Архив. Законодательство Украины

 

Архів сайту. Оновлення.

Про затвердження Інструкції про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України

Міністерство екології та природних ресурсів України (Мінприроди)

Наказ № 67 від 16.02.2005

По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < Назад

Страница 1

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10


        МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
         ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
             16.02.2005 N 67
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 березня 2005 р.
                   за N 298/10578
 
 
          Про затвердження Інструкції
        про зміст та складання документації
      державного кадастру територій та об'єктів
        природно-заповідного фонду України
 
 
   На виконання Закону України "Про природно-заповідний фонд
України" ( 2456-12 ) (статті 56-59), Закону  України  "Про
Загальнодержавну  програму формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки" ( 1989-14 ), та з метою
організації ведення державного кадастру територій і об'єктів
природно-заповідного фонду Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію про зміст та складання документації
державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного
фонду України (далі - Інструкція), що додається.
 
   2. Державній службі заповідної справи (Мартиненко О.О.):
   в установленому законодавством порядку забезпечити подання на
державну реєстрацію цього наказу до Міністерства юстиції України;
   забезпечити доведення Інструкції до відома територіальних
органів Мінприроди України інших центральних органів виконавчої
влади, у підпорядкуванні яких знаходяться території та об'єкти
природно-заповідного  фонду,  та  до  адміністрацій  установ
природно-заповідного фонду.
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Гриценка А.В.
 
 Міністр                        П.Ігнатенко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   навколишнього природного
                   середовища України
                   16.02.2005 N 67
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 березня 2005 р.
                   за N 298/10578
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
        про зміст та складання документації
      державного кадастру територій та об'єктів
        природно-заповідного фонду України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Інструкція розроблена відповідно до статей 56-59 Закону
України "Про природно-заповідний фонд України" ( 2456-12 ) та
Закону  України  "Про  Загальнодержавну  програму  формування
національної екологічної  мережі  України  на 2000-2015 роки"
( 1989-14 ).
 
   1.2.  Інструкція  визначає  склад та зміст документації
державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного
фонду (далі - кадастр), єдині вимоги щодо заповнення кадастрових
форм та строки подання документів.
 
   1.3. Зміни та доповнення до Інструкції вносяться за наказом
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
(далі - Мінприроди).
 
   1.4.  В  Інструкції  наведені нижче терміни та поняття
вживаються у такому значенні:
   Зооколекції - колекції живих тварин, що утримуються на
території об'єктів природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ), але
самі статусу об'єкта ПЗФ не мають. (Наприклад, зооколекція у
природному заповіднику "Єланецький степ").
 
   Режими охорони і використання:
   заповідний режим - повне невтручання або втручання людини
лише у виключних випадках, у структуру екосистем та природні
процеси;
   режим абсолютної заповідності - повне невтручання людини у
природні процеси з будь-якою метою;
   режим  регульованої  заповідності  -  обмежене  науково
обґрунтоване втручання людини в природні процеси, при якому не
переслідуються ніякі цілі, крім збереження видів живого та (або)
угруповань на основі підтримання екологічної рівноваги (виконання
природоохоронних, біотехнічних та науково-технічних заходів з
метою регулювання та запобігання виникненню негативних змін в
екосистемах   шляхом   сінокосіння,  випалювання,  випасу,
реакліматизації, регулювання чисельності певних видів, оптимізації
гідрологічного режиму тощо);
   заказний режим - режим, при якому забороняється здійснення
окремих видів і форм господарської діяльності для забезпечення
збереження окремого компонента чи окремих екосистем;
   режим непрямого використання та охорони - режим, при якому
здійснюється  обмежене  використання  природних  ресурсів  у
рекреаційних, оздоровчих, спортивних, туристичних, освітніх та
інших пізнавальних цілях;
   режим  прямого  природокористування  - режим, при якому
здійснюється  збалансоване  ведення  традиційної господарської
діяльності,  що  не призводить до дестабілізації екологічної
рівноваги  на  природно-заповідній  території  та  погіршення
загального стану довкілля в регіоні.
 
   Ступінь збереженості угруповань:
   абсолютно  корінні  угруповання  -  ті  угруповання, що
сформувались без впливу людини;
   практично корінні угруповання - ті угруповання, структура
яких під впливом антропогенних факторів не змінилась;
   умовно  корінні  угруповання  -  стійкі стадії розвитку
порушеного людиною рослинного покриву, близького до природного
корінного;
   залишково корінні угруповання - рослинний покрив сформувався
шляхом природного розвитку, але під впливом антропогенних факторів
його структура суттєво змінилась (наприклад, праліси із зміненим
складом деревостану, пониженою повнотою, зміненим видовим складом
трав'яного покриву);
   тимчасово похідні угруповання - ті угруповання, які в процесі
природного формування можуть трансформуватись безпосередньо в
природні;
   довготривало похідні угруповання - ті угруповання, які можуть
відновитись до стану природних або близьких до них лише через ряд
проміжних стадій;
   постійно похідні угруповання - ті угруповання, які спонтанно
не можуть відновитись до природних або близьких до них рослинних
угруповань.
 
   Ступінь цінності об'єкта ПЗФ:
   міжнародна - об'єкти ПЗФ, збереження яких має світове та
Європейське значення. До них відносяться природні об'єкти, що
входять до біосферних заповідників ЮНЕСКО, на територіях яких
зберігаються види, занесені до Червоної книги МСОП, Європейського
червоного списку, території яких відносяться до водно-болотних
угідь міжнародного значення, штучно створені об'єкти ПЗФ, що мають
видатні колекції видів рослин і тварин, занесених до Червоної
книги МСОП, Європейського Червоного списку, і де здійснюється їх
відтворення;
   національна - об'єкти ПЗФ, збереження яких має державне
значення. До них відносяться природні об'єкти, території яких є
середовищем існування видів рослин і тварин, занесених до Червоної
книги України, на яких зберігаються рослинні угруповання, занесені
до Зеленої книги України, видатні пам'ятки природи (меморіальні
вікові  дерева,  печери),  природні  комплекси  яких  мають
загальнодержавну рекреаційну цінність, штучно створені об'єкти
ПЗФ, у межах яких створені колекції видів рослин і тварин,
занесених  до  Червоної книги України і де здійснюється їх
відтворення та видатні колекції типових видів рослин і тварин,
видатні старовинні парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва, що
добре збереглись;
   регіональна - об'єкти ПЗФ, збереження яких має регіональне
значення (в межах АТО). До них відносяться об'єкти ПЗФ, на
території яких забезпечується існування переважно видів рослин і
тварин, що підлягають особливій охороні на територіях областей та
Автономної Республіки Крим, видів, занесених до списків флори і
фауни природних регіонів, штучно створені об'єкти ПЗФ, у яких
зібрані  переважно  колекції  цих  видів, на території яких
зберігаються  переважно  рослинні  угруповання,  занесені  до
регіональних Зелених списків, території яких мають регіональну
оздоровчо-рекреаційну цінність;
   місцева - об'єкти ПЗФ, збереження яких має значення для
території, що охоплює частину території АТО. До них відносяться
об'єкти ПЗФ, не віднесені до перших трьох категорій. (Наприклад,
пам'ятки природи - окремі дерева, алеї, геологічні пам'ятки -
скелі тощо).
 
         2. Склад документації кадастру
 
   2.1. Документація кадастру включає:
   Форму 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України" (додаток 1);
   Форму  2ДКПЗФ  "Державний кадастр територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України" (додаток 2);
   Форму 3ДКПЗФ "Карта-схеми розташування територій та об'єктів
ПЗФ України": регіонів - у масштабі 1:200000, України - в масштабі
1:500000 (додаток 3);
   Форму 4ДКПЗФ "Зміни у складі природно-заповідного фонду
України" (додаток 4).
 
         3. Організація ведення кадастру
          та строки подання матеріалів
 
   3.1. Організація ведення кадастру, координація діяльності,
пов'язаної з виконанням кадастрових робіт, забезпечення розробки
нормативно-правових актів та методичних матеріалів, необхідних для
ведення кадастру, покладається на Державну службу заповідної
справи.
 
   3.2. Державний  контроль  за дотриманням порядку ведення
кадастру здійснюється Мінприроди.
 
   3.3. За результатами обліку, обстеження та інвентаризації
природних  комплексів, оцінки стану об'єктів ПЗФ, аналізу і
узагальнення даних інших джерел на кожний об'єкт ПЗФ заповнюється
Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України".
   Переоформлення Форми 1ДКПЗФ здійснюється один раз на 10
років.
 
   3.4. Заповнення Форми 1ДКПЗФ щодо природних заповідників,
біосферних  заповідників,  національних  природних  парків,
регіональних ландшафтних парків, а також  ботанічних  садів,
дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва,
зоологічних парків здійснюють адміністрації цих установ ПЗФ.
   Заповнені Форми 1ДКПЗФ передаються адміністраціями установ
ПЗФ до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері
охорони  навколишнього  природного  середовища  в  Автономній
Республіці Крим та територіальних органів Мінприроди в термін до
1 лютого року опублікування даних кадастру.
 
   3.5. Заповнення Форми 1ДКПЗФ щодо всіх інших об'єктів ПЗФ
забезпечують спеціально уповноважений орган виконавчої влади у
сфері охорони навколишнього природного середовища в Автономній
Республіці Крим та територіальні органи Мінприроди у відповідних
адміністративно-територіальних одиницях.
 
   3.6. Спеціально уповноважений орган виконавчої влади у сфері
охорони  навколишнього  природного  середовища  в  Автономній
Республіці Крим та територіальні органи Мінприроди здійснюють
облік об'єктів ПЗФ, накопичення, оброблення та  узагальнення
кадастрової  інформації  щодо  об'єктів ПЗФ, розташованих на
закріпленій за ними території, та передають її  у  вигляді
заповнених форм 1ДКПЗФ Державній службі заповідної справи у термін
до 1 березня року опублікування даних кадастру.
 
   3.7. Державна служба заповідної справи формує та забезпечує
опублікування  матеріалів  кадастру  в  термін  до 1 червня
відповідного року.
 
   3.8. Опублікування даних кадастру здійснюється один раз на
5 років (за станом на 1 січня відповідного року).
 
   3.9. Дані кадастру включають:
   дані  за Формою 2ДКПЗФ "Державний кадастр територій та
об'єктів  природно-заповідного фонду України" для регіонів і
держави в цілому;
   дані за Формою 3 ДКПЗФ "Карта-схеми розташування територій та
об'єктів  ПЗФ України" у межах адміністративно-територіальних
одиниць та держави в цілому.
 
   3.10. У проміжні роки за рішенням Державної служби заповідної
справи можуть видаватись додаткові відомості відповідно до змін у
складі ПЗФ, що відбулись упродовж року за формою 4 ДКПЗФ "Зміни у
складі природно-заповідного фонду України".
 
      4. Технічне забезпечення ведення кадастру
 
   4.1. Оброблення даних за формами 1ДКПЗФ та складання даних
кадастру  за  Формою 2ДКПЗФ здійснюються шляхом використання
Автоматизованої інформаційної системи ведення державного кадастру
територій та об'єктів ПЗФ.
 
   4.2. Автоматизована інформаційна система функціонує у формі
мережі, що включає центральний пункт оброблення інформації в
Державній службі заповідної справи та периферійні пункти збирання
і оброблення інформації в спеціально  уповноваженому  органі
виконавчої  влади  у  сфері охорони навколишнього природного
середовища в Автономній Республіці Крим та територіальних органах
Мінприроди.
 
        5. Вимоги до складання форм кадастру
 
   5.1. Форма 1ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та
об'єктів природно-заповідного фонду України".
   Заповнення  Форми  1ДКПЗФ  (далі - Картка) здійснюється
відповідно до загальних вимог:
   картка заповнюється на всі території та об'єкти ПЗФ (далі -
об'єкти), що існують на 1 січня року опублікування даних кадастру;
   якщо об'єкт ПЗФ має в своєму складі декілька окремих ділянок,
які розташовані в межах різних адміністративно-територіальних
одиниць (далі - АТО), то картка заповнюється як в цілому на об'єкт
ПЗФ, так і окремо на ділянки в межах кожної АТО;
   у  разі, якщо деякі з показників Картки на момент її
заповнення відсутні або наявні не повністю, дані обстеження,
інвентаризації тощо, то у відповідному рядку Картки дається
примітка "дані відсутні" або наводяться наявні дані з приміткою
"орієнтовні".
   5.1.1. Заповнення рядків Картки.
   Картка складається з 28 розділів, що містять інформацію про
окремі показники (групи показників). Номер розділу позначається
трьома першими розрядами коду.
 
   010 00 000 0000 - назва об'єкта ПЗФ та номер його реєстрації.
Номер реєстрації складається з 12 символів (арабських цифр та
літер українського алфавіту) на підставі інформації про: значення,
категорію,  підпорядкування  (в  чиєму  віданні  перебуває),
територіальне розташування (АТО) об'єкта ПЗФ та його порядковий
номер. Номер реєстрації будується (шляхом кодування параметрів, що
наведені  вище)  та  присвоюється автоматично при заповненні
центральної бази даних кадастру.
   020 01 000 0000 - 020 02 000 0000 - у Картці залишається
рядок, що відповідає значенню конкретного об'єкта ПЗФ.
   030 01 000 0000 - 030 11 000 0000 - у Картці залишається
рядок,  що відповідає категорії конкретного об'єкта та типу
заказника чи пам'ятки природи.
   040 00 000 0000 - надається інформація про підпорядкування
об'єкта ПЗФ.
   Для  установ  ПЗФ  проставляється  назва  міністерства,
організації тощо, яким підпорядкований об'єкт ПЗФ (Мінприроди, МОН
України, Держкомлісгосп України, НАНУ, УААН, тощо).
   Для об'єктів ПЗФ, які не є установами ПЗФ, проставляється:
   повна   назва   підприємства,  установи,  організації
землекористувача, у віданні якої знаходиться об'єкт ПЗФ, назва
вищої  організації  землекористувача  (наприклад,  Київський
держлісгосп - Держкомлісгосп України);
   прізвище  та ініціали фізичної особи, у власності якої
знаходиться земельна ділянка, на якій розташовано об'єкт ПЗФ.
   Якщо на території об'єкта ПЗФ знаходяться землі декількох
землекористувачів (власників землі) - наводиться їх перелік із
зазначенням  площ ділянок, на які оформлені окремі Охоронні
зобов'язання.
   040 01 000 0000 - зазначається кадастровий номер земельної
ділянки згідно з Державним земельним кадастром.
   050 00 000 0000 - 050 04 000 0000 - зазначається загальна
кількість працівників установи ПЗФ за штатним розписом на початок
року, в тому числі: адміністрації, наукового підрозділу, служби
охорони та інших.
   060 00 000 0000- зазначається область, район, сільська,
селищна або міська рада.
   070 00 000 0000 - зазначається урочище, квартал, виділ (якщо
об'єкт знаходиться на землях лісового фонду), прив'язка відносно
найближчого  населеного пункту, гідрологічної та транспортної
мережі тощо.
   080 01 000 0000 - зазначається період (можливо орієнтовний)
заснування  об'єкта,  який зараз є об'єктом ПЗФ (наприклад,
парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва XVII або XIX століття),
або час первісного заповідання природної території, яка є основою
існуючого об'єкта ПЗФ, нормативний документ, за яким території
(об'єкту) вперше було надано статус об'єкта ПЗФ.
   080 02 000 0000 - зазначається назва, дата, номер документа,
яким було створено (оголошено) об'єкт ПЗФ (у сучасних межах,
категорії тощо).
   080 03 000 0000 - зазначається мета створення (оголошення)
об'єкта ПЗФ.
   090 00 000 0000 - зазначається адреса згідно з європейськими
стандартами (вказується адреса установи ПЗФ або землекористувачів
[власників землі], у віданні яких перебуває об'єкт ПЗФ).
   100 00 000 0000 - зазначається назва, категорія та номер
реєстрації об'єкта ПЗФ, до складу території якого входить об'єкт
ПЗФ, на якого заповнюється Картка (якщо об'єкт ПЗФ частково
входить до складу іншого об'єкта ПЗФ - указується площа перетину).
   110 00 000 0000 - для об'єктів ПЗФ площею до 100 га
зазначаються  географічні координати умовного центру ділянки,
площею понад 100 га - географічні координати крайньої північної,
східної, південної та західної точок території.
   110 01 000 0000 - зазначається абсолютна відмітка рівня, м БС
- мінімальна, максимальна, середня абсолютна висота поверхні.
   120 01 000 0000 - 120 03 000 0000 - зазначається положення
об'єкта ПЗФ у системі фізики-географічного, геоботанічного та
зоогеографічного районування згідно з таблицями 1-3 (заповнюється
для природних об'єктів ПЗФ).
   130 00 000 0000 - 130 03 000 0000 - зазначається загальна
площа об'єкта ПЗФ в гектарах і у тому числі:
   130 01 000 0000 - площа земельної ділянки, наданої установі
ПЗФ у постійне користування;
   130 02 000 0000 - площа земельної ділянки території об'єкта
ПЗФ, що знаходиться в постійному користуванні (власності) інших
землекористувачів (власників землі);
   130 03 000 0000 - площа земель запасу або площа земель, що не
надані у постійне користування і власність у межах населеного
пункту.
   Загальна площа природних заповідників, ботанічних садів,
дендрологічних парків, зоологічних парків (тобто тих об'єктів ПЗФ,
уся територія яких повністю надається в постійне користування
установі ПЗФ) зазначається відповідно до Державного акта на право
постійного користування земельною ділянкою. Якщо Державний акт не
оформлений - відповідно до нормативного документа, яким створений
об'єкт ПЗФ або змінені його межі.
   Для біосферних заповідників, національних природних парків,
регіональних  ландшафтних  парків  площа земель, наданих цим
установам ПЗФ у постійне користування зазначається відповідно до
відповідного Державного акта на право постійного користування
земельною ділянкою. Якщо Державний акт не оформлений - відповідно
до нормативнного документа, яким створений об'єкт ПЗФ або змінені
його межі. Загальна площа цих об'єктів ПЗФ зазначається відповідно
до нормативного документа, яким створений об'єкт ПЗФ або змінені
його межі.
   Для об'єктів ПЗФ інших категорій площа зазначається за
нормативним документом, яким оголошено об'єкт ПЗФ, або змінено
його межі.
   Розділ  "Функціональне зонування території об'єкта ПЗФ".
Розділ заповнюється для тих об'єктів ПЗФ, у структурі території
яких є функціональні зони, а також для природних заповідників.
   140 01 000 0000 - 140 10 000 0000 - для природного
заповідника вся територія обліковується в рядку "Заповідна" за
виключенням господарської ділянки (визначеної Проектом організації
території  заповідника),  площа  якої проставляється в рядку
"Господарська". Для біосферного заповідника проставляються площі
наявних  на  його  території  зон  -  заповідної, буферної,
регульованого заповідного режиму, антропогенних ландшафтів; для
національного природного парку і регіонального ландшафтного парку
- заповідної, регульованої рекреації, стаціонарної рекреації,
господарської; для ботсадів, дендропарків, парків - пам'яток
садово-паркового мистецтва та зоопарків - експозиційної, наукової,
рекреаційної, заповідної, господарської.
   140 11 000 0000 - зазначається для тих об'єктів ПЗФ, на
прилеглих територіях яких установлені охоронні зони. У графі
"Примітки"  вказується  назва, дата і номер документа, яким
установлена охоронна зона та основні відомості про неї (дані про
затвердження Положення про охоронну зону, основні вимоги режиму
охоронної зони тощо).
   Розділ "Об'єкти збереження" - у Картку вносяться дані про
наявні на території об'єкта ПЗФ об'єкти збереження, у відповідних
графах зазначаються їх назви та короткі характеристики. Для
багатофункціональних  об'єктів  ПЗФ  під  час опису об'єктів
збереження  вказується,  в  якій функціональній зоні (зонах)
знаходяться (розміщені, зростають, перебувають тощо) ці об'єкти
збереження.
   150 01 000 0000 - 150 03 010 0000 - до Картки заносяться
відомості про ті геологічні, гідрогеологічні та гідрологічні
об'єкти збереження, які є на території об'єкта ПЗФ, зазначаються
їх назви та короткі характеристики.
   Для відслонень, виходів кристалічних порід, утворень тощо
зазначаються: форма залягання геологічних відкладів (характер
залягання, умови виходу на поверхню), вік, походження, склад,
палеонтологічні  залишки  (видова  приналежність,  ступінь
збереженості, частота трапляння).
   Для порожнин зазначаються: генетичний тип порожнин (карстові,
вулканічні, тектонічні, ерозійні, антропогенні тощо), довжина (м),
глибина (вертикальна амплітуда, м), площа (кв.м), об'єм (куб.м),
проективна площа ареалу розповсюдження порожнини на поверхню
(кв.м), площа охоронної зони (в межах затверджених контурів, якщо
вони є) та навколо входу (кв.м), наявність гірничого відходу.
   Для свердловин та криниць зазначаються: глибина загальна та
до  рівня  води  (м), відмітка устя свердловини (м), дебіт
(куб.м/добу), наявність водоохоронної санітарної зони навкруги, її
параметри.
   Для джерел зазначаються:  дебіт  (куб.м/добу),  наявність
водоохоронної санітарної зони навкруги, її параметри, облаштування
джерела (каптаж, облицювання тощо).
   Для річок, струмків та каналів зазначаються: довжина ділянки
в межах об'єкта (м), ширина (середня, максимальна, мінімальна, м),
глибина  (середня  та максимальна, м), водність (середня та
екстремальна, куб.м).
   Для боліт та заболочених ділянок суші зазначаються: тип
(низинний, перехідний, верховий), спосіб утворення, гідрологічний
режим (живлення і коливання рівня ґрунтових вод), потужність
торфової маси (середня, максимальна, м).
   Для водоспадів зазначаються: висота загальна та за основними
уступами (м), ширина (м), довжина для каскадних (м), рівні
водності (середній та екстремальні, куб.м/сек).
   150 04 000 0000 - ґрунтові об'єкти збереження.
   150 04 001 0000 - до Картки заносяться назви типів, підтипів
та видів ґрунтів згідно з таблицею 4, надаються їх короткі
характеристики та площі, які вони займають у межах об'єкта ПЗФ
(заповнюється для природних об'єктів ПЗФ).
   150 05 000 0000 - флористичні об'єкти збереження. У Картці
наводяться українські та латинські назви видів рослин.
   150 05 001 0000 - 150 05 005 0000 - заповнюються для
природних об'єктів ПЗФ.
   150 05 001 0000 - наводиться загальна кількість видів
природної флори об'єкта ПЗФ.
   150 05 002 0000 - наводиться кількість видів природної флори
за відділами згідно з таблицею 5.
   150 05 003 0000 - наводиться кількість загальноендемічних
видів рослин, що зростають на території об'єкта ПЗФ, та їх назви.
   150 05 004 0000 - наводиться перелік назв видів рослин,
занесених до Європейського Червоного списку, що зростають на
території об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 6.
   150 05 005 0000 - наводиться перелік назв видів рослин,
занесених до Червоної книги України, що зростають на території
об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 7.
   150 05 006 0000 - 150 05 016 0000 - заповнюються для штучно
створених об'єктів ПЗФ.
   150 05 006 0000 - наводиться загальна кількість видів рослин,
що зростають (вирощуються) на території штучно створених об'єктів
ПЗФ - ботанічних садів, дендрологічних парків, парків-пам'яток
садово-паркового мистецтва, а також колекцій живих рослин, що
утримуються в межах природних об'єктів ПЗФ.
   150 05 007 0000 - наводиться перелік назв видів рослин,
занесених до Європейського Червоного списку, згідно з таблицею 6.
   150 05 008 0000 - наводиться перелік назв видів рослин,
занесених до Червоної книги України, згідно з таблицею 7.
   150 05 009 0000 - зазначається загальна кількість видів
рослин, які вирощуються у відкритому ґрунті, всього.
   150 05 009 1000 - з кількості видів відкритого ґрунту -
кількість аборигенних видів.
   150 05 009 1001 - з аборигенних видів - кількість видів
дерев, кущів, ліан.
   150 05 009 1002 - з аборигенних видів - кількість видів
трав'янистих рослин.
   150 05 009 2000 - з кількості видів відкритого ґрунту -
кількість інтродукованих видів.
   150 05 009 2001 - з інтродукованих видів - кількість видів
дерев, кущів, ліан.
   150 05 009 2002 - з інтродукованих видів - кількість видів
трав'янистих рослин.
   150 05 010 0000 - зазначається загальна кількість видів
рослин, що вирощуються у закритому ґрунті, всього.
   150 05 011 0000 - 150 05 016 0000 - зазначається кількість
видів  плодово-ягідних,  квітниково-декоративних,  лікарських,
кормових, технічних та інших культур, що вирощуються у штучно
створених об'єктах ПЗФ.
   150 06 000 0000 - фітоценотичні об'єкти збереження.
   150 06 001 0000 - надається інформація про типи рослинності,
наявні на території об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 8. Крім того
рослинність  наявних  типів  характеризується за ступенем її
збереженості: корінні та похідні угруповання. У графі "Кількість"
зазначається  загальна  площа  ділянки, зайнята певним типом
рослинності  та  площі  ділянок,  зайняті  угрупованнями, що
відповідають окремим ступеням її збереженості. У графі "Опис
об'єкта  збереження"  (далі  -  "Опис")  надається  коротка
характеристика відповідного типу рослинності (головні едифікатори
та інші домінуючі види та угруповання, для лісів крім того -
середній вік насаджень тощо), зазначається площа, яку займає цей
тип рослинності на території об'єкта ПЗФ, та її частка від
території (частини території) об'єкта ПЗФ, яка зайнята природною
рослинністю.  Не  включаються території орних земель, доріг,
протипожежних розривів, забудованих ділянок, населених пунктів,
ділянок,  зайнятих синантропною рослинністю (заповнюється для
природних об'єктів ПЗФ).
   За можливості та за наявності даних у графі "Опис" ступінь
збереженості угруповань розписується більш детально відповідно до
градації, зазначеної нижче.
   Корінні угруповання:
   1. Абсолютно корінні угруповання.
   2. Практично корінні угруповання.
   3. Умовно корінні угруповання.
   4. Залишково корінні угруповання.
   Похідні угруповання:
   5. Тимчасово похідні угруповання.
   6. Довготривало похідні угруповання.
   7. Постійно похідні угруповання.
   150 06 002 0000 - надається перелік назв рослинних угруповань
(українські та латинські назви), занесених до Зеленої книги
України, що зростають на території природного об'єкта ПЗФ, згідно
з  таблицею  9.  Зазначаються  площі,  зайняті  відповідними
угрупованнями в межах об'єкта ПЗФ, надається їх характеристика.
   150 07 000 0000 - фауністичні об'єкти збереження. У Картці
наводяться українські та латинські назви видів тварин.
   150 07 001 0000 - 150 07 006 0000 - рядки заповнюються для
природних об'єктів ПЗФ.
   150 07 001 0000 - зазначається загальна кількість видів
природної фауни, що мешкають на території об'єкта ПЗФ.
   150 07 002 0000 - зазначається кількість видів тварин за
типами і класами згідно з таблицею 10.
   150 07 003 0000 - зазначається кількість ендемічних видів
тварин, що мешкають на території об'єкта ПЗФ, та наводяться їх
назви.
   150 07 004 0000 - надається перелік назв видів тварин,
занесених до Європейського Червоного списку, що мешкають на
території об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 11.
   150 07 005 0000 - надається перелік назв видів тварин,
занесених до Червоної книги України, що мешкають на території
природного об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею 12.
   150 07 006 0000 - надається перелік назв мисливських видів
тварин, що мешкають на території об'єкта ПЗФ, згідно з таблицею
13.
   150 07 007 0000 - 150 07 009 0000 - заповнюються для
зоологічних парків та тих об'єктів ПЗФ, що мають зооколекції.
   150 07 007 0000 - зазначається загальна кількість видів
тварин, що утримуються в зоопарках та зооколекціях.
   150 07 007 0001- зазначається кількість аборигенних видів, що
утримуються в зоопарках та зооколекціях.
   150 07 007 0002 - зазначається кількість екзотичних видів, що
утримуються в зоопарках та зооколекціях.
   150 07 008 0000 - надається перелік назв видів тварин,
занесених до Європейського Червоного списку, згідно з таблицею 11.
У графі "Опис" зазначаються види з цього списку, які розмножуються
в зоопарку (зооколекції).
   150 07 009 0000 - надається перелік назв видів тварин,
занесених до Червоної книги України, згідно з таблицею 12. У графі
"Опис" відмічаються види з цього списку, які розмножуються в
зоопарку (зооколекції).
   150 08 000 0000 - рослинні і тваринні об'єкти збереження, що
підлягають особливій охороні відповідно до Конвенції про охорону
дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі
( 995_032 ) (Бернська конвенція, Берн, 1979 рік).
   150 08 001 0000 - надається перелік назв видів рослин флори
України, занесених до додатку 1 Бернської конвенції ( 995_032 ),
що зростають (вирощуються) на території об'єкта ПЗФ, згідно з
таблицею 14.
   15 08 002 0000 - надається перелік назв видів тварин фауни
України, занесених до додатку 2 Бернської конвенції ( 995_032 ),
що мешкають (утримуються) на території об'єкта ПЗФ, згідно з
таблицею 15. У графі "Опис" відмічаються види з цього списку, які
розмножуються в зоопарку (зооколекції).
   150 09 000 0000 - надаються відомості про ті  об'єкти
збереження, інформація про які не передбачена у попередніх рядках
Картки. Наприклад: об'єкт ПЗФ створений з метою збереження цінних
видів рослин та/або тварин - лікарських рослин, ентомологічного,
іхтіологічного чи орнітологічного комплексів (або окремих видів),
мисливських  тварин, цінного насадження, пам'яток історії та
культури тощо. У відповідні графи заносяться: назви видів, коротка
характеристика насадження (природного чи штучного походження,
переважаючі породи, вік) тощо.
   Для пам'яток природи, які є окремими віковими деревами або
групами дерев у графі "Назва" надається українська та латинська
назви виду дерева (дерев), у графі "Опис" - вид (види) рослин; вік
(років); висота (м); діаметр стовбура на висоті 1,3 м від землі;
розміри крони: висота крони (відстань від першого живого сучка до
вершини, м); найбільша ширина крони: з півночі на південь, з
заходу на схід (м); стан рослин (незадовільний, задовільний,
добрий, без ознак ослаблення, ослаблені, дуже ослаблені, всихаючі,
свіжий сухостій, старий сухостій); плодоношення (відсутнє, слабке,
середнє,  сильне);  форма  крони  (овальна,  куполоподібна,
колоноподібна  тощо); інші особливості, заходи, що необхідно
здійснити  для покращення стану дерева. У графі "Кількість"
проставляється "1", якщо пам'яткою природи є одне дерево або група
дерев одного виду, або відповідну кількість видів, якщо пам'яткою
природи є група дерев декількох видів.
   Для парків-пам'яток садово-паркового мистецтва в графі "Опис"
дається  коротка  характеристика парку (стиль, в якому його
закладено,  ступінь  збереженості його первісного планування,
збереженість палацового комплексу, наявність інших сучасних і
старовинних будівель, водойм, меморіальне значення тощо).
   Розділ "Розподіл території об'єкта ПЗФ за режимами охорони і
використання".
   160 01 000 0000 - 160 05 000 0000 - наводиться розподіл
території  об'єкта  ПЗФ  за  фактичними  режимами охорони і
використання (рядки заповнюються для природних об'єктів ПЗФ).
   160 01 000 0000 - зазначається площа ділянки в межах об'єкта
ПЗФ, на яку розповсюджується заповідний режим.
   160 01 001 0000 - з площі ділянки заповідного режиму
зазначається  площа  ділянки,  на яку розповсюджується режим
абсолютної заповідності.
   160 01 002 0000 - з площі ділянки заповідного режиму
зазначається  площа  ділянки,  на яку розповсюджується режим
регульованої заповідності.
   Заповідний режим розповсюджується на території об'єктів ПЗФ
таких категорій чи їх функціональних зон (ділянок):
   природний заповідник (крім ділянки, яка визначена Проектом
організації території заповідника, як господарська ділянка);
   біосферний  заповідник  (заповідна  зона,  частково зона
регульованого  заповідного режиму - в межах заповідної зони
регіонального ландшафтного парку та заповідного урочища);
   національний природний парк (заповідна зона);
   регіональний ландшафтний парк (заповідна зона);
   заповідне урочище.
   160 02 000 0000 - зазначається площа ділянки в межах об'єкта
ПЗФ, на яку розповсюджується заказний режим.
   Заказний режим розповсюджується на території об'єктів ПЗФ
таких категорій:
   біосферний заповідник - частково або повністю буферна зона,
частково або повністю зона регульованого заповідного режиму;
   заказник;
   пам'ятка природи.
   160 03 000 0000 - зазначається площа ділянки в межах об'єкта
ПЗФ, на яку розповсюджується режим непрямого використання та
охорони.
   Режим непрямого використання та охорони розповсюджується на
території ПЗФ таких категорій:
   природний  заповідник - частково: ділянки, що визначені
Проектом  організації  території  заповідника як господарські
ділянки,  і  що  використовуються як "інформаційно-екологічні
візит-центри",  тобто  ділянки розміщення музеїв, екологічних
стежок, оглядових майданчиків, дендропарків або інших ділянок з
колекціями видів, що зростають на заповідній території, вольєрами
з дикими тваринами - мешканцями території тощо;
   національний природний парк та регіональний ландшафтний парк
- зони регульованої рекреації;
   регіональний ландшафтний парк - певна частина території, якщо
для нього не здійснене функціональне зонування території;
   заказник (ті заказники, території яких використовуються в
основному в рекреаційних цілях);
   пам'ятка природи.
   160 04 000 0000 - зазначається площа ділянки в межах об'єкта
ПЗФ, на яку розповсюджується режим прямого природокористування.
   Режим прямого природокористування розповсюджується на ділянки
об'єктів ПЗФ таких категорій:
   біосферний заповідник - зона антропогенних ландшафтів;
   національний природний парк та регіональний ландшафтний парк
- господарські зони і зони стаціонарної рекреації;
   регіональний ландшафтний парк - певна частина території, якщо
для нього не здійснене функціональне зонування території.
   Пояснення щодо окремих режимів надаються в графі "Примітки".
   160 05 000 0000 - наводиться загальна площа об'єкта ПЗФ.
   Розділ  "Використання  природних  ресурсів та здійснення
господарських заходів на території об'єкта ПЗФ".
   170 01 001 0000 - 170 03 005 0000 - заповнюються для
природних об'єктів ПЗФ. Для багатофункціональних об'єктів ПЗФ
інформація надається для всіх функціональних зон, за виключенням
господарської  зони  національного природного і регіонального
ландшафтного парків та зони антропогенних ландшафтів біосферного
заповідника. Пояснення щодо окремих видів використання даються в
графі "Примітки".
   170 01 001 0000 - 170 01 003 0004 - надається інформація про
використання об'єктів рослинного світу і грибів та території
об'єкта  ПЗФ.  У  Картці  залишаються тільки ті рядки, які
відповідають  видам  використання  природних  ресурсів,  що
здійснюються на території даного об'єкта ПЗФ. У графі "Примітки"
надається інформація про ці види природокористування:  площа
ділянки, в межах якої здійснюється використання ресурсу, мета та
суб'єкти природокористування, види рослин, що вилучаються, обсяги
вилучення (за наявності даних), навантаження при випасанні худоби
(гол/га) тощо.
   170 01 004 0000 - 170 01 004 000... - у відповідних графах
надається інформація про будь-які інші види використання ресурсів
рослинного світу, що здійснювались на території об'єкта ПЗФ. У
графі "Примітки" надається інформація про  мету  та  обсяги
використання тощо.
   170 02 001 0000 - 170 02 002 0002 - надається інформація про
види використання об'єктів тваринного світу на території об'єкта
ПЗФ. У Картці залишаються тільки ті рядки, які відповідають видам
використання природних ресурсів, що здійснюються на території
даного об'єкта ПЗФ. У графі "Примітки" надається інформація про ці
види природокористування: площа ділянки, в межах якої здійснюється
використання  ресурсу,  види  тварин, що вилучаються, обсяги
вилучення (за наявності даних) тощо.
   170 02 003 0000 - 170 02 003 000... - у відповідних графах
надається інформація про будь-які інші види використання ресурсів
тваринного світу, що здійснювались на території об'єкта ПЗФ. У
графі  "Примітки"  надається  інформація про мету та обсяги
використання тощо.
   170 03 001 0000 - 170 03 005 0000 - надається інформація про
обсяги господарських заходів, що здійснювались на  території
об'єкта ПЗФ, а саме про обсяги рубок головного користування,
рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства, інших рубок,
ліквідації захаращеності, інших господарських заходів. У графі
"Здійснено" проставляються площі ділянок (га) об'єкта ПЗФ, на яких
були проведені відповідні заходи та кількість отриманої деревини
(куб.м) за роки, що минули з часу останньої інвентаризації об'єкта
ПЗФ. У графі "Примітки" даються пояснення щодо окремих заходів
(мета здійснення, види рубок, зазначається ділянка: квартал, виділ
тощо).
   Розділ  "Розподіл  земель  у  межах  об'єкта  ПЗФ  за
землекористувачами, власниками землі на 1 січня 20____ року".
   180 01 000 0000 - 180 11 000 0000 - надається розподіл
території об'єкта ПЗФ за власниками землі та землекористувачами. У
Картці залишаються тільки ті рядки, які мають відношення до
конкретного об'єкта  ПЗФ.  Вони  заповнюються  відповідно  до
Форми 6-зем "Звіт про наявнісь земель та розподіл їх за власниками
землі,  землекористувачами,  угіддями  та  видами економічної
діяльності" (далі - Форма 6-зем), затвердженої наказом Державного
комітету  статистики  України 05.11.98 N 377 ( z0788-98 ),
зареєстрованим Міністерством  юстиції  України  14.12.98  за
N 788/3228 (із змінами).
   190 01 000 0000 - 190 08 000 0000 - надається розподіл
території об'єкта ПЗФ за угіддями. У Картці залишаються тільки ті
рядки, які мають відношення до конкретного об'єкта ПЗФ. Рядки
заповнюються відповідно до Форми 6-зем ( z0788-98 ).
   190 09 000 0000 - зазначається площа акваторії моря, його
затоки, протоки, що знаходиться в межах об'єкта ПЗФ.
   190 10 000 0000 - проставляються суми рядків 190 08 000 0000
і 190 09 000 0000.
   Розділ "Розподіл лісових земель у межах об'єкта ПЗФ за їх
категоріями".
   200 01 000 0000 - 200 06 000 0000 - надається розподіл
лісових земель у межах об'єкта ПЗФ за їх категоріями. У Картці
залишаються тільки ті рядки, які мають відношення до конкретного
об'єкта ПЗФ. Рядки заповнюються відповідно до Форми N 1, наведеної
у додатку до Інструкції про порядок ведення державного лісового
кадастру  і  первинного  обліку  лісів, затвердженої наказом
Міністерства лісового господарства України від 15.11.95 N 134
( z0422-95 ),  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
23.11.95 за N 422/958.
   Розділ "Рекреаційна цінність об'єкта ПЗФ".
   210 01 000 0000 - 210 07 000 0000 - рядки заповнюються для
природоохоронних  рекреаційних установ (національних природних
парків, регіональних ландшафтних парків), а також об'єктів ПЗФ
інших  категорій,  на  території яких здійснюється або може
здійснюватись рекреаційна діяльність. Пояснення щодо використання
рекреаційних  ресурсів  і  об'єктів  та їх короткі описи і
характеристики даються у графі "Примітки".
   210 01 000 0000 - зазначається площа ландшафтних рекреаційних
ресурсів об'єкта ПЗФ у цілому.
   210 01 001 0000 - зазначається площа зони регульованої
рекреації  національного  природного  парку або регіонального
ландшафтного парку.
   210 01 002 0000 - зазначається площа зони стаціонарної
рекреації  національного  природного  парку або регіонального
ландшафтного парку.
   210 01 003 0000 - зазначається площа (або частина) зони
антропогенних  ландшафтів,  буферної зони, зони регульованого
заповідного режиму біосферного заповідника або площа заказника,
пам'ятки природи, або частина їх площі, на яких ландшафтні ресурси
використовуються чи можуть використовуватись у рекреаційних цілях.
   210 02 000 0000 - бальнеологічні ресурси об'єкта ПЗФ.
   210 02 001 0000 - зазначаються запаси мінеральних вод,
наявних на території об'єкта ПЗФ.
   210 02 002 0000 - зазначаються запаси мінеральних грязей та
мулу на території об'єкта ПЗФ.
   210 03 000 0000 - зазначається площа пляжів, розташованих у
межах об'єкта ПЗФ, які можуть використовуватись у рекреаційних
цілях.
   210 04 000 0000 - зазначається кількість спелеологічних
об'єктів,  розташованих  на  території  об'єкта  ПЗФ,  що
використовуються та можуть використовуватись у рекреаційних цілях.
   210  05  000  0000  -  зазначається кількість місць у
стаціонарних  рекреаційних  об'єктах  (санаторіях,  будинках
відпочинку тощо), розташованих на території об'єкта ПЗФ.
   210  05  001 0000 - у тому числі, кількість місць у
стаціонарних рекреаційних об'єктах, що функціонують цілий рік.
   210 06 000 0000 - зазначається кількість відвідувачів об'єкта
ПЗФ за календарний рік (у середньому за період, що минув з часу
останньої інвентаризації об'єкта ПЗФ).
   210  07  000 0000 - зазначається кількість туристичних
маршрутів, що функціонують на території об'єкта ПЗФ.
   Розділ "Наявність проектної документації".
   220 01 000 0001 - 220 01 000 000... - надається інформація
про наявність проектної документації на об'єкт ПЗФ, а саме:
проекти організації території, проекти утримання та реконструкції,
проекти відведення земельної ділянки, проекти перенесення меж
земельної ділянки в натуру.
   Розділ "Наукові дослідження об'єкта ПЗФ".
   230 01 000 0000 - 230 03 000 0000 - надається інформація про
наукові теми, що були виконані, виконуються та плануються для
виконання на території об'єкта ПЗФ.
   Розділ "Висновок про достатність площі об'єкта ПЗФ та його
охоронної зони".
   240 01 000 0000 - 240 05 000 0000 - у Картці залишається
рядок (рядки), який відповідає стану об'єкта ПЗФ.
   Розділ "Висновок щодо стану забезпечення збереження природних
комплексів об'єкта ПЗФ".
   250 01 000 0000- 250 03 000 0000 - у Картці залишається один
з рядків, значення якого відповідає стану справ для конкретного
об'єкта ПЗФ. Під режимом утримування слід розуміти: достатність
площі  об'єкта ПЗФ, наявність (оптимальність) функціонального
зонування,  наявність  (достатність)  площі  охоронної  зони,
оптимальність  існуючого режиму охорони і використання, стан
практичної  охорони  території  та  забезпечення  дотримання
встановлених  режимів  охорони,  оптимальність  рекреаційних
навантажень на територію об'єкта, будь-які фактори, що загрожують
збереженню природних комплексів, що охороняються (вирубування,
випасання, рекреація, меліорація, техногенний вплив, пошкодження,
забруднення, катастрофічні явища, що мали місце). Інформація та
пояснення щодо конкретної ситуації дається в графі "Примітки".
   Розділ "Висновок про природоохоронну цінність об'єкта ПЗФ".
   260 01 000 0000 - 260 04 000 0000 - у Картці залишається
рядок,  що характеризує ступінь природоохоронної та наукової
цінності  об'єкта  ПЗФ (міжнародна, національна, регіональна,
місцева). У графі "Примітки" коротко зазначаються критерії, за
якими об'єкт ПЗФ віднесений до певного ступеня цінності.
   Розділ "Публікації про об'єкт ПЗФ".
   270 00 001 0000 - 270 00 00... 0000 - наводиться перелік
наукових публікацій про об'єкт ПЗФ.
   280 - мапа об'єкта ПЗФ:
   об'єкт ПЗФ позначається на фрагменті топографічної  мапи
М 1:200 000. Об'єкти ПЗФ площею до 50 га позначаються крапкою, всі
інші - полігоном;
   для  об'єктів,  площею від 0,01 до 100,0 га надається
викопіювання  з  матеріалів  лісовпорядкування (для об'єктів,
розташованих на землях лісового фонду) та з проектів землеустрою
сільських рад (для об'єктів, розташованих на інших землях) у
М 1:10 000  та  викопіювання  з  матеріалів  землеустрою за
адміністративними районами у М 1:25 000;
   для  об'єктів площею від 100,1 до 1000,0 га надається
викопіювання  з  матеріалів  землеустрою за адміністративними
районами у М 1:25 000, а для об'єктів, розташованих на лісових
землях, - ще і викопіювання з матеріалів лісовпорядкування в
М 1:25 000;
   для об'єктів площею більше 1000,0 га подається викопіювання з
матеріалів землеустрою в М 1:50 000;
   для об'єктів ПЗФ, розташованих у межах міст (селищ міського
типу) подається картосхема розташування об'єкта на фрагменті
топокарти у М 1:500, або 1:2000, або 1:5000.
   Мапа має бути погоджена в установленому порядку районним,
міським відділом земельних ресурсів та містити:
   експлікацію земель об'єкта ПЗФ та прилеглих територій;
   межі об'єкта ПЗФ;
   межі функціональних зон об'єкта ПЗФ;
   межі охоронної зони об'єкта ПЗФ (якщо вона виділена).
   5.1.2. Для автоматичного занесення інформації з окремих
Карток до Бази даних кадастру, Форма 1ДКПЗФ заповнюється за
допомогою спеціальної програми "Kadastr".
   5.1.3. При заповненні Картки за допомогою цієї програми у
відповідні вікна вноситься коротка інформація про характеристику
певних  об'єктів  збереження, даються описи, пояснення тощо.
Паралельно Картка заповнюється в Microsoft Word з представленням
більш детальної інформації про об'єкт ПЗФ.
 
   5.2. Форма 2ДКПЗФ "Державний кадастр територій та об'єктів
природно-заповідного фонду України".
   Форма 2ДКПЗФ - вихідна форма, за якою узагальнюються дані
окремих Карток первинного обліку і формується державний кадастр
територій та об'єктів ПЗФ адміністративно-територіальних одиниць
та держави в цілому.
 
   5.3. Форма 4ДКПЗФ "Зміни у складі природно-заповідного фонду
України".
   Форма 4ДКПЗФ - заповнюється спеціально уповноваженим органом
виконавчої  влади  у  сфері охорони навколишнього природного
середовища  в  Автономній Республіці Крим та територіальними
органами   Мінприроди  і  відображає  зміни  в  складі
природно-заповідного фонду міст Києва і Севастополя, Автономної
Республіки Крим, областей та держави в цілому.
   До неї додаються:
   пояснювальна записка про зміни в ПЗФ за минулий рік. У ній
викладаються  причини  ліквідації  статусу  об'єктів  (утрата
природоохоронної, наукової, естетичної, рекреаційної цінності,
ліквідація у зв'язку з входженням об'єкта ПЗФ до складу території
об'єкта ПЗФ іншої категорії тощо), зміни їх площі, категорії, типу
тощо. Дається інформація про надзвичайні ситуації та стихійні
лиха, їх наслідки для об'єктів ПЗФ;
   копії рішень, якими були оголошені (створені) нові об'єкти
ПЗФ, прийняті зміни, ліквідовано статус об'єктів ПЗФ;
   заповнені Картки (форма 1ДКПЗФ) на кожний з новостворених
об'єктів ПЗФ та тих, що зазнали змін площі, категорії тощо.
 
 Заступник начальника
 Державної служби
 заповідної справи                  В.Прокопенко
 
 
                   Додаток 1
                   до Інструкції про зміст
                   та складання документації
                   державного кадастру
                   територій та об'єктів
                   природно-заповідного фонду
                   України
 
 Форма 1ДКПЗФ
 
          ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР ТЕРИТОРІЙ
         ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО
             ФОНДУ УКРАЇНИ
 
 
        КАРТКА ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ТЕРИТОРІЙ
         ТА ОБ'ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО
             ФОНДУ УКРАЇНИ
 
                   ____________________________
                   область, Автономна
                   Республіка Крим,
                   міста Київ, Севастополь
 
------------------------------------------------------------------
|   Код    |         Показники           |
|---------------+------------------------------------------------|
|   1    |           2             |
|---------------+------------------------------------------------|
|010|00|000|0000|Назва території, об'єкта ПЗФ___________________ |
|  | |  |  |_______________________________________________ |
|  | |  |  |номер реєстрації: ________________       |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|020|01|000|0000|Значення: загальнодержавне           |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|020|02|000|0000|місцеве                     |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|01|000|0000|Категорія: природний заповідник         |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|02|000|0000|біосферний заповідник              |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|03|000|0000|національний природний парк           |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|04|000|0000|регіональний ландшафтний парк          |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|05|000|0000|заказник:                    |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|05|001|0000|ландшафтний                   |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|05|002|0000|лісовий                     |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|05|003|0000|ботанічний                   |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|05|004|0000|загальнозоологічний               |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|05|005|0000|орнітологічний                 |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|05|006|0000|ентомологічний                 |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|05|007|0000|іхтіологічний                  |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|05|008|0000|гідрологічний                  |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|05|009|0000|загальногеологічний               |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|05|010|0000|палеонтологічний                |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|05|011|0000|карстово-спелеологічний             |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|06|000|0000|пам'ятка природи:                |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|06|001|0000|комплексна                   |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|06|002|0000|ботанічна                    |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|06|003|0000|зоологічна                   |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|06|004|0000|гідрологічна                  |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|06|005|0000|геологічна                   |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|07|000|0000|заповідне урочище                |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|08|000|0000|ботанічний сад                 |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|09|000|0000|дендрологічний парк               |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|10|000|0000|зоологічний парк                |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|030|11|000|0000|парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва    |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|040|00|000|0000|Підпорядкування (назва органу управління)    |
|---+--+---+----+------------------------------------------------|
|040|01|000|0000|Кадастровий номер земельної ділянки згідно з  |
|  | |  |  |Державним земельним кадастром          |

Стр. 1 | Стр. 2 | Стр. 3 | Стр. 4 | Стр. 5 | Стр. 6 | Стр. 7 | Стр. 8 | Стр. 9 | Стр. 10


<< Главная страница | < НазадУкраина онлайн