Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Державної програми організаційного забезпечення діяльності судів на 2003-2005 роки

Кабінет Міністрів України

Постанова № 907 від 16.06.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А
          від 16 червня 2003 р. N 907
                Київ
 
        Про затвердження Державної програми
       організаційного забезпечення діяльності
           судів на 2003-2005 роки
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 240 ( 240-2004-п ) від 03.03.2004 )
 
 
 
   На виконання  пункту 1  розпорядження  Президента України
від 11 грудня 2002 р. N 395  ( 395/2002-рп ) "Про заходи щодо
забезпечення належних умов діяльності судів" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Державну програму організаційного забезпечення
діяльності   судів  на  2003-2005  роки (далі - Програма),
що додається.
 
   2. Державній судовій адміністрації:
 
   передбачати під час формування показників Державного бюджету
України на 2004 та наступні роки асигнування на виконання Програми
виходячи з реальних можливостей бюджету та її пріоритетів;
 
   проаналізувати разом з іншими заінтересованими центральними і
місцевими  органами  виконавчої влади хід виконання Програми
забезпечення судів належними приміщеннями на 2002-2006  роки,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня
2001 р. N 692 ( 692-2001-п ), та у разі потреби подати Кабінетові
Міністрів України відповідні пропозиції.
 
   3. Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
вжити заходів для своєчасного виконання регіональних програм
організаційного забезпечення діяльності судів.
 
 
   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
 
   Інд. 31
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 16 червня 2003 р. N 907
 
        ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
           ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
           СУДІВ НА 2003-2005 РОКИ
 
 
            Загальні положення
 
   Одним із стратегічних завдань розвитку державності в Україні
є здійснення судово-правової реформи, яка передбачає становлення
незалежної судової гілки влади.
 
   Основні напрями  державної політики у здійсненні судової
реформи визначено у Конституції  України ( 254к/96-ВР ), яка
поширила юрисдикцію судів на всі правовідносини, що виникають у
державі, гарантуючи судовий захист прав і свобод людини та
громадянина, піднесла статус судів на принципово новий рівень,
остаточно закріпила принцип незалежності судової  влади.  Ці
положення знайшли своє відображення у Законі "Про судоустрій
України" ( 3018-14 ), яким врегульовано питання щодо організації
діяльності судової влади, відправлення правосуддя, визначення
системи судів загальної юрисдикції, визначено основні вимоги до
формування  корпусу  професійних  суддів, систему та порядок
здійснення  суддівського  самоврядування,  загальний  порядок
забезпечення діяльності судів.
 
   Прийняття Закону зумовило новий поштовх у розвитку судової
реформи. Реформування судової влади та судової системи має на меті
створення умов для забезпечення реального захисту прав і свобод
людини та громадянина, зокрема зосередження зусилля судів на
виконанні функцій, притаманних саме судовій владі, тобто виключно
на відправлення правосуддя. При цьому потребують урахування також
загальновідомі основні принципи Європейської хартії про статус
суддів 1998 року ( 994_236 )  стосовно  підготовки,  добору,
призначення, підвищення по службі, захисту соціальних інтересів
суддівських кадрів.
 
   Указом Президента України утворено як центральний  орган
виконавчої  влади,  що  здійснює  організаційне  забезпечення
діяльності судів загальної юрисдикції, а також інших органів та
установ  судової  системи,  Державну  судову адміністрацію
( 182/2003 ), до складу якої входять її територіальні управління в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
 
        Мета та основні завдання Програми
 
   Основною метою Програми є забезпечення становлення незалежної
судової влади, розв'язання головних завдань держави, визначених
Конституцією  України  ( 254/96-ВР )  та  Законом  України
"Про судоустрій України" ( 3018-14 ), щодо гарантій і принципів
розвитку та утвердження судової системи, створення умов для
ефективної діяльності судів, спрямованої на забезпечення належного
захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина,
порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів
підприємств та організацій.
 
   Основними завданнями Програми є:
 
   створення належних   організаційних,   фінансових   і
матеріально-технічних умов для функціонування судів і суддів,
органів суддівського самоврядування;
 
   створення цілісної системи кадрового забезпечення судової
системи, формування висококваліфікованого суддівського корпусу,
кадрового резерву, утворення і запровадження системи професійної
підготовки та перепідготовки суддів і працівників апарату судів, в
основу  якої  покладена  грунтовна фахова підготовка, уміння
застосовувати набуті знання на практиці, висока свідомість та
відповідальність;
 
   інформаційне, нормативно-правове  та  наукове забезпечення
діяльності судової системи з урахуванням перспектив впровадження
положень міжнародного законодавства;
 
   формування і  становлення системи адміністративних судів,
найголовнішою функцією яких є захист прав громадян, порушених
діями або бездіяльністю посадових осіб органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
 
         Організація виконання Програми
 
   Здійснення заходів,  передбачених  Програмою,  забезпечує
Державна судова адміністрація разом з іншими заінтересованими
центральними і місцевими органами виконавчої влади.
 
   Державна судова адміністрація раз на  півріччя  інформує
Кабінет Міністрів України про хід виконання Програми.
 
           Фінансування Програми
 
   Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
державного бюджету, передбачених на утримання Державної судової
адміністрації,  органів  і установ судової системи, місцевих
бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел.
 
       Очікувані результати виконання Програми
 
   Виконання завдань, визначених Програмою, сприятиме підвищенню
авторитету  судової влади, утвердженню самостійності судів і
незалежності суддів, практичній реалізації вимог  Конституції
України  ( 254к/96-ВР ) щодо забезпечення судового захисту прав і
свобод громадян, створення державою належних  організаційних,
фінансових і матеріально-технічних умов для функціонування судової
системи, що грунтується не лише на суто правових гарантіях, а й на
засадах її організаційного забезпечення.
 
   Для виконання Програми передбачається здійснити такі заходи:
 
    Організаційно-кадрове забезпечення діяльності судів
 
   1. Розробити  проект  Концепції  національної  системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації суддів і
працівників апарату органів та установ судової системи.
 
              Державна судова адміністрація
              за участю Академії суддів.
 
              2004 рік.
 
   2. Створити Єдину інформаційну систему обліку суддівських
кадрів із статистичними та персональними даними про кадри судів,
забезпечивши доступ до неї Державної судової адміністрації, її
територіальних управлінь, Вищої ради юстиції, Ради суддів України,
інших рад суддів і кваліфікаційних комісій суддів.
 
              Державна судова адміністрація
              за участю Ради суддів України та
              Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
 
              Друге півріччя 2003 року.
 
   3. Організувати та забезпечити в  установленому  порядку
здійснення  заходів  щодо  кадрового  забезпечення діяльності
Апеляційного суду України. Розробити план формування кадрового
резерву зазначеного суду.
 
              Державна судова адміністрація
              за участю Верховного Суду України та
              Ради суддів України.
 
              2003-2005 роки.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 240
( 240-2004-п ) від 03.03.2004 )
 
   4. Затвердити Порядок формування кадрового резерву на посади
суддів, голів і заступників голів місцевих та апеляційних судів.
 
              Державна судова адміністрація
              за участю Ради суддів України.
 
              2003 рік.
 
   5. Здійснити організаційні заходи щодо формування кадрового
резерву на вакантні посади суддів загальних судів (понад двох
тисяч осіб), забезпечивши в установленому порядку конкурсний
підхід до добору кадрів, прозорість його проведення.
 
              Державна судова адміністрація
              за участю Ради суддів України.
 
              2003 рік.
 
   6. Розробити до кінця III кварталу 2003 р. та здійснити
заходи щодо забезпечення формування в установлений строк системи
адміністративних судів, у тому числі формування кадрового резерву
суддів та укомплектування працівниками апарату цих судів.
 
              Державна судова адміністрація,
              Мін'юст, Мінфін, інші заінтересовані
              центральні та місцеві органи
              виконавчої влади.
 
              2003-2005 роки.
 
   7. Визначити перелік місцевих судів (у кожному регіоні), на
базі яких здійснюватиметься навчання, підготовка і перепідготовка
суддів  та  працівників  апарату  судів, створити відповідні
матеріально-технічні умови для забезпечення грунтовної фахової
підготовки, поширення передового досвіду із застосовування набутих
знань  на  практиці,  виховання  високої  свідомості  та
відповідальності, запровадження вдосконалених організаційних форм
здійснення судочинства.
 
              Державна судова адміністрація,
              Рада міністрів Автономної Республіки
              Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські
              держадміністрації.
 
              2003-2004 роки.
 
   8. Розробити рекомендації стосовно порядку підготовки та
оформлення  документів  про безстрокове обрання (призначення)
професійних суддів, їх переведення до інших судів та припинення
повноважень.
 
              Державна судова адміністрація
              за участю Ради суддів України і Вищої
              кваліфікаційної комісії суддів.
 
              2003 рік.
 
   9. Забезпечити  проведення щорічного аналізу статистичних
даних про навантаження суддів. У разі потреби за результатами
такого аналізу подавати в установленому порядку пропозиції щодо
зміни кількісного складу суддів, утворення або ліквідації судів та
впорядкування структури місцевих судів з метою скорочення видатків
на їх утримання.
 
              Державна судова адміністрація,
              Мін'юст за участю Верховного Суду
              України та Ради суддів України.
 
              2003-2005 роки.
 
   10. Розробити та  здійснити  організаційні  заходи  щодо
формування та забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій
суддів загальних судів у центрах апеляційних округів для вирішення
питання внутрішньої діяльності судів, розв'язання професійних
проблем суддів.
 
              Державна судова адміністрація,
              Рада міністрів Автономної Республіки
              Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські
              держадміністрації.
 
              2003-2004 роки.
 
   11. Вжити заходів для утворення в установленому порядку
підрозділів  організаційного  забезпечення  діяльності  Вищої
кваліфікаційної комісії суддів, інших кваліфікаційних комісій
суддів та органів суддівського самоврядування.
 
              Державна судова адміністрація.
 
              2003-2004 роки.
 
   12. Підготувати  пропозиції щодо утворення при Державній
судовій адміністрації постійно діючої координаційної робочої групи
з  питань  організаційного  забезпечення  діяльності  судів,
передбачивши включення до її складу  заступників  керівників
центральних органів виконавчої влади.
 
              Державна судова адміністрація, інші
              центральні органи виконавчої влади.
 
              Друге півріччя 2003 року.
 
   13. Розробити проект положення про координаційну робочу групу
при Державній судовій адміністрації з питань організаційного
забезпечення діяльності судів.
 
              Державна судова адміністрація.
 
              Друге півріччя 2003 року.
 
   14. Здійснити необхідні організаційні заходи щодо формування
складу присяжних та забезпечення здійснення судочинства судом
присяжних відповідно до закону.
 
              Державна судова адміністрація
              за участю Верховного Суду України та
              Ради суддів України.
 
              2003 рік.
 
   15. Забезпечити відповідно до Закону України "Про судоустрій"
( 3018-14 ) організацію діяльності служби судових розпорядників у
кожному суді.
 
              Державна судова адміністрація
              за участю Ради суддів України,
              Рада міністрів Автономної Республіки
              Крим, обласні, Київська та
              Севастопольська міські
              держадміністрації.
 
              2003-2004 роки.
 
   16. Розробити  та  забезпечити  здійснення  заходів щодо
додержання вимог законодавства про державну службу працівниками
апарату органів та установ судової системи.
 
              Державна судова адміністрація,
              Мінекономіки, Головдержслужба, Мін'юст
              за участю Верховного Суду України та
              Ради суддів України.
 
              2003 рік.
 
    Матеріально-технічне забезпечення діяльності судів
 
   17. Підготувати проект положення про типове приміщення суду з
урахуванням інженерно-технічних вимог і правил та процесуальної
специфіки діяльності судів, а також типові проекти приміщень
місцевого та апеляційного суду.
 
              Державна судова адміністрація,
              Держбуд.
 
              2004 рік.
 
   18. Вивчити питання щодо забезпечення належної цілодобової
охорони приміщень усіх судів та дотримання громадського порядку
під час здійснення судами правосуддя і подати пропозиції щодо
фінансування  централізованого  замовлення  на  виготовлення
охоронно-пожежної сигналізації приміщень судів.
 
              МВС, Мінфін, Державна судова
              адміністрація.
 
              2003 рік.
 
   19. Вжити заходів для виконання вимог, передбачених статтею
44 Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 )  у частині
забезпечення суддів житлом, а також матеріального і соціального
забезпечення суддів та працівників апарату судів.
 
              Державна судова адміністрація,
              Мінекономіки, Держбуд,
              Держжитлокомунгосп, Мінфін, Державне
              казначейство, Рада міністрів
              Автономної Республіки Крим, обласні,
              Київська та Севастопольська міські
              держадміністрації.
 
              2003 рік.
 
   Підвищення рівня наукового забезпечення діяльності судів
 
   20. Провести за участю провідних науковців науково-практичні
конференції з таких питань:
 
   кодифікація судового законодавства;
 
   аналіз підсумків чергового етапу та завдання, пов'язані із
завершенням судово-правової реформи;
 
   правові проблеми позасудового розгляду спорів;
 
   організаційно-правові та фінансові проблеми створення суду
присяжних.
 
              Державна судова адміністрація,
              Академія правових наук.
 
              2003-2005 роки.
 
   21. Підготувати науково-практичні рекомендації  з  питань
організації апеляційного та касаційного судочинства.
 
              Державна судова адміністрація
              за участю Академії суддів, Верховного
              Суду України та Ради суддів України.
 
              2003-2004 роки.
 
   22. Забезпечити  створення  єдиної електронної бібліотеки
судової системи України та доступ до неї всіх судових установ.
 
              Державна судова адміністрація.
 
              2003-2004 роки.
 
     Нормативно-правове забезпечення діяльності судів
 
   23. Розробити та затвердити інструкції з діловодства  у
місцевих та апеляційних судах загальної юрисдикції, з ведення
судами статистично-облікової документації, з ведення обліку кадрів
суддів та працівників апарату судів, типові посадові інструкції
працівників апарату судів та порядок зберігання, відбору  і
передачі до архівних установ документів судів.
 
              Державна судова адміністрація, інші
              заінтересовані центральні органи
              виконавчої влади за участю Академії
              суддів, Верховного Суду України та
              Ради суддів України.
 
              2003-2004 роки.
 
   24. Підготувати  проект  Положення  про  службу  судових
розпорядників і затвердити зразки їх форменого одягу.
 
              Державна судова адміністрація, Мінфін,
              Мін'юст за участю Ради суддів України.
 
              Перше півріччя 2003 року.
 
   25. Переглянути і у разі потреби розробити нові правила та
інструкції з метою  унормування  діяльності  служби  судових
розпорядників  щодо  забезпечення  додержання  особами,  які
перебувають у суді, встановлених правил поведінки, виконання ними
розпоряджень головуючого у судовому засіданні.
 
              Державна судова адміністрація, Мін'юст
              за участю Ради суддів України.
 
              Перше півріччя 2003 року.
 
   26. Розробити в установленому  порядку  пропозиції  щодо
вдосконалення процедури вирішення окремих категорій спорів, у тому
числі з досудового врегулювання, а також запровадження додаткових
інститутів попереднього позасудового розгляду спорів (третейські
суди, інститути медіаторів тощо).
 
              Державна судова адміністрація, Мін'юст
              за участю Верховного Суду України та
              Ради суддів України.
 
              2003-2005 роки.
 
   27. Підготувати проекти Закону України "Про внесення змін до
статті 118 Житлового кодексу Української РСР", нормативно-правових
актів, спрямованих на впорядкування умов надання суддям житла, у
тому числі шляхом переведення частини житлового фонду до категорії
службового, з метою закріплення кваліфікованих кадрів у судах,
виконання вимог законодавства про забезпечення суддів житлом
протягом шести місяців з дня їх призначення на посаду.
 
              Державна судова адміністрація,
              Мінекономіки, Держбуд,
              Держжитлокомунгосп, Мінфін, Мін'юст.
 
              2003 рік.
 
   28. Розробити законопроект про внесення змін до  Закону
України  "Про  судоустрій  України"  в частині удосконалення
організаційного забезпечення юрисдикції.
 
              Державна судова адміністрація
              за участю Академії суддів, Верховного
              Суду України та Ради суддів України.
 
              2003-2005 роки.
 
   29. Організувати роботу із систематизації  законодавства,
зокрема  у  частині,  що регулює діяльність судів загальної
юрисдикції, забезпечити суди нормативно-правовими матеріалами.
 
              Державна судова адміністрація.
 
              2003-2005 роки.
 
   30. Забезпечити проведення щорічного аналізу застосування
судами  положень чинного законодавства. Вивчити питання щодо
організації здійснення судочинства судом присяжних та участі у
відправленні правосуддя народних засідателів. У разі потреби
підготувати відповідні пропозиції з цих питань.
 
              Державна судова адміністрація
              за участю Академії суддів, Верховного
              Суду України та Ради суддів України.
 
              2003-2005 роки.
 
    Інформаційно-технічне забезпечення діяльності судів
 
   31. На базі Єдиної комп'ютерної мережі господарських судів
України створити Єдину комп'ютерну мережу судів України.
 
              Державна судова адміністрація.
 
              2003-2005 роки.
 
   32. Забезпечити  доступ суддів до електронних баз даних
законодавства України.
 
              Державна судова адміністрація.
 
              2003-2004 роки.
 
   33. Створити Інтернет-портал судових органів України.
 
              Державна судова адміністрація.
 
              2003 рік.
 
   34. Завершити створення в судах комп'ютеризованих робочих
місць, а також локальних обчислювальних мереж з доступом до
правових та інших інформаційних ресурсів.
 
              Державна судова адміністрація.
 
              2005 рік.
 
   35. Розробити план заходів  щодо  інформаційно-технічного
забезпечення  судового процесу з віднесенням витрат на його
виконання на сторони у цивільному процесі (повна фіксація судового
процесу технічними засобами, виготовлення копій рішень та інших
документів, поштова кореспонденція тощо).
 
              Державна судова адміністрація.
 
              2003 рік.
 
          Міжнародне співробітництво
 
   36. Забезпечити співробітництво з міжнародними організаціями
з метою залучення та використання міжнародної технічної допомоги.
 
              Державна судова адміністрація,
              Мінекономіки.
 
              2003-2005 роки.
<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн