Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001. Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сіліськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті

Міністерство охорони здоров'я України (МОЗ)

Правила № 137 від 20.09.2001

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17


       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
      ГОЛОВНЕ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Головного
                   державного санітарного
                   лікаря України
                   20.09.2001 N 137
 
 
        Державні санітарні правила та норми
          ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001
 
         Допустимі дози, концентрації,
        кількості та рівні вмісту пестицидів
        у сіліськогосподарській сировині,
      харчових продуктах, повітрі робочої зони,
      атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті
 
 
                   Видання офіційне
 
   8. Гігієна  і  токсикологія  пестицидів,  полімерних  та
синтетичних матеріалів
 
   8.1. Пестициди і агрохімікати
   8.1.1. Проектування,  будівництво,   реконструкція   та
експлуатація виробничих і складських приміщень
   8.1.2. Транспортування, тара, пакування
   8.1.3. Оцінка та випробування імпортної продукції
   8.1.4. Стан здоров'я працюючих та населення у зв'язку із
застосуванням пестицидів і агрохімікатів
 
            Галузь застосування
 
   Ці державні санітарні правила та норми призначені для установ
державної  санітарно-епідеміологічної  служби,  що  здійснюють
державний санітарно-епідеміологічний нагляд за транспортуванням,
зберіганням та застосуванням пестицидів у народному господарстві,
інших  державних органів, установ і організацій в межах їх
повноважень та поширюються на підприємства, установи і організації
незалежно  від форми власності та відомчого підпорядкування,
юридичних та фізичних осіб, сфера діяльності яких пов'язана з
пестицидами.
 
   Санітарні правила та норми встановлюють вимоги до виконання
організаційних, санітарно-гігієнічних та технологічних заходів,
які спрямовані на забезпечення оптимальних умов життєдіяльності
людини, пов'язаної з виробництвом, застосуванням, зберіганням,
транспортуванням  та утилізацією пестицидів у різних галузях
господарства.
 
              Передмова
 
          ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001
 
   1. Державні  санітарні  правила  та норми, як документ,
розроблені Інститутом екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя:
Проданчук М.Г. (загальна редакція), Антонович Є.О., Баглій Є.А.,
Великий В.І., Волощенко З.Л.,  Вороніна В.М., Гринько  А.П.,
Єрмолова Л.В., Жмінько П.Г., Кавецька Т.В.,  Карякіна  Н.О.,
Кравчук О.П., Лишавський В.Г., Лєпьошкін І.В., Макарчук Т.Л.,
Марцонь Л.В., Медведєв В.І., Моложанова О.Г.,  Мудрий  І.В.,
Мурза В.І., Недопитанська Н.М., Петрашенко Л. П., Подрушняк А.Є.,
Світлий С.С., Сергеєв С.Г.,  Строй А.М., Чайка Ю.Г., Чміль В.Д.,
Шепельська Н.Р., Шуляк В.Г., Щуцька Т.О.
   Розробники ДСанПіНу висловлюють щиру вдячність за поради й
зауваження, висловлені під час роботи над документом академіку НАН
та АМН України Кундієву Ю.І., академіку АМН України, член-кор.
НАН України Трахтенбергу І.М., академіку НАН та АМН України
Гончаруку Є.Г., член.-кор. АМН України Бардову В.Г., а також за
роботу по рецензуванню та конкретні зауваження й пропозиції, що
дозволили покращити документ співробітникам Комітету з питань
гігієнічного регламентування  МОЗ  України  Горбаню  Л.М.,
Горбаню О.Н., Вітеру В.П., Потьомкіній Н.І.
   Державні санітарні  правила  та  норми  підготовлені  з
урахуванням сучасних наукових досягнень в галузі гігієни та
токсикології  пестицидів  відповідно до Законів України "Про
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
( 4004-12 )  та "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ). Під
час підготовки ДСанПіНу були використані нормативи і регламенти,
авторами яких   є  Інститут  екогігієни  і  токсикології
ім. Л.І.  Медведя,  Інститут  Медицини  праці  АМН  України,
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, Київська
медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика  МОЗ
України,  науково-дослідні установи НАН України, Міністерства
аграрної політики, Міністерства екології та природних ресурсів, а
також  науково-дослідні установи системи Міністерства охорони
здоров'я та Академії медичних наук колишнього СРСР, тепер - нових
незалежних  держав.  Нормативи  і регламенти розглядались та
приймалися за часів Радянського Союзу Комітетом по вивченню та
регламентації   пестицидів   (отрутохімікатів)   Головного
санепідуправління МЗ СРСР, що працював на базі головного інституту
-  ВНДІГІНТОКСу, після 1991 року - Комісією з гігієнічного
нормування та регламентації пестицидів при Головному державному
санітарному лікареві України, що працювала на базі ЕКОГІНТОКСу, з
1995 року - Комісією з комплексного гігієнічного нормування та
регламентування пестицидів і агрохімікатів Комітету з питань
гігієнічного регламентування МОЗ України.
 
   2. ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 набирає чинності з моменту
затвердження  Головним  державним санітарним лікарем України.
Введенням ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 втрачають чинність СанПіН
42-123-6039-91  (  v0001251-99,  v0002251-99,  v0041251-99  )
"Допустимые уровни содержания пестицидов в пищевых продуктах и
объектах окружающей  среды",  затверджений Постановою МЗ СРСР
N 6039-91 від 12.12.1991 р., "Перечень санитарно-гигиенических
норм   "Допустимые   уровни   содержания   пестицидов  в
сельськохозяйственном сырье, пищевих продуктах, воздухе рабочей
зоны, атмосферном воздухе, воде водоемов, почве", затверджених
Міністерством охорони здоров'я України 10 червня 1995  року
(Постанова N 15), "Ориентировочные безопасные уровни воздействия
(ОБУВ) пестицидов в воздухе рабочей зоны", затверджені Постановою
МЗ СРСР N 6037-91 від 12.11.1991 р., "Временные гигиенические
нормативи пестицидов в продуктах питания и объектах окружающей
среды" затверджені Постановою МЗ СРСР N 5314-91 від 12.02.1991 р.
та доповнень до них, а також в частині пестицидів - СанПін
"Предельно  допустимые  концентрации (ПДК) и ориентировочные
допустимые  количества  (ОДК) химических веществ  в  почве",
затверджений Постановою МЗ СРСР від 19.11.1991 р. та "Предельно
допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочные безопасные уровни
воздействия  (ОБУВ) вредных веществ в воде водных  объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового  водопользования",
затверджені Постановою МЗ СРСР N 2932-83 від 24.10.1983 р., СанПиН
N 42-121-4330-86  "Санитарные  нормы  предельно  допустимого
содержания  вредных  веществ  в  воде  водных  объектов
хозяйственно-бытового водопользования",  затверджений  Головним
державним санітарним  лікарем  СРСР 04.06.1986  р.,  СанПиН
N 42-123-5317-91  "Санитарно-гигиенические  нормы  "Предельно
допустимые концентрации (ПДК), ориентировочные безопасные уровни
воздействия  (ОБУВ)  пестицидов  в  воде  водных   объектов
хозяйственно-питьевого и  культурно-бытового водопользования, а
также методы их определения (перечень)", затверджений Головним
державним санітарним лікарем СРСР від 13.02.1991 р. та доповнення
до них.
 
   3. ДСанПіН "Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні
вмісту  пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових
продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі,  воді
водоймищ,  грунті"  є обов'язковим для виконання нормативним
документом, що визначає критерії безпеки для здоров'я людини при
здійсненні державного, відомчого та позавідомчого контролю і
нагляду за використанням пестицидів і агрохімікатів в Україні.
Порушення  санітарно-гігієнічних  та санітарно-протиепідемічних
правил і норм тягне за собою дисциплінарну, адміністративну та
карну відповідальність відповідно до чинного законодавства.
   Державні санітарні правила та  норми  не  є  дозвільним
документом для застосування пестицидів і агрохімікатів, не надають
право на їх реєстрацію та перереєстрацію.
   Під час підготовки документу авторський колектив дотримувався
принципу комплексної гігієнічної регламентації. Реальне добове
надходження розраховується в кожному конкретному випадку виходячи
з фактичного вмісту пестицидів в різних об'єктах оточуючого
середовища при рекомендованих регламентах застосування. В разі
відсутності в ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 нормативів для окремих
сільськогосподарських культур слід орієнтуватись на нормативи, які
встановлені для відповідних груп харчових продуктів  (овочі,
фрукти, зернові та інші) або окремих культур цих груп, враховуючи
можливу добову норму вживання продукту та величину ДДД. Наприклад:
в ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 відсутній МДР пестициду "х" для
яблук. Відомо, що МДР пестициду "х" для груш складає 2,0 мг/кг;
виходячи з цього можна допустити за аналогією вмісту пестициду "х"
в яблуках на рівні 2,0 мг/кг. Величина ДДД пестициду "х" складає
0,01 мг/кг на добу або 0,01 х 70 кг (маса тіла середньої людини) =
0,7 мг/добу. Під час розрахунку допустимого вмісту, виходячи з
величини  ДДД,  слід враховувати, що на продукти харчування
відводиться 70% ДДД; 30% - на повітря та воду. Таким чином, можна
допустити максимальне потрапляння пестициду "х" з продуктами
харчування на рівні 0,49 мг на добу. Середньодобове вживання яблук
становить 0,125 кг. Отже, з 0,125 кг яблук допустиме потрапляння в
організм людини 0,49 мг пестициду "х", що в перерахунку на 1 кг
буде становити 3,9 мг.
   В разі, коли потрапляння пестициду "х" можливе не лише з
яблуками, а й разом з іншими продуктами харчування, то доля ДДД,
що випадає  на  продукти  харчування  (0,49  мг  на  добу)
співвідноситься з рекомендованим середньодобовим вживанням всіх
питомих продуктів. Тобто, коли пестицид "х" потрапляє в організм з
яблуками та грушами, то відповідно до рекомендованого добового
вживання груш 0,08 кг максимально в організм потрапить 0,16 мг.
   В такому  випадку  з  0,125  кг  яблук можна допустити
надходження: 0,49-0,16 = 0,33 мг/добу,  що становитиме допустиму
величину для 1 кг яблук - 2,6 мг/кг.
   При оцінці пестицидів, які містять метали (Cu та інші), слід
враховувати їх природний вміст в продуктах харчування.
   Величини МДР хлорорганічних пестицидів (ХОП) у рибі  та
рибопродуктах, м'ясі морських тварин встановлені як сума похідних
ХОП та поліхлорованих біфенілів.
   Відповідно до  чинного  законодавства залишкові кількості
пестицидів у продуктах дитячого та дієтичного харчування не
допускаються (за винятком ХОП).
   Державні санітарні  правила  та  норми  охоплюють  також
контрольовані (допустимі) дози, концентрації та рівні вмісту
заборонених для застосування в Україні пестицидів на випадки
санітарно-гігієнічної  експертизи  імпортованої  сировини  та
продукції, в разі екстремальних ситуацій, транскордонного переносу
та глобальних забруднень.
   Порівняно з попередніми Переліками (1991 та 1995 рр.) у
ДСанПіН  8.8.1.2.3.4-000-2001  внесено  посилання  на  методи
аналітичного визначення пестицидів в усіх об'єктах оточуючого
середовища, а також контрольовані (допустимі) дози, концентрації,
кількості та рівні вмісту заборонених для застосування в Україні
пестицидів  на  випадки  санітарно-гігієнічної  експертизи
імпортованої сировини та продукції, в разі екстремальних ситуацій,
транскордонного переносу та глобальних забруднень. Ряд нормативів,
розроблених та затверджених набагато раніше,  ще  за  часів
Радянського  Союзу,  не  мають офіційно затверджених методик
визначення й потребують їх розробки. За цей  час  в  разі
необхідності контролю зазначених нормативів можна рекомендувати
використовувати офіційні методи аналізу "Міжнародної Асоціації
офіційних хіміків-аналітиків" ("Official Methods of Analysis of
AOAC International".
   Відповідно до сучасних вимог до гігієнічного нормування,
враховуючи отримання  нових  даних  стосовно  токсикологічних
властивостей препаратів та необхідність гармонізації з вимогами
Європейського співтовариства частина  існуючих  нормативів,  що
наведені в документі, потребує перегляду. Розробники ДСанПіну
підготували відповідні пропозиції та передали їх в МОЗ України
(лист N 2/4-305 від 01.11.1999 р.)
   Друга частина документу містить  перелік  пестицидів  та
агрохімікатів,  реєстрація яких в Україні погоджена Головним
державним  санітарним  лікарем  України  та  регламенти  їх
застосування, що підлягають державному санітарно-епідеміологічному
нагляду.
   Державні санітарні правила та норми видаються в друкованому
та електронному вигляді. Електронна версія  розміщується  на
офіційній сторінці санітарно-епідеміологічної  служби  України:
www.sanet.kiev.ua.
   В разі появи нових даних та затверджених в установленому
порядку нормативів і регламентів, змін реєстраційного статусу
препаратів документ передбачає видання змін, доповнень та його
перевидання. Державні санітарні правила та норми перевидаються
щорічно. Зміни та доповнення до електронної версії вносяться
протягом року відразу після затвердження їх Головним державним
санітарним лікарем України.
 
         Скорочення та умовні позначення:
 
   в.г. - водорозчинні гранули
   в.е. - водна емульсія
   ВЕРХ - високоефективна рідинна хроматографія
   визн. - визначення
   в.р. - водний розчин
   в.р.к. - водорозчинний концентрат
   в.р.п. - водорозчинний порошок
   в.с. - водносуспензійний концентрат
   в.с.р. - водно-спиртовий розчин
   г. - гранули
   ГДК - гранично-допустима концентрація
   ГРХ - газорідинна хроматографія
   ДДД - допустима добова доза
   д.р. - діюча речовина
   заг.-сан. - загально-санітарний
   з.п. - порошок, що змочується
   к.е. - концентрат емульсії
   к.с. - концентрат суспензії
   кр.п. - кристалічний порошок
   міг.-вод. - міграційно-водний
   мв.е. - масляно-водна емульсія
   МДР - максимально допустимий рівень
   м.к.е. - мікрокапсульована емульсія
   м.к.г. - мікрокапсульовані гранули
   мк.с. - мікрокапсульована водна суспензія
   м.с. - масляна суспензія
   max - максимально-допустима концентрація
   нд - не допускається
   нн - не нормований
   нп - не потребує нормування
   ОБРВ - орієнтовно безпечний рівень впливу
   ОДК - орієнтовно допустима концентрація
   ОДР - орієнтовно допустимий рівень
   орг. - органолептичний
   п. - порошок
   пс. - паста
   р. - розчин
   рід. - рідина
   р.к. - розчинний концентрат
   р.п. - розчинний у воді порошок
   сан.-токс. - санітарно-токсикологічний
   с.е. - суспензійна емульсія
   с.т.с. - суха текуча суспензія
   табл. - таблетки
   трансл. - транслокаційний
   тех. - технічний
   т.к.с. - текучий концентрат суспензії
   т.пс. - текуча паста
   ТШХ - тонкошарова хроматографія
   ф. - фірма
   фіт.-токс. - фітотоксичний
   УМО - ультрамалооб'ємне оприскування
   [N] - посилання на метод аналітичного визначення
   [на затв] - метод на затвердженні в Міністерстві екології та
природних ресурсів України
   * - тимчасовий норматив
 
               Зміст
 
   1. Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту
пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах,
повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті.
 
   1.1. Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту
залишків  діючої  речовини  пестицидів  і  агрохімікатів  у
сільськогосподарській  сировині,  харчових  продуктах, повітрі
робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті
 
   1.2. Контрольовані (допустимі) дози, концентрації, кількості
та рівні  вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині,
харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі,
воді водоймищ, грунті нормативів пестицидів, заборонених  до
використання в сільському господарстві України
 
   2. Перелік пестицидів та агрохімікатів, реєстрації яких в
Україні погоджена головним державним санітарним лікарем України,
та  регламенти  їх  застосування,  що  підлягають державному
санітарно-епідеміологічному нагляду
 
   Додаток 1
   Перелік методів  аналітичного  визначення  пестицидів  і
агрохімікатів у харчових продуктах, повітрі робочої зони та
об'єктах оточуючого середовища
 
   Додаток 2
   Перелік основних нормативних документів, використаних при
складанні ДСанПіНу
 
 
      1. Допустимі дози, концентрації, кількості
    та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській
    сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони,
      атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті
 
      1.1. Допустимі дози, концентрації, кількості
    та рівні вмісту залишків діючої речовини пестицидів
    і агрохімікатів у сільськогосподарській сировині,
      харчових продуктах, повітрі робочої зони,
      атмосферному повітрі, воді водоймищ, грунті
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|NN |Назва діючої| Назва препа- |ДДД, мг/кг|МДР у продуктах | ГДК/ОБРВ у |ГДК/ОБРВ в | ГДК/ОДР у воді |  ГДК/ОДР у  |
|  | речовини |  рату,   |     | харчування,  |повітрі, ро- |атмосферно-|  водойом,  |  ґрунті,  |
|  |      |  % д.р.,  |     |сільгоспсирови- | бочої зони, |му повітрі |  мг/куб.м  |   мг/кг   |
|  |      | препаративна |     |  ні, мг/кг  | мг/куб.м  | мг/куб.м |  [метод   |  [метод   |
|  |      |  форма   |     |[метод визначе- |  [метод  |[метод виз-| визначення]  | визначення] |
|  |      |       |     |   ння]    | визначення] | начення] |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|1 |Аверсектин |Фітоверм, 0,2%|0,08   |картопля - нд  |/0,4     |нн     |нн       |нн       |
|  |(комплекс  |к.е.     |     |(межа визн. ВЕРХ|[63]     |      |        |        |
|  |авермекти- |       |     |0,05) [на затв] |       |      |        |        |
|  |нів)    |       |     |огірки - 0,05  |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|2 |Азипротрин |Мезораніл,  |0,003   |капуста -    |/1,0     |/0,003   |0,002/ орг.   |/0,9      |
|  |      |50% з.п.   |     |0,2 [27]    |[38,55]   |      |[27,30,53]   |[27,30,53]   |
|  |      |       |     |цибуля - 0,2  |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|3 |Азоксистро- |Амістар КС,  |0,03   |виноград - 0,1 |/1,0     |/0,01   |0,01/      |/0,3      |
|  |бін     |250 г/л    |     |виноградний   |       |      |заг.-сан.    |        |
|  |      |       |     |сік - 0,1    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |виноградне   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |вино - 0,05   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |огірки - 0,01  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа визн.   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ВЕРХ)      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 220-2000]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |томати - 0,01  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа визн.   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |Верх)      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 220-2000]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |томатний    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |сік - 0,01 (межа|       |      |        |        |
|  |      |       |     |визн. ВЕРХ)   |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|4 |[1-(4-нітро-|Декстрамін Н, |0,07   |томати - нд   |/2,0     |/0,05   |/0,6      |/0,02     |
|  |феніл)-2-  |97% р.п.   |     |        |[55]     |      |заг.-сан.    |        |
|  |аміно-1,  |       |     |        |       |      |        |        |
|  |3-пропан-  |       |     |        |       |      |        |        |
|  |діол]    |       |     |        |       |      |        |        |
|  |азотнокисла |       |     |        |       |      |        |        |
|  |сіль    |       |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|5 |Акво-N-окис |Триман-І,   |0,003   |картопля - 0,1 |0,5/     |/0,001   |0,02/      |нн       |
|  |-2-метилпі- |98-99% кр.п. |     |пшениця - 0,08 |[N 6174-91] |[64]    |заг.-сан.    |        |
|  |ридинмар-  |       |     |[N 6173-91]   |       |      |[N 6175-91]   |        |
|  |ганець(II) |       |     |        |       |      |        |        |
|  |хлорид   |       |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|6 |Алахлор   |Лассо, 48%  |0,001   |кукурудза    |/0,5     |/0,005   |0,1/      |нн       |
|  |      |к.е.,     |     |(зерно) - нд  |[7,21,55]  |      |орг. [36,54]  |[36,54]    |
|  |      |Лассо МІ   |     |ріпак -     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |нд [36,54]   |       |      |        |        |
|  |      |сумішевий:  |     |соняшник    |       |      |        |        |
|  |      |Лассо/атразин,|     |(насіння) - нд |       |      |        |        |
|  |      |48% т.с.   |     |соняшник    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(олія) - нд   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |соя (боби)   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- нд      |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|7 |Альфа-   |Фастак,    |0,005   |буряк цукровий- |/0,1     |/0,003   |0,002/     |/0,03     |
|  |циперметрин |10% к.е.   |     |нд [40,54]   |небезпечний |[61]    |заг.-сан.    |[40,54]    |
|  |      |Циклон,    |     |горох зелений  |при попаданні|      |[40,54]     |        |
|  |      |100 г/л к.е. |     |- 0,02 [54]   |на шкіру   |      |        |        |
|  |      |Альфагард,  |     |горох на зерно |[55]     |      |        |        |
|  |      |100 к.е.   |     |- нд (межа   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |визн. ГРХ 0,03) |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[40,54]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |гриби      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |дикоростучі   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- нд      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |зерно запасів  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |до початку   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |реалізації 0,01*|       |      |        |        |
|  |      |       |     |[64]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |зерно хлібних  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |злаків - нд   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа визн   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ГРХ. 0,01) [64] |       |      |        |        |
|  |      |       |     |капуста - 0,04 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[40,54]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |картопля - нд  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[40,54]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ріпак (насіння) |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,4      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ріпак (олія)  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 1,0 томати  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- нд [40,54]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |томатний сік  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- нд (межа визн.|       |      |        |        |
|  |      |       |     |ГРХ 0,02)    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |яблука - 0,02  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[54]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |яблучний сік  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- нд (межа   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |визн. ГРХ    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |0,03)      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ягоди      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |дикоростучі - нд|       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|8 |d-Аллетрин |Раптор-ліквід |0,059   |        |нн      |/0,01   |нн       |нн       |
|  |      |проти комарів |     |        |       |[65]    |        |        |
|  |      |(електрофумі- |     |        |       |      |        |        |
|  |      |гатор і рідина|     |        |       |      |        |        |
|  |      |3%)      |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Раптор-супер |     |        |       |      |        |        |
|  |      |проти комарів |     |        |       |      |        |        |
|  |      |електрофуміга-|     |        |       |      |        |        |
|  |      |тор і     |     |        |       |      |        |        |
|  |      |пластинка,  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |36,41 мг/пл) |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Раптор-    |     |        |       |      |        |        |
|  |      |спіраль, 0,25%|     |        |       |      |        |        |
|  |      |(рожева,   |     |        |       |      |        |        |
|  |      |зелена) проти |     |        |       |      |        |        |
|  |      |комарів    |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Раптор-    |     |        |       |      |        |        |
|  |      |стандарт проти|     |        |       |      |        |        |
|  |      |комарів    |     |        |       |      |        |        |
|  |      |(електро-   |     |        |       |      |        |        |
|  |      |умігатор і  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |пластинка,  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |22,8 мг/пл)  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Пінамін    |     |        |       |      |        |        |
|  |      |форте     |     |        |       |      |        |        |
|  |      |       |     |        |       |      |        |        |
|  |      |сумішевий:  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Червоний   |     |        |       |      |        |        |
|  |      |дракон проти |     |        |       |      |        |        |
|  |      |комах     |     |        |       |      |        |        |
|  |      |(електрофумі- |     |        |       |      |        |        |
|  |      |гатор і    |     |        |       |      |        |        |
|  |      |пластинка)  |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|9 |Алюміній  |Альєтт,    |2,0    |виноград - 0,5 |/2,0     |/0,02   |0,3/      |/0,5      |
|  |фосетил   |80% з.п.   |     |[45]      |[37,46,58]  |      |сан.-токс.   |[45,50]    |
|  |      |Ефаль,    |     |виноградний   |       |      |[45]      |        |
|  |      |65% в.р.к.  |     |сік - 0,2 [45] |       |      |        |        |
|  |      |Ефаль-М,   |     |груші - 0,2   |       |      |        |        |
|  |      |65% в.р.к.  |     |(межа визн. ГРХ)|       |      |        |        |
|  |      |       |     |огірки - 0,5;  |       |      |        |        |
|  |      |сумішевій:  |     |[50]      |       |      |        |        |
|  |      |Мікал,    |     |хміль сухий   |       |      |        |        |
|  |      |75% з.п.   |     |- 1,0; [45]   |       |      |        |        |
|  |      |Міцу, 64% з.п.|     |цибуля - 0,01* |       |      |        |        |
|  |      |       |     |яблука - 0,2  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа визн. ГРХ)|       |      |        |        |
|  |      |       |     |яблучний сік - |       |      |        |        |
|  |      |       |     |0,1       |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|10 |Алюміній  |Детіа-Газ-Екс-|нн    |Контроль по   |0,1/     |0,01 max/ |/0,005     |/0,4      |
|  |фосфід   |Б, пакети   |     |фосфіду водню: |Контроль   |0,001/   |сан.-токс.   |Контроль    |
|  |      |Квікфос,   |     |арахіс - 0,01  |по фосфіду  |Контроль по|        |по фосфіду   |
|  |      |56% табл.,  |     |горіхи - 0,01  |водню    |фосфіду  |        |водню     |
|  |      |пеллети (проти|     |зерно хлібних  |[18,19]   |водню   |        |        |
|  |      |шкідників   |     |злаків - 0,1  |       |      |        |        |
|  |      |запасів)   |     |[52]      |       |      |        |        |
|  |      |Фоском, табл.,|     |какао - (боби)- |       |      |        |        |
|  |      |г. Фостек,  |     |0,01      |       |      |        |        |
|  |      |57%, табл.  |     |овочі - 0,01  |       |      |        |        |
|  |      |Фостоксин,  |     |спеції - 0,01  |       |      |        |        |
|  |      |табл., г.   |     |фрукти сухі -  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |0,01      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |цукор - 0,01  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |чай - 0,01   |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|11 |Амідосульфу-|Гродил,    |0,2    |зерно хлібних  |1,0/     |/0,001   |0,003/     |/0,25     |
|  |рон     |75% в.г.   |     |злаків -    |[59]     |      |заг.-сан.    |[59]      |
|  |      |Аркан     |     |0,1 [59]    |       |      |[59]      |        |
|  |      |750, в.г.   |     |        |       |      |        |        |
|  |      |       |     |        |       |      |        |        |
|  |      |сумішевий:  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Гродил ультра,|     |        |       |      |        |        |
|  |      |18,5% в.г.  |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|12 |Амідофос  |Руелен,    |0,08   |молоко,     |0,5/     |нн     |0,01/      |нн       |
|  |      |25% к.е.   |     |молоко-     |небезпечний |      |заг.-сан.    |        |
|  |      |       |     |продукти - нд  |при     |      |        |        |
|  |      |       |     |[52]      |попаданні на |      |        |        |
|  |      |       |     |м'ясо,     |шкіру [1]  |      |        |        |
|  |      |       |     |м'ясопродукти - |       |      |        |        |
|  |      |       |     |0,3 [52]    |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|13 |Амінокислоти|Амінол-форте, |нп    |нп       |нп      |нп     |нп       |нп       |
|  |вільні   |3,75 г/л,   |     |        |       |      |        |        |
|  |      |рід.     |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Кадостим,   |     |        |       |      |        |        |
|  |      |3,75 г/л, рід.|     |        |       |      |        |        |
|  |      |Фоснутрен,  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |3,75 г/л, рід.|     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|14 |Амітраз   |Мітак, 20%  |0,003   |бавовник    |0,5/     |0,1 max/  |0,05/      |0,2/      |
|  |      |к.е.     |     |(насіння) - нд |[33,55]   |0,01/   |орг.      |трансл.    |
|  |      |       |     |бавовник (олія) |       |      |[34]      |[34]      |
|  |      |       |     |- нд      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |виноград - 0,01 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа визн. ГРХ)|       |      |        |        |
|  |      |       |     |[65]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |виноградний сік |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,01     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа визн. ГРХ)|       |      |        |        |
|  |      |       |     |[65]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |груші - 0,5 [34]|       |      |        |        |
|  |      |       |     |мед - 0,2    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |огірки - 0,2  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[34]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |персики - 0,5  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[34]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |томати - 0,2  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[34]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |хміль сухий -  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |0,2 [34]    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |яблука - 0,5  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[34]      |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|15 |Амінофумаро-|Фумар, 1% р. |0,00001  |виноград - нп  |/0,5     |нн     |0,000003/    |нн       |
|  |вої     |       |     |яблука - нп [58]|[44]     |      |сан.-токс.   |[58]      |
|  |кислоти   |       |     |        |       |      |[58]      |        |
|  |диметиловий |       |     |        |       |      |        |        |
|  |ефір    |       |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|16 |Асоціація  |Активатор   |нп    |картопля - нп  |нп      |нп     |нп       |нп       |
|  |анаеробних |проростання  |     |огірки - нп   |       |      |        |        |
|  |бактерій  |насіння (АПН) |     |        |       |      |        |        |
|  |      |       |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|17 |Асоціація  |Активатор   |нп    |бавовник - нп  |нп      |нп     |нп       |нп       |
|  |анаеробних |грунтової   |     |огірки - нп   |       |      |        |        |
|  |бактерій  |мікрофлори  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |(АГМ)     |     |        |       |      |        |        |
|  |      |       |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|18 |Асоціація  |Активатор   |нп    |бавовник - нп  |нп      |нп     |нп       |нп       |
|  |анаеробних |фотосинтезу  |     |капуста - нп  |       |      |        |        |
|  |бактерій  |(АФ)     |     |огірки - нп   |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|19 |Атразин   |Атразин,   |0,004   |агрус - нд   |2,0/     |/0,02   |0,001/     |0,01/     |
|  |      |50% з.п.   |     |малина - нд   |[9,10,33,21] |      |сан.-токс.   |фіт.-токс.   |
|  |      |Гезаприм,   |     |смородина - нд |       |      |[27,30,36,53,55]|[27,30,36,43, |
|  |      |50% з.п.   |     |молоко - нд   |       |      |        |52,53,55]   |
|  |      |Зеапос-10,  |     |м'ясо - 0,02  |       |      |        |        |
|  |      |15% м.м.с.  |     |яйця - 0,02   |       |      |        |        |
|  |      |Майазин,   |     |виноград - 0,1 |       |      |        |        |
|  |      |15% м.м.с.  |     |[27,52]     |       |      |        |        |
|  |      |Пітезин,   |     |фрукти     |       |      |        |        |
|  |      |50% з.п.   |     |(насіннєві)   |       |      |        |        |
|  |      |Сайлазин,   |     |- 0,1 [27,52]  |       |      |        |        |
|  |      |50% з.п.   |     |коріандр - 0,1 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |кукурудза - 0,1 |       |      |        |        |
|  |      |сумішеві:   |     |[27,30,43,53,55]|       |      |        |        |
|  |      |Агелон,    |     |зерно хлібних  |       |      |        |        |
|  |      |50% з.п.   |     |злаків - 0,1  |       |      |        |        |
|  |      |Ладдок,    |     |овочі - 0,1 [27]|       |      |        |        |
|  |      |40% к.с.   |     |сорго (зерно) - |       |      |        |        |
|  |      |Ладдок новий, |     |нд (межа    |       |      |        |        |
|  |      |30% к.с.   |     |визн. ГРХ 0,1) |       |      |        |        |
|  |      |Лентагран-  |     |[63]      |       |      |        |        |
|  |      |комбі,    |     |сорго (силос)  |       |      |        |        |
|  |      |36% к.е.   |     |- нд      |       |      |        |        |
|  |      |Примекстра,  |     |(межа визн. ГРХ |       |      |        |        |
|  |      |50% к.с.   |     |0,05) [63]   |       |      |        |        |
|  |      |Примекстра  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Голд,     |     |        |       |      |        |        |
|  |      |72% к.с.   |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Протразин,  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |50% з.п.   |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Ротаприм,   |     |        |       |      |        |        |
|  |      |50% к.с.   |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Феноксазин  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |42% м.м.с   |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|20 |Ацетаміприд |Моспілан,   |0,01   |буряк цукровий -|/0,2     |/0,003   |0,02/      |/0,1      |
|  |      |20% р.п.   |     |0,05      |[64]     |[64]    |сан.-токс.   |[N 197-2000]  |
|  |      |       |     |[N 269-2001]  |       |      |[N 197-2000]  |        |
|  |      |       |     |картопля - 0,025|       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа визн.   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ВЕРХ)      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 201-2000]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |огірки - 0,1  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 197-2000]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |соняшник    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(насіння) - 0,1 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 269-2001]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |соняшник (олія) |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,2      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 269-2001]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |томати - 0,1  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 197-2000]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |томатний сік - |       |      |        |        |
|  |      |       |     |0,05      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 201-2000]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |яблука - 0,05  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 197-2000]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |яблучний сік  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,01 (межа  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |визн. ВЕРХ)   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 201-2000]  |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|21 |3-(альфа-  |Варфарин   |нн    |        |нн      |0,001/   |нн       |нн       |
|  |Ацетоніл-  |Зоокумарин,  |     |        |[7,21,33,55] |      |        |        |
|  |бензил)-  |0,5% п.,   |     |        |       |      |        |        |
|  |4-гідрокси- |1,0% п.    |     |        |       |      |        |        |
|  |кумарин   |Кумафен (для |     |        |       |      |        |        |
|  |      |виготовлення |     |        |       |      |        |        |
|  |      |принад)    |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|22 |Ацетохлор  |Аценіт,    |0,001   |буряк цукровий |1,0/     |/0,0001  |0,002/     |0,5/      |
|  |      |50% к.е.   |     |- 0,01 (межа  |[37]     |[НА ЗАТВ.] |сан.-токс.   |міг.-вод.   |
|  |      |Ацетал,    |     |визн. ГРХ) [на |       |      |[37,54]     |[37,54]    |
|  |      |55% к.е.   |     |затв]      |       |      |        |        |
|  |      |Трофі,    |     |картопля - нд  |       |      |        |        |
|  |      |90% к.е.   |     |[37,54]     |       |      |        |        |
|  |      |Трофі-Супер, |     |кукурудза    |       |      |        |        |
|  |      |76,8% к.е.  |     |(зерно) - 0,03 |       |      |        |        |
|  |      |Харнес,    |     |[37,54]     |       |      |        |        |
|  |      |90% к.е.   |     |кукурудза (олія)|       |      |        |        |
|  |      |Шацемід А,  |     |- 0,02 (межа  |       |      |        |        |
|  |      |50% к.е.   |     |визн. ГРХ 0,02) |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ріпак (насіння) |       |      |        |        |
|  |      |сумішеві:   |     |- 0,02 (межа  |       |      |        |        |
|  |      |Ацетатрин,  |     |визн. ГРХ 0,02) |       |      |        |        |
|  |      |50% м.с.   |     |[на затв]    |       |      |        |        |
|  |      |Гвардіан,   |     |ріпак (олія) - |       |      |        |        |
|  |      |79% к.е.   |     |0,02 (межа   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |визн. ГРХ 0,02) |       |      |        |        |
|  |      |Аценіт А500, |     |[на затв]    |       |      |        |        |
|  |      |50% к.е.   |     |соняшник    |       |      |        |        |
|  |Ацетохлор + |Ацетин А880, |     |(насіння) - 0,01|       |      |        |        |
|  |антидот   |88% к.е.   |     |соняшник (олія) |       |      |        |        |
|  |Ацетохлор + |       |     |- 0,01     |       |      |        |        |
|  |антидот   |       |     |соя (боби) -  |       |      |        |        |
|  |АД-67    |       |     |0,01 [37,54]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |соя (олія)   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,01 [37,54] |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|23 |Ацибензолар-|Біон, 50% в.г.|0,05   |зерно хлібних  |/1,0     |/0,05   |0,02/      |/0,1      |
|  |S-метил   |       |     |злаків - 0,05  |[63]     |[63]    |орг.      |[63]      |
|  |      |       |     |[63]      |       |      |[63]      |        |
|  |      |       |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|24 |Ацифлуорфен |Блазер 2С   |0,01   |соя (боби, олія)|/0,2     |/0,01   |0,002/     |/0,2      |
|  |      |(Такл),    |     |- 0,05 (межа  |небезпечний |      |сан.-токс.   |[37,54]    |
|  |      |24% в.р.к.  |     |визн. ТШХ)   |при     |      |[37,54,     |[N 4664-88]  |
|  |      |Такл,     |     |[37,54]     |попаданні на |      |N 4664-88]   |        |
|  |      |24% в.р.   |     |        |шкіру    |      |        |        |
|  |      |       |     |        |[38,55]   |      |        |        |
|  |      |сумішевий:  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Галаксі Топ, |     |        |       |      |        |        |
|  |      |47,1% в.р.к. |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|25 |Бактеріальні|Різоплан, в.с.|нп    |нп       |нн      |нп     |нп       |нп       |
|  |клітини   |       |     |        |       |      |        |        |
|  |штаму    |       |     |        |       |      |        |        |
|  |Pseudonomas |       |     |        |       |      |        |        |
|  |fluorescens |       |     |        |       |      |        |        |
|  |AP-33    |       |     |        |       |      |        |        |
|  |     9 |       |     |        |       |      |        |        |
|  |тітр 5x10  |       |     |        |       |      |        |        |
|  |життєздатних|       |     |        |       |      |        |        |
|  |клітин /мл |       |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|26 |Бендіокарб |Гарвокс, 3% г.|0,004   |кукурудза -   |0,05/    |нн     |нн       |нн       |
|  |      |Сидокс    |     |0,05*      |[43]     |      |        |        |
|  |      |       |     |буряк цукровий -|       |      |        |        |
|  |      |       |     |0,05*      |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|27 |Бензоїл   |А-1, 90% р.п. |0,003   |бавовник    |/0,3     |/0,01   |0,01/      |нн       |
|  |мурашиної  |       |     |(насіння, олія) |       |      |сан.-токс.   |[36]      |
|  |кислоти   |       |     |- нд [36]    |       |      |[36]      |        |
|  |натрієва  |       |     |зерно хлібних  |       |      |        |        |
|  |сіль    |       |     |злаків - нд   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |льон (насіння) -|       |      |        |        |
|  |      |       |     |нд       |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|28 |Бензоїлпроп-|Карахол,   |0,015   |зерно хлібних  |/0,5     |/0,002   |0,1/      |нн       |
|  |етил    |20% к.е.   |     |злаків - 0,1*  |[7,21,33]  |      |сан.-токс.   |[34,37,41]   |
|  |      |Суфікс,    |     |[27]      |       |      |[27]      |        |
|  |      |20% к.е.   |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|29 |Беноміл   |Агроцит,   |0,02   |бавовник (олія)-|0,1/     |/0,01   |0,1/ орг.    |/0,1      |
|  |(його    |50% з.п.   |0,01   |нд [29,54] буряк|[5,20,33,36, |[на затв] |[29,40,52,54]  |[29,40,52,54] |
|  |метаболіт- |Адоміл,    |     |цукровий - 0,1 |55]     |      |        |        |
|  |карбендазим)|50% з.п.   |     |[47]      |       |      |        |        |
|  |      |Бенлат,    |     |виноград - нд  |       |      |        |        |
|  |      |50% з.п.   |     |[38,55]     |       |      |        |        |
|  |      |Фундазол,   |     |горох (по    |       |      |        |        |
|  |      |50% з.п.   |     |карбендазиму)  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,15 (межа  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |визн. ВЕРХ)   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 214-2000]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |груші - нд   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[29,38,54,55]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |зерно хлібних  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |злаків - 0,5  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[40,52,54]   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |капуста - нд  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[38,55]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |огірки - нд   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[29,38,52,   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |40,54,55]    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |рис - 0,5*   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |смородина - нд |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[38,55]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |соя (боби) - нд |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[40,54]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |соя (олія) - нд |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[40,54]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |суниці - нд   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[38,55]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |томати - нд   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[38,55]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |яблука - нд   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[29,38,54,55]  |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|30 |Бенсултап  |Банкол,    |0,03   |картопля - нд  |/0,5     |/0,01   |0,01/      |/0,06     |
|  |      |50% з.п.   |     |[34,54]     |[43]     |[64]    |заг.-сан.    |[59]      |
|  |      |       |     |        |       |      |[34,54,59,96]  |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|31 |Бенсульфу- |Лондакс,   |0,2    |рис - 0,02 [44] |/1,0     |/0,05   |0,04/      |/0,02     |
|  |рон-метил  |60% в.г.   |     |        |[46]     |      |заг.-сан.    |[59]      |
|  |      |       |     |        |       |      |[44,47]     |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|32 |Бентазон  |Базагран,   |0,1    |горох на    |/1,0     |/0,05   |0,01/      |/0,4      |
|  |      |48% в.р.   |     |зерно - 0,1*  |небезпечний |[59]    |сан.-токс.   |[30]      |
|  |      |Базагран-   |     |(межа визн. ТШХ)|при попаданні|      |[29,30,55]   |        |
|  |      |Новип,    |     |[59]      |на шкіру   |      |        |        |
|  |      |48% в.р.   |     |горох      |[33,55]   |      |        |        |
|  |      |       |     |зелений - 0,05* |       |      |        |        |
|  |      |сумішеві:   |     |(межа визн. ТШХ)|       |      |        |        |
|  |      |Базагран М,  |     |[59]      |       |      |        |        |
|  |      |37,5% в.р.  |     |зерно хлібних  |       |      |        |        |
|  |      |Базагран Хіт, |     |злаків - 0,1  |       |      |        |        |
|  |      |49,5% в.р.к. |     |[59]      |       |      |        |        |
|  |      |Камбіо    |     |кукурудза    |       |      |        |        |
|  |      |410 в.р.к.  |     |(зерно) - 0,1  |       |      |        |        |
|  |      |Ладдок,    |     |(межа визн.   |       |      |        |        |
|  |      |40% к.с.   |     |ГРХ) [59]    |       |      |        |        |
|  |      |Ладдок новий, |     |кукурудза    |       |      |        |        |
|  |      |30% к.с.   |     |(олія) - 0,1  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа визн.ГРХ) |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[59]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |льон (насіння) |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,05*     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |льон (олія)   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,1      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |овес - 0,1* [59]|       |      |        |        |
|  |      |       |     |рис - 0,1 [59] |       |      |        |        |
|  |      |       |     |соя (боби)   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,1* [59]   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |соя (олія)   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,1* [59]   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |хміль сухий -  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |1,0* [30]    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ячмінь - 0,1*  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[59]      |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|33 |Бентіокарб |Рисан,    |0,05   |рис - 0,3* [28] |/1,0     |нн     |0,05/      |нн       |
|  |      |50% к.е.   |     |        |       |      |орг. [28]    |[28]      |
|  |      |Сатурн,    |     |        |       |      |        |        |
|  |      |50% к.е.   |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|34 |Бета-    |Дилор,    |0,02   |бавовник    |0,2/     |0,01 max/ |0,04/      |0,5/      |
|  |дигідро-  |80% з.п.   |     |(насіння) - 0,2*|[5,20]    |0,005/   |сан.-токс.   |трансл.    |
|  |гептахлор  |       |     |бавовник (олія) |       |      |[52]      |[28,52]    |
|  |      |       |     |- 0,15     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |баклажани - 0,2 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[55]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |буряк цукровий |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,2 [28,52]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |виноград - 0,15 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |картопля - 0,15 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[28,52]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |мак олійний   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,15*     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |овочі - 0,2   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |томати - 0,2  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[55]      |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|35 |N-Бета-   |Толуїн,    |0,015   |бавовник    |0,5/     |0,03 max/ |0,05/      |нн       |
|  |метоксіетил-|30% з.п.,   |     |(насіння, олія) |[55]     |      |орг.      |[31]      |
|  |хлорацетат- |65% к.е.   |     |- 0,25*     |       |      |[31]      |        |
|  |О-толуїдид |       |     |кукурудза - 0,5*|       |      |        |        |
|  |      |       |     |        |       |      |        |        |
|  |      |       |     |        |       |      |        |        |
|  |      |       |     |        |       |      |        |        |
|  |      |       |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|36 |Бета-ципер- |Кінмікс,   |0,005   |зерно хлібних  |/0,1     |/0,002   |0,002/     |нн       |
|  |метрин   |5% к.е.    |     |злаків - нд [61]|[33,55]   |[61]    |заг.-сан.    |[31,54]    |
|  |      |       |     |пшениця- нд   |небезпечний |      |[31,54]     |        |
|  |      |       |     |[61]      |при     |      |        |        |
|  |      |       |     |картопля - нд  |попаданні на |      |        |        |
|  |      |       |     |[31,45,54]   |шкіру    |      |        |        |
|  |      |       |     |виноград - 0,05 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[61]      |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|37 |Бета-цифлут-|Бульдок,   |0,01   |виноград - 0,02 |/0,01    |/0,001   |/0,001     |/0,04     |
|  |рин     |2,5% к.е.   |     |(межа визн ГРХ) |[N 108-98]  |[N 108-98] |заг.-сан.    |[N 107-98]   |
|  |      |Бульдок,   |     |[65]      |       |      |[N 107-98]   |        |
|  |      |25% к.е.   |     |виноградний сік |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,01 [65]   |       |      |        |        |
|  |      |сумішевий:  |     |картопля - 0,01 |       |      |        |        |
|  |      |Чинук,    |     |(межа визн ГРХ) |       |      |        |        |
|  |      |20% т.к.е.  |     |[N 107-98]   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |зерно хлібних  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |злаків - 0,05  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа визн ГРХ) |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 107-98]   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ріпак (насіння) |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- нд      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа визн. ГРХ |       |      |        |        |
|  |      |       |     |0,1) [N 107-98] |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ріпак (олія)  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- нд (межа визн.|       |      |        |        |
|  |      |       |     |ГРХ 0,25)    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 107-98]   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |яблука - 0,01  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа визн. ГРХ)|       |      |        |        |
|  |      |       |     |[N 107-98]   |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|38 |Бінапакрил |Акрицид    |0,0025*  |фрукти,     |нн      |нн     |0,03/      |нн       |
|  |      |Ендосан    |     |цитрусові - нд |       |      |сан.-токс.   |        |
|  |      |Мороцид,   |     |        |       |      |        |        |
|  |      |50% з.п.   |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|39 |Біоресметрин|Ізатрин,   |0,03   |огірки - 0,4  |/2,0     |0,09 max/ |0,05/      |0,05/     |
|  |      |10% к.е.   |     |[45]      |[33,55]   |0,04/   |сан.-токс.   |трансл.    |
|  |      |       |     |перець - 0,01* |       |      |[32]      |[32]      |
|  |      |       |     |[45]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |риба - 0,0015  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |смородина - нд |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[45]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |томати - 0,4  |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|40 |Біфентрин  |Семафор,   |0,02   |бавовник    |/0,01    |0,001   |0,005/     |/0,1      |
|  |      |20% т.к.с.  |     |(насіння) -   |[48]     |[59]    |заг.-сан.    |[47]      |
|  |      |Талстар,   |     |0,015      |       |      |[47]      |        |
|  |      |10% к.е.   |     |бавовник (олія) |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,015     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |виноград - 0,2 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |кукурудза    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(зерно) - нд  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа виз.   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ГРХ 0,2) [63]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |кукурудза (олія)|       |      |        |        |
|  |      |       |     |- нд (межа виз. |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ГРХ 0,5) [63]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |огірки     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |захищеного   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |грунту - нд   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа визн.   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |0,05)      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |пшениця     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(запаси) - 0,2 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[63]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |соняшник    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(насіння) - нд |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа виз.   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ГРХ 0,2) [63]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |соняшник (олія) |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- нд (межа визн.|       |      |        |        |
|  |      |       |     |ГРХ 0,5) [63]  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |томати     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |захищеного   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |грунту - нд   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(межа визн. ГРХ |       |      |        |        |
|  |      |       |     |0,05) [47]   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |томати - 0,4  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[47]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |хміль - 0,3   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |яблука - 0,2  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[47]      |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|41 |Бродифакум |Бродифакум,  |нн    |нп       |нн      |нн     |/нд       |нн       |
|  |      |0,005% п.,  |     |        |       |      |(межа визн.   |        |
|  |      |(принади)   |     |        |       |      |ВЕРХ 0,0005)  |        |
|  |      |0,1% п.,   |     |        |       |      |заг.-сан.    |        |
|  |      |0,25% рід.  |     |        |       |      |[N 194-2000]  |        |
|  |      |конц. (для  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |виготовлення |     |        |       |      |        |        |
|  |      |принад) Клерат|     |        |       |      |        |        |
|  |      |(талон),   |     |        |       |      |        |        |
|  |      |0,005% п.   |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|42 |Бромадіолон |Протект Б,  |нн    |нп       |нн      |нн     |нн       |нн       |
|  |      |0,005%    |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Рат Кіллер  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Супер,    |     |        |       |      |        |        |
|  |      |0,005%    |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|43 |Бромоконазол|Вектра,    |0,025   |виноград -   |/0,1     |/0,005   |0,002/     |0,01/     |
|  |      |10% к.с.   |     |0,2 [59]    |[59]     |[59]    |заг.-сан.    |вод.-міг.   |
|  |      |       |     |яблука - 0,5  |       |      |[59]      |[59]      |
|  |      |       |     |[64]      |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|44 |Бромоксиніл |Бромотрил,  |0,001   |кукурудза - 0,05|/0,3     |/0,001   |0,001/     |/0,1      |
|  |      |22,5% к.е.,  |     |[42,54]     |       |      |заг.-сан.    |[42,54]    |
|  |      |25% к.е    |     |огірки - 0,5  |       |      |[42,54]     |        |
|  |      |Бромотрил Р. |     |пшениця -    |       |      |        |        |
|  |      |25% в.к.   |     |0,05 [42,54]  |       |      |        |        |
|  |      |Бюктрил-25,  |     |ячмінь - 0,05  |       |      |        |        |
|  |      |25% в.р.   |     |[42,54]     |       |      |        |        |
|  |      |Парднер,   |     |        |       |      |        |        |
|  |      |22,5% к.е.  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |       |     |        |       |      |        |        |
|  |      |сумішевий:  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |Бюктрил Д,  |     |        |       |      |        |        |
|  |      |45% к.е.   |     |        |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|45 |Бромофос  |Нексіон,   |0,04   |агрус - нд   |0,5/     |нн     |0,01/      |/0,2      |
|  |      |25% к.е.,   |     |виноград - 0,05 |алерген   |      |орг.      |[28,53,54]   |
|  |      |40% к.е.,   |     |вишні - 0,07  |[5,9,19,20] |      |[28,53,54]   |        |
|  |      |25% з.п.   |     |[28,53]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |горох зелений  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,05     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |груші - 0,1   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |капуста - 0,05 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |квасоля - 0,05 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |малина - нд   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[28,53]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |огірки - 0,05  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |персики - 0,07 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[28,53]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |салат - 0,05  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |сливи - 0,07  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[28,53]     |       |      |        |        |
|  |      |       |     |смородина - нд |       |      |        |        |
|  |      |       |     |черешні - 0,07 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[28]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |хміль сухий   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |- 0,5      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |яблука - 0,1  |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|46 |Бромпропілат|Неорон,    |0,008   |бавовник (олія) |/0,1     |/0,002   |0,05/ сан.-токс.|/0,05     |
|  |      |50% к.е.   |     |- 0,02     |[48,55,59]  |      |[N 4666-88]   |        |
|  |      |       |     |бавовник    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(насіння) -   |       |      |        |        |
|  |      |       |     |0,02*      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |виноград - 0,01 |       |      |        |        |
|  |      |       |     |мед - 0,02 [30] |       |      |        |        |
|  |      |       |     |цитрусові    |       |      |        |        |
|  |      |       |     |(м'якоть) - 0,03|       |      |        |        |
|  |      |       |     |[32]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |яблука - 0,02  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[32]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |ягоди - 0,05  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |шрот - 0,02   |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|47 |Бронопол  |Бронокот,   |0,002   |бавовник    |1,0/     |нн     |0,03/      |/0,5      |
|  |      |12% п.    |     |(насіння) - нд |[33,55]   |      |орг.      |        |
|  |      |Бронотак,   |     |бавовник (олія) |       |      |        |        |
|  |      |12% п.    |     |- нд      |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|48 |Бупіримат  |Німрод,    |0,03   |дині - 0,1   |нн      |нн     |нн       |нн       |
|  |      |25% к.е.   |     |смородина - нд |       |      |[34]      |[34]      |
|  |      |       |     |огірки - 0,1  |       |      |        |        |
|  |      |       |     |[34]      |       |      |        |        |
|  |      |       |     |яблука - 0,1  |       |      |        |        |
|---+------------+--------------+----------+----------------+-------------+-----------+----------------+---------------|
|49 |Бупрофезин |Апплауд,   |0,001   |огірки     |/0,1     |/0,001   |/0,004     |/0,1      |
|  |      |25% з.п.   |     |захищеного   |[59]     |[59]    |сан.-токс.   |[42,55,59]   |
|  |      |       |     |грунту - нд   |       |      |[42,55,59]   |        |

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10 | Стр. 11 | Стр. 12 | Стр. 13 | Стр. 14 | Стр. 15 | Стр. 16 | Стр. 17


<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн