Інші заклади та заходи в галузі
    соціальної політики           2300   2300
    Всього:                 2300   2300
 
830         Український центр творчості дітей та юнацтва
 
110000 Культура і мистецтво           70    70
110500 Інші заходи та заклади в галузі
    мистецтва і культури           70    70
    Всього:                  70    70
 
831         Українська організація інвалідів війни та збройних сил
 
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення               30    30
091200 Інші заклади та заходи в галузі
    соціальної політики            30    30
    Всього:                  30    30
 
832         Українська рада ветеранів війни та праці
 
090000 Соціальний захист та соціальне
    забезпечення               60    60
091200 Інші заклади та заходи в галузі
    соціальної політики            60    60
    Всього:                  60    60
 
833         Центральний спортивний клуб "Гарт"
 
130000 Фізична культура і спорт        6580   6535.7  2634.6  988.1   44.3
130100 Здійснення заходів з фізичної культури
    і спорту                6580   6535.7  2634.6  988.1   44.3
    Всього:                 6580   6535.7  2634.6  988.1   44.3
 
834         Центр "Український дім" при Кабінеті Міністрів України
 
110000 Культура і мистецтво          1085   697            388
110100 Мистецтво                1085   697            388
    Всього:                 1085   697            388
 
835         Центральний комітет профспілки авіапрацівників
 
110000 Культура і мистецтво           70    70    44   16.5
110200 Культура                 70    70    44   16.5
    Всього:                  70    70    44   16.5
 
850         Акціонерне товариство лікувально-оздоровчих установ
           профспілок України "Укрпрофоздоровниця"
 
140000 Промисловість та енергетика       400   400
140300 Відтворення мінерально-сировинної
    бази                   400   400
    Всього:                 400   400
 
851         Видавництво "Преса України"
 
070000 Освіта                  260   260   131   49
070100 Дошкільна освіта             260   260   131   49
    Всього:                 260   260   131   49
 
852         Головна медична служба Укрзалізниці Міністерства транспорту України
 
070000 Освіта                 1100   1078   557   209    22
070600 Вища освіта               1100   1078   557   209    22
080000 Охорона здоров'я           134260  131010  65330  24498.8  3250
080100 Лікарні широкого профілю       119073.8 116073.8 57914.1 21718.7  3000
080200 Спеціалізовані медичні заклади     2595.8  2495.8  985   369.4  100
080300 Поліклініки і амбулаторії (крім
    спеціалізованих поліклінік та загальних
    і спеціалізованих стоматологічних
    поліклінік)              10451.1 10301.1  5433  2037.4  150
080500 Загальні і спеціалізовані стоматологічні
    поліклініки               460.1  460.1  174.9  64.7
080600 Фельдшерсько-акушерські пункти      979.4  979.4  573   214.9
081000 Інші заклади в галузі охорони
    здоров'я                 699.8  699.8  250   93.7
    Всього:                135360  132088  65887  24707.8  3272
 
853         Відділ навчальних закладів Укрзалізниці
 
070000 Освіта                 36116  35966  15500  5809.3  150
070100 Дошкільна освіта            29278  29278  12118  4544
070400 Позашкільна освіта            164   164   112   42.3
070600 Вища освіта               6567   6417   3200  1196   150
070700 Післядипломна освіта           15    15    10    4
070800 Інші заклади та заходи в галузі освіти  92    92    60   23
    Всього:                36116  35966  15500  5809.3  150
 
854         Київський університет імені Тараса Шевченка
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       4620   4620
040100 Фундаментальні дослідження       4160   4160
040200 Розробка перспективних технологій і
    пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           460   460
070000 Освіта                 28400  27600  10211  3829   800
070100 Дошкільна освіта             130   130    40   15
070600 Вища освіта              28270  27470  10171  3814   800
    Всього:                33020  32220  10211  3829   800
 
861         Національний аграрний університет
 
040000 Фундаментальні дослідження і сприяння
    науково-технічному прогресу       1000   1000
040100 Фундаментальні дослідження        260   260
040200 Розробка перспективних технологій
    і пріоритетних напрямів науково-
    технічного прогресу           740   740
070000 Освіта                 16589.6 15604.6  6567  2461.2  985
070100 Дошкільна освіта             214.4  214.4   79   29.2
070600 Вища освіта              16375.2 15390.2  6488  2432   985
    Всього:                17589.6 16604.6  6567  2461.2  985
 
862         Національний університет "Києво-Могилянська Академія"
 
070000 Освіта                 7440   5653.9  2187.4  825.3  1786.1
070600 Вища освіта               7440   5653.9  2187.4  825.3  1786.1
    Всього:                 7440   5653.9  2187.4  825.3  1786.1
 
863         Національна кінематека України
 
110000 Культура і мистецтво           615   615
110300 Кінематографія              615   615
    Всього:                 615   615
 
865         Редакція газети "Урядовий кур'єр"
 
120000 Засоби масової інформації        1000   1000
120200 Преса                  1000   1000
    Всього:                 1000   1000
 
866         Редакція газети "Голос України"
 
120000 Засоби масової інформації        3600   3600
120200 Преса                  3600   3600
    Всього:                 3600   3600
 
868         Державний комітет України з питань розвитку підприємництва
 
010000 Державне управління           1384.6  1267.1  675.7  253.4  117.5
010200 Функціонування виконавчої влади     1384.6  1267.1  675.7  253.4  117.5
    Всього:                 1384.6  1267.1  675.7  253.4  117.5
 
873         Місцеві державні адміністрації
 
010000 Державне управління          187510.5 187510.5 108091.6 40534.4
010200 Функціонування виконавчої влади    187510.5 187510.5 108091.6 40534.4
100000 Житлово-комунальне господарство    20000  20000
100100 Житлове господарство          20000  20000
150000 Будівництво               5200                5200
150100 Будівництво               5200                5200
    Всього:                212710.5 207510.5 108091.6 40534.4  5200
 
875         Повернення бюджетних позичок
 
250000 Видатки, не віднесені до основних
    груп                 -87965.2
250500 Бюджетні позички           -87965.2
    Всього:                -87965.2
 
876         Дотації місцевим бюджетам
 
250000 Видатки, не віднесені до основних
    груп                 2502213 2502213
250300 Кошти, що передаються до бюджетів
    інших рівнів             2502213 2502213
    Всього:               2502213 2502213
 
    ВСЬОГО ВИДАТКІВ          24481773.9 22741407 3623046 750688.8 1528332.5<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн