Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Концепції запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей

Кабінет Міністрів України

Розпорядження № 364-р від 16.06.2003

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 16 червня 2003 р. N 364-р
                Київ

       Про затвердження Концепції запобігання
      та викоренення найгірших форм праці дітей

   1. Затвердити Концепцію запобігання та викоренення найгірших
форм праці дітей (додається).
   2. Міністерствам,  іншим центральним та місцевим органам
виконавчої влади подати в місячний строк  Держкомсім'ямолоді
пропозиції  щодо  реалізації  положень  затвердженої  цим
розпорядженням Концепції.
   Держкомсім'ямолоді розробити на основі зазначених пропозицій
та подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України план
відповідних заходів.

   Прем'єр-міністр України              В.ЯНУКОВИЧ
   Інд. 28

                    ЗАТВЕРДЖЕНО
             розпорядженням Кабінету Міністрів України
                від 16 червня 2003 р. N 364-р
              КОНЦЕПЦІЯ
   запобігання та викоренення найгірших форм праці дітей

            1. Загальна частина
   Одним з негативних наслідків перехідного періоду є залучення
дітей до незаконної праці, поширення її найгірших форм. За
відсутності  дієвого  контролю  з боку державних органів та
громадськості діти здебільшого працюють у небезпечних умовах, що
шкодить  їх  фізичному,  психічному  і духовному розвиткові,
перешкоджає процесам соціалізації. Деякі діти потерпають від
фізичних або моральних знущань, позбавлені можливості отримати
якісну освіту. Ця проблема суспільства повинна бути розв'язана на
державному рівні.
   Відповідно до статті 3 Конвенції 182 Міжнародної організації
праці "Про заборону та негайні дії щодо ліквідації найгірших форм
дитячої праці" ( 993_166 ) до найгірших форм дитячої праці
належать:
   усі форми рабства або практика, подібна до рабства, як,
наприклад, продаж дітей та торгівля ними, боргова залежність, а
також примусова чи обов'язкова праця, включаючи примусове чи
обов'язкове вербування дітей для використання їх у збройних
конфліктах;
   використання, вербування або пропонування дитини для зайняття
проституцією,   виробництва  порнографічної  продукції  чи
порнографічних вистав;
   використання, вербування  або  пропонування  дитини  для
незаконної  діяльності,  зокрема  для виробництва та продажу
наркотиків, як це визначено у відповідних міжнародних угодах;
   робота, яка за своїм характером чи умовами, в яких вона
виконується, може завдати шкоди здоров'ю, безпеці чи моральності
дітей.
   Для України проблема праці дітей, поширення її незаконних
форм є актуальною. За результатами проведених в Україні наукових
досліджень середній вік початку трудової діяльності дітей у країні
становить 12 років і тільки 47,4 відсотка працюючих дітей досягли
15 років - мінімального віку прийняття на роботу згідно з Кодексом
законів про працю ( 322-08 ). 47 відсотків працюючих дітей
мотивують свою трудову діяльність бажанням мати власні  гроші,
35 відсотків - важким матеріальним становищем сім'ї, 18 відсотків
розглядають  свою  трудову  діяльність  як  засіб  отримання
професійного досвіду.
   Необхідність активної протидії поглибленню негативних змін у
сфері дитячої праці обумовлює затвердження цієї Концепції.
            2. Мета Концепції
   Метою Концепції є запобігання та викоренення найгірших форм
праці дітей в Україні.
   Неприпустимість праці дітей обумовлена безпекою заподіяння
дитині в процесі трудової діяльності шкоди у будь-який спосіб,
обмеження її конституційних прав і свобод у разі, коли:
   робота може  зашкодити фізичному або психічному здоров'ю
дитини;
   дитина експлуатується батьками або третіми особами з метою
отримання прибутків;
   трудова діяльність  перешкоджає отриманню дитиною якісної
загальної середньої освіти;
   у період роботи діти залучаються до протиправної діяльності,
зазнають впливу або залежності від асоціальних елементів;
   залучення дітей до праці розлучає дитину з сім'єю.
          3. Основні напрями Концепції
   Основними напрямами Концепції є:
   удосконалення нормативно-правової  бази, зокрема створення
ефективного  механізму  здійснення  контролю  за  дотриманням
законодавства щодо праці дітей, включаючи конкретизацію норм
міжнародних конвенцій, ратифікованих Верховною Радою України, у
законодавчих та підзаконних актах України;
   розроблення та  впровадження  стратегії  запобігання  та
викоренення найгірших форм праці дітей.
      4. Реалізація основних напрямів Концепції
   Завданнями з реалізації основних напрямів Концепції є:
   забезпечення рівних можливостей хлопчикам та дівчаткам для
повної самореалізації у майбутній трудовій діяльності після їх
вилучення із сфери незаконної праці дітей;
   доповнення переліку важких робіт та робіт із шкідливими і
небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування
праці дітей, формами праці, які належать до найгірших і потенційно
небезпечних для фізичного та психічного здоров'я дитини;
   розроблення медичних та соціальних критеріїв небезпечності
деяких форм праці для фізичного та психічного здоров'я дітей;
   створення системи економічного  стимулювання  підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності у разі сприяння
ними працевлаштуванню дітей та молоді;
   дотримання вимог щодо реалізації навчально-трудової практики
дітей з урахуванням міжнародних норм;
   проведення моніторингу  у  сфері  праці  дітей  з метою
прогнозування рівня та характеру їх зайнятості на найближчий
період та перспективу;
   запровадження контролю за умовами праці дітей на малих (у
тому числі сімейних) підприємствах, у домашньому господарстві,
зокрема у сільській місцевості;
   надання соціальної, психологічної, педагогічної, медичної та
юридичної допомоги дітям, зайнятим у сфері незаконної праці, та їх
сім'ям;
   сприяння працевлаштуванню дітей у позаурочний час та на
канікулах з метою набуття трудових навичок;
   здійснення співробітництва з міжнародними організаціями з
метою застосування їх досвіду у розв'язанні проблем праці дітей та
ліквідації найгірших її форм;
   інформування населення про ситуацію з поширенням праці дітей
в Україні, активізація участі громадськості у розв'язанні проблем,
що стосуються праці дітей;
   підготовка та впровадження освітніх програм для дітей, які
відстали  у навчанні через відсутність можливості навчатися;
створення умов для отримання дітьми базової загальної середньої
освіти,  вилучення  дітей  із сфери незаконної праці шляхом
удосконалення системи освіти за заочною, вечірньою, екстернатною
формами навчання;
   підготовка та   впровадження   програм   медичної  та
соціально-педагогічної реабілітації дітей;
   забезпечення підготовки  працівників  служб  у  справах
неповнолітніх та інспекторів з охорони праці з питань дотримання
законодавства щодо праці дітей;
   унормування положення стосовно використання праці дітей, яким
виповнилося  15 років, лише за наявності у них відповідних
професійних навичок;
   удосконалення державної статистичної звітності щодо праці
дітей.
         5. Умови реалізації Концепції
   Координацію роботи, спрямованої на розв'язання проблеми праці
дітей, заборону та ліквідацію найгірших її форм, здійснює Мінпраці
за участю Держкомсім'ямолоді, МОН, МВС, МОЗ, інших центральних і
місцевих органів виконавчої влади.
   Здійснення заходів, спрямованих на регламентацію праці дітей
та  запобігання  поширенню  найгірших форм праці, передбачає
запровадження альтернативних видів діяльності для працюючих дітей.
Для  цього необхідно мобілізувати зусилля Кабінету Міністрів
України,  органів  місцевого  самоврядування,  громадських,
організацій, роботодавців та профспілок, а також працюючих дітей,
членів їхніх сімей, засоби масової інформації.<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн